سوره الأنعام (6) آیه 35

قرآن، سوره الأنعام (6) آیه 35

آیه پسین: سوره الأنعام (6) آیه 36
آیه پیشین: سوره الأنعام (6) آیه 34

عربی

وَ إِنْ كانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْراضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقاً فِي الأَْرْضِ أَوْ سُلَّماً فِي السَّماءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدى فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْجاهِلِينَ

بدون حرکات عربی

و إن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلّما في السّماء فتأتيهم بآية و لو شاء اللّه لجمعهم على الهدى فلا تكوننّ من الجاهلين

خوانش

Wa-in kana kabura AAalayka iAAraduhum fa-ini istataAAta an tabtaghiya nafaqan fee al-ardi aw sullaman fee alssama-i fata/tiyahum bi-ayatin walaw shaa Allahu lajamaAAahum AAala alhuda fala takoonanna mina aljahileena

آیتی

اگر اعراض کردن آنها بر تو گران است ، خواهي نقبي در زمين بجوي يا نردباني بر آسمان بنه تا معجزه اي برايشان بياوري اگر خدا بخواهد ، همه رابه راه راست برد پس ، از نادانان مباش

خرمشاهی

و اگر رويگردانى آنان بر تو گران مى آيد، در صورتى كه مى توانى نقبى در زمين يا نردبانى در آسمان بجويى و براى آنان معجزه اى بياورى [چنين كن] و اگر خداوند مى خواست آنان را بر طريق هدايت فرا مى آورد، پس هرگز از نادانان مباش.

کاویانپور

و اگر سرپيچى (و عدم قبول ايمان) آنها براى تو سنگين است، چنانچه بتوانى در زمين فرو روى و يا به آسمان صعود كنى تا معجزه‏اى براى آنان بياورى (باز ايمان نخواهند آورد) اما اگر خدا بخواهد همه آنها را (اجبارا براه راست) هدايت مينمايد. پس هرگز از بى خبران مباش.

انصاریان

و اگر روی گرداندن آنان [از قرآن و نبوّت] بر تو سنگین و دشوار است، اگر بتوانی نقبی در زمین، یا نردبانی برای راه یافتن در آسمان بجویی تا [از عمق زمین و پهنه آسمان] معجزه ای دیگر [غیر قرآن] برای آنان بیاوری [این کار را انجام ده ولی آنها ایمان نمی آورند]؛ و اگر خدا می خواست همه آنان را [به جبر و زور] به راه هدایت گرد می آورد؛ [ولی هدایت اجباری فاقد ارزش است] پس هرگز [نسبت به روحیات و اوصاف کافران لجوج که خواستار هدایت نیستند] از بی خبران مباش.

سراج

و اگر باشد گران بر تو اعراض مشركان (از پذيرفتن احكام دين) پس اگر مى‏توانى بجوئى راهى در جوف زمين (و بدانجا درآيى) يا نردبانى بر آسمان (تا بر آنجا برآئى) و بيارى براى ايشان آيتى (همان كن) و اگر مى‏خواست خدا گردشان مى‏آورد بر هدايت و مباش از نادانان

فولادوند

و اگر اعراض كردنِ آنان [از قرآن‏] بر تو گران است، اگر مى‏توانى نَقْبى در زمين يا نردبانى در آسمان بجويى تا معجزه‏اى [ديگر] برايشان بياورى [پس چنين كن‏]، و اگر خدا مى‏خواست قطعاً آنان را بر هدايت گِرد مى‏آورد، پس زنهار از نادانان مباش.

پورجوادی

اگر اعراض آنها بر تو گران آمد، چنانچه بتوانى سوراخى در زمين پيدا كن يا نردبانى به آسمان بركش و نشانه‏اى براى آنها بياور، اما اگر خدا بخواهد آنها را بر هدايت خود گرد مى‏آورد پس هرگز از نادانان مباش.

حلبی

و اگر اعراض آنان [از اين قرآن‏] بر تو گران آمده باشد، اگر توانى سوراخى در زمين يا نردبانى در آسمان بجوى تا بر ايشان آيه‏اى بياورى. و اگر خدا بخواهد، بيقين آنان را به [راه‏] راست گرد مى‏آورد. پس، البته تو از جاهلان مباش.

