سوره غافر (40) آیه 25

قرآن، سوره غافر (40) آیه 25

آیه پسین: سوره غافر (40) آیه 26
آیه پیشین: سوره غافر (40) آیه 24

عربی

فَلَمَّا جاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنا قالُوا اقْتُلُوا أَبْناءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَ اسْتَحْيُوا نِساءَهُمْ وَ ما كَيْدُ الْكافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلالٍ

بدون حرکات عربی

فلمّا جاءهم بالحقّ من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الّذين آمنوا معه و استحيوا نساءهم و ما كيد الكافرين إلاّ في ضلال

خوانش

Falamma jaahum bialhaqqi min AAindina qaloo oqtuloo abnaa allatheena amanoo maAAahu waistahyoo nisaahum wama kaydu alkafireena illa fee dalalin

آیتی

چون دين حق را از جانب ما بر آنها عرضه داشت ، گفتند : پسران کساني راکه به او ايمان آورده اند بکشيد و زنانشان را زنده بگذاريد و حيله سازي کافران جز در طريق تباهي نباشد

خرمشاهی

و چون حق را از سوى ما براى آنان آورد گفتند پسران كسانى را كه همراه با او ايمان آورده اند، بكشيد و [دختران و] زنانشان را زنده بگذاريد، و نيرنگ كافران جز در تباهى نيست.

کاویانپور

و آن گاه كه حق و حقيقت از جانب ما بر آنان آمد گفتند: پسران كسانى كه به موسى ايمان آوردند، بقتل برسانيد و زنانشان را زنده نگهداريد. مكر و حيله كافران جز گمراهى و ضلالت نبود.

انصاریان

هنگامی که حق را از سوی ما برای آنان آورد، گفتند: پسران کسانی را که با موسی ایمان آورده اند، بکشید، و زنانشان را [برای بیگاری و خدمت] زنده بگذارید. ولی نیرنگ و نقشه کافران جز در بیراهه و گمراهی نیست.

سراج

پس آنگه كه موسى آورد بسويشان حق (توحيد و برهانهاى آن) را از جانب ما گفتند بكشيد پسران كسانى را كه گرويدند به موسى و زنده بگذاريد دخترانشان را (تا خدمت آنان قبطى كنند) و نيست نيرنگ كافران

فولادوند

پس وقتى حقيقت را از جانب ما براى آنان آورد، گفتند: «پسران كسانى را كه با او ايمان آورده‏اند بكشيد و زنانشان را زنده بگذاريد.» و[لى‏] نيرنگ كافران جز در گمراهى نيست.

پورجوادی

چون از جانب ما حق را عرضه كرد، گفتند: «پسران كسانى را كه به او ايمان آورده‏اند بكشيد و زنانشان را زنده بگذاريد.» و نيرنگ كافران جز در گمراهى نيست.

حلبی

پس چون [موسى دين‏] حقّ را از سوى ما بر ايشان آورد، [فرعونيان‏] گفتند: پسران كسانى را كه به او ايمان آوردند بكشيد و زنانشان را زنده نگاه داريد، و مكر كافران جز در گمراهى نبود.

اشرفی

پس چون آمد ايشانرا حق از نزد ما گفتند بكشيد پسران آنانرا كه ايمان آورند با او و زنده گذاريد زنانشان را و نيست حيله كافران مگر در گمراهى

خوشابر مسعود انصاري

پس چون با [پيام‏] حقّ از سوى ما به نزد آنان آمد، گفتند: پسران آنان را كه با او ايمان آورده‏اند، بكشيد و دخترانشان را زنده [باقى‏] گذاريد. و نيرنگ كافران جز در تباهى نيست

مکارم

و هنگامی که حقّ را از سوی ما برای آنها آورد، گفتند: «پسران کسانی را که با موسی ایمان آورده‌اند بکشید و زنانشان را (برای اسارت و خدمت) زنده بگذارید!» امّا نقشه کافران جز در گمراهی نیست (و نقش بر آب می‌شود).

مجتبوی

پس چون [موسى‏] براستى و درستى از جانب ما بديشان آمد، [فرعون و قوم او] گفتند: پسران كسانى را كه با او ايمان آوردند بكشيد و زنانشان را زنده بگذاريد- زيرا از آنها كارزار نيايد و نيز تا نسل بنى اسرائيل منقطع شود-. و نيرنگ و ترفند كافران جز در گمراهى نيست.

مصباح زاده

پس چون آمد ايشان را حق از نزد ما گفتند بكشيد پسران آنان را كه ايمان آوردند با او و زنده گذاريد زنانشان را و نيست حيله كافران مگر در گمراهى

معزی

تا گاهى كه بيامدشان به حقّ از نزد ما گفتند بكشيد پسران آنان را كه ايمان آوردند با وى و بازگذاريد زنان ايشان را و نيست نيرنگ كافران جز در گمراهى

قمشه ای

و آن گاه که او از جانب ما به صدق و حقیقت به سوی آنان آمد (فرعون و قومش به مردم) گفتند: بروید پسران آنان که به موسی ایمان آوردند بکشید و زنانشان را زنده گذارید (تا ضعیف و نابود شوند. و ما بالعکس آنها را قوی کردیم) آری مکر و تدبیر کافران جز در ضلالت (و خسرانشان) به کار نیاید.

رشاد خليفه

و هنگامي كه او حقيقت را از جانب ما به آنها نشان داد، گفتند: پسران كساني را كه با او ايمان آوردند، بكشيد و دخترانشان را زنده بگذاريد. بنابراين، نيرنگ كافران هميشه پليد است.

