سوره الحشر (59) آیه 10

قرآن، سوره الحشر (59) آیه 10

آیه پسین: سوره الحشر (59) آیه 11
آیه پیشین: سوره الحشر (59) آیه 9

عربی

وَ الَّذِينَ جاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَ لإِِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالإِْيمانِ وَ لا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ

بدون حرکات عربی

و الّذين جاؤ من بعدهم يقولون ربّنا اغفر لنا و لإخواننا الّذين سبقونا بالإيمان و لا تجعل في قلوبنا غلاّ للّذين آمنوا ربّنا إنّك رؤف رحيم

خوانش

Waallatheena jaoo min baAAdihim yaqooloona rabbana ighfir lana wali-ikhwanina allatheena sabaqoona bial-eemani wala tajAAal fee quloobina ghillan lillatheena amanoo rabbana innaka raoofun raheemun

آیتی

کساني که از پس ايشان آمده اند ، مي گويند : اي پروردگار ما ، ما و، برادران ما را که پيش از ما ايمان آورده اند بيامرز و کينه کساني را که ايمان آورده اند ، در دل ما جاي مده اي پروردگار ما ، تو مشفق و مهربان هستي

خرمشاهی

و كسانى كه پس از آنان آمده اند گويند پروردگارا ما و برادرانمان را كه در ايمان بر ما سبقت دارند، بيامرز، و در دلهاى ما نسبت به مؤمنان كينه اى مگذار، پروردگارا تويى كه رئوف مهربانى.

کاویانپور

و كسانى كه پس از مهاجرين و انصار ايمان آوردند، ميگويند پروردگارا، ما و برادران ما را كه در دين و ايمان بر ما پيشى گرفته‏اند، ببخشاى و در قلب ما براى مؤمنين كينه و عداوت قرار مده، پروردگارا، بحقيقت تو بسيار رئوف و مهربانى.

انصاریان

و نیز کسانی که بعد از آنان [انصار و مهاجرین] آمدند در حالی که می گویند: پروردگارا! ما و برادرانمان را که به ایمان بر ما پیشی گرفتند بیامرز، و در دل هایمان نسبت به مؤمنان، خیانت و کینه قرار مده. پروردگارا! یقیناً تو رؤوف و مهربانی.

سراج

و آنانكه آمدند پس از مهاجران و انصار مى‏گويند پروردگارا بيامرز ما را و برادران ما را كه پيشى گرفتند بر ما بايمان و قرار مده در دلهاى ما كينه‏اى (و حسد و عداوت و خيانتى) براى آنانكه ايمان آورده‏اند پروردگارا بيشك تو با رافت و مهربانى

فولادوند

و [نيز] كسانى كه بعد از آنان [=مهاجران و انصار] آمده‏اند [و] مى‏گويند: «پروردگارا، بر ما و بر آن برادرانمان كه در ايمان آوردن بر ما پيشى گرفتند ببخشاى، و در دلهايمان نسبت به كسانى كه ايمان آورده‏اند [هيچ گونه‏] كينه‏اى مگذار! پروردگارا، راستى كه تو رئوف و مهربانى.»

پورجوادی

– كسانى كه پس از آنها آمدند و مى‏گفتند: «پروردگارا! ما و برادرانمان را كه در ايمان بر ما پيشى گرفته‏اند بيامرز و در دلهايمان نسبت به مؤمنان كينه قرار نده. پروردگارا! تو رؤوف و مهربانى.»

حلبی

و آنان كه پس از آنها آمدند، مى‏گويند: پروردگار ما! ما را و برادران ما را بيامرز آنان كه در ايمان بر ما پيشى گرفتند. و در دلهاى ما كينه‏اى منه نسبت به كسانى كه ايمان آوردند، و تو اى پروردگار ما بخشاينده مهربانى.

اشرفی

و آنان كه آمدند بعد از ايشان ميگويند پروردگارا بيامرز ما را و برادران ما را آنان كه پيشى گرفتند از ما بايمان و قرار مده در دلهاى ما كينه آنانرا كه گرويدند پروردگارا بدرستيكه تو مهربان رحيمى

خوشابر مسعود انصاري

و [نيز] آنان راست كه پس از اينان آمدند. [انصار] مى‏گويند: پروردگارا، ما را و آن برادرانمان را كه در ايمان آوردن از ما پيشى گرفتند، بيامرز. و در دلهاى ما هيچ كينه‏اى در حق كسانى كه ايمان آورده‏اند، قرار مده. پروردگارا تويى كه بخشنده مهربانى

مکارم

(همچنین) کسانی که بعد از آنها [= بعد از مهاجران و انصار] آمدند و می‌گویند: «پروردگارا! ما و برادرانمان را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند بیامرز، و در دلهایمان حسد و کینه‌ای نسبت به مؤمنان قرار مده! پروردگارا، تو مهربان و رحیمی!»

