سوره الشورى (42) آیه 7

قرآن، سوره الشورى (42) آیه 7

آیه پسین: سوره الشورى (42) آیه 8
آیه پیشین: سوره الشورى (42) آیه 6

عربی

وَ كَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ قُرْآناً عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرى وَ مَنْ حَوْلَها وَ تُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَ فَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ

بدون حرکات عربی

و كذلك أوحينا إليك قرآنا عربيّا لتنذر أمّ القرى و من حولها و تنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنّة و فريق في السّعير

خوانش

Wakathalika awhayna ilayka qur-anan AAarabiyyan litunthira omma alqura waman hawlaha watunthira yawma aljamAAi la rayba feehi fareequn fee aljannati wafareequn fee alssaAAeeri

آیتی

و نيز اين قرآن را به زبان عربي بر تو وحي کرديم تا ام القري و ساکنان ، اطرافش را بيم دهي همچنين آنان را از روز قيامت – که در آن ترديدي نيست – بترساني که گروهي در بهشتند و گروهي در آتش سوزان

خرمشاهی

و بدينسان قرآنى عربى [/شيو] بر تو وحى كرديم، تا [اهل] مكه و پيرامونيان آن را هشدار دهى، و از روز محشر كه شكى در آن نيست، هشدار دهى; كه گروهى در بهشتند و گروهى در دوزخ.

کاویانپور

و بدينسان قرآن عربى را بر تو وحى كرديم تا مردم ام القرى (مكه) و آنها را كه در اطراف آن ساكن هستند، از (عذاب) خدا بترسانى و از سختى روز تجمع كه در آن شكى نيست، آگاه گردانى در آن روز گروهى به بهشت خواهند رفت و گروهى ديگر در آتش سوزان خواهند افتاد

انصاریان

و این گونه قرآنی [به زبان] عربی [فصیح و گویا] به تو وحی کردیم تا [مردمِ] ام القری [شهر مکه] و کسانی را که پیرامون آن هستند، بیم دهی، و آنان را از روز جمع شدن [یعنی روز قیامت] که تردیدی در آن نیست بترسانی، [روزی که] گروهی در بهشت اند و گروهی در آتش سوزان.

سراج

و بدينسان وحى كرديم بسوى تو قرآنى بلغت عرب تا بترسانى مردم ام القرى (مكه) را و كسانى كه پيرامون آنند و تا بترسانى از روز گرد آمدن (مردم) كه نيست هيچ ترديدى در وقوع آن گروهى در بهشتند و گروهى در دوزخ

فولادوند

و بدين گونه قرآن عربى به سوى تو وحى كرديم تا [مردم‏] مكّه و كسانى را كه پيرامون آنند هشدار دهى، و از روز گردآمدن [خلق‏] -كه ترديدى در آن نيست- بيم دهى؛ گروهى در بهشتند و گروهى در آتش.

پورجوادی

و اين چنين قرآنى عربى بر تو وحى كرديم تا (اهل) مكه و پيرامون آن را هشدار دهى و آنان را از روز قيامت كه ترديدى در آن نيست بترسانى كه گروهى در بهشت و گروهى در آتش سوزانند.

حلبی

و اينچنين قرآن عربى را به سوى تو وحى كرديم، تا بيم دهى [اهل‏] مكّه و كسانى را كه پيرامون آن هستند، و بيم دهى از روز گرد آمدن كه در آن شكّ نيست گروهى در بهشت و گروهى در آتش سوزان باشند.

اشرفی

و همچنين وحى كرديم بتو قرآنى عربى تا بيم دهى اهل مركز قريه‏ها را و آنرا كه پيرامون آنست و بيم دهى از روز جمعيت كه نيست شكى در آن پاره باشند در بهشت و پاره باشند در دوزخ

خوشابر مسعود انصاري

و بدينسان قرآنى عربى به تو وحى كرديم تا مردم امّ القرى [مكّه مكرّمه‏] و كسانى را كه پيرامونش هستند هشدار دهى و از روز محشر كه شكى در آن نيست بر حذر دارى. گروهى در بهشت و گروهى [ديگر] در دوزخ خواهند بود

مکارم

و این گونه قرآنی عربی [= فصیح و گویا] را بر تو وحی کردیم تا «امّ‌القری» [= مکّه‌] و مردم پیرامون آن را انذار کنی و آنها را از روزی که همه خلایق در آن روز جمع می‌شوند و شکّ و تردید در آن نیست بترسانی؛ گروهی در بهشتند و گروهی در آتش سوزان!

مجتبوی

و اينچنين قرآنى به زبان تازى به تو وحى كرديم تا اهل مكه و هر كه را كه پيرامون آن است بيم كنى و [بويژه‏] از روز فراهم‏آمدن- روز قيامت- كه هيچ شكى در آن نيست بترسانى كه گروهى در بهشت‏اند و گروهى در آتش سوزان.

