سوره الأنعام (6) آیه 121

قرآن، سوره الأنعام (6) آیه 121

آیه پسین: سوره الأنعام (6) آیه 122
آیه پیشین: سوره الأنعام (6) آیه 120

عربی

وَ لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ وَ إِنَّ الشَّياطِينَ لَيُوحُونَ إِلى أَوْلِيائِهِمْ لِيُجادِلُوكُمْ وَ إِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

بدون حرکات عربی

و لا تأكلوا ممّا لم يذكر اسم اللّه عليه و إنّه لفسق و إنّ الشّياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم و إن أطعتموهم إنّكم لمشركون

خوانش

Wala ta/kuloo mimma lam yuthkari ismu Allahi AAalayhi wa-innahu lafisqun wa-inna alshshayateena layoohoona ila awliya-ihim liyujadilookum wa-in ataAAtumoohum innakum lamushrikoona

آیتی

از ذبحي که نام خدا بر آن ياد نشده است مخوريد که خود نافرماني است و، شياطين به دوستان خود القا مي کنند که با شما مجادله کنند ، اگر از ايشان پيروي کنيد از مشرکانيد

خرمشاهی

و از قربانى اى كه نام خدا را [به هنگام ذبحش] بر او نبرده اند، نخوريد چرا كه نافرمانى است و شياطين به دوستداران خويش الهام [و پيام] مى دهند تا با شما مجادله كنند; و اگر از آنان پيروى كنيد، شما هم مشركيد.

کاویانپور

و از آنچه نام خدا بر آن برده نشده نخوريد و اين كار گناه است. شيادان به دوستان و هوا خواهان خود مخفيانه مطالبى القاء ميكنند تا با شما به مجادله و مناقشه بر خيزند. اگر از آنها پيروى كنيد، قطعا شما نيز مشرك خواهيد شد.

انصاریان

از آنچه [هنگام ذبح شدن] نام خدا بر آن برده نشده نخورید؛ مسلماً خوردن آن فسق [و بیرون رفتن از عرصه طاعت خدا] است؛ قطعاً شیاطین [شبهات ناروایی را به ضد احکام خدا] به دوستانشان القاء می کنند تا با شما [درباره احکام خدا] می ادله و ستیزه کنند، و اگر از آنان پیروی کنید، یقیناً شما هم مشرکید.

سراج

و مخوريد از گوشت حيوانى كه (به هنگام ذبح) برده نشده نام خدا بر آن و البته خوردن آن بيرون رفتن از فرمان خداست و البته ديوان سركش وسوسه مى‏كنند بدوستان خود تا بمجادله برخيزند با شما و اگر فرمان بريد مشركان را (در خوردن گوشت مردار) قطعا شما مشرك باشيد

فولادوند

و از آنچه نام خدا بر آن برده نشده است مخوريد، چرا كه آن قطعاً نافرمانى است. و در حقيقت، شيطانها به دوستان خود وسوسه مى‏كنند تا با شما ستيزه نمايند. و اگر اطاعتشان كنيد قطعاً شما هم مشركيد.

پورجوادی

از آنچه نام خدا بر آن برده نشده است نخوريد كه اين كار گناه است. شيطانها در خفا به دوستان خود مى‏رسانند كه با شما مجادله كنند و اگر از آنها اطاعت كنيد مشرك خواهيد بود.

حلبی

و از آنچه نام خدا بر آن ياد نشده است، مخوريد، و براستى آن نافرمانى است، و بى‏گمان شيطانها به دوستان خود وسوسه مى‏كنند كه با شما مجادله كنند و اگر شما از آنها پيروى كنيد براستى شما نيز مشرك باشيد.

اشرفی

و مخوريد از آنچه ياد كرده نشد نام خدا بر آن و بدرستيكه هر آينه فسق است و بدرستيكه شياطين هر آينه ميرسانند پنهانى به دوستانشان تا مجادله كنند با شما و اگر اطاعت كنيد ايشانرا بدرستيكه شما هر آينه باشيد مشركان

خوشابر مسعود انصاري

و از آنچه نام خدا بر آن برده نشده است، مخوريد. و به راستى آن گناه است و شيطانها به دوستان خويش القا مى‏كنند تا با شما خصومت ورزند. و اگر از آنان پيروى كنيد، بى گمان مشرك خواهيد بود

مکارم

و از آنچه نام خدا بر آن برده نشده، نخورید! این کار گناه است؛ و شیاطین به دوستان خود مطالبی مخفیانه القا می‌کنند، تا با شما به مجادله برخیزند؛ اگر از آنها اطاعت کنید، شما هم مشرک خواهید بود!

