سوره الأحقاف (46) آیه 29

قرآن، سوره الأحقاف (46) آیه 29

آیه پسین: سوره الأحقاف (46) آیه 30
آیه پیشین: سوره الأحقاف (46) آیه 28

عربی

وَ إِذْ صَرَفْنا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ

بدون حرکات عربی

و إذ صرفنا إليك نفرا من الجنّ يستمعون القرآن فلمّا حضروه قالوا أنصتوا فلمّا قضي ولّوا إلى قومهم منذرين

خوانش

Wa-ith sarafna ilayka nafaran mina aljinni yastamiAAoona alqur-ana falamma hadaroohu qaloo ansitoo falamma qudiya wallaw ila qawmihim munthireena

آیتی

و گروهي از جن را نزد تو روانه کرديم تا قرآن را بشنوند چون به ، حضرتش رسيدند گفتند : گوش فرا دهيد چون به پايان آمد ، همانند بيم دهندگاني نزد قوم خود بازگشتند

خرمشاهی

و چنين بود كه گروهى از جن را متوجه تو ساختيم كه به قرآن گوش سپردند; و چون نزد او حضور يافتند گفتند خاموش باشيد [و گوش دهيد]; و چون سپرى شد، هشدارگر به سوى قومشان بازگشتند.

کاویانپور

هنگامى كه ما، تنى چند از جنيان (اهل صحرا) را متوجه تو ساختيم تا آيات قرآن را استماع كنند، وقتى حاضر شدند با يكديگر گفتند گوش فرادهيد (تا آيات خدا را كاملا بشنويد) و چون تلاوت قرآن تمام شد، همگى به آن ايمان آوردند و براى آگاه سازى بسوى قومشان بازگشتند.

انصاریان

و [یاد کن] هنگامی که گروهی از جن را به سوی تو متوجه کردیم که قرآن را بشنوند، پس وقتی که نزد قرائت آن حاضر شدند، گفتند: [برای شنیدن قرآن] خاموش باشید. پس چون قرائت پایان یافت به سوی قومشان در حالی که گفتند: بیم دهنده بودند، بازگشتند. شنیدیم که

سراج

و (بياد آر) آندم كه متوجه ساختيم بسوى تو گروهى از پريان كه بشنوند قرآن را پس آن هنگام كه حاضر شدند قرآن را گفتند به يكديگر خاموش باشيد پس آنگه كه به پايان رسيد قرائت قرآن بازگشتند بسوى گروه خويش در حاليكه بيم كننده بودند

فولادوند

و چون تنى چند از جِن را به سوى تو روانه كرديم كه قرآن را بشنوند؛ پس چون بر آن حاضر شدند [به يكديگر] گفتند: «گوش فرا دهيد.» و چون به انجام رسيد، هشداردهنده به سوى قوم خود بازگشتند.

پورجوادی

در آن هنگام تنى چند از جنيان را نزد تو روانه كرديم كه قرآن بشنوند. چون نزد او رسيدند گفتند: «خاموش باشيد.» و چون به پايان رسيد همچون هشدار دهندگانى به سوى قومشان بازگشتند.

حلبی

و [ياد كن‏] چون گروهى از ديوان را به سوى تو گذر داديم كه قرآن [خواندن تو] را مى‏شنيدند، چون در آنجا حاضر شدند، گفتند: گوش فرا دهيد و چون [قرآن خواندن او] به آخر رسيد، بيم‏كنان بسوى قوم خودشان باز گشتند.

اشرفی

و هنگاميكه گردانيديم بسوى تو جماعتى را از جن كه مى‏شنيدند قرآن را پس چون حاضر شد آنرا گفتند خاموش باشيد پس چون گذارده شد برگشتند بسوى قومشان بيم دهندگان

خوشابر مسعود انصاري

و چون گروهى از جنّيان را متوجّه تو ساختيم، قرآن را مى‏شنيدند. آن گاه چون [در نزد] او (پيامبر اكرم) حضور يافتند، گفتند: خاموش باشيد. پس چون [تلاوت قرآن كريم‏] به پايان آمد، بيم‏كنان به سوى قومشان بازگشتند

مکارم

(به یاد آور) هنگامی که گروهی از جنّ را به سوی تو متوجّه ساختیم که قرآن را بشنوند؛ وقتی حضور یافتند به یکدیگر گفتند: «خاموش باشید و بشنوید!» و هنگامی که پایان گرفت، به سوی قوم خود بازگشتند و آنها را بیم دادند!

