سوره الأنعام (6) آیه 104

قرآن، سوره الأنعام (6) آیه 104

آیه پسین: سوره الأنعام (6) آیه 105
آیه پیشین: سوره الأنعام (6) آیه 103

عربی

قَدْ جاءَكُمْ بَصائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ عَمِيَ فَعَلَيْها وَ ما أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ

بدون حرکات عربی

قد جاءكم بصائر من ربّكم فمن أبصر فلنفسه و من عمي فعليها و ما أنا عليكم بحفيظ

خوانش

Qad jaakum basa-iru min rabbikum faman absara falinafsihi waman AAamiya faAAalayha wama ana AAalaykum bihafeethin

آیتی

پروردگارتان به شما ادراک داده است هر که از روي بصيرت مي نگرد به سود اوست و هر که چشم بصيرت بر هم نهد به زيان اوست و من نگهدارنده شما نيستم

خرمشاهی

به راستى روشنگريهايى از سوى پروردگارتان براى شما آمده است، پس هر كس به ديده بصيرت بنگرد به سود خود اوست; و هر كس از سر بصيرت ننگرد به زيان خود اوست; و من نگهبان شما نيستم.

کاویانپور

(يا پيامبر به مردم بگو،) دلايل روشن از جانب پروردگارتان براى شما آمد. پس هر كه (بوسيله آن حق را) ببيند (چشم بصيرت داشته باشد) بسود خود اوست و هر كه از ديدن آن چشم بپوشد، بضرر و زيان اوست. من محافظ و مراقب اعمال شما نيستم.

انصاریان

بی تردید برای شما از سوی پروردگارتان دلایلی روشن آمده، پس هر که [به وسیله آن دلایل بینا شود و حقایق را با چشم دل] ببیند به سود خود اوست و هر که [با پشت کردن به دلایل] کوردل شود [و از دیدن حقایق محروم گردد] به زیان خود اوست، [وظیفه من ابلاغ پیام خداست] و بر شما حافظ و نگهبان نیستم.

سراج

حقا آمد به سوى شما بينائيهائى از جانب پروردگارتان پس هر كه ببيند بسود خويشتن ديده و هر كه نابينا شود بزيان آن كس است و نيستم من بر شما نگهبان

فولادوند

به راستى رهنمودهايى از جانب پروردگارتان براى شما آمده است. پس هر كه به ديده بصيرت بنگرد به سود خود او، و هر كس از سر بصيرت ننگرد به زيان خود اوست، و من بر شما نگهبان نيستم.

پورجوادی

براستى مايه بينش از جانب پروردگار براى شما فراهم آمد، پس كسى كه ببيند سود برده است و هر كه كوردل باشد، زيان خواهد برد و من نگهدارنده شما نيستم.

حلبی

به يقين آمد براى شما آنچه كه موجب بينش شماست از جانب پروردگارتان، هر كه بينش را بر گزيد، به سود خود اوست و هر كه كور شد به زيان خود اوست و من بر شما نگاهبان نيستم.

اشرفی

بتحقيق آمد شما را دليل‏هاى بينش بخش از پروردگارتان پس هر كه بينا شد پس باشد براى خودش و كسى كه كور ماند پس باشد بر خودش و نيستم من بر شما نگهبان

خوشابر مسعود انصاري

به راستى روشنگريهايى از [جانب‏] پروردگارتان براى شما آمده است، پس هر كس [به حقيقت‏] بينا شود، به [سود] خود او است و هر كس [به آن‏] نابينا ماند، به [زيان‏] شخص اوست و من بر شما نگهبان نيستم

مکارم

دلایل روشن از طرف پروردگارتان برای شما آمد؛ کسی که (به وسیله آن، حقّ را) ببیند، به سود خود اوست؛ و کسی که از دیدن آن چشم بپوشد، به زیان خودش می‌باشد؛ و من نگاهبان شما نیستم (و شما را بر قبول ایمان مجبور نمی‌کنم)

مجتبوی

همانا شما را از پروردگارتان بينشهايى- نشانه‏ها و دلايل روشن و دل آگاهى- آمد پس هر كه بينا [دل‏] گشت به سود خود اوست و هر كه كور [دل‏] شد به زيان خود اوست، و من نگاهبان شما نيستم.

مصباح زاده

بتحقيق آمد شما را دليل‏هاى بينش بخش از پروردگارتان پس هر كه بينا شد پس باشد براى خودش و كسى كه كور ماند پس باشد بر خودش و نيستم من بر شما نگهبان

معزی

همانا بيامد شما را بينشهائى از پروردگار شما پس آنكه بينا شود براى خويشتن است و آنكه نابينا شود بر خويشتن است و نيستم من بر شما نگهبان

قمشه ای

آیات الهی و کتب آسمانی که سبب بصیرت شماست البته از طرف پروردگارتان آمد، پس هر کس بصیرت یافت خود به سعادت رسید و هر کس که کور بماند خود در زیان افتاد، و من نگهبان شما نیستم.

رشاد خليفه

نور هدايت از جانب پروردگارتان براي شما آمده است. و اما كساني كه مى توانند ببينند، به نفع خود و كساني كه مى خواهند كور باشند، به ضرر خود عمل كرده‌اند. من محافظ شما نيستم.

Literal

Clear sightedness had come to you from your (P) Lord, so who saw/understood so to himself, and who blinded so on it, and I am not on you with a protector/observer .

Al-Hilali Khan

Verily, proofs have come to you from your Lord, so whosoever sees, will do so for (the good of) his ownself, and whosoever blinds himself, will do so to his own harm, and I (Muhammad SAW) am not a watcher over you.

