سوره المائدة (5) آیه 114

قرآن، سوره المائدة (5) آیه 114

آیه پسین: سوره المائدة (5) آیه 115
آیه پیشین: سوره المائدة (5) آیه 113

عربی

قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنا أَنْزِلْ عَلَيْنا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ تَكُونُ لَنا عِيداً لأَِوَّلِنا وَ آخِرِنا وَ آيَةً مِنْكَ وَ ارْزُقْنا وَ أَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

بدون حرکات عربی

قال عيسى ابن مريم اللّهمّ ربّنا أنزل علينا مائدة من السّماء تكون لنا عيدا لأوّلنا و آخرنا و آية منك و ارزقنا و أنت خير الرّازقين

خوانش

Qala AAeesa ibnu maryama allahumma rabbana anzil AAalayna ma-idatan mina alssama-i takoonu lana AAeedan li-awwalina waakhirina waayatan minka waorzuqna waanta khayru alrraziqeena

آیتی

عيسي بن مريم گفت : بار خدايا ، اي پروردگار ما ، براي ما مائده اي ، ازآسمان بفرست ، تا ما را و آنان را که بعد از ما مي آيند عيدي و نشاني ازتو باشد ، و ما را روزي ده که تو بهترين روزي دهندگان هستي

خرمشاهی

عيسى بن مريم گفت بار پروردگارا براى ما مايده اى از آسمان نازل فرما كه عيدى براى چه امروزيانمان و چه آيندگانمان و معجزه اى از تو باشد، و به ما روزى ببخش كه تو بهترين روزى دهندگانى.

کاویانپور

عيسى بن مريم گفت: خدايا، پروردگارا، خوان طعامى از آسمان براى ما بفرست تا عيدى براى ما و آيندگان ما و آيتى از جانب تو باشد و براى ما روزى برسان كه تو بهترين روزى رسانى.

انصاریان

عیسی بن مریم گفت: خدایا! ای پروردگار ما! برای ما از آسمان سفره ای پر از غذا نازل کن تا عیدی باشد برای اهل زمان ما و نسل آینده ما، و نشانه ای از سوی تو؛ و ما را روزی بخش که تو بهترین روزی دهندگانی.

سراج

گفت عيسى بن مريم بار خدايا پروردگارا فرو فرست بر ما مائده‏اى (از آسمان كه تا باشد روز نزول مائده ما را عيدى براى اهل زمان ما و هر كه از پس ما مى‏آيد و تا باشد آن مائده معجزه‏اى از تو و روزى ده ما را و تو بهترين روزى دهندگانى

فولادوند

عيسى پسر مريم گفت: «بار الها، پروردگارا، از آسمان، خوانى بر ما فرو فرست تا عيدى براى اول و آخر ما باشد و نشانه‏اى از جانب تو. و ما را روزى ده كه تو بهترين روزى‏دهندگانى.»

پورجوادی

عيسى پسر مريم گفت: «پروردگارا! براى ما سفره‏اى از آسمان بفرست كه براى حاضران و آيندگان ما عيدى باشد و نشانه‏اى از تو، به ما روزى ده كه تو بهترين روزى دهندگانى.»

حلبی

عيسى بن مريم گفت: بار خدايا، پروردگار ما، بر ما خوانى فرو فرست كه ما را عيدى باشد چه براى ما و چه براى [مردم‏] بعد از ما. و ما را روزى ده و تو بهترين روزى دهندگانى.

اشرفی

گفت عيسى پسر مريم بار خدايا اى پروردگار ما فرو فرست بر ما خوانى آراسته از آسمان كه بوده باشد از براى ما عيدى از براى اول ما و آخر ما و نشانى از تو و روزى ده ما را و توئى بهترين روزى دهندگان

خوشابر مسعود انصاري

عيسى بن مريم گفت: خداوندا، اى پروردگار ما، سفره‏اى از آسمان بر ما فرو فرست كه عيدى براى ما- براى اوّل و آخر ما- و معجزه‏اى از [جانب‏] تو باشد و به ما روزى ده كه تو بهترين روزى دهندگانى

مکارم

عیسی بن مریم عرض کرد: «خداوندا! پروردگارا! از آسمان مائده‌ای بر ما بفرست! تا برای اول و آخر ما، عیدی باشد، و نشانه‌ای از تو؛ و به ما روزی ده! تو بهترین روزی دهندگانی!»

