سوره المجادلة (58) آیه 9

قرآن، سوره المجادلة (58) آیه 9

آیه پسین: سوره المجادلة (58) آیه 10
آیه پیشین: سوره المجادلة (58) آیه 8

عربی

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَناجَيْتُمْ فَلا تَتَناجَوْا بِالإِْثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ مَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَ تَناجَوْا بِالْبِرِّ وَ التَّقْوى وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

بدون حرکات عربی

يا أيّها الّذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم و العدوان و معصية الرّسول و تناجوا بالبرّ و التّقوى و اتّقوا اللّه الّذي إليه تحشرون

خوانش

Ya ayyuha allatheena amanoo itha tanajaytum fala tatanajaw bial-ithmi waalAAudwani wamaAAsiyati alrrasooli watanajaw bialbirri waalttaqwa waittaqoo Allaha allathee ilayhi tuhsharoona

آیتی

اي کساني که ايمان آورده ايد ، اگر با يکديگر نجوا مي کنيد ، در باب گناه و دشمني و نافرماني از پيامبر نجوا مکنيد ، بلکه در باب نيکي و پرهيزگاري نجوا کنيد از آن خدايي که همگان نزد او گرد مي آييد بترسيد

خرمشاهی

اى مؤمنان چون رازگويى كنيد، به قصد گناه و ستمكارى و نافرمانى از پيامبر نجوا مكنيد; و به قصد نيكى و تقوا نجوا كنيد; و از خداوندى كه نزد او محشور مى گرديد پروا كنيد.

کاویانپور

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، هنگامى كه شما با هم نجوا مى‏كنيد، در مورد كارى كه گناه و نافرمانى از دستورات پيامبر است، سخن نگوئيد، بلكه در مورد نيكوكارى و پرهيزكارى سخن بر زبان آوريد و از خدايى كه بسوى او محشور خواهيد شد، بترسيد.

انصاریان

ای اهل ایمان! هنگامی که محرمانه با یکدیگر گفتگو می کنید از روی گناه و دشمنی و سرپیچی از پیامبر با هم گفتگوی محرمانه نکنید، و بر پایه [تشویق یکدیگر به] نیکی و تقوا گفتگوی محرمانه کنید، و از خدایی که به سوی او محشور می شوید، پروا کنید.

سراج

اى آنانكه ايمان آورده‏ايد گاهى كه با هم راز گوئيد زنهار راز مگوئيد بكارى كه گناه و بيداد و نافرمانى پيغمبر است و راز گوئيد به نيكوكارى و پرهيزكارى و بترسيد از خدائى كه به سوى او گرد آورده شويد

فولادوند

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، چون با يكديگر محرمانه گفتگو مى‏كنيد، به [قصد] گناه و تعدى و نافرمانى پيامبر با همديگر محرمانه گفتگو نكنيد، و به نيكوكارى و پرهيزگارى نجوا كنيد، و از خدايى كه نزد او محشور خواهيد گشت پروا داريد.

پورجوادی

اى مؤمنان چون با يكديگر نجوا مى‏كنيد به گناه و عداوت و نافرمانى رسول خدا نجوا نكنيد، به نيكى و پرهيزگارى نجوا كنيد و از خدايى بترسيد كه در پيشگاه او محشور خواهيد شد.

حلبی

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد چون با يكديگر «نجوى» كنيد، به گناه و دشمنى و نافرمانى پيامبر «نجوى» مكنيد، و به نيكوكارى و پرهيزگارى نجوى كنيد، و بترسيد از خدايى كه به سوى او برانگيخته مى‏شويد.

اشرفی

اى آنكسانيكه ايمان آورديد چون راز با هم گوئيد پس راز مگوئيد به بدى و دشمنى و نافرمانى رسول و راز گوئيد به نيكى و پرهيزگارى و بترسيد از خدائى كه بسوى او حشر مى‏شويد

خوشابر مسعود انصاري

اى مؤمنان، هر گاه با همديگر راز گوييد، به گناه و تجاوز و نافرمانى از رسول [خدا] راز مگوييد. و به نيكى و پرهيزگارى راز بگوييد. و از خداوندى پروا بداريد كه به سوى او بر انگيخته مى‏شويد

مکارم

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! هنگامی که نجوا می‌کنید، و به گناه و تعدّی و نافرمانی رسول (خدا) نجوا نکنید، و به کار نیک و تقوا نجوا کنید، و از خدایی که همگی نزد او جمع می‌شوید بپرهیزید!