مجتبوی

و [ياد كن‏] آنگاه كه گروهى از پريان را به سوى تو روانه كرديم كه قرآن را مى‏شنيدند، و چون نزدش حاضر آمدند گفتند: خاموش باشيد و گوش فراداريد، و چون [خواندن قرآن‏] به پايان رسيد، براى بيم‏دادن به سوى قوم خود بازگشتند.

مصباح زاده

و هنگامى كه گردانيديم بسوى تو جماعتى را از جن كه مى‏شنيدند قرآن را پس چون حاضر شد آنرا گفتند خاموش باشيد پس چون گذارده شد برگشتند بسوى قومشان بيم دهندگان

معزی

و گاهى كه روى آور ساختيم بسويت تنى چند از پريان كه قرآن را شنوند پس هنگامى كه نزدش آمدند (حضورش را دريافتند) گفتند خموش باشيد تا گاهى كه پايان يافت بازگشتند بسوى قوم خويش بيم دهندگان

قمشه ای

و (یاد آر) وقتی که ما تنی چند از جنّیان را متوجه تو گردانیدیم که استماع آیات قرآن کنند، چون نزد رسول رسیدند با هم گفتند: گوش فرا دهید. چون قرائت تمام شد به سوی قومشان برای هشدار (و تبلیغ و هدایت) باز گردیدند.

رشاد خليفه

به ياد آور كه ما عده اي از جن ها را در مسير تو قرار داديم تا قرآن را بشنوند. هنگامي كه به آنجا رسيدند، گفتند: گوش كنيد. همينكه به پايان رسيد، با شتاب نزد قومشان رفتند تا هشدار دهند.

Literal

And when We diverted/returned/pushed to you a group (from 3-10)/family/tribe from the Jinns, they hear/listen (to) the Koran , so when they attended/came to it, they said: «Listen quietly.» So when it ended (the Koran in entirety), they turned away to their nation warning/giving notice/warners/givers of notice.

Al-Hilali Khan

And (remember) when We sent towards you (Muhammad SAW) Nafran (three to ten persons) of the jinns, (quietly) listening to the Quran, when they stood in the presence thereof, they said: «Listen in silence!» And when it was finished, they returned to their people, as warners.

Arthur John Arberry

And when We turned to thee a company of jinn giving ear to the Koran; and when they were in its presence they said, ‹Be silent!› Then, when it was finished, they turned back to their people, warning.

Asad

AND LO! [See note on 2:30. The connection between this passage and the preceding one apparently lies in the fact that whereas «those who are lost in sin» (of whom the tribe of Ad is given as an example) refuse to heed God’s messages, the «unseen beings» spoken of in the sequence immediately perceived their truth and accepted them.] We caused a group of unseen beings to incline towards thee, [O Muhammad,] [The term nafar signifies a group of more than three and up to ten persons. The occurrence mentioned in this passage – said to have taken place in the small oasis of Nakhlah, on the way leading from Mecca to Taif (Tabari) – is evidently identical with that described in 72:1-15; for a tentative explanation, see note on 72:1.] so that they might give ear to the Quran; and so, as soon as they became aware of it, [Lit., «as soon as they attended to it», i.e., to its recitation by the Prophet.] they said [unto one another], «Listen in silence!» And when [the recitation] was ended, they returned to their people as warners. [I.e., as preachers of the Quranic creed. The expression «as warners» connects with the preceding references to «warning messages».]

Dr. Salomo Keyzer

Gedenk, toen wij zekere geniussen zich tot u deden wenden, opdat zij de Koran zouden hooren; en toen zij bij de lezing daarvan tegenwoordig waren, zeiden zij tot elkander: Geef gehoor, en toen het geindigd was, keerden zij tot hun volk terug, predikende wat zij gehoord hadden.

Free Minds

And We sent to you a small number of Jinn, in order to let them listen to the Quran. So when they arrived there, they said: "Pay attention." Then, when it was finished, they returned to their people, to warn them.

Hamza Roberto Piccardo

E [ricorda] quando ti conducemmo una schiera di démoni affinché ascoltas- sero il Corano; si presentarono dicendosi: «[Ascoltate in]
silenzio». Quando poi

Hilali Khan

And (remember) when We sent towards you (Muhammad SAW) Nafran (three to ten persons) of the jinns, (quietly) listening to the Quran, when they stood in the presence thereof, they said: "Listen in silence!" And when it was finished, they returned to their people, as warners.

Kuliev E.

Вот Мы направили к тебе нескольких джиннов, чтобы они послушали Коран. Когда они пришли к нему, они сказали: «Молчите и слушайте!» Когда же оно (чтение Корана) было окончено, они вернулись к своему народу, чтобы предостеречь его.

