سوره التحريم (66) آیه 12

قرآن، سوره التحريم (66) آیه 12

آیه پسین: سوره الملك (67) آیه 1
آیه پیشین: سوره التحريم (66) آیه 11

عربی

وَ مَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها فَنَفَخْنا فِيهِ مِنْ رُوحِنا وَ صَدَّقَتْ بِكَلِماتِ رَبِّها وَ كُتُبِهِ وَ كانَتْ مِنَ الْقانِتِينَ

بدون حرکات عربی

و مريم ابنت عمران الّتي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا و صدّقت بكلمات ربّها و كتبه و كانت من القانتين

خوانش

Wamaryama ibnata AAimrana allatee ahsanat farjaha fanafakhna feehi min roohina wasaddaqat bikalimati rabbiha wakutubihi wakanat mina alqaniteena

آیتی

و مريم دختر عمران را که شرمگاه خويش رااز زنا نگه داشت و مااز روح خود در آن دميديم و او کلمات پروردگار خود و کتابهايش را تصديق کرد و او از فرمانبرداران بود

خرمشاهی

و نيز مريم دختر عمران را كه پاكدامنى ورزيد، آنگاه از روح خويش در آن دميديم، و سخنان پروردگارش و كتابهاى او را استوار گرفت، و از فرمانبرداران بود.

کاویانپور

و نيز مريم دخت عمران كه عفت و ناموس خود را حفظ كرد. آن گاه ما از روح خويش بر او دميديم. مريم كلمات پروردگارش و كتب آسمانى را باايمان كامل تصديق كرد و از عبادت كنندگان دائمى ما بود.

انصاریان

و [نیز] مریم دختر عمران [را مثل زده است] که دامان خود را پاک نگه داشت و در نتیجه از روح خود در او دمیدیم و کلمات پروردگارش و کتاب های او را تصدیق کرد و از اطاعت کنندگان [فرمان های خدا] بود.

سراج

و (مثل) مريم دختر عمران را كه نگاهداشت عفت (و دامن خود را از حرام) پس دميديم در او از روحى كه مخلوق ماست و باور داشت مريم سخنان پروردگار خود را (كه به پيمبران وحى شده بود) و كتابهاى وى را و بود مريم از فرمانبران

فولادوند

و مريم دخت عمران را، همان كسى كه خود را پاكدامن نگاه داشت و در او از روح خود دميديم و سخنان پروردگار خود و كتابهاى او را تصديق كرد و از فرمانبرداران بود.

پورجوادی

و نيز مريم دختران عمران كه دامان منزه داشت و ما از روح خود در آن دميديم، او كلمات پروردگار و كتابهايش را تصديق كرد و از فرمانبران بود.

حلبی

و مريم دختر عمران را، كه شرمگاه خود را [از زنا] نگاه داشت. پس ما از روح خود در او دميديم. و [او] سخنان پروردگارش و كتابهاى او را تصديق كرد، و از فرمان برداران بود.

اشرفی

و مريم دختر عمران كه نگاهدارى كرد عورتش را پس دميديم در او از روح ما و تصديق كرد سخنان پروردگارش را و كتابهايش را و بود از طاعت كنندگان

خوشابر مسعود انصاري

و مريم دختر عمران را كه پاكدامنى ورزيد پس از روح خود در آن دميديم. و سخنان پروردگارش و كتابهاى او را باور كرد و از فرمانبرداران بود

مکارم

و همچنین به مریم دختر عمران که دامان خود را پاک نگه داشت، و ما را از روح خود در آن دمیدیم؛ او کلمات پروردگار و کتابهایش را تصدیق کرد و از مطیعان فرمان خدا بود!

مجتبوی

و مريم دختر عمران را كه دامن خويش [از حرام‏] نگاه داشت، پس ما از روح خود در آن دميديم. و او كلمات پروردگار خويش و كتابهايش را باور داشت و از فرمانبرداران بود.

