سوره الأنعام (6) آیه 100

قرآن، سوره الأنعام (6) آیه 100

آیه پسین: سوره الأنعام (6) آیه 101
آیه پیشین: سوره الأنعام (6) آیه 99

عربی

وَ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ الْجِنَّ وَ خَلَقَهُمْ وَ خَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَ بَناتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحانَهُ وَ تَعالى عَمَّا يَصِفُونَ

بدون حرکات عربی

و جعلوا للّه شركاء الجنّ و خلقهم و خرقوا له بنين و بنات بغير علم سبحانه و تعالى عمّا يصفون

خوانش

WajaAAaloo lillahi shurakaa aljinna wakhalaqahum wakharaqoo lahu baneena wabanatin bighayri AAilmin subhanahu wataAAala AAamma yasifoona

آیتی

براي خدا شريکاني از جن قرار دادند و حال آنکه جن را خدا آفريده است و بي هيچ دانشي ، به دروغ دختراني و پسراني براي او تصور کرده اند او منزه است و فراتر است از آنچه وصفش مي کنند

خرمشاهی

و [مشركان] براى خداوند از جن شريكانى قائل شده اند، حال آنكه [خداوند] آنان را آفريده است; و براى او از روى نادانى [فرزندان] پسر و دختر برمى سازند; او بسى پاك و فراتر است از آنچه مى گويند.

کاویانپور

آنها براى خدا، شريكانى از جن قرار دادند در حالى كه تمام آنها را خدا خلق كرده است و از روى نادانى براى او پسران و دخترانى قائل شدند. خدا (از اين نسبتهاى ناروا) منزه است و برتر است از آنچه توصيف ميكنند.

انصاریان

[مشرکان] برای خدا شریکانی از جن قرار دادند، در حالی که همه آنها را خدا آفرید، و از روی جهل و بی دانشی برای خدا پسران و دخترانی انگاشتند؛ منزّه و برتر است از آنچه آنان توصیف می کنند.

سراج

و قرار دادند مشركان براى خدا شريكانى از جن و حال آنكه خدا آفريده است جنيان را و از پيش خود ساختند براى خدا پسرانى و دخترانى بدون دانش منزه است خدا و برتر است از آنچه وصف مى‏كنند

فولادوند

و براى خدا شريكانى از جن قرار دادند، با اينكه خدا آنها را خلق كرده است. و براى او، بى هيچ دانشى، پسران و دخترانى تراشيدند. او پاك و برتر است از آنچه وصف مى‏كنند.

پورجوادی

آنان براى خدا شريكهايى از جن قرار دادند در صورتى كه جن را هم خدا آفريده است. و از روى نادانى براى خدا پسران و دخترانى به تصور آوردند، خداوند منزه و برتر است از آنچه وصف مى‏كنند.

حلبی

براى خدا از جن شريكانى قرار دادند در حالى كه [خدا] آنها را آفريده. و براى او- به نادانى دختران و پسران ساختند. پاك است او و برتر است از آنچه وصف مى‏كنند.

اشرفی

و گردانيدند از براى خدا انبازان جن را و آفريد آنها را و تراشيدند از براى پسران و دختران بدون دانشى منزه است او و برتر است از آنچه نسبت ميدهند

خوشابر مسعود انصاري

و براى خداوند شريكانى [از] جن قرار دادند، حال آنكه [خداوند خود] آنها را آفريده است و ناآگاهانه پسران و دختران براى او برساختند، او پاك و از آنچه وصف مى‏كنند، بسى برتر است

مکارم

آنان برای خدا همتایانی از جنّ قرار دادند، در حالی که خداوند همه آنها را آفریده است؛ و برای خدا، به دروغ و از روی جهل، پسران و دخترانی ساختند؛ منزّه است خدا، و برتر است از آنچه توصیف می‌کنند!

