سوره البقرة (2) آیه 198

قرآن، سوره البقرة (2) آیه 198

آیه پسین: سوره البقرة (2) آیه 199
آیه پیشین: سوره البقرة (2) آیه 197

عربی

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ وَ اذْكُرُوهُ كَما هَداكُمْ وَ إِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

بدون حرکات عربی

ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربّكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا اللّه عند المشعر الحرام و اذكروه كما هداكم و إن كنتم من قبله لمن الضّالّين

خوانش

Laysa AAalaykum junahun an tabtaghoo fadlan min rabbikum fa-itha afadtum min AAarafatin faothkuroo Allaha AAinda almashAAari alharami waothkuroohu kama hadakum wa-in kuntum min qablihi lamina alddalleena

آیتی

اگر به هنگام حج طالب روزي خدا باشيد ، مرتکب گناهي نشده ايد ، و، چون از عرفات بازگشتيد خدا را در مشعرالحرام ياد کنيد ، از آن رو که شما راهدايت کرده ، در حالي که پيش از آن گمراه بوده ايد

خرمشاهی

بر شما گناهى نيست كه در طلب روزى پروردگارتان بر آييد، و چون از عرفات روانه شديد، در مشعرالحرام خداوند را ياد كنيد و يادش كنيد كه شما را كه پيش از آن از بيراهان بوديد فرا راه آورد

کاویانپور

گناهى بر شما نيست كه به هنگام حج از فضل و بخشش پروردگارتان بهره بگيريد. هنگامى كه از عرفات كوچ كرديد، خدا را در نزديك (كوه) مشعر الحرام ياد كنيد. او را ياد كنيد كه شما را هدايت فرمود در حالى كه پيش از آن در گمراهى بوديد.

انصاریان

بر شما گناهی نیست که [در ایام حج] از پروردگارتان [به وسیله تجارت و داد و ستد] فضل و روزی و منافع مادی بطلبید. و هنگامی که از عرفات کوچ کردید، خدا را در مشعر الحرام یاد کنید. [آری] او را یاد کنید همان گونه که شما را هدایت کرد. و همانا شما پیش از این از گمراهان بودید.

سراج

نيست بر شما گناهى در آنكه (در راه حج و موسم حج بطريق تجارت) طلب كنيد روزى را از پروردگار خويش و چون حركت كرديد از عرفات (و خواهيد بمشعر برويد) پس ياد كنيد (بدعا و ثنا) خداى را در مشعر الحرام و ياد كنيد او را همانگونه كه راهنمائى فرمود شما را (باين مناسك عظيم و گمراهى خود را از ياد نبريد) البته بوديد پيش از هدايت خدا از جمله گمراهان

فولادوند

بر شما گناهى نيست كه [در سفر حجّ‏] از فضل پروردگارتان [روزىِ خويش‏] بجوييد؛ پس چون از عرفات كوچ نموديد، خدا را در مشعر الحرام ياد كنيد، و يادش كنيد كه شما را كه پيشتر از بيراهان بوديد، فرا راه آورد.

پورجوادی

بر شما گناهى نيست كه از فضل پروردگارتان (تجارت در حج) برخوردار شويد، چون از عرفات بازگشتيد در مشعر الحرام خدا را ياد كنيد و به يادش داشته باشيد چنان كه هدايتتان كرد- اگر چه پيش از آن از گمراهان بوديد.

حلبی

باكى بر شما نيست كه از خداى خويش فزونى طلبيد [از راه كسب و تجارت‏] پس آن گاه كه از عرفات باز گرديد نزديك مشعر الحرام خدا را ياد كنيد و به ياد او باشيد چنان كه شما را هدايت كرد و گر چند پيش از اين از گمراهان بوديد.

اشرفی

نيست بر شما گناهى كه بجوئيد تفضلى را از پروردگارتان پس چون برگشتيد از عرفات پس ياد كنيد خدا را نزد مشعر الحرام و ياد كنيد او را همچنانكه راه نمود شما را و اگر چه بوديد پيش از آن هر آينه از گمراهان

خوشابر مسعود انصاري

بر شما در آنكه [به موسم حج‏] از پروردگارتان روزى بخواهيد گناهى نيست، پس چون از عرفات باز گرديد به نزد مشعر الحرام خداوند را ياد كنيد و به شكرانه آنكه شما را هدايت كرد، يادش كنيد. و به راستى پيش از آن از گمراهان بوديد

مکارم

گناهی بر شما نیست که از فضلِ پروردگارتان (و از منافع اقتصادی در ایّام حج) طلب کنید (که یکی از منافع حج، پی ریزیِ یک اقتصادِ صحیح است). و هنگامی که از «عرفات» کوچ کردید، خدا را نزد «مشعَر الحرام» یاد کنید! او را یاد کنید همان‌طور که شما را هدایت نمود و قطعاً شما پیش از این، از گمراهان بودید.