مصباح زاده

و مريم دختر عمران كه نگاهدارى كرد عورتش را پس دميديم در او از روح ما و تصديق كرد سخنان پروردگارش را و كتابهايش را و بود از طاعت كنندگان

معزی

و مريم دخت عمران را كه نگهداشت فرج خويش را تا دميديم در آن از روح خويش و تصديق كرد به سخنان پروردگار خود و كتابهاى او و گشت از فروتنان

قمشه ای

و نیز مریم دخت عمران را (مَثَل آورد) که رَحِمش را پاکیزه داشت و ما در آن از روح قدسی خویش بدمیدیم، و او کلمات پروردگار خود و کتب آسمانی او را (با کمال ایمان) تصدیق کرد و از بندگان مطیع خدا به شمار بود.

رشاد خليفه

همچنين مريم، از خاندان عمران. او نجابت خود را حفظ كرد، سپس ما از روح خود در او دميديم. او به كلمات پروردگارش و كتب آسماني اش ايمان آورد؛ او فرمانبردار بود.

Literal

And Mary Amran’s daughter who remained chaste (protected) her genital parts between her legs, so We blew in it from Our Soul/Spirit , and she confirmed/was truthful with her Lord’s words/expressions, and His Books , and she was from the worshipping humbly 427

Al-Hilali Khan

And Maryam (Mary), the daughter of Imran who guarded her chastity; and We breathed into (the sleeve of her shirt or her garment) through Our Rooh (i.e. Jibrael (Gabriel)), and she testified to the truth of the Words of her Lord (i.e. believed in the Words of Allah: «Be!» and he was; that is Iesa (Jesus) son of Maryam (Mary); as a Messenger of Allah), and (also believed in) His Scriptures, and she was of the Qaniteen (i.e. obedient to Allah).

Arthur John Arberry

And Mary, Imran’s daughter, who guarded her virginity, so We breathed into her of Our Spirit, and she confirmed the Words of her Lord and His Books, and became one of the obedient.

Asad

And [We have propounded yet another parable of God-consciousness in the story of] Mary, the daughter of Imran, 24 who guarded her chastity, whereupon We breathed of Our spirit into that [which was in her womb], 25 and who accepted the truth of her Sustainer’s words – and [thus,] of His revelations 26 – and was one of the truly devout.

Dr. Salomo Keyzer

En Maria, de dochter van Imram, die hare kuischheid bewaarde, en in wier boezem wij onzen geest bliezen, en die in de woorden van haren Heer en in zijne schriften geloofde, en vroom en gehoorzaam was.

Free Minds

Also Mary, the daughter of Imran, who maintained her chastity. So We blew into her from Our spirit, and she believed in the words of her Lord and His Scriptures; and she was of those who were obedient.

Hamza Roberto Piccardo

E Maria, figlia di ‹Imrân, che conservò la sua verginità; insufflammo in lei del Nostro Spirito. Attestò la veridicità delle Parole del suo Signore e dei Suoi Libri e fu una delle devote.

Hilali Khan

And Maryam (Mary), the daughter of Imran who guarded her chastity; and We breathed into (the sleeve of her shirt or her garment) through Our Rooh (i.e. Jibrael (Gabriel)), and she testified to the truth of the Words of her Lord (i.e. believed in the Words of Allah: "Be!" and he was; that is Iesa (Jesus) son of Maryam (Mary); as a Messenger of Allah), and (also believed in) His Scriptures, and she was of the Qaniteen (i.e. obedient to Allah).

Kuliev E.

А также Марьям (Марию), дочь Имрана, которая сберегла целомудрие, и Мы вдохнули через него (через вырез на ее одежде) посредством Нашего Духа (Джибриля). Она уверовала в Слова своего Господа и Его Писания и была одной из покорных.

M.-N.O. Osmanov

[Назидательным примером служит] также Марйам, дочь ‹Имрана, которая сберегла свое лоно. Мы вдули в него частицу Нашего духа, и она приняла как истину слова своего Господа и Его писаний, и была она покорной Ему.

