سوره الأنعام (6) آیه 157

قرآن، سوره الأنعام (6) آیه 157

آیه پسین: سوره الأنعام (6) آیه 158
آیه پیشین: سوره الأنعام (6) آیه 156

عربی

أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتابُ لَكُنَّا أَهْدى مِنْهُمْ فَقَدْ جاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ هُدىً وَ رَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآياتِ اللَّهِ وَ صَدَفَ عَنْها سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آياتِنا سُوءَ الْعَذابِ بِما كانُوا يَصْدِفُونَ

بدون حرکات عربی

أو تقولوا لو أنّا أنزل علينا الكتاب لكنّا أهدى منهم فقد جاءكم بيّنة من ربّكم و هدى و رحمة فمن أظلم ممّن كذّب بآيات اللّه و صدف عنها سنجزي الّذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون

خوانش

Aw taqooloo law anna onzila AAalayna alkitabu lakunna ahda minhum faqad jaakum bayyinatun min rabbikum wahudan warahmatun faman athlamu mimman kaththaba bi-ayati Allahi wasadafa AAanha sanajzee allatheena yasdifoona AAan ayatina soo-a alAAathabi bima kanoo yasdifoona

آیتی

يا نگوييد که اگر بر ما نيز کتاب نازل مي شد بهتر از آنان به راه هدايت مي رفتيم بر شما نيز از جانب پروردگارتان دليل روشن و هدايت و رحمت فرا رسيد پس چه کسي ستمکارتر از آن کس است که آيات خدا را دروغ پنداشت و از آنها رويگردان شد ؟ به زودي کساني را که از آيات ما رويگردان شده اند به سبب اين اعراضشان به عذابي بد کيفر خواهيم داد

خرمشاهی

يا نگوييد كه اگر كتاب آسمانى بر ما نازل مى شد، از آنان راهيافته تر بوديم; اينك برهان و رهنمود و رحمتى از سوى پروردگارتان به سوى شما آمده است; كيست ستمكارتر از كسى كه آيات الهى را دروغ انگارد و از آن روى بگرداند; به زودى به خاطر اينكه رو يگردان شدند، سخت ت

کاویانپور

يا نگوئيد: اگر كتاب آسمانى بر ما نازل ميشد، ما بهتر از آنها هدايت مى‏يافتيم. اينك دلايل روشن و هدايت و رحمت از جانب پروردگارتان براى شما آمد. ستمكارتر از آن كس كيست؟ كه آيات خدا را تكذيب كند و از آن روى بر گرداند؟ كسانى را كه از آيات ما روى بر گردانند، بخاطر همين روى بر گردانيدن بى دليلشان، شديدا مجازات خواهيم كرد.

انصاریان

یا نگویید: اگر کتاب آسمانی بر ما نازل می شد، مسلماً از آنان راه یافته تر بودیم، اینک برهانی آشکار و هدایت و رحمتی از سوی پروردگارتان برای شما آمد، پس ستمکارتر از کسی که آیات خدا را تکذیب کند و از آن ها روی بگرداند کیست؟ به زودی کسانی [را] که از آیات ما روی می گردانند، به خاطرِ روی گرداندنشان به عذابی سخت می ازات خواهیم کرد.

سراج

و براى آنكه نگوئيد اگر نازل شده بود بر ما كتاب (همانگونه كه بر يهود و نصارى نازل شد) بيگمان بوديم ما راه يافته‏تر از ايشان حقا آمد بسوى شما حجتى روشن از جانب پروردگارتان و نيز راهنمائى و رحمتى (اين جمله اوصاف قرآن است) پس كيست ستمكارتر از آن كس كه دروغ شمرد آيه‏هاى خدا را و روى بگرداند از آنها بزودى سزا خواهيم داد به آنانكه روى گردانيدند از آيه‏هاى ما به بدترين عذاب را بجرم آنكه پيوسته اعراض مى‏كردند (از آن آيات)

فولادوند

يا نگوييد: «اگر كتاب بر ما نازل مى‏شد، قطعاً از آنان هدايت‏يافته‏تر بوديم.» اينك حجّتى از جانب پروردگارتان براى شما آمده و رهنمود و رحمتى است. پس كيست ستمكارتر از آن كس كه آيات خدا را دروغ پندارد و از آنها روى گرداند؟ به زودى كسانى را كه از آيات ما روى مى‏گردانند، به سبب [همين‏] اعراضشان، به عذابى سخت مجازات خواهيم كرد.

