سوره الأعراف (7) آیه 74

قرآن، سوره الأعراف (7) آیه 74

آیه پسین: سوره الأعراف (7) آیه 75
آیه پیشین: سوره الأعراف (7) آیه 73

عربی

وَ اذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاءَ مِنْ بَعْدِ عادٍ وَ بَوَّأَكُمْ فِي الأَْرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِها قُصُوراً وَ تَنْحِتُونَ الْجِبالَ بُيُوتاً فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ وَ لا تَعْثَوْا فِي الأَْرْضِ مُفْسِدِينَ

بدون حرکات عربی

و اذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد و بوّأكم في الأرض تتّخذون من سهولها قصورا و تنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء اللّه و لا تعثوا في الأرض مفسدين

خوانش

Waothkuroo ith jaAAalakum khulafaa min baAAdi AAadin wabawwaakum fee al-ardi tattakhithoona min suhooliha qusooran watanhitoona aljibala buyootan faothkuroo alaa Allahi wala taAAthaw fee al-ardi mufsideena

آیتی

به ياد آريد آن زمان را که شما را جانشينان قوم عاد کرد و در اين زمين ، جاي داد تا بر روي خاکش قصرها برافرازيد و در کوهستانهايش خانه هايي بکنيد نعمتهاي خدا را ياد کنيد و در زمين تبهکاري و فساد مکنيد

خرمشاهی

و ياد كنيد كه شما را پس از قوم عاد جانشين قرار داد و در اين سرزمين جاى داد كه در بخشهاى هموار و هامونش قصرهايى مى ساختيد و از كوه ها [براى خود] خانه هايى مى تراشيديد، پس نعمتهاى الهى را ياد كنيد و در اين سرزمين فتنه و فساد برپا مكنيد.

کاویانپور

و بخاطر بياوريد كه خدا شما را جانشينان قوم عاد قرار داد و شما را در روى زمين، جا و مكان مناسب بخشيد كه در نقاط هموار آن قصرها و كاخ‏ها براى خود بنا مى‏كنيد و در كوه‏هاى براى خود (از سنگ) خانه‏ها مى‏تراشيد. پس نعمت‏هاى خدا را كه به شما بخشيده بياد آوريد و در زمين، فساد بر پا نكنيد.

انصاریان

و به یاد آورید که خدا شما را جانشینانی پس از قوم عاد قرار داد، و در زمین، جای [مناسبی] به شما بخشید که از مکان های هموارش برای خود قصرها بنا می کنید، و از کوه ها خانه هایی می تراشید، پس نعمت های خدا را یاد کنید و در زمین تبهکارانه فتنه و آشوب برپا نکنید.

سراج

و ياد كنيد زمانى را كه گردنيد خدا شما را جانشينان (در سرزمين حجر) از پس هلاك قوم عاد و جاى داد شما را در آن سرزمين مى گيريد از زمين هموار آن (براى تابستان) كوشكها و ميتراشيد و ميسازيد (براى زمستان) از كوه‏ها خانه‏ها و ياد كنيد نعمتهاى خدا را و در آن سرزمين مبالغه در فساد نكنيد

فولادوند

و به ياد آوريد هنگامى را كه شما را پس از [قوم‏] عاد جانشينان [آنان‏] گردانيد، و در زمين به شما جاىِ [مناسب‏] داد. در دشتهاى آن [براى خود] كاخهايى اختيار مى كرديد، و از كوهها خانه‏هايى [زمستانى ]مى‏تراشيديد. پس نعمتهاى خدا را به ياد آوريد و در زمين سر به فساد برمداريد.

پورجوادی

به ياد آوريد كه شما را جانشين قوم عاد قرار داد و در زمين مستقر ساخت كه در دشتهاى آن قصرها بنا كرديد و در كوه‏ها خانه‏هايى تراشيديد، پس نعمتهاى خدا را به ياد آريد و در زمين فساد نكنيد.»

حلبی

و بياد آريد كه پس از [قوم‏] عاد، شما را جانشين آنها ساخت و در زمين جايتان داد، كه در قسمتهاى نرم آن كاخها بسازيد و در كوه‏ها خانه‏ها بتراشيد، پس نعمتهاى خدا را ياد كنيد و در زمين فساد جويان تباهى مكنيد.

