سوره الأنعام (6) آیه 153

قرآن، سوره الأنعام (6) آیه 153

آیه پسین: سوره الأنعام (6) آیه 154
آیه پیشین: سوره الأنعام (6) آیه 152

عربی

وَ أَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَ لا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

بدون حرکات عربی

و أنّ هذا صراطي مستقيما فاتّبعوه و لا تتّبعوا السّبل فتفرّق بكم عن سبيله ذلكم وصّاكم به لعلّكم تتّقون

خوانش

Waanna hatha siratee mustaqeeman faittabiAAoohu wala tattabiAAoo alssubula fatafarraqa bikum AAan sabeelihi thalikum wassakum bihi laAAallakum tattaqoona

آیتی

و اين است راه راست من از آن پيروي کنيد و به راههاي گوناگون مرويدکه ، شما را از راه خدا پراکنده مي سازد اينهاست آنچه خدا شما را بدان سفارش مي کند ، شايد پرهيزگار شويد

خرمشاهی

و بدانيد كه اين راه راست [و درست] من است، پس آن را در پيش گيريد، و به راه هاى ديگر نرويد كه شما را از راه او دور اندازد; اين چنين به شما سفارش كرده است باشد كه تقوا پيشه كنيد [/در امان مانيد].

کاویانپور

و اينكه اين راه مستقيم من است، از آن پيروى كنيد و از راههايى پيروى نكنيد كه شما را از راه حق منحرف و دور سازد. اينست آنچه شما را بدان سفارش ميكند تا خداترس و پرهيزگار شويد.

انصاریان

و مسلماً این [برنامه های محکم و استوار و قوانین و مقرّرات حکیمانه] راه راست من است؛ بنابراین از آن پیروی کنید و از راه های دیگر پیروی مکنید که شما را از راه او پراکنده می کند؛ خدا این [گونه] به شما سفارش کرده تا پرهیزکار شوید.

سراج

و اينكه اين (سفارشها) راه منست در حاليكه راست است پس پيرويش كنيد و پيروى مكنيد راه‏ها را كه پراكنده كند شما را از راه حق اين (پيروى از حق) است كه خدا سفارش كرد شما را بدان تا آنكه شما (از گمراهى) پرهيز كنيد

فولادوند

و [بدانيد] اين است راه راست من؛ پس، از آن پيروى كنيد. و از راه‏ها[ى ديگر] كه شما را از راه وى پراكنده مى‏سازد پيروى مكنيد. اينهاست كه [خدا] شما را به آن سفارش كرده است، باشد كه به تقوا گراييد.

پورجوادی

اين راه راست من است، از آن پيروى كنيد و به راههاى مختلف نرويد كه شما را از راه حق دور مى‏كند اين چيزى است كه خداوند به آن سفارشتان كرده است تا پرهيزگار شويد.

حلبی

و [گفت: بدانيد] كه اين، راه راست من است. پس، از آن پيروى كنيد و از راههاى [ديگر] پيروى مكنيد كه شما را از راه او پراكنده مى‏كند. اين است آنچه شما را بدان سفارش كرد باشد كه شما پرهيزگار شويد.

اشرفی

و آنكه اين راه من است راست پس پيروى كنيد آنرا و پيروى مكنيد راه‏ها را پس جدا گرداند شما را از راهش اينست كه وصيت كرد شما را بآن باشد كه شما بپرهيزيد

خوشابر مسعود انصاري

و آنكه راه راست من اين است، پس از آن پيروى كنيد و از راههاى [ديگر] پيروى مكنيد كه شما را از راه او [خدا] جدا كنند. اين است حكمى كه شما را به آن سفارش نموده است تا پروا پيشه كنيد

مکارم

این راه مستقیم من است، از آن پیروی کنید! و از راه‌های پراکنده (و انحرافی) پیروی نکنید، که شما را از طریق حق، دور می‌سازد! این چیزی است که خداوند شما را به آن سفارش می‌کند، شاید پرهیزگاری پیشه کنید!»

مجتبوی

و اين است راه راست من، پس آن را پيروى كنيد و به راه‏هاى ديگر مرويد كه شما را از راه او جدا مى‏كند اينهاست كه شما را به آن سفارش كرده است شايد پرهيزگار شويد.

مصباح زاده

و آنكه اين راه من است راست پس پيروى كنيد آنرا و پيروى مكنيد راه‏ها را پس جدا گرداند شما را از راهش اينست كه وصيت كرد شما را بان باشد كه شما بپرهيزيد

معزی

و آنكه اين است راه من راست پس پيرويش كنيد و پيروى نكنيد راه ها را كه پراكنده تان كند از راه او بدين توصيه كرده است شما را شايد پرهيزكارى كنيد

قمشه ای

و این است راه راست من، از آن پیروی کنید و از راههای دیگر که موجب تفرقه شما از راه اوست متابعت نکنید. این است سفارش خدا به شما، شاید پرهیزکار شوید.

رشاد خليفه

اين است راه من- راهي مستقيم. از آن پيروي كنيد و از راه هاي ديگر پيروي نكنيد، تا مبادا شما را از راه او منحرف سازند. اينها فرمان هاي اوست بر شما، باشد كه نجات يابيد.

Literal

And that, that (is) My straight/direct road/path, so follow it, and do not follow the roads/paths, so it separates (divides) with you from His road/path, that He directed/commanded you with it, maybe you fear and obey (God).

Al-Hilali Khan

«And verily, this (i.e. Allahs Commandments mentioned in the above two Verses and ) is my Straight Path, so follow it, and follow not (other) paths, for they will separate you away from His Path. This He has ordained for you that you may become Al-Muttaqoon (the pious – see V.:).»

