سوره الحشر (59) آیه 14

قرآن، سوره الحشر (59) آیه 14

آیه پسین: سوره الحشر (59) آیه 15
آیه پیشین: سوره الحشر (59) آیه 13

عربی

لا يُقاتِلُونَكُمْ جَمِيعاً إِلاَّ فِي قُرىً مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَراءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَ قُلُوبُهُمْ شَتَّى ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ

بدون حرکات عربی

لا يقاتلونكم جميعا إلاّ في قرى محصّنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا و قلوبهم شتّى ذلك بأنّهم قوم لا يعقلون

خوانش

La yuqatiloonakum jameeAAan illa fee quran muhassanatin aw min wara-i judurin ba/suhum baynahum shadeedun tahsabuhum jameeAAan waquloobuhum shatta thalika bi-annahum qawmun la yaAAqiloona

آیتی

آنان همگي با شما جنگ نپيوندند مگر در قريه هايي که بارويشان باشد ،، يااز پس ديوار آنها سخت با يکديگر دشمنند تو يکدل مي پنداريشان و حال آنکه دلهاشان از هم جداست ، که مردمي بي خردند

خرمشاهی

هرگز همگى با شما كارزار نكنند مگر در ميان برزنهاى محصور، يا از پشت ديوارها; ستيز و صلابت آنان در ميان خودشان سخت است; آنان را همدست مى انگارى، حال آنكه دلهايشان پراكنده است; اين از آن است كه قومى نابخردند.

کاویانپور

آنها براى جنگ با شما جمع نمى‏شوند مگر در دژهاى مستحكم و در پناه ديوارها، دشمنى و اختلاف آنها بين خودشان بسيار است. شما آنها را متحد و متفق تصور ميكنيد در حالى كه دلهاى آنان سخت متفرق است. اين (كينه و دشمنى و عدم اتحاد) بخاطر آنست كه آنها جماعتى هستند كه عاقلانه نمى‏انديشند (و هميشه بدبين و بد انديشند).

انصاریان

همه آنان [به صورت متحد و یک پارچه] با شما نمی جنگند مگر در آبادی هایی که دارای حصار و قلعه و دژ هستند، یا از پشت دیوارها، دلاوری آنان میان خودشان شدید است [ولی از رویارویی با شما می ترسند] ، آنان را متحد و هم دست می پنداری در حالی که دل هایشان پراکنده است؛ زیرا آنان گروهی هستند که تعقّل نمی کنند.

سراج

بنى النضير و منافقان كارزار نمى‏كنند با شما در حاليكه مجتمعند مگر در شهرهاى استوار يا از پس ديوارها حمله كردنشان ميان يكديگر سخت است پندارى كه ايشان متفق‏اند و حال آنكه دلهايشان پراكنده است اين اختلاف بخاطر آنست كه ايشان گروهى‏اند كه در نمى‏يابند (مثل بنى النضير)

فولادوند

[آنان، به صورت‏] دسته جمعى، جز در قريه‏هايى كه داراى استحكاماتند، يا از پشت ديوارها، با شما نخواهند جنگيد. جنگشان ميان خودشان سخت است. آنان را متحد مى‏پندارى و[لى‏] دلهايشان پراكنده است، زيرا آنان مردمانى‏اند كه نمى‏انديشند.

پورجوادی

آنها هرگز با شما نمى‏جنگند جز در دژهاى محكم يا از پس ديوار. نزاع بين خودشان سخت است، اما تو آنها را متحد مى‏پندارى در صورتى كه دلهايشان سخت متفرق است زيرا قومى نادانند،

حلبی

همه آنها با شما پيكار نمى‏كنند مگر در قريه‏هاى استوار شده، يا پشت ديوارها. عداوت آنها در ميان خودشان سخت است پندارى كه آنان همدلند در حالى كه دلهايشان پراكنده است، اين بسبب آنست كه آنان گروهى‏اند كه نمى‏انديشند.

اشرفی

كارزار نمى‏كنند با شما همگى مگر در قريه‏هاى مستحكم يا از پشت ديوارها كارزارشان ميان خود سخت است مى‏پنداريدشان با هم و دلهاشان متفرقست آن باين است كه ايشان گروهى‏اند كه در نمى‏يابند

خوشابر مسعود انصاري

با همگى شما به پيكار بر نخيزند مگر در آباديهاى محصور يا از آن سوى ديوارها. جنگشان در ميان خودشان سخت است. آنان را همداستان مى‏پندارى حال آنكه دلهايشان پراكنده است. اين از آن است كه آنان گروهى هستند كه خرد نمى‏ورزند

مکارم

آنها هرگز با شما بصورت گروهی نمی‌جنگند جز در دژهای محکم یا از پشت دیوارها! پیکارشان در میان خودشان شدید است، (امّا در برابر شما ضعیف!) آنها را متّحد می‌پنداری، در حالی که دلهایشان پراکنده است؛ این به خاطر آن است که آنها قومی هستند که تعقّل نمی‌کنند!