Arthur John Arberry

Clear proofs have come to you from your Lord. Whoso sees clearly, it is to his own gain, and whoso is blind, it is to his own loss; I am not a watcher over you.

Asad

Means of insight have now come unto you from your Sustainer [through this divine writ]. Whoever, therefore, chooses to see, does so for his own good; and whoever chooses to remain blind, does so to his own hurt. And [say unto the blind of heart]: «I am not your keeper.»

Dr. Salomo Keyzer

Thans zijn er duidelijke aanwijzingen van uwen Heer tot u gekomen. Hij die deze ziet, ziet ze in zijn eigen voordeel en die er blind voor blijft, het is zijn nadeel. Ik ben uw bewaker niet.

Free Minds

"Visible proofs have come to you from your Lord; so whoever can see, does so for himself, and whoever is blinded, does the same. I am not a watcher over you."

Hamza Roberto Piccardo

[Di› loro]: «Da parte del vostro Signore vi sono giunti appelli alla lungimiran za. Chi dunque vede chiaro, è a suo vantaggio; chi resta cieco, è a suo danno. Io non sono il vostro custode».

Hilali Khan

Verily, proofs have come to you from your Lord, so whosoever sees, will do so for (the good of) his ownself, and whosoever blinds himself, will do so to his own harm, and I (Muhammad SAW) am not a watcher over you.

Kuliev E.

Скажи: «К вам уже явились наглядные знамения от вашего Господа. Кто узрел, тот поступил во благо себе, а кто был слеп, тот навредил себе. Я не являюсь вашим хранителем».

M.-N.O. Osmanov

[ Скажи, Мухаммад]: «Перед вами предстали видимые знамения от вашего Господа. Тому, кто узрел их, [они пойдут] на пользу, а тому, кто был слеп к ним, [пойдут] во вред. Я – не хранитель при вас».

Mohammad Habib Shakir

Indeed there have come to you clear proofs from your Lord; whoever will therefore see, it is for his own soul and whoever will be blind, it shall be against himself and I am not a keeper over you.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Proofs have come unto you from your Lord, so whoso seeth, it is for his own good, and whoso is blind is blind to his own hurt. And I am not a keeper over you.

Palmer

Now has an insight from your Lord come unto you, and he who looks therewith it is for himself; but he who is blind thereto, it is against his soul; and I am not your keeper.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Gerçek şu ki, size Rabbinizden gönül gözleri gelmiştir. Kim görürse kendisi yararına, kim körlük ederse kendisi zararına… Ben sizin üzerinize bekçi değilim.

Qaribullah

Clear proofs have come to you from your Lord. Whosoever sees clearly it is for himself, and whosoever is blind, it is against himself. I am not an overseer for you.

QXP

(You are not expected to know His Person.) Say (O Prophet), «The manifest Enlightenment has come to you from your Lord. Whoever sees the Truth, does so for his own good. And whoever turns blind, hurts himself. I am not your keeper or guardian.»

Reshad Khalifa

Enlightenments have come to you from your Lord. As for those who can see, they do so for their own good, and those who turn blind, do so to their own detriment. I am not your guardian.

Rodwell

Now have proofs that may be seen, come to you from your Lord; whoso seeth them, the advantage will be his own: and whoso is blind to them, his own will be the loss: I am not made a keeper over you.

Sale

Now have evident demonstrations come unto you from your Lord; whoso seeth them, the advantage thereof will redound to his own soul: And whoso is wilfully blind, the consequence will be to himself. I am not a keeper over you.

Sher Ali

Proofs have indeed come to you from your Lord; so whoever sees, it is for HIS own good; and whoever becomes blind, it is to his own loss. And I am not a guardian over you.

Unknown German

«Sichtbare Beweise sind euch nunmehr gekommen von eurem Herrn; wer also sieht, es ist zu seinem eigenen Besten; und wer blind wird, es ist zu seinem eigenen Schaden. Und ich bin nicht ein Wächter über euch.»

V. Porokhova

Предстали вам ■ Наглядные свидетельства от вашего Владыки, ■ И тот, кто зряч, ■ Себе на пользу распознает их. ■ А тот, кто слеп, ■ Себе во вред (их не увидит). ■ И здесь над вами я – не страж!

Yakub Ibn Nugman

Тәхкыйк сезгә Раббыгыздан гакыл, фикер күзе килде – ул Коръән кәрим, берәү шул күз белән Коръән күрсәткән туры юлны күрсә һәм шул юлдан адашмыйча барса, файдасы үзенә, әмма берәү Коръәннән һәм Коръән күрсәткән туры юлдан сукыр булса, зарары үзенәдер, юлсыз китеп адашыр һәм һәлак булыр. «Мин сезнең гамәлләрегезгә сакчы түгел, фәкать Аллаһ хөкемнәрен ирештерәмен», – диде Мухәммәд г-м.

جالندہری

(اے محمدﷺ! ان سے کہہ دو کہ) تمہارے (پاس) پروردگار کی طرف سے (روشن) دلیلیں پہنچ چکی ہیں تو جس نے (ان کو آنکھ کھول کر) دیکھا اس نے اپنا بھلا کیا اور جو اندھا بنا رہا اس نے اپنے حق میں برا کیا۔ اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں

طاہرالقادری

بیشک تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے (ہدایت کی) نشانیاں آچکی ہیں پس جس نے (انہیں نگاہِ بصیرت سے) دیکھ لیا تو (یہ) اس کی اپنی ذات کے لئے (فائدہ مند) ہے، اور جو اندھا رہا تو اس کا وبال (بھی) اسی پر ہے، اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.