پورجوادی

يا بگوييد: «اگر كتاب بر ما نازل مى‏شد بهتر از آنها هدايت مى‏شديم.» مسلما دلايل و هدايت و رحمت از جانب پروردگارتان براى شما آمد، پس چه كسى ستمكارتر از كسانى است كه آيات خدا را تكذيب كردند و از آن روى گرداندند، به زودى كسانى را كه از آيات ما روى بگرداندند به عذابى سخت كيفر خواهيم داد.

حلبی

[و كتاب را نازل كرديم‏] تا نگوييد: اگر بر ما كتاب نازل مى‏شد، البته از آنها بهتر هدايت مى‏شديم. و بتحقيق شما را از پروردگارتان دليل روشن و هدايت و رحمت آمد پس چه كسى ستمكارتر از آن كس است كه آيات خدا را تكذيب كند و از آن روى بگرداند؟ بزودى كيفر دهيم كسانى را كه از آيات ما روى بر مى‏گردانند، به عذاب بدى، به سبب اينكه روى گردان مى‏شدند.

اشرفی

يا گوئيد اگر آنكه فرو فرستاده شده بود بر ما كتاب هر آينه بوديم هدايت يافته تر از ايشان پس بتحقيق آمد شما را حجتى از پروردگارتان و هدايت و رحمتى پس كيست ستمكارتر از آنكه تكذيب كرد آيت‏هاى خدا را و اعراض كرد از آنها بزودى جزا ميدهيم آنان را كه اعراض ميكنند از آيت‏هاى ما بد عذابى بسبب بودنشان كه اعراض ميكردند

خوشابر مسعود انصاري

يا [مبادا] بگوييد: اگر كتاب بر ما فرو فرستاده مى‏شد، از آنان راه يافته‏تر بوديم. بى گمان دليلى از [جانب‏] پروردگارتان و هدايت و بخشايشى برايتان آمده است. پس كيست ستمكارتر از كسى است كه آيات خداوند را دروغ انگارد و از آن روى گرداند. كسانى را كه از آيات ما روى بر مى‏تابند نظر به اعراضشان به بدترين عذاب كيفر دهيم

مکارم

یا نگویید: «اگر کتاب آسمانی بر ما نازل می‌شد، از آنها هدایت یافته‌تر بودیم»! اینک آیات و دلایل روشن از جانب پروردگارتان، و هدایت و رحمت برای شما آمد! پس، چه کسی ستمکارتر است از کسی که آیات خدا را تکذیب کرده، و از آن روی گردانده است؟! اما بزودی کسانی را که از آیات ما روی می‌گردانند، بخاطر همین اعراض بی‌دلیلشان، مجازات شدید خواهیم کرد!

مجتبوی

يا گوييد كه اگر بر ما كتاب فروفرستاده مى‏شد ما راه‏يافته‏تر از آنان بوديم. اينك شما را دليلى روشن از پروردگارتان و رهنمونى و بخشايشى آمد. پس كيست ستمكارتر از آن كه آيات خدا را دروغ انگاشت و از آنها روى گردانيد؟ بزودى كسانى را كه از آيات ما روى مى‏گردانند به سزاى آنكه روى مى‏گرداندند به عذابى بد و سخت كيفر مى‏دهيم.