مجتبوی

همه آنها- منافقان و جهودان- با شما كارزار نمى‏كنند مگر در آباديهاى استوارشده- به خندق و برج و بارو- يا از پس ديوارها- به سنگ و تير-. زورمندى آنها در ميان خودشان سخت است- ولى در برابر مسلمانان سست است و ياراى رويارويى دارند-. آنان را با هم و به هم ساخته مى‏پندارى ولى دلهاشان پراكنده است. اين بدان سبب است كه مردمى بيخردند.

مصباح زاده

كارزار نمى‏كنند با شما همگى مگر در قريه‏هاى مستحكم يا از پشت ديوارها كارزارشان ميان خود سخت است مى‏پنداريدشان با هم و دلهاشان متفرقست آن باين است كه ايشان گروهى‏اند كه در نمى‏يابند

معزی

پيكار نكنند با شما همگى جز در شهرهاى بارودار يا از پشت ديوارها ترس ايشان ميان ايشان است سخت پنداريشان پيوسته و دلهاشان پراكنده است اين بدان است كه ايشانند گروهى نابخردان

قمشه ای

(یهودان از ترس) بر جنگ با شما جمع نمی‌شوند مگر در قریه‌های محکم حصار یا از پس دیوار (دشمنی مکر و حیله و جاسوسی) ، کارزار بین خودشان سخت است، شما آنها را جمع و متّفق می‌پندارید در صورتی که دلهاشان سخت متفرق است، زیرا آن قوم دارای فهم و عقل نیستند.

رشاد خليفه

آنها براي جنگيدن با شما جمع نمي شوند، مگر آنكه در ساختمان هايي باشند که کاملاً تحت حفاظت است يا پشت ديوارها. نيروي آنها در ميان خودشان قوي به نظر مي رسد. فكر مي كني كه آنها متحدند در حالي كه حقيقتاً قلب هايشان از هم جداست. اين به دليل آن است كه آنها مردمي هستند كه نمي فهمند.

Literal

They do not fight/kill you all/all together, except in fortified/protected villages/urban cities, or from behind walls, their courage/power between them (is) strong (severe), you think/suppose them (to be) all/all together, and their hearts/minds (are) separate/different , that (is) with that they are a nation not reasoning/comprehending .

Al-Hilali Khan

They fight not against you even together, except in fortified townships, or from behind walls. Their enmity among themselves is very great. You would think they were united, but their hearts are divided, that is because they are a people who understand not.

Arthur John Arberry

They will not fight against you all together except in fortified cities, or from behind walls. Their valour is great, among themselves; you think of them as a host; but their hearts are scattered; that is because they are a people who have no sense.

Asad

Never will they fight you, [even] in unison, otherwise than from within fortified strongholds or from behind walls. [The meaning is: «Even if they were able – which they are not – to put forth against you a truly unified front, they will always fight you only from what they regard as well-established `positions of strength›.»] Severe is their warlike discord among themselves: thou wouldst think that they are united, whereas [in fact] their hearts are at odds [with one another]: this, because they are people who will not use their reason. [Sc., «with a view to achieving what is good for them»: implying that people who have no real faith and no definite moral convictions can never attain to true unity among themselves, but are always impelled to commit acts of aggression against one another.]

Dr. Salomo Keyzer

Zij zullen niet vereenigd tegen u strijden, behalve in versterkte steden of van achter muren. Hunne hevigheid in den oorlog onder elkander is groot: gij denkt dat zij vereenigd zijn, maar hunne harten zijn verdeeld. Dit is, omdat zij lieden zijn, die niet begrijpen willen.

Free Minds

They will not fight you all unless they are in fortified towns, or from behind walls. Their might appears formidable among themselves. You would think that they are united, but their hearts are divided. This is because they are people who do not understand.

Hamza Roberto Piccardo

Vi combatteranno uniti solo dalle loro fortezze o dietro le mura. Grande è l’acrimonia che regna tra loro. Li ritieni uniti, invece i loro cuori sono discordi: è gente che non ragiona.

Hilali Khan

They fight not against you even together, except in fortified townships, or from behind walls. Their enmity among themselves is very great. You would think they were united, but their hearts are divided, that is because they are a people who understand not.

Kuliev E.

Они не станут сражаться с вами вместе, разве что в укрепленных селениях или из-за стен. Меж собой у них жестокая вражда. Ты полагаешь, что они едины, но сердца их разобщены. Это – потому, что они являются людьми неразумеющими.