M.-N.O. Osmanov

[Вспомни,] как Мы направили к тебе нескольких джиннов, чтобы они послушали [чтение] Корана. Когда они явились, сказали [друг другу]: «Слушайте!» Когда же [чтение] было окончено, они вернулись к своему народу и стали увещевать

Mohammad Habib Shakir

And when We turned towards you a party of the jinn who listened to the Quran; so when they came to it, they said: Be silent; then when it was finished, they turned back to their people warning (them).

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And when We inclined toward thee (Muhammad) certain of the jinn, who wished to hear the Qur’an and, when they were in its presence, said: Give ear! and, when it was finished, turned back to their people, warning.

Palmer

And when we turned towards thee some of the ginn listening to the Qur’an, and when they were present at (the reading of) it, they said, ‹Be silent!› and when it was over they turned back to their people, warning them.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Bir zaman, cinlerden bir topluluğu, Kur’an’ı dinlemeleri için sana yöneltmiştik. Onu dinlemeye hazır hale geldiklerinede: «Susup dinleyin!» dediler. Dinleme bitirilince de uyarıcılar olarak kendi toplumlarına döndüler.

Qaribullah

(Remember) how We sent to you (Prophet Muhammad) a company of jinn who, when they came and listened to the Koran, said to each other: ‹Be silent! ‹ Then, when it was finished, they returned to their nation and warned them.

QXP

(O Messenger) Behold, We turned toward you a company of the nomads so that they might listen to the Qur’an. And as soon as they were in its presence, they said, «Listen in silence!» And when it was over, they hurried to their people as Warners! (72:1).

Reshad Khalifa

Recall that we directed a number of jinns to you, in order to let them hear the Quran. When they got there, they said, «Listen.» As soon as it was over, they rushed to their people, warning.

Rodwell

And remember when we turned aside a company of the djinn to thee, that they might hearken to the Koran: and no sooner were they present at its reading than they said to each other, «Hist;» and when it was ended, they returned to their people with warnings.

Sale

Remember when We caused certain of the genii to turn aside unto thee, that they might hear the Koran: And when they were present at the reading of the same, they said to one another, give ear: And when it was ended, they returned back unto their people, preaching what they had heard.

Sher Ali

And call to mind when WE turned towards thee a party of jinn who wished to hear the Qur’an and, when they were present at its recitation, they said to one another, `Be silent and listen,› and when it was finished, they went back to their people, warning them.

Unknown German

Und (gedenke der Zeit) da Wir eine Schar Dschinn dir zuwandten, die den Koran zu vernehmen wünschten; und als sie in seiner Gegenwart waren, sprachen sie: «Schweiget (und höret zu)», und als er zu Ende war, kehrten sie warnend zurück zu ihrem Volk.

V. Porokhova

И вот Мы джиннов сонм направили к тебе, ■ Чтобы они послушали Коран. ■ Когда они явились к (чтению) его, они сказали: ■ «Внимайте (молча)!» ■ Когда же (чтение Корана) завершилось, ■ Они вернулись к своему народу, ■ Чтобы его увещевать.

Yakub Ibn Nugman

Ий Мухәммәд г-м, шул хәлне зекер ит ки, сахабәләрең илә иртә намазы укыган вакытыңда Коръән сүзләрен ишетсеннәр өчен бер төркем җеннәрне сиңа очыраттык, Мухәммәд г-м янына якын килгәч бер-берсенә әйттеләр: «Сөйләшмичә Коръәнне тынлап тик торыгыз», – дип. Коръән укылып беткәч, кавемнәренә кайттылар, ишеткән Коръәннәре белән аларны куркытучы булганнары хәлдә.

جالندہری

اور جب ہم نے جنوں میں سے کئی شخص تمہاری طرف متوجہ کئے کہ قرآن سنیں۔ تو جب وہ اس کے پاس آئے تو (آپس میں) کہنے لگے کہ خاموش رہو۔ جب (پڑھنا) تمام ہوا تو اپنی برادری کے لوگوں میں واپس گئے کہ (ان کو) نصیحت کریں

طاہرالقادری

اور (اے حبیب!) جب ہم نے جنّات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا جو قرآن غور سے سنتے تھے۔ پھر جب وہ وہاں (یعنی بارگاہِ نبوت میں) حاضر ہوئے تو انہوں نے (آپس میں) کہا: خاموش رہو، پھر جب (پڑھنا) ختم ہو گیا تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈر سنانے والے (یعنی داعی الی الحق) بن کر واپس گئے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.