مجتبوی

بر شما گناهى نيست كه فزونيى- روزى از راه تجارت- از پروردگارتان بجوييد. و چون از عرفات بازگشتيد خداى را در مشعر الحرام- مُزدلفه- ياد كنيد و او را ياد كنيد به پاس آنكه شما را كه پيش از آن هر آينه از گمراهان بوديد راه نمود.

مصباح زاده

نيست بر شما گناهى كه بجوئيد تفضلى را از پروردگارتان پس چون برگشتيد از عرفات پس ياد كنيد خدا را نزد مشعر الحرام و ياد كنيد او را همچنانكه راه نمود شما را و اگر چه بوديد پيش از آن هر آينه از گمراهان

معزی

نيست بر شما باكى كه بخواهيد فزونيى از پروردگار خود سپس گاهى كه كوچ كرديد از عرفات پس ياد خدا كنيد نزد مشعر حرام و ياد او كنيد بدانسان كه رهبرى كرد شما را و اگر چه بوديد پيش از آن همانا از گمراهان

قمشه ای

باکی نیست که در هنگام حجّ کسب معاش کرده و از فضل خدا روزی طلبید، پس آن گاه که از عرفات بازگشتید در مشعر ذکر خدا کنید و به یاد خدا باشید که شما را پس از آنکه به ضلالت (کفر) بودید به راه هدایت آورد.

رشاد خليفه

اگر (از راه تجارت) در طلب روزي پروردگارتان باشيد، اشتباهي مرتكب نمي شويد. هنگامي كه از عرفات به صف مي رويد، در آن مكان مقدس (مزدلفه) ذكر خدا را بگوييد. او را ياد كنيد كه شما را هدايت كرد؛ پيش از اين، شما گمراه شده بوديد.

Literal

No offense/guilt/sin (is) on you that you desire grace/favour from your Lord, so if you flowed/spread from Arafat (a mountain), so mention/remember God at the Forbidden/Sacred Place of Worship , and mention/remember Him as He guided you, and that truly you were from before Him from (E) the misguided.

Al-Hilali Khan

There is no sin on you if you seek the Bounty of your Lord (during pilgrimage by trading, etc.). Then when you leave Arafat, remember Allah (by glorifying His Praises, i.e. prayers and invocations, etc.) at the Mashar-il-Haram. And remember Him (by invoking Allah for all good, etc.) as He has guided you, and verily, you were, before, of those who were astray.

Arthur John Arberry

It is no fault in you, that you should seek bounty from your Lord; but when you press on from Arafat, then remember God at the Holy Waymark, and remember Him as He has guided you, though formerly you were gone astray.

Asad

[However,] you will be committing no sin if [during the pilgrimage] you seek to obtain any bounty from your Sustainer. And when you surge downward in multitudes from `Arafat, remember God at the holy place, and remember Him as the One who guided you after you had indeed been lost on your way;

Dr. Salomo Keyzer

Het is geene zonde indien gij gunsten van uwen God afsmeekt. Als gij met de sterke schreden den berg Arafat afdaalt, gedenkt dan God nabij de heilige plaats en denkt aan hem, daar hij u op den rechten weg heeft gebracht en gij vroeger tot de dwalenden hebt behoord.

Free Minds

There is no sin upon you to seek goodness from your Lord. So when you disperse from the elevated location, then remember God towards the decree which is restricted, and remember Him as He has guided you, for you were before that straying.

Hamza Roberto Piccardo

Non sarà per nulla peccato se cercherete di guadagnarvi la grazia del vostro Signore. Poi quando lasciate ‹Arafa ricordatevi di Allah presso il il Sacro Monumento. E ricordatevi di Lui, di come vi ha mostrato la Via, nonostante foste fra gli sviati.

Hilali Khan

There is no sin on you if you seek the Bounty of your Lord (during pilgrimage by trading, etc.). Then when you leave Arafat, remember Allah (by glorifying His Praises, i.e. prayers and invocations, etc.) at the Mashar-il-Haram. And remember Him (by invoking Allah for all good, etc.) as He has guided you, and verily, you were, before, of those who were astray.

Kuliev E.

На вас нет греха, если вы ищете милость от своего Господа. А когда вы вернетесь с Арафата, поминайте Аллаха в Заповедном месте. Поминайте Его, поскольку Он наставил вас на прямой путь, хотя прежде вы были одними из заблудших.