Literal

So when He came to them with the truth from at Us, they said: «Kill/fight (the) sons of those who believed with him, and shame/keep alive their women, and the disbelievers› plot/conspiracy (is) not except in misguidance.»

Al-Hilali Khan

Then, when he brought them the Truth from Us, they said: «Kill the sons of those who believe with him and let their women live», but the plots of disbelievers are nothing but errors!

Arthur John Arberry

And when he brought them the truth from Us, they said, ‹Slay the sons of those who believe with him, and spare their women.› But the guile of the unbelievers is ever in error.

Asad

Now [as for Pharaoh and his followers,] when he came to them, setting forth the truth from Us, they said, «Slay the sons of those who share his beliefs, [Lit., «those who have come to believe with him».] and spare [only] their women!» – but the guile of those deniers of the truth could not lead to aught but failure.

Dr. Salomo Keyzer

En toen hij met waarheid van ons tot hen kwam, zeiden zij: Doodt de zonen van hen, die met hem hebben geloofd, en redt het leven hunner dochters; maar de list der ongeloovigen was ijdel.

Free Minds

Then, when the truth came to them from Us, they said: "Kill the children of those who believed with him, and rape their women." But the scheming of the rejecters is always in error.

Hamza Roberto Piccardo

Quando poi portò loro la verità che veniva da Noi, ordinarono: «Vengano uccisi i figli di coloro che credono insieme con lui e lasciate in vita [solo] le femmine». La trama dei miscredenti non conduce a buon fine.

Hilali Khan

Then, when he brought them the Truth from Us, they said: "Kill the sons of those who believe with him and let their women live", but the plots of disbelievers are nothing but errors!

Kuliev E.

Когда он явился к ним с истиной от Нас, они сказали: «Убивайте сыновей тех, кто уверовал вместе с ним, и оставляйте в живых их женщин!» Но козни неверующих безуспешны.

M.-N.O. Osmanov

Когда к ним явился Муса с истиной от Нас, они приказали: «Убивайте сыновей тех, кто уверовал вместе с ним, и оставляйте в живых их [детей] женского пола!» Но козни н
верных – сплошное заблуждение.

Mohammad Habib Shakir

So when he brought to them the truth from Us, they said: Slay the sons of those who believe with him and keep their women alive; and the struggle of the unbelievers will only come to a state of perdition.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And when he brought them the Truth from Our presence, they said: Slay the sons of those who believe with him, and spare their women. But the plot of disbelievers is in naught but error.

Palmer

and when they came to them with truth from us, they said, ‹Kill the sons of those who believe with him, and let their women live!› but the stratagem of the misbelievers is only in error!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Mûsa, katımızdan hakkı onlara getirince, şöyle dediler: «Onunla beraber iman edenlerin erkek çocuklarını öldürün, kadınlarını hayata salın/kadınlarına uygunsuzca davranın/kadınlarının rahimlerini yoklayın!» Ama inkârcıların tuzağı hep boşa çıkmıştır.

Qaribullah

And when he brought them the truth from Us they said: ‹Kill the sons of those who believe with him, but spare their women. ‹ But the scheming of the unbelievers is always in error.

QXP

Now when he brought them the Truth from Our Presence, they said, «Kill the sons of those who have come to believe with him and spare their women!» But the scheme of the rejecters came to naught. (2:49), (7:127).

Reshad Khalifa

And when he showed them the truth from us, they said, «Kill the sons of those who believed with him, and spare their daughters.» Thus, the scheming of the disbelievers is always wicked.

Rodwell

And when he came to them from our presence with the truth, they said, «Slay the sons of those who believe as he doth, and save their females alive;» but the stratagem of the unbelievers issued only in failure.

Sale

And when he came unto them with the truth from Us, they said, slay the sons of those who have believed with him, and save their daughters alive: But the stratagem of the infidels was no other than vain.

Sher Ali

And when he came to them with truth from US, they said, `Slay the sons of those who have believed with him, and let their women live.› But the design of the disbelievers is ever bound to fail.

Unknown German

Und als er zu ihnen kam mit der Wahrheit von Uns, da sprachen sie: «Tötet die Söhne derer, die mit ihm glauben, und verschonet ihre Frauen.» Doch der Anschlag der Ungläubigen ist nichts als vergeblich.

V. Porokhova

И вот когда он к ним, воистину, пришел от Нас, ■ Они сказали: ■ «Вы убивайте сыновей всех тех, ■ Которые уверовали с ним, ■ В живых лишь женщин оставляйте». ■ Но замыслы коварные неверных ■ Им ничего, помимо заблуждения, (не дали).

Yakub Ibn Nugman

Муса Бездән Аларга хаклык белән пәйгамбәр булып килгәч, алар әйттеләр: «Муса ияреп иман китергән мөэминнәрнең ир балаларын үтерегез вә кыз балаларын калдырыгыз», – дип. Әмма залим кәферләрнең юлсыз мәкерләре заигъ булды, бәлки үз башларына бәла булды.

جالندہری

غرض جب وہ ان کے پاس ہماری طرف سے حق لے کر پہنچے تو کہنے لگے کہ جو اس کے ساتھ (خدا پر) ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کردو اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دو۔ اور کافروں کی تدبیریں بےٹھکانے ہوتی ہیں

طاہرالقادری

پھر جب وہ ہماری بارگاہ سے پیغامِ حق لے کر ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا: ان لوگوں کے لڑکوں کو قتل کر دو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دو، اور کافروں کی پر فریب چالیں صرف ہلاکت ہی تھیں،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.