مجتبوی

عيسى پسر مريم گفت: بارخدايا، پروردگار ما، خوانى از آسمان بر ما فروفرست تا ما را، پيشينان و پسينان ما را- يعنى ما را و آنان را كه از پس ما آيند-، عيدى باشد و نشانى از تو، و ما را روزى ده و تو بهترين روزى‏دهندگانى.

مصباح زاده

گفت عيسى پسر مريم بارخدايا اى پروردگار ما فرو فرست بر ما خوانى آراسته از آسمان كه بوده باشد از براى ما عيدى از براى اول ما و آخر ما و نشانى از تو و روزى ده ما را و توئى بهترين روزى دهندگان

معزی

گفت عيسى بن مريم بار خدايا پروردگارا بفرست بر ما خوان خوراكى از آسمان كه عيدى باشد براى آغاز ما و انجام ما و آيتى از تو و روزى ده به ما و توئى بهترين روزى دهندگان

قمشه ای

عیسیِ مریم گفت: بارالها، ای پروردگار ما، تو بر ما از آسمان مائده‌ای فرست تا (این روز) برای ما و کسانی که پس از ما آیند روز عید مبارکی گردد و آیت و حجّتی از جانب تو برای ما باشد، و ما را روزی ده، که تو بهترین روزی دهندگانی.

رشاد خليفه

عيسي، پسر مريم گفت: بارالها، اي پروردگار ما، خوراک مفصلي از آسمان بر ما فرو فرست. بگذار آن براي يکايک ما فراواني آورد و نشانه اي از جانب تو باشد. براي ما روزي فراهم کن؛ تو بهترين روزي دهنده هستي.

Literal

Jesus, Mary’s son said: «Oh God, our Lord, descend on us a table with food from the sky, (it) be for us a repeat/feast/festival to our beginning/first and our last/end, and a sign/evidence from You, and provide for us, and You are the provider’s best .»

Al-Hilali Khan

Iesa (Jesus), son of Maryam (Mary), said: «O Allah, our Lord! Send us from heaven a table spread (with food) that there may be for us – for the first and the last of us – a festival and a sign from You; and provide us sustenance, for You are the Best of sustainers.»

Arthur John Arberry

Said Jesus son of Mary, ‹O God, our Lord, send down upon us a Table out of heaven, that shall be for us a festival, the first and last of us, and a sign from Thee. And provide for us; Thou art the best of providers.›

Asad

Said Jesus, the son of Mary: «O God, our Sustainer! Send down upon us a repast from heaven: it shall be an ever-recurring feast for us – for the first and the last of us -and a sign from Thee. And provide us our sustenance, for Thou art the best of providers!»

Dr. Salomo Keyzer

Jezus de zoon van Maria, zeide: O God, onze Heer! laat eene tafel tot ons uit den hemel nederdalen; dat de dag van hare nederdaling een feestdag voor ons worde: voor den eerste van ons en voor den laatste van ons, en een teeken van u; en voorzie haar van voedsel voor ons; want gij zijt de beste voorziener.

Free Minds

Jesus son of Mary, said: "O God, send down to us a feast from heaven, that it becomes a joy to us from the first to the last, and a sign from You, and provide for us, you are the best provider."

Hamza Roberto Piccardo

Gesù figlio di Maria disse: «O Allah nostro Signore, fa› scendere su di noi, dal cielo, una tavola imbandita che sia una festa per noi- per il primo di noi come per l’ultimo – e un segno da parte Tua. Provvedi a noi, Tu che sei il migliore dei sostentatori».

Hilali Khan

Iesa (Jesus), son of Maryam (Mary), said: "O Allah, our Lord! Send us from heaven a table spread (with food) that there may be for us – for the first and the last of us – a festival and a sign from You; and provide us sustenance, for You are the Best of sustainers."

Kuliev E.

Иса (Иисус), сын Марьям (Марии), сказал: «О Аллах, Господь наш! Ниспошли нам трапезу с неба, которая была бы праздником для всех нас, от первого до последнего, и знамением от Тебя. Надели нас уделом, ведь Ты – Наилучший из дарующих удел».

M.-N.O. Osmanov

‹Иса, сын Марйам, сказал: «О Аллах, Господи наш! Ниспошли нам с неба трапезу, которая была бы праздником и нам, и потомкам нашим и знамением от Тебя. Даруй же нам удел, ибо Ты – лучший из дарующих удел».