مصباح زاده

يا گوئيد اگر آنكه فرو فرستاده شده بود بر ما كتاب هر آينه بوديم هدايت يافته‏تر از ايشان پس بتحقيق آمد شما را حجتى از پروردگارتان و هدايت و رحمتى پس كيست ستمكارتر از آنكه تكذيب كرد آيت‏هاى خدا را و اعراض كرد از آنها بزودى جزا مى‏دهيم آنان را كه اعراض ميكنند از آيت‏هاى ما بد عذابى بسبب بودنشان كه اعراض ميكردند

معزی

يا گوئيد اگر بر ما فرستاده مى شد كتاب هر آينه بوديم هدايت يافته تر از ايشان اينك بيامد شما را نشانى از پروردگار شما و هدايت و رحمتى پس كيست ستمگرتر از آنكه دروغ پندارد آيتهاى خدا را و بازدارد از آنها بزودى پاداش دهيم آنان را كه بازمى دارند از آيتهاى ما عذاب زشت را بدانچه بودند بازمى داشتند

قمشه ای

یا گویید: اگر کتاب بر ما فرستاده می‌شد ما بهتر از آنان به راه هدایت می‌شتافتیم. پس به شما هم از طرف پروردگارتان حجت آشکار و هدایت و رحمت رسید، اکنون کیست ستمکارتر از آن که آیات الهی را تکذیب کند و از آنها روی گرداند؟! به زودی آنان را که از آیات ما روی گردانیده و مخالفت کنند به عذاب سخت مجازات کنیم به کیفر آنکه از آیات ما اعراض می‌کردند.

رشاد خليفه

و نمي توانيد بگوييد: اگر فقط کتابي آسماني بر ما نازل مي شد، ما بهتر از آنها هدايت مي شديم. اکنون کتابي آسماني و اثبات شده از جانب پروردگارتان بر شما آمده است، که رحمت و مشعلي است روشنگر. اينک چه کسي پليدتر از آن که اين مدرک هاي خدا را انکار کند و آنها را ناديده بگيرد؟ کساني که به مدرک هاي ما بي اعتنايي كنند، ما آنها را براي بي توجهي شان به بدترين عذاب گرفتار خواهيم کرد.

Literal

Or you say: «If (only) that The Book was descended on us, we would have been more guided than them.» So an evidence had come to you from your Lord, and guidance, and mercy, so who (is) more unjust/oppressive than who denied/falsified with God’s verses/evidences and discouraged/turned away from it? We will reward/reimburse those who discourage/turn away from Our verses/evidences the torture’s evil/harm ,because (of) what they were discouraging/turning away.

Al-Hilali Khan

Or lest you (pagan Arabs) should say: «If only the Book had been sent down to us, we would surely have been better guided than they (Jews and Christians).» So now has come unto you a clear proof (the Quran) from your Lord, and a guidance and a mercy. Who then does more wrong than one who rejects the Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) of Allah and turns away therefrom? We shall requite those who turn away from Our Ayat with an evil torment, because of their turnin

Arthur John Arberry

or lest you say, ‹If the Book had been sent down upon us, we had surely been more rightly guided than they.› Yet indeed a clear sign has come to you from your Lord, and a guidance and a mercy; and who does greater evil than he who cries lies to God’s signs, and turns away from them? We shall surely recompense those who turn away from Our signs with an evil chastisement for their turning away.

Asad

or lest you say, «If a divine writ had been bestowed from on high upon us, we would surely have followed its guidance better than they did.»8 And so, a clear evidence of the truth has now come unto you from your Sustainer, and guidance, and grace. Who, then, could be more wicked than he who gives the lie to God’s messages, and turns away from them in disdain? We shall requite those who turn away from Our messages in disdain with evil suffering for having thus turned away!

Dr. Salomo Keyzer

Gij zult niet meer zeggen: indien ons een boek met goddelijke openbaringen ware nedergezonden, waarlijk wij zouden beter dan zij zijn geleid geworden. En thans is eene duidelijke verklaring, en eene richting en eene genade van uwen Heer tot u gekomen; en wie is onrechtvaardiger dan hij, die leugens omtrent Gods teekenen uitdenkt, en zich van hem afwendt? Wij zullen hen die zich van onze teekenen afwenden, met eene strenge straf beloonen, omdat zij zich hebben afgekeerd.

Free Minds

Or you Say: "If the Scripture was sent to us we would have been more guided than they!" Clarity has come to you from your Lord, and a guidance and a mercy. Who is more wicked than one who denies God’s revelations and turns away from them? We will punish those who turn away from Our revelations with the pain of retribution for what they turned away.

