چهار زن و یک مرد

فیلمی مستند راجع به چندهمسری در یکی از روستاهای ایرانی.

ابتدای فیلم با سخنان مادرشوهر آغاز میشود که میگوید «تنها چیزی که پسر من به آن علاقه دارد کx است». این فیلم شرایط تلخ و دشوار زندگی برای زنانی که تن به چند همسری داده اند را بخوبی نشان میدهد.