سوره الأنعام (6) آیه 92

قرآن، سوره الأنعام (6) آیه 92

آیه پسین: سوره الأنعام (6) آیه 93
آیه پیشین: سوره الأنعام (6) آیه 91

عربی

وَ هذا كِتابٌ أَنْزَلْناهُ مُبارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَ لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرى وَ مَنْ حَوْلَها وَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالآْخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ يُحافِظُونَ

بدون حرکات عربی

و هذا كتاب أنزلناه مبارك مصدّق الّذي بين يديه و لتنذر أمّ القرى و من حولها و الّذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به و هم على صلاتهم يحافظون

خوانش

Wahatha kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqu allathee bayna yadayhi walitunthira omma alqura waman hawlaha waallatheena yu/minoona bial-akhirati yu/minoona bihi wahum AAala salatihim yuhafithoona

آیتی

اين است کتابي مبارک که نازل کرده ايم ، تصديق کننده چيزي است که پيش ، از آن نازل شده است تا با آن مردم ام القري و مردم اطرافش را بيم دهي کساني که به روز قيامت ايمان دارند به آن نيز ايمان دارند اينان مراقب نمازهاي خويشند

خرمشاهی

و اين كتابى است مبارك كه فرو فرستاده ايم، و همخوان با كتابى است كه پيشا پيش آن است، تا [مردم] مكه و پيرامونيان آن را هشدار دهى; و مؤمنان به آخرت، به آن ايمان مى آورند و آنان مواظبت بر نمازهاى خويش دارند.

کاویانپور

و اين كتابى است كه آن را با خير و بركت نازل كرديم. آنچه را كه پيش از آن بود تصديق مى‏كند و نيز براى اينكه مردم ام القرى (مكه) و كسانى را كه در اطراف آن هستند (از عذاب آتش دوزخ) بترسانى. كسانى كه بآخرت ايمان دارند، به قرآن ايمان ميآورند و نيز كسانى كه مراقب نمازهاى خود مى‏باشند.

انصاریان

و این [قرآن] کتابی است پرفایده، که ما آن را نازل کردیم، تصدیق کننده کتاب های آسمانی پیش از خود است، و [نزولش] برای این است که مردم مکه و کسانی را که پیرامون آنند بیم دهی؛ و آنان که به آخرت ایمان دارند به آن ایمان می آورند، و آنان همواره بر نمازشان محافظت می کنند.

سراج

و اين (قرآن) كتابى است كه فرو فرستاديم آن را پر بركت كه تصديق كننده است كتابهائى را كه پيش از آن بوده و براى آنكه بيم دهى مردم مكه را و كسانى را كه گرداگرد آن هستند و آنانكه ايمان آورده‏اند به سراى ديگر مى‏گروند به قرآن و ايشان بر نمازهاى خود محافظت مى‏كنند

فولادوند

و اين خجسته‏كتابى است كه ما آن را فرو فرستاديم، [و] كتابهايى را كه پيش از آن آمده تصديق مى‏كند. و براى اينكه [مردم‏]ام‏القرى [=مكّه‏] و كسانى را كه پيرامون آنند هشدار دهى. و كسانى كه به آخرت ايمان مى‏آورند، به آن [قرآن نيز] ايمان مى‏آورند، و آنان بر نمازهاى خود مراقبت مى‏كنند.

پورجوادی

و اين كتاب مبارك را كه تصديق كننده كتب پيشين است نازل كرديم تا اهالى مكه و اطراف آن را هشدار دهى و كسانى كه به آخرت ايمان دارند به آن نيز ايمان مى‏آورند و مراقب نمازهاى خود هستند.

حلبی

و اين كتابى است مبارك كه آن را فرو فرستاديم، تصديق كننده آن است كه پيش روى اوست، و براى آن است كه بيم دهى [مردم‏] ام القرى را و هر كه را كه پيرامون آن است. و آن كسان كه به روز رستاخيز ايمان مى‏آورند، بدان نيز ايمان مى‏آورند، و آنها بر نماز خويش مراقبت مى‏كنند.

اشرفی

و اين كتابى است كه فرو فرستاديم آنرا مبارك تصديق كننده آنچيزى كه باشد ميان دو دستش و از براى آنكه بترسانى اهل مكه را و آنكه باشد گرداگردش و آنان كه ميگروند بآخرت ميگروند بآن و ايشان بر نمازشان محافظت مينمايند

خوشابر مسعود انصاري

و اين [قرآن‏] كتابى است خجسته كه آن را نازل كرده‏ايم، آنچه را كه پيش از آن [از كتابهاى آسمانى‏] بوده است تصديق مى‏كند. و تا اهالى مكه و كسانى را كه در پيرامونش ساكنند، بيم دهى و كسانى كه به آخرت ايمان مى‏آورند به آن [نيز] ايمان مى‏آورند و آنان بر نمازشان پايبندند

مکارم

و این کتابی است که ما آن را نازل کردیم؛ کتابی است پربرکت، که آنچه را پیش از آن آمده، تصدیق می‌کند؛ (آن را فرستادیم تا مردم را به پاداشهای الهی، بشارت دهی،) و تا (اهل) امّ‌القری [= مکّه‌] و کسانی را که گرد آن هستند، بترسانی! (یقین بدان) آنها که به آخرت ایمان دارند، و به آن ایمان می‌آورند؛ و بر نمازهای خویش، مراقبت می کنند!