اشرفی

و اگر چه باشد كه عظيم آمده بر تو اعراض ايشان پس اگر توانى كه بجوئى نفقتى در زمين يا نردبانى در آسمان پس بيارى ايشانرا علامتى و اگر خواستى خدا هر آينه جمع كردى ايشانرا بر هدايت پس مباش البته از نادانان

خوشابر مسعود انصاري

و اگر روى گردانى آنان بر تو گران آمده است، اگر مى‏توانى كه سوراخى در زمين يا نردبانى در آسمان بجويى آن گاه معجزه‏اى براى آنان بياورى [پس چنان كن‏] و اگر خداوند مى‏خواست آنان را بر [طريق‏] هدايت گرد مى‏آورد. پس از جاهلان مباش.

مکارم

و اگر اعراض آنها بر تو سنگین است، چنانچه بتوانی نقبی در زمین بزنی، یا نردبانی به آسمان بگذاری (و اعماق زمین و آسمانها را جستجو کنی، چنین کن) تا آیه (و نشانه دیگری) برای آنها بیاوری! (ولی بدان که این لجوجان، ایمان نمی‌آورند!) امّا اگر خدا بخواهد، آنها را (به اجبار) بر هدایت جمع خواهد کرد. (ولی هدایت اجباری، چه سودی دارد؟) پس هرگز از جاهلان مباش!

مجتبوی

و اگر روى‏گرداندن آنان بر تو گران و دشوار مى‏آيد، اگر توانى سوراخى [براى فرو شدن‏] در زمين يا نردبانى [براى فرا شدن‏] در آسمان بجويى تا آيتى برايشان بياورى [چنان كن- كه البته نتوانى كرد-]. و اگر خدا مى‏خواست آنان را بر راه راست گرد مى‏آورد. پس، از نادانان مباش.

مصباح زاده

و اگر چه باشد كه عظيم آمده بر تو اعراض ايشان پس اگر توانى كه بجوئى نفقتى در زمين يا نردبانى در آسمان پس بيارى ايشان را علامتى و اگر خواستى خدا هر آينه جمع كردى ايشان را بر هدايت پس مباش البته از نادانان

معزی

و اگر گران آيد بر تو پشت كردن ايشان پس اگر توانى بيابى سوراخى در زمين يا نردبانى به آسمان پس بياريشان آيتى و اگر مى خواست خدا هر آينه گردشان مى آورد بر هدايت پس نباش از نادانان

قمشه ای

و چنانچه انکار و اعتراض آنها تو را سخت و گران می‌آید اگر توانی نقبی در زمین بساز یا نردبانی بر آسمان برافراز تا آیتی بر آنها آوری!و اگر خدا می‌خواست همه را مجتمع بر هدایت می‌کرد؛ پس تو البته از جاهلان مباش.

رشاد خليفه

اگر تكذيب آنها بر تو گران مي‌ آيد، بدان كه حتي اگر يك تونل سرتاسري از وسط زمين حفر مي كردي، يا از نردباني به سوي آسمان بالا مي ‌رفتي و معجزه‌اي برايشان مي ‌آوردي (باز هم ايمان نمى آوردند). اگر خدا مي ‌خواست، مي ‌توانست همه آنها را با هم هدايت كند. بنابراين، تو مانند نادانان رفتار نكن.

Literal

And if their objection/opposition has become a burden on you, so if you were able, that (E) you desire/wish a tunnel in the earth/Planet Earth, or a ladder in the sky/space, so you come to them with a verse/evidence, and if God wanted/willed He would have gathered/collected them on the guidance, so do not be (E) from the ignorant/lowly (P).

Al-Hilali Khan

If their aversion (from you, O Muhammad SAW and from that with which you have been sent) is hard on you, (and you cannot be patient from their harm to you), then if you were able to seek a tunnel in the ground or a ladder to the sky, so that you may bring them a sign (and you cannot do it, so be patient). And had Allah willed, He could have gathered them together (all) unto true guidance, so be not you one of those who are Al-Jahiloon (the ignorant).

