سوره الأعراف (7) آیه 69

قرآن، سوره الأعراف (7) آیه 69

آیه پسین: سوره الأعراف (7) آیه 70
آیه پیشین: سوره الأعراف (7) آیه 68

عربی

أَ وَ عَجِبْتُمْ أَنْ جاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَ اذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَ زادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

بدون حرکات عربی

أ و عجبتم أن جاءكم ذكر من ربّكم على رجل منكم لينذركم و اذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح و زادكم في الخلق بصطة فاذكروا آلاء اللّه لعلّكم تفلحون

خوانش

Awa AAajibtum an jaakum thikrun min rabbikum AAala rajulin minkum liyunthirakum waothkuroo ith jaAAalakum khulafaa min baAAdi qawmi noohin wazadakum fee alkhalqi bastatan faothkuroo alaa Allahi laAAallakum tuflihoona

آیتی

، آيا از اينکه بر مردي از خودتان از جانب پروردگارتان وحي نازل شده است تا شما را بترساند ، تعجب مي کنيد ؟ به ياد آريد آن زمان را که شما راجانشين قوم نوح ساخت و به جسم فزوني داد پس نعمتهاي خدا را به ياد آوريد ، باشد که رستگار گرديد

خرمشاهی

آيا تعجب كرده ايد كه از سوى پروردگارتان پندى بر مردى از قوم خودتان براى شما نازل شده باشد تا شما را هشدار دهد; و ياد كنيد كه شما را بعد از قوم نوح جانشين كرد و به شما توانايى بسيار بخشيد، پس نعمتهاى الهى را ياد كنيد، باشد كه رستگار شويد.

کاویانپور

آيا تعجب مى‏كنيد از اينكه احكام پروردگارتان توسط مردى از ميان شما براى شما برسد (كه از عذاب دوزخ) بيمتان دهد؟ و بياد آوريد زمانى را كه شما را جانشينان قوم نوح قرار داد و شما را از نظر خلقت (توليد و تناسل) گسترش داد. پس نعمتهاى خدا را كه به شما بخشيده است بياد آوريد، باشد كه رستگار شويد.

انصاریان

آیا تعجب کردید که بر مردی از جنس خودتان معارفی از سوی پروردگارتان آمده تا شما را [از عذاب دنیا و آخرت] بیم دهد؟! و به یاد آورید که شما را جانشینانی پس از قوم نوح قرار داد، و شما را در آفرینش [جسم و جان] نیرومندی و قدرت افزود، پس نعمت های خدا را به یاد آورید تا رستگار شوید.

سراج

آيا تعجب مى‏كنيد اينكه آمده بسوى شما پيامى از جانب پروردگان بر مردى از جنس خودتان تا بيم دهد شما را (از عذاب خدا) و ياد كنيد آندم كه خدا قرار داد شما را جانشين از پس هلاك قوم نوح و بيفزود شما را در آفرينش از نظر نيرو و قامت پس ياد كنيد نعمتهاى خدا را تا آنكه رستگار كرديد

فولادوند

آيا تعجب كرديد كه بر مردى از خودتان، پندى از جانب پروردگارتان براى شما آمده تا شما را هشدار دهد؟ و به خاطر آوريد زمانى را كه [خداوند] شما را پس از قوم نوح، جانشينان [آنان‏] قرار داد، و در خلقت، بر قوّت شما افزود. پس نعمتهاى خدا را به ياد آوريد، باشد كه رستگار شويد.

پورجوادی

چرا تعجب مى‏كنيد كه مردى از ميان خودتان با تذكرى از جانب پروردگار آمده است كه هشدارتان دهد، زمانى را به ياد آوريد كه جانشين قوم نوح قرارتان داد و جثه‏هاى نيرومندى نصيبتان كرد، پس نعمتهاى خدا را به ياد داشته باشيد شايد رستگار شويد.»

حلبی

آيا عجب آيد شما را كه از جانب پروردگارتان بر مردى از شما پيامى فرود آيد تا شما را بيم دهد؟ بياد آريد وقتى كه پس از قوم نوح، شما را جانشين كرد و شما را در آفرينش [طول قامت و قوّت‏] زيادتى داد، و نعمتهاى خداوند را بياد آريد باشد كه رستگار شويد.

اشرفی

آيا عجب داشتيد كه آمد شما را ذكرى از پروردگارتان بر مردى از شما تا بترساند شما را و ياد كنيد وقتى كه گردانيد شما را جانشينان از پس قوم نوح و افزود شما را در خلق زيادتى پس ياد كنيد نعمت‏هاى خدا را باشد كه شما رستگار شويد

خوشابر مسعود انصاري

آيا شگفت زده شديد كه پندى از [سوى‏] پروردگارتان بر [زبان‏] مردى از خودتان براى شما آمد تا شما را بيم دهد، و ياد كنيد هنگامى كه پس از قوم نوح شما را جانشينان [آنان‏] قرار داد. و شما را در آفرينش تواناتر گرداند. پس نعمتهاى خداوند را ياد كنيد تا شما رستگار شويد

مکارم

آیا تعجّب کرده‌اید که دستور آگاه کننده پروردگارتان به وسیله مردی از میان شما به شما برسد تا (از مجازات الهی) بیمتان دهد؟! و به یاد آورید هنگامی که شما را جانشینان قوم نوح قرار داد؛ و شما را از جهت خلقت (جسمانی) گسترش (و قدرت) داد؛ پس نعمتهای خدا را به یاد آورید، شاید رستگار شوید!»

