قربانی ختنه

ghorbani_khatneh01
بیشتر آدمها فقط بخشی از آنجایشان را در راه اسلام با عمل ختنه نثار میکنند،‌ اما گاهی ختنه به معنای شهادت نیز هست.
ghorbani_khatneh02
قاتل شهید بالا