Arthur John Arberry

And if their turning away is distressful for thee, why, if thou canst seek out a hole in the earth, or a ladder in heaven, to bring them some sign but had God willed, He would have gathered them to the guidance; so be not thou one of the ignorant.

Asad

And if it distress thee that those who deny the truth 14 turn their backs on thee – why, then, if thou art able to go down deep into the earth or to ascend a ladder unto heaven in order to bring them a [yet more convincing] message, [do so;] but [remember that] had God so willed, He would indeed have gathered them all unto [His] guidance. Do not, therefore, allow thyself to ignore [God’s ways].

Dr. Salomo Keyzer

Indien hun afkeer u grieft, indien gij een holte kondet opzoeken, waardoor gij tot het binnenste der aarde zoudt kunnen doordringen, of eene ladder, waardoor gij tot in den hemel zoudt kunnen opklimmen, om hun een teeken te kunnen toonen, dan zoudt gij het doen; doch uwe pogingen zouden vruchteloos zijn; want indien het Gode behaagde, zou hij hen allen in de ware richting kunnen leiden; wees dus geen der onwetenden.

Free Minds

And if their aversion has become too much for you, then perhaps you could make a tunnel in the Earth, or a ladder to the heavens, and bring them a sign. Had God willed, He would have gathered them to the guidance; so do not be of the ignorant ones.

Hamza Roberto Piccardo

Se la loro indifferenza sarà per te un peso così grave, vorrai cercare una galleria nella terra o una scala per il cielo per portar loro un segno [ancora migliore di quello che hai portato]? Se Allah volesse, potrebbe metterli tutti sulla retta via. Non essere dunque fra gli ignoranti!

Hilali Khan

If their aversion (from you, O Muhammad SAW and from that with which you have been sent) is hard on you, (and you cannot be patient from their harm to you), then if you were able to seek a tunnel in the ground or a ladder to the sky, so that you may bring them a sign (and you cannot do it, so be patient). And had Allah willed, He could have gathered them together (all) unto true guidance, so be not you one of those who are Al-Jahiloon (the ignorant).

Kuliev E.

Если тебя тяготит их отвращение, то если ты сможешь отыскать проход в земле или лестницу на небо, то принеси им знамение. Если бы Аллах пожелал, то собрал бы их всех на прямом пути. Посему не будь одним из невежд.

M.-N.O. Osmanov

А если и тягостно тебе то, что они не приемлют [Корана], то, если ты можешь отыскать отверстие на земле, [чтобы проникнуть вглубь] или [приставить] лестницу [, чтобы подняться] на небо ради того, чтобы сотворить для них знамение, [ так и сделай]. Если бы Аллах захотел, то всех неверных направил бы к прямому пути. Так не будь же невеждой.

Mohammad Habib Shakir

And if their turning away is hard on you, then if you can seek an opening (to go down) into the earth or a ladder (to ascend up) to heaven so that you should bring them a sign and if Allah had pleased He would certainly have gathered them all on guidance, therefore be not of the ignorant.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And if their aversion is grievous unto thee, then, if thou canst, seek a way down into the earth or a ladder unto the sky that thou mayst bring unto them a portent (to convince them all)! – If Allah willed, He could have brought them all together to the guidance – So be not thou among the foolish ones.

Palmer

And if their turning from thee be hard for thee, and if thou canst seek for a shaft down into the earth, or a ladder up into the sky, to bring them a sign – but if God pleased He would bring them all to guidance, be thou not then of the ignorant.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Eğer yüz çevirip gitmeleri sana ağır geldiyse, haydi gücün yetiyorsa, yerin içinde bir delik yahut gökte bir merdiven ara da onlara bir mucize getir. Allah dileseydi onları doğru ve güzelde birleştirirdi. Artık cahillerden olma.

Qaribullah

If their turning away is hard upon you, seek if you can, a tunnel in the ground or a ladder to the sky by which you can bring them a sign. Had Allah willed, He would gather them to guidance. Do not then be among the ignorant.

