شما چقدر از اسرائیل پول گرفته اید؟

اسلامگرایان معمولا چون خود بدون سود مادی دست به کاری نمیزنند و انسانهایی به شدت ریاکار هستند، همواره دیگران را نیز به چشم خود نگاه میکنند و گمان میکنند همه اینگونه هستند.

اما اسرائیل و یهودیان بیچاره همواره طعمه اینگونه تفکر مالیخولیایی و بچه گانه اسلامگرایان میشوند. اسلامگرایان هنوز آنقدر توسعه نیافته اند که درک کنند دشمنی ما لیبرالها و خردگرایان و انسانگرایان و متجدد با آیین ضد بشر و اهریمنی آنان بسیار بسیار بیشتر و موثر تر، پرانگیزه تر و منطقی تر از دشمنی سایر دینداران با آنها است.

تارنمای زندیق به هیچ گروه و سازمانی تعلق ندارد و یک تارنمای غیر انتفاعی است برای ترویج خردگرایی و مبارزه با خرافات و جنون.

اهداف تارنمای زندیق را در اینجا بخوانید.