سوره الأنعام (6) آیه 73

قرآن، سوره الأنعام (6) آیه 73

آیه پسین: سوره الأنعام (6) آیه 74
آیه پیشین: سوره الأنعام (6) آیه 72

عربی

وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الأَْرْضَ بِالْحَقِّ وَ يَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَ لَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ وَ هُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ

بدون حرکات عربی

و هو الّذي خلق السّماوات و الأرض بالحقّ و يوم يقول كن فيكون قوله الحقّ و له الملك يوم ينفخ في الصّور عالم الغيب و الشّهادة و هو الحكيم الخبير

خوانش

Wahuwa allathee khalaqa alssamawati waal-arda bialhaqqi wayawma yaqoolu kun fayakoonu qawluhu alhaqqu walahu almulku yawma yunfakhu fee alssoori AAalimu alghaybi waalshshahadati wahuwa alhakeemu alkhabeeru

آیتی

و اوست آنکه آسمانها و زمين را بيافريد و روزي که بگويد : موجود شو ،پس موجود مي شود گفتار او حق است و در آن روز که در صور بدمند فرمانروايي از آن اوست نهان و آشکار را مي داند و او حکيم و آگاه است

خرمشاهی

و اوست كه آسمانها و زمين را به حق آفريد و روزى كه بگويد موجود شو، بيدرنگ موجود شود، سخن او حق است، و روزى كه در صور دميده شود، فرمانروايى از آن اوست; اوست كه داناى پنهان و پيداست; و او فرزانه آگاه است.

کاویانپور

او خدائيست كه آسمان‏ها و زمين را به حق آفريد. وقتى (به آفريدن چيزى اراده كند) فقط ميگويد: موجود باش و فورا موجود ميشود. گفتار او حق يقين است. روزى كه در صور دميده شود آن روز فرمانروايى بزرگ فقط خاص خداست. او داناى نهان و آشكار و با حكمت و (از همه چيز) آگاه است.

انصاریان

و اوست که آسمان ها و زمین را به درستی و راستی آفرید؛ و روزی که [اراده اش به آفریدن چیزی تعلق گیرد] می گوید: باش، پس بی درنگ می باشد؛ گفتارش حق است؛ و روزی که در صور دمیده شود فرمانروایی و حاکمیّت مطلق ویژه اوست، دانای نهان و آشکار است، و او حکیم و آگاه است.

سراج

و او آن توانائى است كه بيافريد آسمانها و زمين را بحق (نه بباطل) و بياد آور روزى را كه خدا گويد باش پس باشد گفتار خدا راست است و تنها از آن خداست پادشاهى روزى كه دميده شود در صور او داناى نهان و آشكار است و او درست كردار و آگاه است

فولادوند

و او كسى است كه آسمانها و زمين را به حق آفريد، و هر گاه كه مى‏گويد: «باش»، بى‏درنگ موجود شود؛ سخنش راست است؛ و روزى كه در صور دميده شود، فرمانروايى از آن اوست؛ داننده غيب و شهود است؛ و اوست حكيم آگاه.

پورجوادی

اوست كه آسمانها و زمين را به حق بيافريد و روزى كه بگويد باش، موجود مى‏شود، گفتار او حق است و روزى كه در صور دميده شود فرمانروايى از آن اوست كه داناى نهان و آشكار و فرزانه‏اى آگاه است.

حلبی

و اوست كه آسمانها و زمين را بحق آفريد و روزى بگويد: باش، پس مى‏شود. قول او حق است و فرمانروايى او راست روزى كه در «صور» دميده مى‏شود، داناى نهان و آشكار است و او حكيم آگاه است.

اشرفی

و اوست كه آفريد آسمانها و زمين را براستى و روزى كه ميگويد بشو پس ميشود گفتنش حق است و مر او راست پادشاهى روزى كه دميده شود در صور داناى نهان و آشكار و اوست درستكردار آگاه

خوشابر مسعود انصاري

و اوست كسى كه آسمانها و زمين را به حقّ آفريد و روزى كه مى‏گويد: موجود شو، پس [بى درنگ‏] موجود مى‏شود. سخنش راستين است و روزى كه در صور دميده شود فرمانروايى از آن اوست. داناى پنهان و پيداست و او فرزانه آگاه است

مکارم

اوست که آسمانها و زمین را بحق آفرید؛ و آن روز که (به هر چیز) می‌گوید: «موجود باش!» موجود می‌شود؛ سخن او، حق است؛ و در آن روز که در «صور» دمیده می‌شود، حکومت مخصوص اوست، از پنهان و آشکار با خبر است، و اوست حکیم و آگاه.

مجتبوی

و اوست كه آسمانها و زمين را براستى و درستى آفريد، و روزى كه گويد: باش، پس مى‏باشد. گفتار او راست و درست است، و فرمانروايى او راست در روزى كه در صور- بوق، شاخ- دميده شود- براى زنده شدن مردگان-. داناى نهان و آشكار است و اوست درست‏كردار و آگاه.