مجتبوی

آيا شگفتى نموديد از اينكه شما را از پروردگارتان بر [زبان‏] مردى از شما يادآورى و پندى آمده است تا شما را بيم دهد؟ و به ياد آريد آنگاه كه پس از قوم نوح شما را جانشين [آنها] كرد و شما را در آفرينش [تن، نيرومندى‏] افزود، پس نعمتهاى خدا را ياد كنيد تا شايد رستگار شويد.

مصباح زاده

آيا عجب داشتيد كه آمد شما را ذكرى از پروردگارتان بر مردى از شما تا بترساند شما را و ياد كنيد وقتى كه گردانيد شما را جانشينان از پس قوم نوح و افزود شما را در خلق زيادتى پس ياد كنيد نعمت‏هاى خدا را باشد كه شما رستگار شويد

معزی

و آيا شگفت مانديد كه آمد شما را يادآوريى از پروردگارتان بر مردى از شما تا بيمتان دهد و ياد بياوريد گاهى را كه گردانيدتان جانشينانى پس از قوم نوح و بيفزودتان سطبرى در آفرينش پس ياد آريد نعمتهاى خدا را شايد رستگار شويد

قمشه ای

آیا تعجب کرده‌اید که مردی از جانب خدا به یادآوری شما فرستاده شده تا شما را (از هول و عذاب قیامت) بترساند؟و متذکر باشید که خدا شما را پس از هلاک قوم نوح جانشین آن گروه کرد و در خلقت (و نعمت) شما بیفزود، پس انواع نعمتهای خدا را به یاد آرید، شاید که رستگار شوید.

رشاد خليفه

آيا اين خيلى عجيب است كه پيام پروردگارتان به وسيله مردى مانند خودتان براى شما بيايد، تا هشدارتان دهد؟ به ياد آوريد كه او پس از قوم نوح شما را وارث قرار داد و تعدادتان را چندين برابر كرد. نعمت هاى خدا را به ياد آوريد، باشد كه موفق شويد.

Literal

Are you astonished/surprised , that a reminder came to you from your Lord on a man from you to warn/give you notice, and remember when He made/put you (as) successors and replacers/top leaders from after Noah’s nation, and He increased you in the creation’s expansion/abundance/wealth , so remember God’s blessings, maybe/ perhaps you succeed/win.

Al-Hilali Khan

«Do you wonder that there has come to you a Reminder (and an advice) from your Lord through a man from amongst you that he may warn you? And remember that He made you successors after the people of Nooh (Noah), and increased you amply in stature. So remember the graces (bestowed upon you) from Allah, so that you may be successful.»

Arthur John Arberry

What, do you wonder that a reminder from your Lord should come to you by the lips of a man from among you? That he may warn you; and remember when He appointed you as successors after the people of Noah, and increased you in stature broadly; remember God’s bounties; haply you will prosper.›

Asad

Why, do you deem it strange that a tiding from your Sustainer should have come unto you through a man from among yourselves, so that he might warn you? Do but remember how He made you heirs to Noah’s people, and endowed you abundantly with power:` remember, then, God’s blessings, so that you might attain to a happy state!»

Dr. Salomo Keyzer

Verwondert gij u, dat eene vermaning tot u gekomen is van uwen Heer, door een man van u, opdat hij u zou waarschuwen? Herinner u dat hij u aan het volk van Noach heeft doen opvolgen, dat hij u eene reusachtige gedaante heeft gegeven. Herinner u Gods weldaden, opdat gij gelukkig zoudt mogen zijn.

Free Minds

"Are you surprised that a reminder has come to you from your Lord through a man from amongst you to warn you? And recall that he made you successors after the people of Noah, and He increased you in status. So recall God’s grace, that you may succeed."

Hamza Roberto Piccardo

Vi stupite che vi giunga un richiamo da parte del vostro Signore per il tramite di uno dei vostri uomini che vi ammonisce? Ricordatevi di quando vi designò successori del popolo di Noè e accrebbe la vostra prestanza nel mondo. Ricordate i benefici di Allah, affinché possiate prosperare».

Hilali Khan

"Do you wonder that there has come to you a Reminder (and an advice) from your Lord through a man from amongst you that he may warn you? And remember that He made you successors after the people of Nooh (Noah), and increased you amply in stature. So remember the graces (bestowed upon you) from Allah, so that you may be successful."

Kuliev E.

Неужели вы удивляетесь тому, что напоминание от вашего Господа дошло до вас через мужчину, который является одним из вас, чтобы он мог предостеречь вас? Помните о том, как Он сделал вас преемниками народа Нуха (Ноя) и сделал вас еще более рослыми. Помните о милостях Аллаха, – быть может, вы преуспеете».