مجتبوی

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، چون با يكديگر راز گوييد رازى مگوييد كه در آن گناه و ستم و نافرمانى پيامبر باشد، و با يكديگر به نيكوكارى و پرهيزگارى راز گوييد. و از خدايى كه به سوى او برانگيخته و فراهم مى‏شويد پروا كنيد.

مصباح زاده

اى آنكسانيكه ايمان آورديد چون راز با هم گوئيد پس راز مگوئيد به بدى و دشمنى و نافرمانى رسول و راز گوئيد به نيكى و پرهيزگارى و بترسيد از خدائى كه بسوى او حشر مى‏شويد

معزی

اى آنان كه ايمان آورديد گاهى كه با هم راز گوئيد راز نگوئيد به گناه و دشمنى و نافرمانى پيمبر و راز گوئيد به نيكوكارى و پرهيزكارى و بترسيد خدائى را كه بسويش گردآورده شويد

قمشه ای

ای کسانی که ایمان آورده‌اید، شما هر گاه با هم، سخنی به راز گویید هرگز بر بزهکاری و دشمنی و مخالفت رسول نگویید بلکه بر نیکویی و تقوا راز به میان آرید و از خدا که به سوی او محشور خواهید شد بترسید و پرهیزکار شوید.

رشاد خليفه

اي كساني كه ايمان آورده ايد، اگر مجبور شديد كه مخفيانه مشورت كنيد، نبايد براي گناه كردن، ستمگري و نافرماني از رسول مشورت كنيد. بايد در جهت پرهيزكاري و تقوا با يكديگر مشورت كنيد. هيبت و حرمت خدا را ارج نهيد، يكتايي كه نزد او احضار خواهيد شد.

Literal

You, you those who believed, if you interchanged pleasurable conversation, so do not interchange pleasurable conversation with the sin/crime and the transgression/aggression and disobedience (to) the messenger, and (but) interchange pleasurable conversation with the righteousness and the fear and obedience (of God), and fear and obey God, who to Him you are being gathered.

Al-Hilali Khan

O you who believe! When you hold secret counsel, do it not for sin and wrong-doing, and disobedience towards the Messenger (Muhammad SAW) but do it for Al-Birr (righteousness) and Taqwa (virtues and piety); and fear Allah unto Whom you shall be gathered.

Arthur John Arberry

O believers, when you conspire secretly, then conspire not together in sin and enmity and disobedience to the Messenger, but conspire in piety and godfearing. Fear God, unto whom you shall be mustered.

Asad

[Hence,] O you who have attained to faith, when you do hold secret confabulations, do not conspire with one another with a view to sinful doings, and aggressive conduct, and disobedience to the Apostle, [See the second note on verse 8 above.] but [rather] hold counsel in the cause of virtue and God-consciousness: and [always] remain conscious of God, unto whom you all shall be gathered.

Dr. Salomo Keyzer

O ware geloovigen! als gij in het geheim met elkander spreekt, spreekt dan niet van zonde en vijandschap en ongehoorzaamheid opzichtens den gezant; en vreest God, voor wien gij zult worden verzameld.

Free Minds

O you who believe, if you must meet secretly, then you shall not meet to commit sin, transgression, and to disobey the messenger. You shall meet to work righteousness and piety. And be aware of God, before whom you will be summoned.

Hamza Roberto Piccardo

O credenti, non siano peccaminosi ostili e di disobbedienza nei confronti dell’Inviato i vostri colloqui privati, ma nel bene e nel timor di Allah. Temete Allah, davanti al Quale sarete radunati.

Hilali Khan

O you who believe! When you hold secret counsel, do it not for sin and wrong-doing, and disobedience towards the Messenger (Muhammad SAW) but do it for Al-Birr (righteousness) and Taqwa (virtues and piety); and fear Allah unto Whom you shall be gathered.

Kuliev E.

О те, которые уверовали! Когда вы тайно переговариваетесь, то не говорите о грехах, вражде и неповиновении Посланнику, а говорите о благочестии и богобоязненности и бойтесь Аллаха, к Которому вы будете собраны.

M.-N.O. Osmanov

О вы, которые уверовали! Когда вы ведете тайные беседы, то не сговаривайтесь о греховных делах, о вражде и неповиновении Посланнику, а ведите беседы о добре и благочестии и страшитесь Аллаха, к которому вас призовут.