Mohammad Habib Shakir

And Marium, the daughter of Imran, who guarded her chastity, so We breathed into her of Our inspiration and she accepted the truth of the words of her Lord and His books, and she was of, the obedient ones.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And Mary, daughter of ‹Imran, whose body was chaste, therefor We breathed therein something of Our Spirit. And she put faith in the words of her Lord and His scriptures, and was of the obedient.

Palmer

And Mary, daughter of Imran, who guarded her private parts, and we breathed therein of our spirit and she verified the words of her Lord and His books, and was of the devout.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Ve Allah, ırzını bir kale gibi koruyan İmran kızı Meryem’i de örnek verdi. Biz onun içine ruhumuzdan üfledik. Ve o, Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdikledi de içten bağlananlardan oldu.

Qaribullah

And, Mary, ‹Imran’s daughter, who guarded her chastity so We breathed into her of Our Spirit (Gabriel); and she put her trust in the Words of her Lord and His Books, and was among the devout.

QXP

And Mary, daughter of Imran, who guarded her modesty (in very adverse circumstances. She revolted against the non-Divine institution of monasticism, and got married adopting the natural family life). And We breathed into her (baby) something from Our Energy (free will, as We do to all human beings (2:30)). And she put faith in the Commands and Laws of her Lord, and was of the obedient.

Reshad Khalifa

Also Mary, the Amramite. She maintained her chastity, then we blew into her from our spirit. She believed in the words of her Lord and His scriptures; she was obedient.

Rodwell

And Mary, the daughter of Imran, who kept her maidenhood, and into whose womb we breathed of our spirit, and who believed in the words of her Lord and His Scriptures, and was one of the devout.

Sale

And Mary the daughter of Imran; who preserved her chastity, and into whose womb we breathed of our spirit, and who believed in the words of her Lord and his scriptures, and was a devout and obedient person.

Sher Ali

And sets forth as an example Mary, the daughter of Imrل®¬ who guarded her chastity – so WE breathed into him of Our Spirit -and she fulfilled the prophecy conveyed to her in the words of her Lord contained in HIS Books and she was one of the obedient.

Unknown German

«Und (Allah legt das Beispiel) von Maria, der Tochter ‹Imrans, (vor,) die ihre Scham bewahrte – darum hauchten Wir von Unserem Geist in diese ein; und sie glaubte an die Worte ihres Herrn und an Seine Schrift und war eine der Gehorsamen.

V. Porokhova

(А также) и Марйам, Имрана дочь, ■ Что сохранила девственную плоть. ■ И Мы от духа Нашего в нее вдохнули. ■ И истиной сочла она Слова Господни и Его Писанье ■ И стала из благочестивых.

Yakub Ibn Nugman

Дәхи Аллаһ мөэминнәргә Гыймран кызы Мәрьямне зекер итте, ул Мәрьям ирләрдән үзен саклады, һәм ул Мәрьямгә өрдек Үзебез халык иткән рухыбыздан, вә ул Раббысының сүзләрен раслады, кабул итте, дәхи Аллаһуның китапларын раслады һәм ул Аллаһуга итагать итүчеләрдән даими гыйбадәт белән мәшгуль булучылардан булды.

جالندہری

اور (دوسری) عمران کی بیٹی مریمؑ کی جنہوں نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور اپنے پروردگار کے کلام اور اس کی کتابوں کو برحق سمجھتی تھیں اور فرمانبرداروں میں سے تھیں

طاہرالقادری

اور (دوسری مثال) عمران کی بیٹی مریم کی (بیان فرمائی ہے) جس نے اپنی عصمت و عفّت کی خوب حفاظت کی تو ہم نے (اس کے) گریبان میں اپنی روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے فرامین اور اس کی (نازل کردہ) کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گزاروں میں سے تھی،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.