QXP

If their rejection is hard on you, know that even if you dug a tunnel in the ground, or climbed a ladder into the sky and brought a miracle for them, they still will not believe. If it were Allah’s Will, He could assemble them to Guidance. But, He wants them to make free decisions (10:98-99). Be not among those who are carried away to ignore the Law.

Reshad Khalifa

If their rejection gets to be too much for you, you should know that even if you dug a tunnel through the earth, or climbed a ladder into the sky, and produced a miracle for them (they still would not believe). Had GOD willed, He could have guided them, unanimously. Therefore, do not behave like the ignorant ones.

Rodwell

But if their estrangement be grievous to thee, and if thou art able to seek out an opening into the earth or a ladder into Heaven, that thou mightest bring them a sign. . . . Yes! But if God pleased, He would surely bring them, one and all, to the guidance! therefore be not thou one of the ignorant.

Sale

If their aversion to thy admonitions be grievous unto thee, if thou canst seek out a den whereby thou mayest penetrate into the inward parts of the earth, or a ladder by which thou mayest ascend into heaven, that thou mayest shew them a sign, do so, but thy search will be fruitless; for if God pleased He would bring them all to the true direction: Be not therefore one of the ignorant.

Sher Ali

And if their turning away is hard on thee, then, if thou art able to seek a passage into the earth or a ladder unto heaven and bring them a Sign, thou canst do so. And had ALLAH enforced HIS will, HE could surely have brought them all together to the guidance. So be thou not of those who lack knowledge.

Unknown German

Und wenn dir ihr Widerwille schmerzlich ist, nun wohl, falls du imstande bist, einen Schacht in die Erde oder eine Leiter in den Himmel zu finden und ihnen ein Zeichen zu bringen (dann magst du es tun). Wäre es Allahs Wille, Er hätte sie gewiß auf den rechten Weg zusammengeführt. So sei nicht der Unwissenden einer.

V. Porokhova

А если тебе в тягость их презренье, ■ То даже если б мог ты отыскать ■ Расселину в земле иль лестницу на небо ■ И тем явить еще одно знаменье им, ■ (То все равно они бы не уверовали в Бога). ■ И будь на то желание Господне, ■ Собрал бы Он их всех на праведной стезе. ■ А потому, (о Мухаммад!), не будь в числе невежд!

Yakub Ibn Nugman

Вә әгәр кәферләрнең исламнан баш тартулары сиңа авыр булса, әгәр җиргә тишек тишәргә вә күккә менәр өчен баскыч ясарга көчең җитсә – кәферләргә могҗиза күрсәтер идең. Ягъни җир астына төшеп вә күккә менеп могҗизалар күрсәтсәң дә, иман китерәчәк түгелләр. Әгәр Аллаһу тәгалә теләсә, әлбәттә, аларның һәммәсендә. Коръән юлына җыяр иде, ләкин теләмәде. Син җаһилләрдән – наданнардан булмагыл! Ягъни Аллаһ күндермәгән кешеләрне туры юлга – ислам диненә күндерәм дип хыялланма һәм тырышма да, булмас.

جالندہری

اور اگر ان کی روگردانی تم پر شاق گزرتی ہے تو اگر طاقت ہو تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ نکالو یا آسمان میں سیڑھی (تلاش کرو) پھر ان کے پاس کوئی معجزہ لاؤ۔ اور اگر خدا چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کردیتا پس تم ہرگز نادانوں میں نہ ہونا

طاہرالقادری

اور اگر آپ پر ان کی رُوگردانی شاق گزر رہی ہے (اور آپ بہر صورت ان کے ایمان لانے کے خواہش مند ہیں) تو اگر آپ سے (یہ) ہو سکے کہ زمین میں (اترنے والی) کوئی سرنگ یا آسمان میں (چڑھنے والی) کوئی سیڑھی تلاش کرلیں پھر (انہیں دکھانے کے لیے) ان کے پاس کوئی (خاص) نشانی لے آئیں (وہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے)، اور اگر اﷲ چاہتا تو ان کو ہدایت پر ضرور جمع فرما دیتا پس آپ (اپنی رحمت و شفقت کے بے پایاں جوش کے باعث ان کی بدبختی سے) بے خبر نہ ہوجائیں،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.