مجتبوی

و براى خدا شريكانى از پريان انگاشتند و حال آنكه خدا آنها را آفريده است و به بى‏دانشى براى او پسران و دخترانى تراشيدند. او پاك و منزّه و برتر است از آنچه وصف مى‏كنند.

مصباح زاده

و گردانيدند از براى خدا انبازان جن را و آفريد آنها را و تراشيدند از براى پسران و دختران بدون دانشى منزه است او و برتر است از آنچه نسبت ميدهند

معزی

و قرار دادند براى خدا شريكانى جنى كه آفريدستشان و به هم بافتند برايش پسران و دخترانى به نادانى منزه و برتر است خدا از آنچه مى ستايند

قمشه ای

و گروهی از کافران اهریمنان را شریک خدا شمردند در حالی که آن‌ها آفریده خدا هستند و گروهی (عزیر و مسیح و فرشتگان را) از روی نادانی پسران و دخترانی برای او تراشیدند، در صورتی که او از همه این نسبت‌ها برتر و منزه است.

رشاد خليفه

با اين حال، آنها از ميان جن‌ها شريكاني در كنار خدا قرار مي ‌دهند، در حالي كه اوست كه آنها را خلق كرد. آنها بدون هيچ دانشي حتي پسران و دختراني به او نسبت مي ‌دهند. تجليل او را. او بالاترين است، بسيار برتر از ادعاهاي آنها.

Literal

And they made/created to God partners (from) the Jinns and He created them, and they lied (invented lies) for Him, sons and daughters, without knowledge , His praise/glory! And (He is) high, mighty, exalted and dignified from what they describe/categorize.

Al-Hilali Khan

Yet, they join the jinns as partners in worship with Allah, though He has created them (the jinns), and they attribute falsely without knowledge sons and daughters to Him. Be He Glorified and Exalted above (all) that they attribute to Him.

Arthur John Arberry

Yet they ascribe to God, as associates, the jinn, though He created them; and they impute to Him sons and daughters without any knowledge. Glory be to Him! High be He exalted above what they describe!

Asad

And yet, some [people] have come to attribute to all manner of invisible beings» a place side by side with God – although it is He who has created them [all]; and in their ignorance they have invented for Him sons and daughters! ‹ Limitless is He is His glory, and sublimely exalted above anything that men may devise by way of definition:›

Dr. Salomo Keyzer

Zij hebben de geniussen met God vereenigd, terwijl hij het is, die ze heeft geschapen. In hunne onwetendheid schrijven zij hem zonen en dochters toe. Geloofd zij hij, en het zij verre van hem, wat zij met hem vereenigen.

Free Minds

And they made partners with God from among the Jinn, while He had created them. And they invented for Him sons and daughters without them having any knowledge! Be He glorified and far above what they describe.

Hamza Roberto Piccardo

Hanno associato ad Allah i démoni, mentre è Lui che li ha creati. E Gli hanno attribuito, senza nulla sapere, figli e figlie. Gloria a Lui: Egli è superiore a quello che Gli attribuiscono.

Hilali Khan

Yet, they join the jinns as partners in worship with Allah, though He has created them (the jinns), and they attribute falsely without knowledge sons and daughters to Him. Be He Glorified and Exalted above (all) that they attribute to Him.

Kuliev E.

Они приобщили к Аллаху в сотоварищи джиннов, а ведь Он создал их. Они выдумали для Него сыновей и дочерей, не имея об этом никакого знания. Пречист Он и превыше всего, что они приписывают Ему.

M.-N.O. Osmanov

Они поклонялись наряду с Аллахом и джиннам, – а ведь [именно] Он и создал джиннов. Они, ничего о том не ведая, утверждали, что у Него есть сыновья и дочери. Пречист Он и превыше того, что Ему приписывают.

Mohammad Habib Shakir

And they make the jinn associates with Allah, while He created them, and they falsely attribute to Him sons and daughters without knowledge; glory be to Him, and highly exalted is He above what they ascribe (to Him).