مصباح زاده

و همچنين وحى كرديم بتو قرآنى عربى تا بيم دهى اهل مركز قريه‏ها را و آنرا كه پيرامون آنست و بيم دهى از روز جمعيت كه نيست شكى در آن پاره باشند در بهشت و پاره باشند در دوزخ

معزی

و بدينسان وحى فرستاديم بسوى تو قرآنى عربى را تا بترسانى مادر شهرها را و آنان كه پيرامون آنند و بترسانى روز گردآمدن را كه نيست شكّى در آن گروهى در بهشتند و گروهى در دوزخ

قمشه ای

و این چنین قرآن فصیح عربی را ما به تو وحی کردیم تا مردم امّ القری (شهر مکه) و هر که را که در اطراف آن است (از خدا) بترسانی و هم از (سختی) روز بزرگ قیامت که همه جمع آیند و هیچ شک در آن نیست و گروهی در بهشت جاودان و فرقه‌ای در آتش سوزان روند بیم دهی.

رشاد خليفه

ما اين چنين، قرآني را به عربي بر تو وحي مي كنيم تا جامعه مركزي و همه اطرافيان آن را هشدار دهي و درباره روز احضار اخطار دهي، روزي كه اجتناب ناپذير است. برخي به بهشت خواهند رفت و برخي به دوزخ.

Literal

And as/like that We inspired/transmitted to you an Arabic Koran to warn/give notice to the mother/origin (of) the villages/urban cities and who (is) around/surrounding it, and warn/give notice (of) the Gathering Day/Resurrection Day, (there is) no doubt/suspicion in it, a group/party/flock (are) in the Paradise, and a group/party/flock (are) in the blazing/inflamed (inferno).

Al-Hilali Khan

And thus We have inspired unto you (O Muhammad SAW) a Quran (in Arabic) that you may warn the Mother of the Towns (Makkah) and all around it. And warn of the Day of Assembling, of which there is no doubt, when a party will be in Paradise (those who believed in Allah and followed what Allahs Messenger SAW brought them) and a party in the blazing Fire (Hell) (those who disbelieved in Allah and followed not what Allahs Messenger SAW brought them)

Arthur John Arberry

And so We have revealed to thee an Arabic Koran, that thou mayest warn the Mother of Cities and those who dwell about it, and that thou mayest warn of the Day of Gathering, wherein is no doubt — a party in Paradise, and a party in the Blaze.

Asad

[Thou art but entrusted with Our message:] and so We have revealed unto thee a discourse in the Arabic tongue [Cf. 14:4 -«never have We sent forth any apostle otherwise than [with a message] in his own people’s tongue»; see also note on the first sentence of 13:37.] in order that thou mayest warn the foremost of all cities and all who dwell around it [I.e., all mankind (Tabari, Baghawi, Razi). As regards the designation of Mecca as «the foremost of all cities», see note on the identical phrase in 6:92.] – to wit, warn [them] of the Day of the Gathering, [the coming of] which is beyond all doubt: [the Day when] some shall find themselves in paradise, and some in the blazing flame.

Dr. Salomo Keyzer

Zoo hebben wij u een Arabischen Koran geopenbaard, opdat gij de stad Mekka zoudt waarschuwen, en de Arabieren die er omheen wonen, en dat gij hen met den dag der algemeene verzameling zoudt bedreigen, waaraan niet te twijfelen valt. Een deel zal dan in het paradijs worden geplaatst en een ander deel in de hel.

Free Minds

And thus We have inspired to you an Arabic Quran, so that you may warn the capital town and all around it, and to warn about the Day of Gathering that is inevitable. A group will be in Paradise, and a group in Hell.

Hamza Roberto Piccardo

In tal modo Ti abbiamo rivelato un Corano arabo, affinché tu ammonisca la Madre delle città e coloro che [le abitano] attorno, e affinché tu avverta del Giorno della Riunione, sul quale non c’è dubbio alcuno: una parte
[di loro] sarà nel Giardino, un’altra parte nella Fiamma.

Hilali Khan

And thus We have inspired unto you (O Muhammad SAW) a Quran (in Arabic) that you may warn the Mother of the Towns (Makkah) and all around it. And warn of the Day of Assembling, of which there is no doubt, when a party will be in Paradise (those who believed in Allah and followed what Allahs Messenger SAW brought them) and a party in the blazing Fire (Hell) (those who disbelieved in Allah and followed not what Allahs Messenger SAW brought them)

Kuliev E.

Так Мы внушили тебе в откровении Коран на арабском языке, чтобы ты предостерегал Мать селений (жителей Мекки) и тех, кто вокруг нее, и предостерегал от Дня собрания, в котором нет сомнения. Одна часть людей окажется в Раю, а другая часть окажется в Пламени.