Mohammad Habib Shakir

Isa the son of Marium said: O Allah, our Lord! send i down to us food from heaven which should be to us an ever-recurring happiness, to the first of us and to the last of us, and a sign from Thee, and grant us means of subsistence, and Thou art the best of the Providers.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Jesus, son of Mary, said: O Allah, Lord of us! Send down for us a table spread with food from heaven, that it may be a feast for us, for the first of us and for the last of us, and a sign from Thee. Give us sustenance, for Thou art the Best of Sustainers.

Palmer

Said Jesus the son of Mary, ‹O God, our Lord! send down to us a table from heaven to be to us as a festival, – to the first of us and to the last, and a sign from Thee, – and grant us provision, for Thou art the best of providers.›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Meryem oğlu İsa şöyle yakardı: «Allahım, ey Rabbimiz! Üzerimize gökten bir sofra indir de bizim hem öncekilerimize hem sonrakilerimize bir bayram olsun, senden bir mucize olsun. Rızıklandır bizi! Rızık verenlerin en hayırlısı sensin!»

Qaribullah

‹Allah, our Lord, ‹ said (Prophet) Jesus, the son of Mary, ‹send down upon us a table out of heaven, that shall be a festival for us the first and the last of us and a sign from You. And provide for us; You are the Best of providers. ‹

QXP

Jesus, son of Mary, said, «O God our Lord! Help us create the Heavenly System on earth that ensures abundance of provision for all of us. Let there be a happy feast for the founders and the followers of the Divine System. This will be a Sign from You that Your Commands are blissful. Provide for us and You are the Best of providers.»

Reshad Khalifa

Said Jesus, the son of Mary, «Our god, our Lord, send down to us a feast from the sky. Let it bring plenty for each and every one of us, and a sign from You. Provide for us; You are the best Provider.»

Rodwell

Jesus, Son of Mary, said – «O God, our Lord! send down a table to us out of Heaven, that it may become a recurring festival to us, to the first of us and to the last of us, and a sign from thee; and do thou nourish us, for thou art the best of nourishers.»

Sale

Jesus the son of Mary said, O God our Lord, cause a table to descend unto us from heaven, that the day of its descent may become a festival day unto us, unto the first of us, and unto the last of us, and a sign from thee; and do thou provide food for us, for thou art the best provider.

Sher Ali

Said Jesus, son of Mary, `O ALLAH, our Lord, send down to us a table from heaven spread with food that it may be to us a festival, to the first of us and to the last of us and a Sign from THEE; and provide sustenance for us, for THOU art the Best of Sustainers.›

Unknown German

Da sprach Jesus, Sohn der Maria: «O Allah, unser Herr, sende uns einen Tisch vom Himmel herab mit Speise, daß er ein Fest für uns sei für den Ersten von uns und für den Letzten von uns, und ein Zeichen von Dir; und gib uns Versorgung, denn Du bist der beste Versorger.»

V. Porokhova

И молвил Иса, сын Марйам: ■ «Владыка наш, Аллах Всевышний! ■ Сведи нам трапезу с небес, ■ И станет праздником она, ■ Знамением Твоим предстанет ■ Для всех: от первого и до последнего из нас. ■ Даруй удел, потребный нам. ■ Ты – лучший из дарующих уделы!»

Yakub Ibn Nugman

Мәрьям угълы Гыйса әйтте: «Ий тәрбиячебез – Аллаһ! Безгә күктән аш яулыгы белән ризык иңдер – ризык иңгән көн әүвәлгеләребезгә дә һәм ахыргыларыбызга да бәйрәм көне булсын! Янә минем пәйгамбәрлегемә дә дәлил булсын! Ий Раббыбыз безне ризыкландыр, син, әлбәттә, ризыкландыручыларның иң хәерлесесең», – дип. (Күктән ризык иңгән көн якшәмбе иде, шуның өчен якшәмбе көн насараның бәйрәме булып калды).

جالندہری

(تب) عیسیٰ بن مریم نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار! ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما کہ ہمارے لیے (وہ دن) عید قرار پائے یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں (سب) کے لیے اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو اور ہمیں رزق دے تو بہتر رزق دینے والا ہے

طاہرالقادری

عیسٰی ابن مریم (علیہ السلام) نے عرض کیا: اے اﷲ! اے ہمارے رب! ہم پر آسمان سے خوانِ (نعمت) نازل فرما دے کہ (اس کے اترنے کا دن) ہمارے لئے عید ہوجائے ہمار ے اگلوں کے لئے (بھی) اور ہمارے پچھلوں کے لئے (بھی) اور (وہ خوان) تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق عطا کر اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.