تبلیغ سینه های بزرگ زنان در بهشت قرآن

نام این سوره نباء یعنی خبر است، در این سوره خدای دروغین اسلام به مسلمانان خبر برگی میدهد!

آیات ۱ تا ۴

از چه میپرسند؟

از آن خبر بزرگ!

که در آن اختلاف میکنند

آری، به زودی خواهند دید!

در این سوره ننگین الله به توصیف بهشت می پردازد و به مسلمانان وعده هایی میدهد:

آیات ۳۱ تا ۳۲

پرهیزکاران را جایی است در امان از هر آسیب

بستانها و تاکستانها

و سر انجام در آیه ۳۳ این سوره یکی از جذابیت های بزرگ بهشت را برای مسلمانان رونمایی میکند:

سوره النبإ (78) آیه 33

و كواعب أترابا

و دختراني همسال ، با پستانهای بر آمده