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Yet they ascribe as partners unto Him the jinn, although He did create them, and impute falsely, without knowledge, sons and daughters unto Him. Glorified be He and High Exalted above (all) that they ascribe (unto Him).

Palmer

Yet they made the ginn partners with God, though He created them! and they ascribed to Him sons and daughters, though they have no knowledge; celebrated be His praise! and exalted be He above what they attribute to Him!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Allah’a bir de cinleri/gözle görülmeyen yaratıkları ortak koştular. Oysaki, onları O yaratmıştır. Bilgisizce O’na oğullar ve kızlar isnat etme saçmalığını gösterdiler. Şanı yücedir O’nun! Onların nitelemelerinin ötesindedir O!

Qaribullah

Yet they regard the jinn as the partners of Allah, although He created them, and without knowledge ascribe to Him sons and daughters. Exaltations to Him! He is above what they describe.

QXP

Yet, there are people who think falsely that there are invisible creatures, Jinns, with occult powers that share the Divine Attributes. But He has created them, and people assign sons and daughters to Him out of sheer ignorance. Glorified, Exalted is He, infinitely Above what they ascribe to Him.

Reshad Khalifa

Yet, they set up beside GOD idols from among the jinns, though He is the One who created them. They even attribute to Him sons and daughters, without any knowledge. Be He glorified. He is the Most High, far above their claims.

Rodwell

Yet have they assigned the Djinn to God as his associates, though He created them; and in their ignorance have they falsely ascribed to him sons and daughters. Glory be to Him! And high let Him be exalted above that which they attribute to Him!

Sale

Yet they have set up the genii as partners with God, although He created them: And they have falsely attributed unto Him sons and daughters, without knowledge. Praise be unto Him; and far be that from Him which they attribute unto Him!

Sher Ali

And they hold the jinn to be partners with ALLAH, although HE created them; and they falsely ascribe to HIM sons and daughters without any knowledge. Holy is HE and exalted far above what they attribute to HIM,

Unknown German

Und doch halten sie die Dschinn für Allahs Nebenbuhler, obwohl Er sie geschaffen hat; und sie dichten Ihm fälschlich Söhne und Töchter an ohne alles Wissen. Heilig ist Er und erhaben über das, was sie (Ihm) zuschreiben.

V. Porokhova

И все же ставят они джиннов в сотоварищи Аллаху, ■ Хотя Он Сам их сотворил, ■ И лживо прочат сыновей и дочерей Ему ■ Без всякого на то познанья. ■ СубхАнагу! (Хвала Ему!) ■ Превыше Он того, что Ему прочат!

Yakub Ibn Nugman

Адашкан кешеләр җеннәрне Аллаһуга тиңдәш кылалар, хәлбуки аларны Аллаһ үзе халык кылды, янә бернинди дәлилсез Аллаһуның угълы вә кызы бар дип, ялганны Аллаһуга нисбәт кылалар. Җаһилләр сыйфатлаган тиешсез сыйфатлардан Аллаһ бик тә пакь вә андый кимчелектән бик тә югары.

جالندہری

اور ان لوگوں نے جنوں کو خدا کا شریک ٹھہرایا۔ حالانکہ ان کو اسی نے پیدا کیا اور بےسمجھے (جھوٹ بہتان) اس کے لئے بیٹے اور بیٹیاں بنا کھڑی کیں وہ ان باتوں سے جو اس کی نسبت بیان کرتے ہیں پاک ہے اور (اس کی شان ان سے) بلند ہے

طاہرالقادری

اور ان کافروں نے جِنّات کو اﷲ کا شریک بنایا حالانکہ اسی نے ان کو پیدا کیا تھا اورانہوں نے اللہ کے لئے بغیر علم (و دانش) کے لڑکے اور لڑکیاں (بھی) گھڑ لیں۔ وہ ان (تمام) باتوں سے پاک اور بلند و بالا ہے جو یہ (اس سے متعلق) کرتے پھرتے ہیں،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.