Hamza Roberto Piccardo

O diciate: «Se la Scrittura fosse stata fatta scendere su di noi, saremmo stati meglio guidati di loro». Ecco che dal vostro Signore vi sono giunte prove, guida e misericordia. Dopo di ciò, chi sarà peggior ingiusto di quello che smentisce i segni di Allah e se ne allontana? Presto compenseremo quelli che si allontanano dai Nostri segni con un duro castigo per essersi allontanati.

Hilali Khan

Or lest you (pagan Arabs) should say: "If only the Book had been sent down to us, we would surely have been better guided than they (Jews and Christians)." So now has come unto you a clear proof (the Quran) from your Lord, and a guidance and a mercy. Who then does more wrong than one who rejects the Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) of Allah and turns away therefrom? We shall requite those who turn away from Our Ayat with an evil torment, because of their turning away (from them). (Tafsir At-Tabari, Vol. 8, Page 95)

Kuliev E.

Или чтобы вы не говорили: «Если бы нам было ниспослано Писание, то мы придерживались бы прямого пути лучше, чем они». К вам уже явилось ясное знамение от вашего Господа, верное руководство и милость. Кто же несправедливее того, кто считает ложью знамения Аллаха и отворачивается от них? Мы воздадим тем, кто отворачивается от Наших знамений, тяжкими мучениями за то, что они отворачивались.

M.-N.O. Osmanov

и чтобы вы не говорили [также]: «Если бы было ниспослано нам Писание, то мы были бы на более правильном пути, чем они». Вам были даны от вашего Господа и ясное знамение, руководство, и милость. Так кто же более несправедлив, чем тот, кто опровергает знамения Аллаха и пренебрегает ими? Мы воздадим тем, кто пренебрегает знамениями Аллаха, суровым наказанием!

Mohammad Habib Shakir

Or lest you should say: If the Book had been revealed to us, we would certainly have been better guided than they, so indeed there has come to you clear proof from your Lord, and guidance and mercy. Who then is more unjust than he who rejects Allah’s communications and turns away from them? We will reward those who turn away from Our communications with an evil chastisement because they turned away.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Or lest ye should say: If the Scripture had been revealed unto us, we surely had been better guided than are they. Now hath there come unto you a clear proof from your Lord, a guidance and mercy; and who doeth greater wrong than he who denieth the revelations of Allah, and turneth away from them? We award unto those who turn away from Our revelations an evil doom because of their aversion.

Palmer

Or, lest ye should say, ‹Had we had a book revealed to us we should surely have been more guided than they;› but there is come to them a manifest sign from their Lord, and a guidance and a mercy; who then is more unjust than he who calls God’s signs lies, and turns from them? we will reward those who turn from our signs with an evil punishment for that they turned away.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Şunu da söylemeyesiniz: «Eğer bize Kitap indirilmiş olsaydı, onlardan daha doğru yürüyüşlü olurduk.» Artık size Rabbinizden bir beyyine, bir kılavuz ve bir rahmet gelmiş bulunuyor. Allah’ın ayetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenden daha zalim kim var? Ayetlerimize sırt dönenleri, yüz çevirmeleri yüzünden azabın en acıklısıyla cezalandıracağız.

Qaribullah

Or (you say), ‹Had the Book been sent down to us, we would have been better guided than they. ‹ Indeed a clear sign has now come to you from your Lord; a guidance and a mercy. And who is more harmful than he who belies the verses of Allah and turns away from them! We shall recompense those who turn away from Our verses with an evil punishment for their turning away.

QXP

Or lest you say, «If a Divine Scripture had come to us, we would be better guided than they. Now has come to you a clear evidence of Truth from your Lord. It is a Beacon and Mercy. Who can be a greater transgressor than the one who denies the Revelations of Allah and turns away from them in disregard? Our Law of Requital will award those who turn away from Our Revelations, an awful suffering for their disregard.

Reshad Khalifa

Nor can you say, «If only a scripture could come down to us, we would be better guided than they.» A proven scripture has now come to you from your Lord, and a beacon, and a mercy. Now, who is more evil than one who rejects these proofs from GOD, and disregards them? We will commit those who disregard our proofs to the worst retribution for their heedlessness.