Mohammad Habib Shakir

O you who believe! when you confer together in private, do not give to each other counsel of sin and revolt and disobedience to the Messenger, and give to each other counsel of goodness and guarding (against evil); and be careful of (your duty to) Allah, to Whom you shall be gathered together.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

O ye who believe! When ye conspire together, conspire not together for crime and wrongdoing and disobedience toward the messenger, but conspire together for righteousness and piety, and keep your duty toward Allah, unto whom ye will be gathered.

Palmer

O ye who believe! when ye discourse together, then discourse not in sin and enmity and rebellion against the Apostle; but discourse together in righteousness and piety: and fear God, for unto Him ye shall be gathered!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Ey iman edenler! Aranızda fısıldaştığınız zaman, günah, düşmanlık ve resule isyan hususlarında fısıldaşmayın; hayırda erginlik/dürüstlük ve takva konusunda fısıldaşın. Huzurunda haşredileceğiniz Allah’tan sakının!

Qaribullah

Believers, when you talk in secret do not talk together in sin and hatred, and disobedience towards the Messenger, but talk of piety and caution. Fear Allah before whom you shall be gathered.

QXP

O You who have chosen to be graced with belief! When you consult with one another confidentially, never consult aiming hampering progress of the community, nor in creating wedges of discord therein, and disobedience of the Messenger. But consult together for expansion of individual and social potential and seeking ways to facilitate collective right conduct. And always remain mindful of Allah unto Whom you all shall be gathered. (And all your actions end up facing His Law of Requital in both lives).

Reshad Khalifa

O you who believe, if you have to confer secretly, you shall not confer to commit sin, transgression, and to disobey the messenger. You shall confer to work righteousness and piety. You shall reverence GOD, before whom you will be summoned.

Rodwell

O Believers! when ye hold private converse together, let it not be with wickedness, and hate, and disobedience towards the Apostle; but let your private talk be with justice and the fear of God: aye, fear ye God unto whom ye shall be gathered!

Sale

O true believers, when ye discourse privily together, discourse not of wickedness, and enmity, and disobedience towards the Apostle; but discourse of justice, and piety: And fear God, before whom ye shall be assembled.

Sher Ali

O ye who believe ! When you confer together in private, confer not for the purpose of promoting sin and transgression and disobedience to the Messenger, but confer for the purpose of promoting virtue and righteousness, and fear ALLAH unto Whom you shall all be gathered.

Unknown German

O die ihr glaubt, wenn ihr euch heimlich miteinander beredet, beredet euch nicht zu Sünde und Übertretung und Ungehorsam gegen den Gesandten, sondern beredet euch zu Tugend und Rechtschaffenheit, und fürchtet Allah, zu Dem ihr versammelt werdet.

V. Porokhova

О вы, кто верует! ■ Ведя секретную беседу, ■ Не говорите о таком, ■ Что возбуждает грех, вражду, непослушание посланнику Его. ■ О добродетели и поклонении Аллаху говорите, ■ Старшитесь гнев Его навлечь, – ■ Ведь лишь к Нему вы все вернетесь.

Yakub Ibn Nugman

Ий мөэминнәр әгәр яшерен сөйләшсәгез, гөнаһлы вә дошманлык сүзләре белән сөйләшмәгез, һәм пәйгамбәргә гөнаһлы була торган сүзләрне сөйләмәгез, бәлки яхшылык турында һәм гөнаһтан саклану турында сөйләшегез, вә барчагыз да кубарылып Аның Хозурына кайтачак Аллаһудан куркыгыз Аңа гөнаһлы булудан сакланыгыз!

جالندہری

مومنو! جب تم آپس میں سرگوشیاں کرنے لگو تو گناہ اور زیادتی اور پیغمبر کی نافرمانی کی باتیں نہ کرنا بلکہ نیکوکاری اور پرہیزگاری کی باتیں کرنا۔ اور خدا سے جس کے سامنے جمع کئے جاؤ گے ڈرتے رہنا

طاہرالقادری

اے ایمان والو! جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو گناہ اور ظلم و سرکشی اور نافرمانئ رسالت مآب (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی سرگوشی نہ کیا کرو اور نیکی اور پرہیزگاری کی بات ایک دوسرے کے کان میں کہہ لیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم سب جمع کئے جاؤ گے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.