مجتبوی

و از آنچه نام خدا بر آن ياد نشده مخوريد كه آن نافرمانى است. و همانا شيطانها نهانى به گوش دوستان خود مى‏خوانند تا با شما ستيزه كنند- كه چه فرقى است ميان حيوان مرده و حيوانى كه خود مى‏كشيد- و اگر آنان را فرمان بريد هر آينه مشرك خواهيد بود.

مصباح زاده

و مخوريد از آنچه ياد كرده نشد نام خدا بر آن و بدرستى كه آن هر آينه فسق است و بدرستى كه شياطين هر آينه ميرسانند پنهانى به دوستانشان تا مجادله كنند با شما و اگر اطاعت كنيد ايشان را بدرستى كه شما هر آينه باشيد مشركان

معزی

و نخوريد از آنچه برده نشده است نام خدا بر آن و هرآينه آن است نافرمانى و همانا شياطين وحى كنند بسوى دوستان خود تا درستيزند با شما و اگر فرمان بريد ايشان را هرآينه باشيد شركورزندگان

قمشه ای

و از آنچه نام خدا بر آن ذکر نشده نخورید که آن فسق و تبه کاری است. و اهریمنان سخت به دوستان و پیروان خود وسوسه کنند تا با شما به جدل و منازعه برخیزند. و اگر شما هم از آنان پیروی کنید (مانند آنها) مشرک خواهید شد.

رشاد خليفه

از آنچه نام خدا بر آن ياد نشده است نخوريد، زيرا پليد است. شياطين به ياران خود الهام مي کنند که با شما به مجادله برخيزند؛ اگر از آنها اطاعت کنيد، شما نيز از مشرکان خواهيد بود.

Literal

And do not eat/consume from what God’s name was not mentioned on it, and that it truly is debauchery (E) , and that the devils inspire/transmit (E) to their patrons/supporters to argue/dispute with you, and if you obeyed them, that you are (then) sharers/takers of partners (with God) (E).

Al-Hilali Khan

Eat not (O believers) of that (meat) on which Allahs Name has not been pronounced (at the time of the slaughtering of the animal), for sure it is Fisq (a sin and disobedience of Allah). And certainly, the Shayatin (devils) do inspire their friends (from mankind) to dispute with you, and if you obey them (by making AlMaytatah (a dead animal) legal by eating it), then you would indeed be Mushrikoon (polytheists) (because they (devils and their friends) made lawful to you to eat that which Allah ha

Arthur John Arberry

And eat not of that over which God’s Name has not been mentioned; it is ungodliness. The Satans inspire their friends to dispute with you; if you obey them, you are idolaters.

Asad

Hence, eat not of that over which God’s name has not been pronounced: for this would be sinful conduct indeed. And, verily, the evil impulses [within men’s hearts] whisper unto those who have made them their own 106 that they should involve you in argument [as to what is and what is not a sin]; and if you pay heed unto them, lo! you will become [like] those who ascribe divinity to other beings or forces beside God.» .

Dr. Salomo Keyzer

Eet dus niet van datgene, waarbij Gods naam niet is herdacht; want dit is zeker zonde. De duivels zullen hunne vrienden ingeven, daarover met u te twisten, doch indien gij hen gehoorzaamt, zijt gij zekerlijk afgodendienaars.

Free Minds

And do not eat from that which God’s name has not been mentioned, for it is vile. And the devils they inspire their supporters to argue with you; and if you obey them, then you have set up partners.

Hamza Roberto Piccardo

Non mangiate ciò su cui non sia stato pronunciato il Nome di Allah: sarebbe certamente perversità. I diavoli ispirano ai loro amici la polemica con voi. Se li seguiste sareste associatori.

Hilali Khan

Eat not (O believers) of that (meat) on which Allahs Name has not been pronounced (at the time of the slaughtering of the animal), for sure it is Fisq (a sin and disobedience of Allah). And certainly, the Shayatin (devils) do inspire their friends (from mankind) to dispute with you, and if you obey them (by making AlMaytatah (a dead animal) legal by eating it), then you would indeed be Mushrikoon (polytheists) (because they (devils and their friends) made lawful to you to eat that which Allah has made unlawful to eat and you obeyed them by considering it lawful to eat, and by doing so you worshipped them, and to worship others besides Allah is polytheism).

Kuliev E.

Не ешьте из того, над чем не было произнесено имя Аллаха, ибо это есть нечестие. Воистину, дьяволы внушают своим помощникам препираться с вами. Если вы станете повиноваться им, то окажетесь многобожниками.