مجتبوی

و نيز كسانى راست كه پس از آنان آمدند- پس از فتح مكه مهاجرت كردند- مى‏گويند: پروردگارا، ما و آن برادران ما را كه به ايمان بر ما پيشى گرفته‏اند بيامرز، و در دلهاى ما بدخواهى كسانى را كه ايمان آورده‏اند منه پروردگارا، همانا تو رؤوف و مهربانى.

مصباح زاده

و آنان كه آمدند بعد از ايشان ميگويند پروردگارا بيامرز ما را و برادران ما را آنان كه پيشى گرفتند از ما بايمان و قرار مده در دلهاى ما كينه آنان را كه گرويدند پروردگارا بدرستى كه تو مهربان رحيمى

معزی

و آنان كه آمدند از پس ايشان گويند پروردگارا بيامرز براى ما و براى برادران ما آنان كه پيشى گرفتند ما را به ايمان و نگذار در دلهاى ما كينى براى آنان كه ايمان آوردند پروردگارا همانا توئى نوازنده مهربان

قمشه ای

و آنان که پس از مهاجرین و انصار آمدند (یعنی تابعین و سایر مؤمنین تا روز قیامت) دایم به درگاه خدا عرض می‌کنند: پروردگارا، بر ما و برادران دینی‌مان که در ایمان پیش از ما شتافتند ببخش و در دل ما هیچ کینه و حسد مؤمنان قرار مده، پروردگارا، تویی که بسیار رؤوف و مهربانی.

رشاد خليفه

كساني كه پس از آنها مؤمن شدند، مي گويند: پروردگار ما، ما و برادران ما را كه در ايمان از ما جلوتر بودند، ببخش و قلب ما را از نفرت نسبت به كساني كه ايمان آوردند، بازدار. پروردگار ما، تو رئوفي، مهربان ترين.

Literal

And those who came from after them, they say: «Our Lord forgive for us, and to our brothers, those who preceded us with (to) the faith/belief, and do not make/put in our hearts/minds hatred/animosity to those who believed, our Lord, that you are merciful/compassionate, merciful.»

Al-Hilali Khan

And those who came after them say: «Our Lord! Forgive us and our brethren who have preceded us in Faith, and put not in our hearts any hatred against those who have believed. Our Lord! You are indeed full of kindness, Most Merciful.

Arthur John Arberry

And as for those who came after them, they say, ‹Our Lord, forgive us and our brothers, who preceded us in belief, and put Thou not into our hearts any rancour towards those who believe. Our Lord, surely Thou art the All-gentle, the All-compassionate.›

Asad

And so, they who come after them pray: [I.e., all who attain to a belief in the Quran and its Prophet (Razi).] «O our Sustainer! Forgive us our sins, as well as those of our brethren who preceded us in faith, and let not our hearts entertain any unworthy thoughts or feelings against [any of] those who have attained to faith. O our Sustainer! Verily, Thou art compassionate, a dispenser of grace!»

Dr. Salomo Keyzer

En zij die na hen zijn gekomen zeggen: O Heer! vergeef ons en onze broederen, die ons in het geloof zijn voorgegaan, en werp geen kwaden wil in onze harten, omtrent hen, die geloofd hebben: O Heer! Waarlijk, gij zijt medelijdend en genadig.

Free Minds

And those who came after them saying: "Our Lord, forgive us and our brothers who preceded us to the faith, and do not place in our hearts any animosity towards those who believed. Our Lord, You are Compassionate, Merciful."

Hamza Roberto Piccardo

Coloro che verranno dopo di loro diranno: «Signore, perdona noi e i nostri fratelli che ci hanno preceduto nella fede, e non porre nei nostri cuori alcun rancore verso i credenti. Signor nostro, Tu sei dolce e misericordioso.

Hilali Khan

And those who came after them say: "Our Lord! Forgive us and our brethren who have preceded us in Faith, and put not in our hearts any hatred against those who have believed. Our Lord! You are indeed full of kindness, Most Merciful.

Kuliev E.

А те, которые пришли после них, говорят: «Господь наш! Прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше нас! Не насаждай в наших сердцах ненависти и зависти к тем, кто уверовал. Господь наш! Воистину, Ты – Сострадательный, Милосердный».