M.-N.O. Osmanov

Они не станут сражаться с вами все вместе, разве что в укрепленных местностях или из-за [крепостных] стен, а воинский пыл их силен только в своем кругу. Ты полагаешь, что они едины [духом], но сердца их разобщены, поскольку они – люди не внемлющие.

Mohammad Habib Shakir

They will not fight against you in a body save in fortified towns or from behind walls; their fighting between them is severe, you may think them as one body, and their hearts are disunited; that is because they are a people who have no sense.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

They will not fight against you in a body save in fortified villages or from behind walls. Their adversity among themselves is very great. Ye think of them as a whole whereas their hearts are divers. That is because they are a folk who have no sense.

Palmer

They will not fight against you in a body save in fortified cities, or from behind walls; their valour is great amongst themselves;- thou dost reckon them as one body, but their hearts are separated. This is because they are a people who have no sense!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Onlar sizinle toplu halde değil ancak müstahkem kaleler içinde yahut duvarlar arasından savaşabilirler. Onların kendi aralarındaki problemleri/çıkmazları çetindir/ciddidir. Sen onları birlik/beraberlik halinde sanıyorsun, oysaki onların kalpleri darmadağınık/parça parçadır. Böyledir; çünkü onlar akıllarını işletmeyen bir topluluktur.

Qaribullah

They will never fight against you all together except from fortified villages or from behind walls. Their courage is great among themselves; you think them to be united, yet their hearts are not united. That is because they are a people who have no sense.

QXP

Never will they fight you, even if they form a coalition, other than from within fortified strongholds or from behind walls. Within themselves is great adversity for each other. You may think they are united but their hearts are far apart. This, because they are a people who use not reason.

Reshad Khalifa

They do not get together to fight you unless they are in well-shielded buildings, or behind walls. Their might appears formidable among themselves. You would think that they are united, when in fact their hearts are divided. This is because they are people who do not understand.

Rodwell

They (the Jews) will not fight against you in a body except in fenced towns or from behind walls. Mighty is their valour among themselves! thou thinkest them united – but their hearts are divided. This for that they are a people who understand not.

Sale

They will not fight against you in a body, except in fenced towns, or from behind walls. Their strength in war among themselves is great: Thou thinkest them to be united; but their hearts are divided. This, because they are people who do not understand.

Sher Ali

They will not fight you in a body except in strongly fortified towns or from behind the walls. Their fighting among themselves is severe. Thou thinkest them to be united, but their hearts are divided. That is because they are a people who have no sense.

Unknown German

Sie würden euch nicht bekämpfen – nicht einmal alle zusammen -, außer in befestigten Städten oder hinter Mauern, (obgleich) ihre Heldentaten untereinander groß sind. Du würdest denken, sie seien eine Einheit, aber ihre Herzen sind geteilt. Dies, weil sie ein Volk sind, das keine Einsicht hat,

V. Porokhova

Они не будут с вами воевать единой силой, ■ А лишь из укрепленных сел или закрытых стен; ■ И меж собой у них жестокая вражда. ■ Тебе покажется – они едины, ■ Сердца же их разрознены, – ■ Все потому, что неразумен сей народ.

Yakub Ibn Nugman

Яһүдләр барчасы бер иттифакта булып сезнең илә сугыша алмаслар ягъни сезнең белән сугышуда бер сүздә була алмаслар, мәгәр сездән куркып крепостьлары булган авылларда гына сугышырлар яки койма артында гына сугышырлар, аларның үзара ачу ярсулары куәтледер, син аларны берләшкәннәр дип уйларсың, ләкин аларның күңелләре таркаудыр. Аларның күңелләре таркау вә куркулы булуы, гакылларын эшләтмәүче эшнең хакыйкатен аңламаулары сәбәпледер.

جالندہری

یہ سب جمع ہو کر بھی تم سے (بالمواجہہ) نہیں لڑ سکیں گے مگر بستیوں کے قلعوں میں (پناہ لے کر) یا دیواروں کی اوٹ میں (مستور ہو کر) ان کا آپس میں بڑا رعب ہے۔ تم شاید خیال کرتے ہو کہ یہ اکھٹے (اور ایک جان) ہیں مگر ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں یہ اس لئے کہ یہ بےعقل لوگ ہیں

طاہرالقادری

وہ (مدینہ کے یہود اور منافقین) سب مل کر (بھی) تم سے جنگ نہ کرسکیں گے سوائے قلعہ بند شہروں میں یا دیواروں کی آڑ میں، اُن کی لڑائی اُن کے آپس میں (ہی) سخت ہے، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو حالانکہ اُن کے دل باہم متفرّق ہیں، یہ اس لئے کہ وہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.