Rodwell

Or lest ye should say, «If a book had been sent down to us, we had surely followed the guidance better than they.» But now hath a clear exposition come to you from your Lord, and a guidance and a mercy. Who then is more wicked than he who treateth the signs of God as lies, and turneth aside from them? We will recompense those who turn aside from our signs with an evil punishment, because they have turned aside.

Sale

Or lest ye should say, if a book of divine revelations had been sent down unto us, we would surely have better directed than they. And now hath a manifest declaration come unto you from your Lord, and a direction and mercy: And who is more unjust than he who deviseth lies against the signs of God, and turneth aside from them? We will reward those who turn aside from our signs with a grievous punishment, because they have turned aside.

Sher Ali

Or lest you should say, `Had the Book been sent down to us, we should surely have been better guided than they.› There has now come to you a clear evidence from your Lord and a guidance and a mercy. Who, then, is more unjust than he who rejects the Signs of ALLAH and turns away from them ? WE will requite those who turns away from OUR Signs with an evil punishment because of their turning away.

Unknown German

Oder daß ihr nicht sprechet: «Wäre die Schrift zu uns niedergesandt worden, wir hätten uns wahrlich besser leiten lassen als sie.» Nun ist euch ein deutliches Zeugnis von eurem Herrn gekommen, und eine Führung und eine Barmherzigkeit. Wer ist also ungerechter als der, der Allahs Zeichen verwirft und sich von ihnen abkehrt? Wir werden denen, die sich von Unseren Zeichen abkehren, mit einer schlimmen Strafe vergelten, da sie sich abgewandt.

V. Porokhova

Или чтоб вы не говорили: ■ «О, если б Книга нам была ниспослана (Аллахом), ■ Мы б следовали ей вернее, чем они». ■ И вот уже явилось к вам ■ Знаменье ясное от вашего Владыки, ■ И руководство (от Него), и милость. ■ Так есть ли нечестивее того, ■ Кто ложными сочтет знамения Аллаха ■ И отвернется (в сторону) от них? ■ Мы тем, кто отвернется от знамений Наших, ■ Суровой карой воздадим за то, что отвернулись.

Yakub Ibn Nugman

Яки әгәр безгә китап иңдерелгән булса, әлбәттә, яһүд вә насарага караганда да туры юлга күнегүчәнрәк булыр идек, дип әйтмәвегез өчен Коръәнне иңдердек, бит тәхкыйк Раббыгыздан сезгә һәрнәрсәне ачыклаучы Коръән исемле китап, ул аның белән гамәл кылучыларга һидәят вә рәхмәт булып килде, Аллаһу тәгаләнең аятьләрен ялган диюче кеше хәтле залимрак кеше булырмы? Вә ул залим Коръән белән гамәл кылудан баш тарта. Аятьләребездән баш тарткан кешеләрне ягъни хәрамнардан сакланмау, фарызларны үтәмәү аятьләрдән баш тарту була, тиздән алардан яман ґәзаб белән җәза кылырбыз баш тартканнары өчен.

جالندہری

یا (یہ نہ) کہو کہ اگر ہم پر بھی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان لوگوں کی نسبت کہیں سیدھے رستے پر ہوتے سو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے دلیل اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا کی آیتوں کی تکذیب کرے اور ان سے (لوگوں کو) پھیرے جو لوگ ہماری آیتوں سے پھیرتے ہیں اس پھیرنے کے سبب ہم ان کو برے عذاب کی سزا دیں گے

طاہرالقادری

یا یہ (نہ) کہو کہ اگر ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم یقیناً ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، سو اب تمہارے رب کی طرف تمہارے پاس واضح دلیل اور ہدایت اور رحمت آچکی ہے، پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اﷲ کی آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے کترائے۔ ہم عنقریب ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں سے گریز کرتے ہیں برے عذاب کی سزا دیں گے اس وجہ سے کہ وہ (آیاتِ ربّانی سے) اِعراض کرتے تھے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.