اشرفی

و ياد كنيد هنگامى كه گردانيد شما را خليفه‏ها از بعد عاد و جاى دادتان در زمين كه فراميگيريد از جاى‏هاى نرمش قصرها و ميتراشيد از كوه‏ها خانه‏ها پس ياد كنيد نعمت‏هاى خدا را و به تبهكارى مى‏شتابيد در زمين فساد كنندگان

خوشابر مسعود انصاري

و ياد كنيد هنگامى كه شما را پس از قوم عاد جانشينان [آنان‏] قرار داد و به شما در آن سرزمين استقرار داد كه از هامونش قصرهايى مى‏سازيد و از كوه‏ها خانه‏هايى مى‏تراشيد. پس نعمتهاى خداوند را ياد كنيد و در اين سرزمين در تباهى مكوشيد

مکارم

و به خاطر بیاورید که شما را جانشینان قوم «عاد» قرار داد، و در زمین مستقر ساخت، که در دشتهایش، قصرها برای خود بنا می‌کنید؛ و در کوه‌ها، برای خود خانه‌ها می تراشید! بنابر این، نعمتهای خدا را متذکر شوید! و در زمین، به فساد نکوشید!»

مجتبوی

و ياد كنيد آنگاه كه شما را از پس [قوم‏] عاد جانشين [آنها] كرد و شما را در اين سرزمين جاى داد كه از جاهاى نرم و هموار آن كوشكها مى‏سازيد و كوه‏ها را براى ساختن خانه‏ها مى‏تراشيد پس نعمتهاى خدا را به ياد آريد و در زمين به تباهكارى مكوشيد.

مصباح زاده

و ياد كنيد هنگامى كه گردانيد شما را خليفه‏ها از بعد عاد و جاى دادتان در زمين كه فرا مى‏گيريد از جاى‏هاى نرمش قصرها و مى‏تراشيد از كوه‏ها خانه‏ها پس ياد كنيد نعمت‏هاى خدا را و به تبهكارى مشتابيد در زمين فساد كنندگان

معزی

و ياد آريد هنگامى را كه گردانيدتان جانشينانى پس از عاد و جايگزينتان كرد در زمين كه مى گرفتيد از هموارهاى آن كاخهائى و مى بريديد از كوه ها خانه هائى پس ياد آريد نعمتهاى خدا را و نكوشيد در زمين تبهكاران

قمشه ای

متذکر باشید و فراموش نکنید که خدا شما را پس از (هلاک) قوم عاد جانشین اقوام سلف نمود و در زمین منزل داد که از اراضی سهله (خاک نرم) قصرهای عالی و از کوه سخت به تراشیدن سنگ، منزلهای محکم بنا می‌کنید، پس نعمتهای خدا را یاد کنید و در زمین به فساد و تبهکاری برنخیزید.

رشاد خليفه

به ياد آوريد که او پس از عاد شما را وارث قرار داد و در زمين مستقر کرد. شما در دشت هاي آن خانه هاى مجلل بنا مي کنيد و از کوه هايش خانه ها مي تراشيد. از نعمات خدا ياد کنيد و در زمين به فساد نگرديد.

Literal

And remember when He made/put you (as) successors and replacers/top leaders from after Aad/an ancient tribe that could have been in Hegaz, and He settled/established you in the earth/Planet Earth, you take from its plains/flat and level lands castles/palaces/mansions and you carve out/hew the mountains (into) houses/homes, so remember God’s blessings, and do not corrupt in the earth/Planet Earth corrupting/disordering .

Al-Hilali Khan

«And remember when He made you successors after Ad (people) and gave you habitations in the land, you build for yourselves palaces in plains, and carve out homes in the mountains. So remember the graces (bestowed upon you) from Allah, and do not go about making mischief on the earth.»

Arthur John Arberry

And remember when He appointed you successors after Ad, and lodged you in the land, taking to yourselves castles of its plains, and hewing its mountains into houses. Remember God’s bounties, and do not mischief in the earth, working corruption.›

Asad

«And remember how He made you heirs to [the tribe of] `Ad» and settled you firmly on earth, so that you [are able to] build for yourselves castles on its plains and hew out mountains [to serve you] as dwellings:s9 remember, then, God’s blessings, and do not act wickedly on earth by spreading corruption.»

Dr. Salomo Keyzer

En herinner u dat hij u heeft aangewezen tot opvolgers van den stam van Ad, en u eene woning op de aarde heeft aangewezen; in hare valleien bouwt gij u kasteelen en de rotsen bouwt gij tot huizen uit. Herinner u dus Gods weldaden, en doe daarom geen geweld op aarde door slecht te handelen.

Free Minds

"And recall that He made you successors after ‹Aad, and He established you in the land so that you make palaces on its plains, and you carve homes in the mountains. So recall God’s grace, and do not roam the Earth as corrupters."

Hamza Roberto Piccardo

E ricordatevi di quando, dopo gli ‹Âd, vi costituì loro successori e vi stabilì sulla terra: costruiste castelli nelle pianure e scavaste case nelle montagne. Ricordatevi dei benefici di Allah e non contaminate la terra [comportandovi da] corruttori».