Arthur John Arberry

And that this is My path, straight; so do you follow it, and follow not divers paths lest they scatter you from His path. That then He has charged you with; haply you will be godfearing.›

Asad

And [know] that this is the way leading straight unto Me: follow it, then, and follow not other ways, lest they cause you to deviate 154 from His way. [All] this has He enjoined upon you, so that you might remain conscious of Him.

Dr. Salomo Keyzer

Dit is mijn rechte weg; volg dien dus, en volg niet het pad van anderen, opdat gij niet afgeleid moogt worden van dat van God. Dit heeft hij u bevolen, opdat gij hem zoudt vreezen.

Free Minds

And this is My path, a Straight One. "So follow it, and do not follow the other paths lest they divert you from His path. That is what He has enjoined you to that you may be righteous."

Hamza Roberto Piccardo

«In verità questa è la Mia retta via: seguitela e non seguite i sentieri che vi allontanerebbero dal Suo sentiero.» Ecco cosa vi comanda, affinché siate timorati.

Hilali Khan

"And verily, this (i.e. Allahs Commandments mentioned in the above two Verses 151 and 152) is my Straight Path, so follow it, and follow not (other) paths, for they will separate you away from His Path. This He has ordained for you that you may become Al-Muttaqoon (the pious – see V.2:2)."

Kuliev E.

Таков Мой прямой путь. Следуйте по нему и не следуйте другими путями, поскольку они собьют вас с Его пути. Он заповедал вам это, – быть может, вы устрашитесь.

M.-N.O. Osmanov

И [знайте], что этот [путь] – прямая дорога, [указанная] Мною. Следуйте по ней и не следуйте другими путями, а не то вас собьют с пути, указанного Им. Это – то, что Он заповедал вам. Может быть, вы будете богобоязненны».

Mohammad Habib Shakir

And (know) that this is My path, the right one therefore follow it, and follow not (other) ways, for they will lead you away from His way; this He has enjoined you with that you may guard (against evil).

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And (He commandeth you, saying): This is My straight path, so follow it. Follow not other ways, lest ye be parted from His way. This hath He ordained for you, that ye may ward off (evil).

Palmer

And God’s compact fulfill ye; that is what He ordained you, haply ye may be mindful. Verily, this is my right way; follow it then, and follow not various paths, to separate yourselves from His way; that is what He has ordained you, haply ye may fear!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Bu benim dosdoğru yolumdur, onu izleyin, başka yolları izlemeyin! Yoksa bu hal sizi O’nun yolundan uzaklaştırıp parçalara böler. Sakınıp korunasınız diye O bunu önermiştir size.

Qaribullah

This Path of Mine is straight. Follow it and do not follow other paths, for they will scatter you away from His Path. With such Allah charges you, in order that you be cautious.

QXP

(Say, O My people), this is my Straight Path, (and I, Muhammad, walk this Path (12:108)). Follow it, then, and follow not other ways that take you away from His Path. This He has ordained for you so that you live upright.

Reshad Khalifa

This is My path – a straight one. You shall follow it, and do not follow any other paths, lest they divert you from His path. These are His commandments to you, that you may be saved.

Rodwell

And, «this is my right way.» Follow it then; and follow not other paths lest ye be scattered from His path. This hath he enjoined you, that ye may fear Him.

Sale

and that ye may know that this is my right way: Therefore follow it, and follow not the paths of others, lest ye be scattered from the path of God. This hath He commanded you that ye may take heed.

Sher Ali

And say, `This is MY straight path. So follow it; and follow not other ways, lest they lead you away from HIS way. That is what HE enjoins upon you, that you may be able to guard against evils. ‹

Unknown German

Und dies ist Mein Weg, der gerade. So folget ihm; und folget nicht den (anderen) Pfaden, damit sie euch nicht weitab führen von Seinem Weg. Das ist es, was Er euch gebietet, auf daß ihr euch vor Bösem hütet.

V. Porokhova

Сие – Мой путь, ведущий прямо. ■ Так следуйте ему и не делитесь, ■ По другим путям (блуждая), ■ Вдали от (Истины) Его пути. ■ И это – то, что Он вам заповедал, ■ Чтоб вы благочестивы были.

Yakub Ibn Nugman

Коръән белән күрсәткән бу юлым тәхкыйк сезнең өчен туры юлымдыр, шул туры юлга керегез! Вә мин күрсәткән юлдан башка юлга кермәгез, әгәр башка юлларга керсәгез, ул юллар сезне Аллаһ юлыннан аерырлар. Мәсәлән, бидеґәт гамәлләр Аллаһ юлыннан башка юлдыр. Аллаһ сезгә Коръән белән юл күрсәтеп, шул юлдан барырга әмер кылды, әмма башка юлга китүдән тыйды, шаять башка юлга китеп һәлак булудан сакланырсыз.

جالندہری

اور یہ کہ میرا سیدھا رستہ یہی ہے تو تم اسی پر چلنا اور اور رستوں پر نہ چلنا کہ (ان پر چل کر) خدا کے رستے سے الگ ہو جاؤ گے ان باتوں کا خدا تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو

طاہرالقادری

اور یہ کہ یہی (شریعت) میرا سیدھا راستہ ہے سو تم اس کی پیروی کرو، اور (دوسرے) راستوں پر نہ چلو پھر وہ (راستے) تمہیں اﷲ کی راہ سے جدا کر دیں گے، یہی وہ بات ہے جس کا اس نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.