مجتبوی

و اين كتابى است كه آن را فرو فرستاديم، با بركت است و باوردارنده آنچه پيش آن بوده، [تا مردم را به پاداشهاى الهى مژده دهى‏] و تا [مردم‏] أم القرى- مكه- و آنها را كه پيرامون آنند بيم دهى، و كسانى كه به جهان پسين ايمان دارند به آن نيز ايمان مى‏آورند، و آنان بر نماز خويش مواظبت مى‏كنند.

مصباح زاده

و اين كتابى است كه فرو فرستاديم آنرا مبارك تصديق كننده آنچيزى كه باشد ميان دو دستش و از براى آنكه بترسانى اهل مكه را و آنكه باشد گرداگردش و آنان كه ميگروند بآخرت ميگروند بان و ايشان بر نمازشان محافظت مينمايند

معزی

و اين است كتابى فرستاديمش فرخنده تصديق كننده آنچه پيش روى او است و تا بترسانى مادرشهرها و آنان را كه پيرامون آنند و آنان كه ايمان آرند به آخرت ايمان آرند بدان حالى كه بر نماز خويشند مواظبت كنندگان

قمشه ای

و این (قرآن) کتابی است که ما فرستادیم با خیر و برکت بسیار و گواه صدق سایر کتب آسمانی که در مقابل اوست (تا مردم را به پاداش الهی مژده دهی) و تا خلق را از اهل مکه و هر که به اطراف آن است بیم دهی. و آنان که به آخرت ایمان آوردند به این کتاب نیز ایمان خواهند آورد و آنها (اوقات) نمازشان را محافظت می‌نمایند.

رشاد خليفه

اين نيز كتاب آسماني مباركي است كه ما نازل كرده‌ايم، تصديق کننده كتب آسماني پيشين. باشد كه به مهم ترين جامعه و به مردم حوالي آن هشدار دهي. آنان كه به آخرت ايمان دارند، به اين (كتاب) ايمان مي آورند و نمازها (ارتباط با خدا) را به جا مي آورند.

Literal

And that (is) a Book , We descended it blessed, confirming (with) what (is) between his hands, and to warn/give notice (E) (to the) mother/origin of villages (Bekka) and who (is) around/surrounding it, and those who believe with the end (other life), they believe with it, and they are on their prayers observing .

Al-Hilali Khan

And this (the Quran) is a blessed Book which We have sent down, confirming (the revelations) which came before it, so that you may warn the Mother of Towns (i.e. Makkah) and all those around it. Those who believe in the Hereafter believe in (the Quran), and they are constant in guarding their Salat (prayers).

Arthur John Arberry

This is a Book We have sent down, blessed and confirming that which was before it, and for thee to warn the Mother of Cities and those about her; and those who believe in the world to come believe in it, and watch over their prayers.

Asad

And this, too, is a divine writ which We have bestowed from on high – blessed, confirming the truth of whatever there still remains [of earlier revelations]›

Dr. Salomo Keyzer

Dit boek, hetwelk wij hebben nedergezonden, is gezegend; het bevestigt datgene, wat vr u werd geopenbaard, en werd u gegeven, opdat gij het zoudt prediken in de stad Mekka en aan hen, die in den omtrek wonen. Zij, die in het volgende leven gelooven, zullen ook daaraan gelooven, en zij zullen den tijd van het gebed nauwkeurig in acht nemen.

Free Minds

And this is a Scripture which We have sent down, blessed, authenticating what is present with him, and that you may warn the capital of the towns and those around it. And those who believe in the Hereafter believe in it, and they are dedicated to their contact-method.

Hamza Roberto Piccardo

Questo è un Libro benedetto, che abbiamo fatto scendere a conferma di quello che era [stato rivelato] prima di esso, affinché tu avverta la Madre delle città e le genti intorno. Coloro che credono nell’Ultimo Giorno, credono in esso e sono assidui all’orazione.

Hilali Khan

And this (the Quran) is a blessed Book which We have sent down, confirming (the revelations) which came before it, so that you may warn the Mother of Towns (i.e. Makkah) and all those around it. Those who believe in the Hereafter believe in (the Quran), and they are constant in guarding their Salat (prayers).

Kuliev E.

Это Писание, которое Мы ниспослали, является благословенным и подтверждает то, что было до него, дабы ты увещевал Мать городов (жителей Мекки), и тех, кто живет вокруг нее. Те, которые веруют в Последнюю жизнь, веруют в него (Коран) и бережливо относятся к своим намазам.