M.-N.O. Osmanov

Не ешьте того, что [было забито] без упоминания над ним имени Аллаха, ибо такой поступок – грех. Воистину, шайтаны внушают своим последователям [мысль о том], чтобы они пытались убедить вас в споре [о дозволенности есть мертвечину]. И если вы повинуетесь их [призыву], то вы – многобожники.

Mohammad Habib Shakir

And do not eat of that on which Allah’s name has not been mentioned, and that is most surely a transgression; and most surely the Shaitans suggest to their friends that they should contend with you; and if you obey them, you shall most surely be polytheists.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And eat not of that whereon Allah’s name hath not been mentioned, for lo! it is abomination. Lo! the devils do inspire their minions to dispute with you. But if ye obey them, ye will be in truth idolaters.

Palmer

But eat not of what the name of God has not been pronounced over, for, verily, it is an abomination. Verily, the devils inspire their friends that they may wrangle with you; but if ye obey them, verily, ye are idolaters.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Üzerine Allah’ın adı anılmayanlardan yemeyin. Böyle bir şey tam bir yoldan çıkıştır. Şeytanlar kendi evliyasına/dost ve destekçilerine sizinle mücadele etmeleri için elbetteki vahiy gönderirler. O şeytan evliyasına boyun eğerseniz kesinlikle müşrikler oldunuz demektir.

Qaribullah

Do not eat from that which the Name of Allah has not been mentioned, for it is a sin. The satans will reveal to their guided ones to argue with you. If you obey them, you shall indeed become idolaters.

QXP

Eat not anything (not just meat) unless the Name of Allah has been pronounced first, for that will mean drifting away from Commands. The rebellious among people inspire their companions to dispute with you. If you people heed them, you will be associating others with Allah.

Reshad Khalifa

Do not eat from that upon which the name of GOD has not been mentioned, for it is an abomination. The devils inspire their allies to argue with you; if you obey them, you will be idol worshipers.

Rodwell

Eat not therefore of that on which the name of God has not been named, for that is assuredly a crime: the Satans will indeed suggest to their votaries to wrangle with you; but if ye obey them, ye will indeed be of those who join gods with God.

Sale

Eat not therefore of that whereon the name of God hath not been commemorated; for this is certainly wickedness: But the devils will suggest unto their friends, that they dispute with you concerning this precept; but if ye obey them, ye are surely idolaters.

Sher Ali

And eat not of that on which the name of ALLAH has not been pronounced, for surely that is abomination. And certainly the evil ones inspire their friends with such thoughts that they may dispute with you. And if you obey them, you will indeed be of those who set up gods with ALLAH.

Unknown German

Und esset nicht von dem, worüber Allahs Name nicht ausgesprochen ward, denn fürwahr, das ist Ungehorsam. Und gewiß werden die Teufel ihren Freunden eingeben, mit euch zu streiten. Und wenn ihr ihnen gehorcht, so werdet ihr Götzendiener sein.

V. Porokhova

Не ешьте же того, ■ Что не почтилось именем Аллаха! ■ Сие – нечестие (и блажь). ■ Шайтаны побуждают состязаться с вами ■ Своих сторонников (по злу), ■ И, если вы послушаетесь их, ■ Вы (снова) к многобожию вернетесь.

Yakub Ibn Nugman

Бугазлаганда бисмилләһи Аллаһу әкбәр, дип әйтелмәгән хайван итен һич тә ашамагыз! Кәфер бугазлаганны ашау, әлбәттә, бик яман эш, аны ашаган кеше фасыйктыр, Аллаһ фәсыйкларны туры юлга салмас. Шайтаннар үзләренең дусларын сезгә каршы котыртырлар, бисмилләсез бугазланган хайван итен ашарга ярый дип сезнең белән тартышсыннар өчен, әгәр аларга итагать итсәгез, ягъни кәфер бугазлаган хайван итеп ашасагыз, әлбәттә, мөшриксез.

جالندہری

اور جس چیز پر خدا کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھاؤ کہ اس کا کھانا گناہ ہے اور شیطان (لوگ) اپنے رفیقوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑا کریں اور اگر تم لوگ ان کے کہے پر چلے تو بےشک تم بھی مشرک ہوئے

طاہرالقادری

اور تم اس (جانور کے گوشت) سے نہ کھایا کرو جس پر (ذبح کے وقت) اﷲ کا نام نہ لیا گیا ہو اور بیشک وہ (گوشت کھانا) گناہ ہے، اور بیشک شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں (وسوسے) ڈالتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں اور اگر تم ان کے کہنے پر چل پڑے (تو) تم بھی مشرک ہو جاؤ گے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.