مصباح زاده

و اوست كه آفريد آسمانها و زمين را براستى و روزى كه ميگويد بشو پس ميشود گفتنش حق است و مر او راست پادشاهى روزى كه دميده شود در صور داناى نهان و آشكار و اوست درستكردار آگاه

معزی

و او است آنكه آفريد آسمانها و زمين را به حقّ و روزى كه گويد بشو پس بشود گفتار او است حقّ و از آنِ وى است پادشاهى روزى كه دميده شود در صور داناى نهان و پديدار و اوست حكيم دانا

قمشه ای

و اوست خدایی که آسمانها و زمین را به حق آفرید و روزی که بگوید: موجود باش، آن چیز بی‌درنگ موجود خواهد شد. سخن او حق است و پادشاهی و فرمان عالم روزی که در صور بدمند تنها با اوست و دانای نهان و آشکار است و هم او به تدبیر خلق دانا و (بر همه چیز) آگاه است.

رشاد خليفه

اوست که آسمان ها و زمين را، بحق آفريد. هرگاه بگويد: باش، هست. کلام او حقيقت مطلق است. روزي که در صور دميده شود، فرمانروايي مطلق از آن اوست. داناي نهان و آشکار. اوست حکيم ترين، آگاه.

Literal

And He is who created the skies/space and the earth/Planet Earth with the truth , and a day He says: «Be.» So it becomes, His saying/words (is) the truth, and to Him (is) the ownership ; a day the horn/bugle be blown into,85(He is) knower (of) the unseen/absent , and the testimony/presence , and He is the wise/judicious, the expert/experienced.

Al-Hilali Khan

It is He Who has created the heavens and the earth in truth, and on the Day (i.e. the Day of Resurrection) He will say: «Be!», – and it shall become. His Word is the truth. His will be the dominion on the Day when the trumpet will be blown. AllKnower of the unseen and the seen. He is the AllWise, Well-Aware (of all things).

Arthur John Arberry

It is He who created the heavens and the earth in truth; and the day He says ‹Be›, and it is; His saying is true, and His is the Kingdom the day the Trumpet is blown; He is Knower of the Unseen and the visible; He is the All-wise, the All-aware.

Asad

And He it is who has created the heavens and the earth in accordance with [an inner] truth» – and whenever He says, «Be,» His word comes true; and His will be the dominion on the Day when the trumpet [of resurrection] is blown. He knows all that is beyond the reach of a created being’s perception, as well as all that can be witnessed by a creature’s senses or mind :65 for He alone is truly wise, all-aware.

Dr. Salomo Keyzer

Hij is het, die de hemelen en de aarde in waarheid heeft geschapen; en wanneer hij tot een ding zegt: wees! dan is het. Zijn woord is de waarheid; hem zal het koninkrijk zijn op den dag, waarop de trompet zal klinken: Hij kent wat geheim of openbaar is; Hij is de wijze, de alwetende.

Free Minds

And He is the One who created the heavens and the Earth with truth, and the day He says: "Be," then it is! His saying is truth; and to Him is the sovereignty, the Day the trumpet is blown. Knower of the unseen and the seen; He is the Wise, the Expert.

Hamza Roberto Piccardo

Egli è Colui che ha creato i cieli e la terra secondo verità. Nel giorno in cui dice: «Sii!», è l’essere. La Sua parola è verità. A Lui [solo] apparterrà la sovranità nel Giorno in cui sarà soffiato nella Tromba. Egli è il Conoscitore del palese e dell’invisibile, Egli è il Saggio, il Ben Informato.

Hilali Khan

It is He Who has created the heavens and the earth in truth, and on the Day (i.e. the Day of Resurrection) He will say: "Be!", – and it shall become. His Word is the truth. His will be the dominion on the Day when the trumpet will be blown. AllKnower of the unseen and the seen. He is the AllWise, Well-Aware (of all things).

Kuliev E.

Он – Тот, Кто сотворил небеса и землю во истине. В тот день Он скажет: «Будь!» – и это сбудется. Его Слово является истиной. Ему одному будет принадлежать власть в тот день, когда подуют в Рог. Он знает сокровенное и явное, Он – Мудрый, Ведающий.

M.-N.O. Osmanov

Он – тот, кто, воистину, сотворил небеса и землю. И тогда, когда Он возвестит: «Возникни!» – это и возникает. Его слово – истина. В Его власти [будут все] в тот день, когда прозвучит трубный глас. Он знает и сокровенное и явное, Он – мудрый и ведающий.