M.-N.O. Osmanov

Вы не совершите греха, если [во время хаджа] будете искать милости от своего Господа. Когда вы вернетесь с Арафата, поминайте Аллаха в Запретном месте. Поминайте, как Он вывел вас на истинный путь в то время, когда вы были в числе заблуждающихся.

Mohammad Habib Shakir

There is no blame on you in seeking bounty from your Lord, so when you hasten on from «Arafat», then remember Allah near the Holy Monument, and remember Him as He has guided you, though before that you were certainly of the erring ones.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

It is no sin for you that ye seek the bounty of your Lord (by trading). But, when ye press on in the multitude from ‹Arafat, remember Allah by the sacred monument. Remember Him as He hath guided you, although before ye were of those astray.

Palmer

It is no crime to you that ye seek good from your Lord; but when ye pour forth from ‹Arafat, remember God by the sacred beacon. Remember Him how He guided you, although ye were surely before of those who err.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Rabbinizden bir lütuf ve bereket istemenizde hiçbir sakınca yoktur. Arafat’tan ayrılıp akın ettiğinizde Meş’ar-i Haram’da Allah’ı zikredin. O’nu, O’nun size gösterdiği gibi anın. Siz bundan önce gerçekten sapıklardan idiniz.

Qaribullah

It shall be no offense for you to seek the bounty of your Lord. When you surge on from Arafat, remember Allah as you approach the Holy Mountain of Mash’ar. Remember Him as it is He who guided you though before that you were amongst the astray.

QXP

Allah is fully Cognizant of your economic needs. And the Pilgrimage is not a gathering of people who have renounced the world. Therefore, there is nothing wrong in seeking Allah’s bounty by conducting business. Returning from the field of Arafat, remember Allah at the sacred relic of Muzdalifa. Remember Him as He has guided you, before you were of the straying.

Reshad Khalifa

You commit no error by seeking provisions from your Lord (through commerce). When you file from `Arafaat, you shall commemorate GOD at the Sacred Location (of Muzdalifah). You shall commemorate Him for guiding you; before this, you had gone astray.

Rodwell

It shall be no crime in you if ye seek an increase from your Lord; and when ye pour swiftly on from Arafat, then remember God near the holy monument; and remember Him, because He hath guided you who before this were of those who went astray:

Sale

It shall be no crime in you, if ye seek an increase from your Lord, by trading during the pilgrimage. And when ye go in procession from Arafat, remember God near the holy monument; and remember him for that he hath directed you, although ye were before this of the number of those who go astray.

Sher Ali

It is no sin for you that you seek the bounty of your Lord. But when you pour forth from Arafat, remember ALLAH at Mash’ar al-Haraam, and remember HIM as HE has guided you; although before this you were of those gone astray.

Unknown German

Es ist keine Sünde für euch, daß ihr die Gnadenfülle eures Herrn sucht. Doch wenn ihr von Arafát zurückkehrt, gedenket Allahs in Maschar al-Harám; und gedenket Seiner, wie Er euch den Weg gewiesen hat, wiewohl ihr vordem zu den Verirrten gehörtet.

V. Porokhova

На вас не ляжет грех, ■ Коль вы (во время Хаджа) ■ Испросите щедрот у вашего Владыки. ■ Когда толпою вы сойдете с Арафата, ■ Воздайте Господу хвалу на заповедном месте ■ И славьте Его имя ■ За то, что вас, в неведенье блуждавших до того, ■ Он праведной стезей направил.

Yakub Ibn Nugman

Хаҗ вакытында Раббыгызның фазълы рәхмәтеннән сәүдә белән мал кәсеп итүегездә гөнаһ юктыр. Ґәрәфәт тавыннан Минәгә кайтканда Миздәләфәдә тукталып Аллаһуны зекер итегез! Аллаһуны зекер итегез сезне туры юлга күндергәне өчен, әүвәлдә адашуда булган булсагыз да.

جالندہری

اس کا تمہیں کچھ گناہ نہیں کہ (حج کے دنوں میں بذریعہ تجارت) اپنے پروردگار سے روزی طلب کرو اور جب عرفات سے واپس ہونے لگو تو مشعر حرام (یعنی مزدلفے) میں خدا کا ذکر کرو اور اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے تم کو سکھایا۔ اور اس سے پیشتر تم لوگ (ان طریقوں سے) محض ناواقف تھے

طاہرالقادری

اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں اگر تم (زمانۂ حج میں تجارت کے ذریعے) اپنے رب کا فضل (بھی) تلاش کرو، پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعرِ حرام (مُزدلفہ) کے پاس اﷲ کا ذکر کیا کرو اور اس کا ذکر اس طرح کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی، اور بیشک اس سے پہلے تم بھٹکے ہوئے تھے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.