چرا خدا وجود ندارد

پاسخ های ساده به ۲۰ استدلال رایج درباره خدا

آرمین نوابی

برگردان کیانوش احمدی شهمیرزادی