Mohammad Habib Shakir

And He it is Who has created the heavens and the earth with truth, and on the day He says: Be, it is. His word is the truth, and His is the kingdom on the day when the trumpet shall be blown; the Knower of the unseen and the seen; and He is the Wise, the Aware.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

He it is Who created the heavens and the earth in truth. In the day when He saith: Be! it is. His Word is the Truth, and His will be the Sovereignty on the day when the trumpet is blown. Knower of the Invisible and the Visible, He is the Wise, the Aware.

Palmer

He it is who has created the heavens and the earth in truth; and on the day when He says, ‹BE,› then it is. His word is truth; to Him is the kingdom on the day when the trumpets shall be blown; the knower of the unseen and of the evident; He is wise and well aware.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Gökleri ve yeri hak olarak yaratan da O’dur. «Ol!» dediği gün, hemen oluverir. Sözü haktır O’nun. Sûra üfleneceği gün de mülk/yönetim O’nundur. Âlim’dir, görünmeyeni de görüneni de bilen O’dur. O’dur Hakîm, O’dur Habîr.

Qaribullah

It was He who created the heavens and the earth in truth. On the Day when He says: ‹Be, ‹ it shall be. His Word is the truth. His shall be the Kingdom on the Day when the Horn is blown. The Knower of the unseen and the visible, and He is the Wise, the Aware.

QXP

He has created the heavens and the earth with a definite Plan. Whenever He says «Be!» it is. His Word is the Truth and comes True. As ever, His will be the Dominion on the Day when the Trumpet is blown (of Resurrection). Knower of the invisible and the visible, He is the Wise, the Aware.

Reshad Khalifa

He is the One who created the heavens and the earth, truthfully. Whenever He says, «Be,» it is. His word is the absolute truth. All sovereignty belongs to Him the day the horn is blown. Knower of all secrets and declarations, He is the Most Wise, the Cognizant.

Rodwell

And it is He who hath created the Heavens and the Earth, in truth, and when He saith to a thing, «Be,» it is. His word is the truth: and His the kingdom, on the day when there shall be a blast on the trumpet: He knoweth alike the unseen and the seen: and He is the Wise, the Cognisant.

Sale

It is He who hath created the heavens and the earth in truth; and whenever He saith unto a thing, be, it is. His word is the truth; and his will be the kingdom on the day whereon the trumpet shall be sounded: He knoweth whatever is secret, and whatever is public; He is the wise, the knowing.

Sher Ali

And HE it is Who created the heavens and the earth in accordance with the requirements of wisdom; and on the day when HE will say, `Be›, it will be. HIS word is the truth, and HIS will be the Kingdom on the day when the trumpet will be blown. HE is the Knower of the unseen and the seen. And HE is the Wise, the All-Aware.

Unknown German

Er ist es, Der die Himmel und die Erde erschuf in Weisheit; und am Tage, da Er spricht: «Es werde!», so wird es sein. Sein Wort ist die Wahrheit, und Sein ist das Reich an dem Tage, da in die Posaune geblasen wird. Kenner des Verborgenen und des Offenbaren – Er ist der Allweise, der Allwissende.

V. Porokhova

Он – Тот, Кто небеса и землю создал, ■ Чтобы явить нам Истину (Свою). ■ В тот День ■ Он скажет: «Будь!», – и станет он. ■ И Слово Его – Истина сама. ■ Он будет властвовать в тот День, ■ Когда раздастся трубный глас. ■ Ему незримое и явное известно, – ■ Он – мудр и (о всякой сути) сведущ!

Yakub Ibn Nugman

Ул – Аллаһ Җир вә Күкләрне халык кылды хаклык белән вә кубарылачак көнне «бар бул дияр – бар булыр», ягъни терелегез дияр – һәммә кеше терелер. Вә Аның сүзе хак, сабиттер, бул дигәне булыр. Исрафил суры өрелгән көндә бөтен кешеләр өстеннән патшалык Аныкы, Ул яшерен вә әшкәрә нәрсәләрне белүче, янә Ул гадел хөкем итүче, һәрнәрсәдән хәбәрдар.

جالندہری

اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا ہے۔ اور جس دن وہ فرمائے گا کہ ہو جا تو (حشر برپا) ہوجائے گا ۔ اس کا ارشاد برحق ہے۔ اور جس دن صور پھونکا جائے گا (اس دن) اسی کی بادشاہت ہوگی۔ وہی پوشیدہ اور ظاہر (سب) کا جاننے والا ہے اور وہی دانا اور خبردار ہے

طاہرالقادری

اور وہی (اﷲ) ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق (پر مبنی تدبیر) کے ساتھ پیدا فرمایا ہے اور جس دن وہ فرمائے گا: ہوجا، تو وہ (روزِ محشر بپا) ہو جائے گا۔ اس کا فرمان حق ہے، اور اس دن اسی کی بادشاہی ہوگی جب (اسرافیل کے ذریعے صور میں پھونک ماری جائے گے، (وہی) ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، اور وہی بڑا حکمت والا خبردار ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.