سوره غافر (40) آیه 56

قرآن، سوره غافر (40) آیه 56

آیه پسین: سوره غافر (40) آیه 57
آیه پیشین: سوره غافر (40) آیه 55

عربی

إِنَّ الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطانٍ أَتاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلاَّ كِبْرٌ ما هُمْ بِبالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

بدون حرکات عربی

إنّ الّذين يجادلون في آيات اللّه بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلاّ كبر ما هم ببالغيه فاستعذ باللّه إنّه هو السّميع البصير

خوانش

Inna allatheena yujadiloona fee ayati Allahi bighayri sultanin atahum in fee sudoorihim illa kibrun ma hum bibaligheehi faistaAAith biAllahi innahu huwa alssameeAAu albaseeru

آیتی

آنان که بي هيچ حجتي که از آسمان آمده باشد در باره آيات خدا مجادله ، مي کنند ، در دلشان جز خيال پيروزي نيست ، ولي به آن نخواهند رسيد پس به خدا پناه ببر که او شنوا و بيناست

خرمشاهی

كسانى كه بدون حجتى كه برايشان آمده باشد، در آيات الهى مجادله مى كنند، در دلهايشان جز خودبزرگ بينى نيست، كه به آن نايل نشوند; پس بر خداوند پناه ببر، كه او شنواى بيناست.

کاویانپور

كسانى كه در آيات و احكام خدا بدون دليل منطقى بمجادله و مناقشه مى‏پردازند، جز تكبر و جاه طلبى چيزى در دل ندارند كه هرگز بآن نخواهند رسيد. پس تو از شر آنان به درگاه خدا پناه ببر كه او شنواى بيناست.

انصاریان

بی تردید آنان که در آیات خدا بی آنکه دلیلی برای آنان آمده باشد، می ادله و ستیزه می کنند و در سینه هایشان جز کبر و بزرگ نمایی نیست به آن [بزرگی و عزت و سلطنتی که در آرزویش هستند] نمی رسند؛ پس به خدا پناه ببر؛ زیرا او شنوا و بیناست.

سراج

بيگمان آنانكه جدال مى‏كنند در (ابطال) آيه‏هاى خدا (و در دفع آن مى‏كوشند) بدون آنكه برهانى (و حجتى) آمده باشد بسويشان نيست در دلهايشان مگر سركشى (از سخن حق) نيستند ايشان رسنده به دفع آيات خدا پس پناه بر بخدا (از آسيب ايشان) زيرا تنها او شنوا و بيناست

فولادوند

در حقيقت، آنان كه در باره نشانه‏هاى خدا -بى‏آنكه حجّتى برايشان آمده باشد- به مجادله برمى‏خيزند در دلهايشان جز بزرگنمايى نيست [و] آنان به آن [بزرگى كه آرزويش را دارند] نخواهند رسيد. پس به خدا پناه جوى، زيرا او خود شنواى بيناست.

پورجوادی

آنان كه بدون دليل در آيات خدا جدل مى‏كنند در دلشان جز تكبر نيست و به آن نخواهند رسيد، بنا بر اين به خدا پناه ببر كه او شنواى بيناست.

حلبی

بيگمان كسانى كه در آيتهاى خدا، بى حجّتى كه بايشان آيد، پيكار مى‏كنند، در سينه‏هاى آنان جز تكبر نيست و ايشان بدانچه [از شكست كار تو مى‏خواهند] نرسند. پس به خدا پناه بر، بيگمان او شنواى بيناست.

اشرفی

بدرستيكه آنان كه جدال ميكنند در آيت‏هاى خدا بدون حجتى كه آمده باشد ايشانرا نيست در سينه هاشان جز بزرگى كه نباشند ايشان كه برسند بآن پس پناه جوى بخدا بدرستيكه او شنواى بينا است

خوشابر مسعود انصاري

آنان كه- بى هيچ حجّتى كه برايشان [از سوى خداوند] آمده باشد- در آيات خدا جدل مى‏ورزند. در سينه آنان جز كبرى كه خود به آن نخواهند رسيد، وجود ندارد. پس به خداوند پناه بر. [و بدان‏] هموست كه شنواى بيناست

مکارم

کسانی که در آیات خداوند بدون دلیلی که برای آنها آمده باشد ستیزه‌جویی می‌کنند، در سینه‌هایشان فقط تکبّر (و غرور) است، و هرگز به خواسته خود نخواهند رسید، پس به خدا پناه بر که او شنوا و بیناست!

مجتبوی

همانا كسانى كه در آيتهاى خدا بى‏دليل و حجتى كه بديشان آمده باشد ستيزه و جدل مى‏كنند در سينه‏هاشان جز بزرگ‏منشى كه بدان نرسند نيست پس به خدا پناه ببر، كه اوست شنوا و بينا.