M.-N.O. Osmanov

А те, которые придут [в этот мир] после них, воскликнут: «Господи наш! Прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше нас! Не насаждай в наших сердцах ненависти к тем, кто уверовал. Господи наш! воистину, Ты – кроткий, милосердный».

Mohammad Habib Shakir

And those who come after them say: Our Lord! forgive us and those of our brethren who had precedence of us in faith, and do not allow any spite to remain in our hearts towards those who believe, our Lord! surely Thou art Kind, Merciful.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And those who came (into the faith) after them say: Our Lord! Forgive us and our brethren who were before us in the faith, and place not in our hearts any rancour toward those who believe. Our Lord! Thou art Full of Pity, Merciful.

Palmer

And those who came after them say, ‹Our Lord, forgive us and our brethren who were beforehand with us in the faith, and place not in our hearts ill-will towards those who believe – our Lord! verily, thou art kind, compassionate!›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Onlardan sonra gelenler de şöyle derler: «Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş kardeşlerimizi affet; kalplerimizde, inananlara karşı bir düşmanlık bırakma! Rabbimiz, sen çok şefkatli, çok merhametlisin!»

Qaribullah

Those who came after them say: ‹Forgive us our Lord, and forgive our brothers who were believers before us. Do not put in our hearts any spite towards those who believe. Lord, You are the Gentle, the Most Merciful. ‹

QXP

And those who come after the first immigrants, say, «Our Lord! Forgive us and our brethren who came into Faith before us, and let not be any malice in our hearts toward those who believe. Our Lord! Verily, You are Compassionate, Merciful.»

Reshad Khalifa

Those who became believers after them say, «Our Lord, forgive us and our brethren who preceded us to the faith, and keep our hearts from harboring any hatred towards those who believed. Our Lord, You are Compassionate, Most Merciful.»

Rodwell

And they who have come after them into the faith say, «O our Lord! forgive us and our brethren who have preceded us in the faith, and put not into our hearts ill-will against those who believe. O our Lord! thou verily art Kind, Merciful.»

Sale

And they who have come after them say, O Lord, forgive us and our brethren who have preceded us in the faith, and put not into our hearts ill-will against those who have believed: O Lord, verily thou art compassionate and merciful.

Sher Ali

And for those who came after them. They say, `Our Lord, forgive us and our brothers who preceded us in the Faith, and leave not any rancour in our hearts against those who believe. Our Lord, Thou art, indeed, Compassionate, Merciful.

Unknown German

Und die nach ihnen kamen, sprechen: «Unser Herr, vergib uns und unseren Brüdern, die uns im Glauben vorangingen, und lasse in unseren Herzen keinen Groll gegen die Gläubigen. Unser Herr! Du bist fürwahr gütig, barmherzig.»

V. Porokhova

И скажут те, кто после них пришел: ■ «О наш Господь! Прости и нам, и нашим братьям! ■ Не оставляй в наших сердцах обиды к тем, ■ Которые до нас Тебе предались. ■ О наш Господь! Ведь Ты, поистине, к нам благ и милосерд!»

Yakub Ibn Nugman

Дәхи табыш маллары ул мүһаҗирләр вә Әнсарлардан соң кыямәткә хәтле килә торган мөселманнарның мохтаҗларына, вә мүһаҗирләренә, Әнсарларынадыр, алар әйтерләр: «Ий Раббыбыз, безне ярлыкагыл дәхи бездән әүвәл иман белән дөньядан үткән дин кардәшләребезне дә ярлы кагыл, вә безнең күңелләребездә урынлаштырмагыл иман китергән кешеләргә ачуны вә хөседне, ий Раббыбыз, Син, әлбәттә, йомшак вә рәхимлесең!»

جالندہری

اور (ان کے لئے بھی) جو ان (مہاجرین) کے بعد آئے (اور) دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ معاف فرما اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ (وحسد) نہ پیدا ہونے دے۔ اے ہمارے پروردگار تو بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے

طاہرالقادری

اور وہ لوگ (بھی) جو اُن (مہاجرین و انصار) کے بعد آئے (اور) عرض کرتے ہیں: اے ہمارے رب! ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی، جو ایمان لانے میں ہم سے آگے بڑھ گئے اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لئے کوئی کینہ اور بغض باقی نہ رکھ۔ اے ہمارے رب! بیشک تو بہت شفقت فرمانے والا بہت رحم فرمانے والا ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.