M.-N.O. Osmanov

Неужели вы удивляетесь тому, что наставление вашего Господа передано человеку из вас, чтобы он увещевал вас? Вспомните же, как Он сделал вас преемниками народа Нуха и сделал вас более сильными и рослыми, [чем народ Нуха]. Помните же [оказанные вам] Аллахом благодеяния, – быть может, вы будете счастливы».

Mohammad Habib Shakir

What! do you wonder that a reminder has come to you from your Lord through a man from among you that he might warn you? And remember when He made you successors after Nuh’s people and increased you in excellence in respect of make; therefore remember the benefits of Allah, that you may be successful.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Marvel ye that there should come unto you a Reminder from your Lord by means of a man among you, that he may warn you? Remember how He made you viceroys after Noah’s folk, and gave you growth of stature. Remember (all) the bounties of your Lord, that haply ye may be successful.

Palmer

What! do ye then wonder that there comes to you a reminder from your Lord by a man from amongst yourselves, to warn you? remember when He made you vicegerents after Noah’s people and increased you in length of stature; remember, then, the benefits of God,- haply ye may prosper!›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

«Sizi uyarmak için içinizden bir adam aracılığıyla size Rabbinizden bir ihtar gelmesine şaştınız mı? Hatırlayın ki, O sizi Nûh toplumundan sonra halefler yaptı ve yaratılışta size daha fazla bir boy-bos verdi. Allah’ın nimetlerini anın ki kurtulabilesiniz.»

Qaribullah

Do you wonder that a remembrance should come to you from your Lord to a man from yourselves in order that he may warn you? Remember, that He has made you the heirs of Noah’s nation and increased you in broad stature, remember the favors of Allah in order that you prosper! ‹

QXP

Do you wonder that there has come to you a Reminder from your Lord through a man from amongst you, to warn you? Recall that He made you successors to Noah’s people and gave you abundant power. Keep in mind Allah’s Authority and Blessings that you may continue to prosper.»

Reshad Khalifa

«Is it too much of a wonder that a message should come to you from your Lord, through a man like you, to warn you? Recall that He made you inheritors after the people of Noah, and multiplied your number. Remember GOD’s blessings, that you may succeed.»

Rodwell

Marvel ye that a warning hath come to you from your Lord through one of yourselves that He may warn you? Remember how he hath made you the successors of the people of Noah, and increased you in tallness of stature. Remember then the favours of God, that it may haply be well with you.»

Sale

Do ye wonder that an admonition hath come unto you from your Lord, by a man from among you, that he may warn you? Call to mind how He hath appointed you successors unto the people of Noah, and hath added unto you in stature largely. Remember the benefits of God, that ye may prosper.

Sher Ali

`Do you wonder that an exhortation has come to you from your Lord through a man from among yourselves, that he may warn you ? And remember the time when HE made you heirs to HIS favours after the people of Noah and increasingly endowed you with great physical strength. Remember, then, the favours of ALLAH, that you may prosper.›

Unknown German

Wundert ihr euch, daß eine Ermahnung zu euch gekommen ist von eurem Herrn durch einen Mann aus eurer Mitte, auf daß er euch warne? Und gedenket (der Zeit), da Er euch zu Erben einsetzte nach dem Volke Noahs und euch reichlich mehrte an Leibesbeschaffenheit. Gedenket denn der Gnaden Allahs, auf daß ihr Erfolg habt.»

V. Porokhova

Ужель дивитесь вы тому, ■ Что вам пришло Напоминание Господне ■ Через того, кто из среды самих вас вышел, ■ Чтоб им он вас увещевал? ■ Вы вспомните, что Он поставил вас преемниками Нуха ■ И дал вам рост над прочим людом. ■ И помните о тех благодеяньях, ■ Которыми Аллах вас одарил, ■ Чтоб вы, (уверовав), могли познать блаженство».

Yakub Ibn Nugman

Әйә ґәҗәбләнәсезме арагыздан үзегез кеби бер иргә Аллаһудан китап иңдерелүгә, ул китап сезне Аллаһ ґәзабы белән куркытыр өчен иңдерелде, янә хәтерләгез, Нух каумен һәлак иткәннән соң Аллаһ сезне алар урынына китерде һәм сезне халык кылынышыгызда куәт белән артык кылды, Аллаһуның сезгә биргән нигъмәтләрен хәтерегездә саклагыз, шаять ґәзабтан котылырсыз.

جالندہری

کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور یاد کرو تو کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد سردار بنایا۔ اور تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا۔ پس خدا کی نعمتوں کو یاد کرو۔ تاکہ نجات حاصل کرو

طاہرالقادری

کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک مرد (کی زبان) پر نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں (عذابِ الٰہی سے) ڈرائے، اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قومِ نوح کے بعد (زمین پر) جانشین بنایا اور تمہاری خلقت میں (قد و قامت اور) قوت کو مزید بڑھا دے، سو تم اﷲ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.