مصباح زاده

بدرستى كه آنان كه جدال ميكنند در آيت‏هاى خدا بدون حجتى كه آمده باشد ايشان را نيست در سينه هاشان جز بزرگى كه نباشد ايشان كه برسند بان پس پناه جوى بخدا بدرستى كه او شنواى بينا است

معزی

همانا آنان كه مى ستيزند در آيتهاى خدا نه به فرمانروائيى كه آمدستشان نيست در سينه هاى آنان جز كبرورزى كه نيستند بدان رسيده پس پناه بر به خدا كه او است شنواى بينا

قمشه ای

آنان که در آیات خدا بی‌هیچ حجت و برهان که آنان را آمده باشد راه انکار و جدل پیمایند جز تکبر و نخوت (و قصد ریاست) چیزی در دل ندارند که به آرزوی دل هم آخر نخواهند رسید، پس تو (از شر و فتنه آنها) پناه به درگاه خدا بر، که خدا شنوا و بیناست.

رشاد خليفه

مطمئناً، كساني كه بدون مدرك عليه آيات خدا مجادله مي كنند، تكبر درون سينه خويش را برملا مي سازند و حتي خودشان از آن آگاه نيستند. بنابراين، به خدا پناه ببر؛ او شنواست، بينا.

Literal

That truly those who argue/dispute in God’s evidences/verses/signs without a proof/evidence/authority (that) came to them, that (E) in the chests (innermosts is) except arrogance/great sin/disbelief and sharing , they are not with reaching it, so seek protection by God, that He truly is the hearing/listening, the seeing/knowing .

Al-Hilali Khan

Verily, those who dispute about the Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) of Allah, without any authority having come to them, there is nothing else in their breasts except pride (to accept you (Muhammad SAW) as a Messenger of Allah and to obey you). They will never have it (i.e. Prophethood which Allah has bestowed upon you). So seek refuge in Allah (O Muhammad SAW from the arrogants). Verily, it is He Who is the All-Hearer, the All-Seer.

Arthur John Arberry

Those who dispute concerning the signs of God, without any authority come to them, in their breasts is only pride, that they shall never attain. So seek thou refuge in God; surely He is the All-hearing, the All-seeing.

Asad

Behold, as for those who call God’s messages in question without having any evidence therefore [See note on verse 35 above.] – in their hearts is nothing but overweening self-conceit, which they will never be able to satisfy: seek thou, then, refuge with God – for, verily, He alone is all-hearing, all-seeing! [Lit., «which they will never [be able to] reach» or «fulfill». This is a reference to the conceit which makes many agnostics think that man is «self-sufficient» and that, therefore, there are no limits to what he may yet achieve, and no need to assume that he is responsible to a higher Power. Cf. in this connection 96:6-7, which is one of the earliest Quranic revelations: «Nay, verily, man becomes grossly overweening whenever he believes himself to be self-sufficient.» And since this «self-sufficiency» is entirely illusory, those who build their world-view on it «will never be able to satisfy their overweening conceit». (Cf. also the reference to «arrogant, self-exalting hearts» in verse 35 above.)]

Dr. Salomo Keyzer

Wat hen betreft, die de teekenen van God bestrijden, zonder dat hun een overtuigend bewijs werd geopenbaard, er is slechts trotschheid in hunne borsten; doch zij zullen hun verlangen niet verkrijgen; vlucht dus tot God, als een toevluchtsoord; want hij hoort en ziet alles.

Free Minds

Surely, those who dispute about God’s revelations without any authority given to them, there is nothing but arrogance in their chests, which they do not perceive. Therefore, seek refuge in God; He is the Hearer, the Seer.

Hamza Roberto Piccardo

Coloro che polemizzano sui segni di Allah, senza aver ricevuto nessuna autorità [per farlo], non hanno altro che invidia nei loro petti: non raggiungeranno il loro
scopo. Implora dunque la protezione di Allah. Egli è Colui che tutto ascolta e osserva.

Hilali Khan

Verily, those who dispute about the Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) of Allah, without any authority having come to them, there is nothing else in their breasts except pride (to accept you (Muhammad SAW) as a Messenger of Allah and to obey you). They will never have it (i.e. Prophethood which Allah has bestowed upon you). So seek refuge in Allah (O Muhammad SAW from the arrogants). Verily, it is He Who is the All-Hearer, the All-Seer.

Kuliev E.

Воистину, в сердцах тех, которые препираются относительно знамений Аллаха безо всякого довода, явившегося к ним, нет ничего, кроме высокомерия. Они не достигнут этого (своей цели). Прибегай же к защите Аллаха. Воистину, Он – Слышащий, Видящий.