M.-N.O. Osmanov

Так Мы внушили тебе в откровении Коран на арабском языке, чтобы ты увещевал [жителей] матери городов (т. е. Мекки) и тех, кто [живет] вокруг нее, чтобы увещевал о том дне, когда весь люд будет собран, в чем нет сомнения. Одна часть их будет в аду, а другая – в раю.

Mohammad Habib Shakir

And thus have We revealed to you an Arabic Quran, that you may warn the mother city and those around it, and that you may give warning of the day of gathering together wherein is no doubt; a party shall be in the garden and (another) party in the burning fire.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And thus We have inspired in thee a Lecture in Arabic, that thou mayst warn the mother-town and those around it, and mayst warn of a day of assembling whereof there is no doubt. A host will be in the Garden, and a host of them in the Flame.

Palmer

Thus have we revealed an Arabic Qur’an, that thou mayest warn the Mother of cities and all around it; and warn them of a day of gathering, there is no doubt therein;- a part in Paradise and a part in the blaze.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

İşte böyle! Biz sana Arapça bir Kur’an vahyettik ki, ülke ve medeniyetlerin anasını ve çevresindekileri uyarasın. Ve toplama günü konusunda da uyarıda bulunasın. Hiç kuşku yok o günde. Bir bölük cennettedir, bir bölük ateşte.

Qaribullah

As such We have revealed to you an Arabic Koran, so that you can warn the Mother of Villages (Mecca) and all who live about it, and that you also warn them of the Day of Gathering in which there is no doubt that a division will be in Paradise, and a division in the Blaze.

QXP

And thus: We have revealed to you a Monograph in Arabic so that you may warn the Foremost of all towns and those who dwell around it, and may warn of the Day of Gathering, which is beyond all doubt. One group will be in the Garden, and one group will be in the Flames. (Such will happen in this world and in the life to come).

Reshad Khalifa

We thus reveal to you an Arabic Quran to warn the central community and all around it, and to warn about the Day of Summoning that is inevitable. Some will end up in Heaven, and some in Hell.

Rodwell

It is thus moreover that we have revealed to thee an Arabic Koran, that thou mayest warn the mother city and all around it, and that thou mayest warn them of that day of the Gathering, of which there is no doubt – when part shall be in Paradise and part in the flame.

Sale

Thus have We revealed unto thee an Arabic Koran, that thou mayest warn the metropolis of Mecca, and the Arabs who dwell round about it; and mayest threaten them with the day of the general assembly, of which there is no doubt: One part shall then be placed in paradise, and another part in hell.

Sher Ali

Thus have WE revealed to thee the Qur’an in Arabic, that thou mayest warn the Mother of towns, and all those around it; and that thou mayest warn them of the Day of Gathering, whereof there is no doubt; when a party will be in the Garden and a party in the blazing Fire.

Unknown German

Also haben Wir dir den Koran auf arabisch offenbart, daß du die Mutter der Städte warnest und alle rings um sie und (daß) du (sie) warnest vor dem Tag der Versammlung, an dem kein Zweifel ist. Ein Teil wird im Garten sein und ein Teil im flammenden Feuer.

V. Porokhova

Внушением тебе Мы ниспослали ■ Коран арабский, ■ Чтоб (им) ты мог увещевать ■ Мать городов и все, что вкруг нее, – ■ Увещевать о Дне Собрания, ■ О коем никаких сомнений нет, ■ Когда одни окажутся в Раю, ■ Другие – в о’гне Ада.

Yakub Ibn Nugman

Әнә шулай сиңа Коръәнне гарәб телендә вәхий иттек, ул Коръән белән шәһәрләр анасы булган Мәккә шәһәре мөшрикләрен вә Мәккә тирәсендәге шәһәр халыкларын Аллаһ ґәзабы белән куркытмаклыгың өчен, вә барча халык бер урынга җыела торган кыямәт көне белән куркытмаклыгың өчен, ул көннең булачагында һәм барча халык бер урынга җыелачагында һич шик юктыр, ул көндә бер фирка кешеләр җәннәттә булырлар, вә бер фирка кешеләр җәһәннәмдә булырлар.

جالندہری

اور اسی طرح تمہارے پاس قرآن عربی بھیجا ہے تاکہ تم بڑے گاؤں (یعنی مکّے) کے رہنے والوں کو اور جو لوگ اس کے اردگرد رہتے ہیں ان کو رستہ دکھاؤ اور انہیں قیامت کے دن کا بھی جس میں کچھ شک نہیں ہے خوف دلاؤ۔ اس روز ایک فریق بہشت میں ہوگا اور ایک فریق دوزخ میں

طاہرالقادری

اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف عربی زبان میں قرآن کی وحی کی تاکہ آپ مکّہ والوں کو اور اُن لوگوں کو جو اِس کے اِردگرد رہتے ہیں ڈر سنا سکیں، اور آپ جمع ہونے کے اُس دن کا خوف دلائیں جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ (اُس دن) ایک گروہ جنت میں ہوگا اور دوسرا گروہ دوزخ میں ہوگا،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.