M.-N.O. Osmanov

Мы ниспослали это Писание, благословенное и подтверждающее [истинность] того, что было до него, чтобы ты увещевал [жителей] Матери городов (т. е. Мекки), и тех, кто [живет] вокруг нее, и тех, которые веруют в будущую жизнь, веруют в Коран и чтут молитвенные обряды.

Mohammad Habib Shakir

And this is a Book We have revealed, blessed, verifying that which is before it, and that you may warn the metropolis and those around her; and those who believe in the hereafter believe in it, and they attend to their prayers constantly.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And this is a blessed Scripture which We have revealed, confirming that which (was revealed) before it, that thou mayst warn the Mother of Villages and those around her. Those who believe in the Hereafter believe herein, and they are careful of their worship.

Palmer

This is the Book which we have revealed, a blessing and a confirmation to those which were before it, and that the mother of cities may be warned, with those who are round about her. Those who believe in the last day believe therein, and they unto their prayers will keep.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Bu da bizim, kentlerin/medeniyetlerin anasını uyarman için indirdiğimiz bir kitap. Kutsal-bereketli, kendinden öncekini doğrulayıcı. Âhirete inananlar, ona da inanırlar ve onlar namazlarına/dualarına devam ederler.

Qaribullah

And this is a Blessed Book which We have sent down, confirming what came before it, in order that you warn the Mother of the Villages (Mecca) and those who (live) around it. Those who believe in the Everlasting Life believe in it and preserve their prayers.

QXP

And this Qur’an is the Blessed Book that We have sent down, confirming the Divine Origin of what was revealed before it, that you (O Prophet) may warn the Central Town, Makkah, and places around it. (From this Center, the Message will fan out (6:90), (12:104)). Those who believe in (the Law of Recompense) the Hereafter, accept this Book as a comprehensive Guide. And they will establish the Divine System.

Reshad Khalifa

This too is a blessed scripture that we have revealed, confirming the previous scriptures, that you may warn the most important community and all those around it. Those who believe in the Hereafter will believe in this (scripture), and will observe the Contact Prayers (Salat).

Rodwell

And this Book which we have sent down is blessed, confirming that which was before it; and in order that thou mightest warn the mother-city and those who dwell round about it. They who believe in the next life will believe in It, and will keep strictly to their Prayers.

Sale

This book which We have sent down, is blessed; confirming that which was revealed before it; and is delivered unto thee that thou mayest preach it unto the metropolis of Mecca and to those who are round about it. And they who believe in the next life, will believe therein, and they will diligently observe their times of prayer.

Sher Ali

And this is a Book which WE have revealed, full of blessings, to fulfill that which preceded it, and to enable thee to warn the Mother of towns and those around her. And those, who believe in the Hereafter, believe therein and they strictly observe their Prayers.

Unknown German

Dies ist ein Buch, das Wir hinabsandten, voll des Segens, Erfüller dessen, was vor ihm war, auf daß du die Mutter der Städte und die rings um sie (Wohnenden) verwarnest. Die an das Kommende glauben, die glauben daran, und sie halten streng ihre Gebete.

V. Porokhova

И это – Книга, что тебе Мы ниспослали, ■ Благословенна Нами ■ И подтверждение ниспосланному прежде, ■ Чтоб (ею) мог увещевать ты ■ Мать городов и все, что вкруг нее, ■ И тех, кто веруют в другую жизнь и в это ■ И строги в соблюдении своих молитв.

Yakub Ibn Nugman

Бу Коръән без иңдергән мөбарәк китап. Ул Коръән үзеннән элек иңгән китапларны дөресләүче, Без сиңа Коръәнне иңдердек шәһәрләр анасы Мәккә халкын һәм аның әйләнәсендәге бөтен дөнья кешеләрен Аллаһ ґәзабы белән куркытмаклыгың өчен; Ахирәт көненә ышанган кешеләр Коръәнгә ышанырлар һәм намазларына сакчы булып, вакытында үтәрләр.

جالندہری

اور (ویسی ہی) یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے بابرکت جو اپنے سے پہلی (کتابوں) کی تصدیق کرتی ہے اور (جو) اس لئے (نازل کی گئی ہے) کہ تم مکے اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو آگاہ کردو۔ اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کی پوری خبر رکھتے ہیں

طاہرالقادری

اور یہ (وہ) کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، بابرکت ہے، جو کتابیں اس سے پہلے تھیں ان کی (اصلاً) تصدیق کرنے والی ہے۔ اور (یہ) اس لئے (نازل کی گئی ہے) کہ آپ (اولاً) سب (انسانی) بستیوں کے مرکز (مکّہ) والوں کو اور (ثانیاً ساری دنیا میں) اس کے ارد گرد والوں کو ڈر سنائیں، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اس پر وہی ایمان لاتے ہیں اور وہی لوگ اپنی نماز کی پوری حفاظت کرتے ہیں،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.