M.-N.O. Osmanov

Воистину, в сердцах тех, которые спорят о знамениях Аллаха безо всякого довода, дарованного им, – одна лишь [мечта] о величии, которого они не обретут. Взывай же к Аллаху о помощи. Воистину, Он – внемлющий, зрящий!

Mohammad Habib Shakir

Surely (as for) those who dispute about the communications of Allah without any authority that has come to them, there is naught in their breasts but (a desire) to become great which they shall never attain to; Therefore seek refuge in Allah, surely He is the Hearing, the Seeing.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Lo! those who wrangle concerning the revelations of Allah without a warrant having come unto them, there is naught else in their breasts save pride which they will never attain. So take thou refuge in Allah. Lo! He, only He, is the Hearer, the Seer.

Palmer

Verily, those who wrangle concerning the signs of God without authority having come to them, there is naught in their breasts but pride; but they shall not attain it: do thou then seek refuge in God; verily, He both hears and looks!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Kendilerine gelmiş hiçbir kanıt olmadan, Allah’ın ayetleri hakkında tartışıp duranlar var ya, onların göğüslerinde, asla ulaşamayacakları bir büyüklüğün kuruntusu vardır. Artık Allah’a sığın! O’dur Semî, O’dur Basîr.

Qaribullah

(As for) those who dispute the verses of Allah without authority having been given to them, there is nothing in their chests but pride; that, they shall never attain. Therefore seek refuge in Allah, surely, He is the Hearer, the Seer.

QXP

They contest the Messages of Allah without possible authoritative evidence, since they have nothing but false pride in their hearts. By self-glorification none shall attain dignity. (7:146), (40:35). Dispel their designs by seeking refuge in Allah’s Laws. Behold, He, only He, is the Hearer, the Seer.

Reshad Khalifa

Surely, those who argue against GOD’s revelations without proof are exposing the arrogance that is hidden inside their chests, and they are not even aware of it. Therefore, seek refuge in GOD; He is the Hearer, the Seer.

Rodwell

As to those who cavil at the signs of God without authority having reached them, nought is there but pride in their breasts: but they shall not succeed. Fly thou for refuge then to God, for He is the Hearer, the Beholder.

Sale

As to those who impugn the signs of God, without any convincing proof which hath been revealed unto them, there is nothing but pride in their breasts; but they shall not attain their desire: Wherefore fly for refuge unto God; for it is He who heareth and seeth.

Sher Ali

Those who dispute concerning the Signs of ALLAH without any authority having come to them from ALLAH – there is nothing in their breasts but an ambition to become great which they will never attain. So seek refuge in ALLAH. Surely, HE is the All-Hearing, the All-Seeing.

Unknown German

Diejenigen, die über die Zeichen Allahs streiten, ohne daß irgendeine Ermächtigung zu ihnen kam – nichts ist in ihren Herzen als Großmanssucht -, sie werden es nicht erreichen. So nimm Zuflucht bei Allah. Fürwahr, Er ist der Allhörende, der Allsehende.

V. Porokhova

Кто о знамениях Господних спорит ■ Без власти, что дана ему, – ■ У них в груди нет ничего, ■ Кроме самовеличия и жажды славы, ■ Которой никогда им не достичь. ■ А потому, (о Мухаммад!), ищи спасения у Бога, – ■ Поистине, Он слышит (все) и видит!

Yakub Ibn Nugman

Тәкәббер кешеләр Аллаһудан үзләренә килгән Аллаһуның аятьләре хакында дәлилсез вә белемсез низагълашалар, аятьтләрне төрле якка тарткалыйлар, аларның күңелләрендә фәкать тәкәбберлек кенәдер, ләкин алар күңелләрендәге олугълыкка ирешәчәк түгелләр. Инде син аларның явызлыгыннан Аллаһуга сыен, Ул әлбәттә, ишетүче вә күрүче.

جالندہری

جو لوگ بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو خدا کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں ان کے دلوں میں اور کچھ نہیں (ارادہٴ) عظمت ہے اور وہ اس کو پہنچنے والے نہیں تو خدا کی پناہ مانگو۔ بےشک وہ سننے والا (اور) دیکھنے والا ہے

طاہرالقادری

بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو اُن کے پاس آئی ہو، ان کے سینوں میں سوائے غرور کے اور کچھ نہیں ہے وہ اُس (حقیقی برتری) تک پہنچنے والے ہی نہیں۔ پس آپ (ان کے شر سے) اللہ کی پناہ مانگتے رہئے، بے شک وہی خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.