Hilali Khan

"And remember when He made you successors after Ad (people) and gave you habitations in the land, you build for yourselves palaces in plains, and carve out homes in the mountains. So remember the graces (bestowed upon you) from Allah, and do not go about making mischief on the earth."

Kuliev E.

Помните о том, как Он сделал вас преемниками адитов и расселил вас на земле, на равнинах которой вы воздвигаете дворцы, а в горах высекаете жилища. Помните о милостях Аллаха и не творите на земле зла, распространяя нечестие».

M.-N.O. Osmanov

Вспомните, как Он сделал вас наследниками племени ‹ад. Он поселил вас на земле, на равнинах которой вы воздвигаете замки, а в горах высекаете жилища. Помните же благодеяния Аллаха и не творите на земле беззакония и нечестия».

Mohammad Habib Shakir

And remember when He made you successors after Ad and settled you in the land– you make mansions on its plains and hew out houses in the mountains– remember therefore Allah’s benefits and do not act corruptly in the land, making mischief.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And remember how He made you viceroys after A’ad and gave you station in the earth. Ye choose castles in the plains and hew the mountains into dwellings. So remember (all) the bounties of Allah and do not evil, making mischief in the earth.

Palmer

And remember how he made you vicegerents after ‹Ad and established you in the earth, so that ye took for yourselves castles on its plains and hewed out mountains into houses; and remember the benefits of God, and waste not the land, despoiling it.›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

«Hatırlayın ki, Allah sizi Âd’dan sonra halefler yaptı ve yeryüzünde sizi yerleştirdi. O’nun düzlüklerinde saraylar kuruyorsunuz, dağlarını yontup ev yapıyorsunuz. Artık Allah’ın nimetlerini anın da fesat çıkararak yeryüzünü berbat etmeyin.»

Qaribullah

Remember, that He has made you the successor of ‹Aad, and lodged you in the land. You have built palaces on its plains and hewed out houses in the mountains. Remember the favor of Allah and do not act mischievously in the earth, corrupting. ‹

QXP

Saleh said, «Remember how He made you inherit the land after Aad and established you therein. You build castles in the valleys and carve out homes in the mountains. So, remember Allah’s bounties and do not spread corruption in the land.»

Reshad Khalifa

«Recall that He made you inheritors after `Aad, and established you on earth, building mansions in its valleys, and carving homes from its mountains. You shall remember GOD’s blessings, and do not roam the earth corruptingly.»

Rodwell

And remember how he hath made you successors to the Adites, and given you dwellings on the earth, so that on its plains ye build castles, and hew out houses in the hills. And bear in mind the benefits of God, and lay not the earth waste with deeds of licence.

Sale

And call to mind how He hath appointed you successors unto the tribe of Ad, and hath given you a habitation on earth; ye build yourselves castles on the plains thereof, and cut out the mountains into houses. Remember therefore the benefits of God, and commit not violence in the earth, acting corruptly.

Sher Ali

And remember the time when HE made you heirs to HIS favours after Ad and settled you in the land so that you build palaces in its plains and hew the mountains into dwellings. Remember, therefore, the favours of ALLAH and commit not iniquity in the earth causing disorder.›

Unknown German

Und gedenket (der Zeit), da Er euch zu Erben einsetzte nach den Àd und euch eine Stätte anwies im Land; ihr erbaut Paläste in seinen Ebenen und grabt Wohnungen in die Berge. Seid also der Gnaden Allahs eingedenk und verübt nicht Unheil auf Erden, indem ihr Unfrieden stiftet.»

V. Porokhova

Вы вспомните, Он вас поставил ■ Преемником народа Ад ■ И поместил вас на земле, ■ Где вы в долинах строите себе дворцы и замки ■ И иссекаете себе дома из скал. ■ Так помните (о всех) благодеяниях (Аллаха) ■ И не ходите по земле, бесчинствуя на ней ■ (И тем внося беду в Его порядок)».

Yakub Ibn Nugman

Гад каумен һәлак иткәннән соң сезне халифә кылды вә сезне Хәҗаз белән Шам арасында булган җирләргә урынлаштырды, йомшак балчыклардан сарайлар, тауларны тишеп өйләр ясыйсыз, Аллаһу тәгаләнең нигъмәтләрен хәтерегезгә алыгыз вә Аллаһ хөкемнәрен бозып җир өстеңдә бозыклык кылып йөрмәгез.

جالندہری

اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم عاد کے بعد سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا کہ نرم زمین سے (مٹی لے لے کر) محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو۔ پس خدا کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو

طاہرالقادری

اور یاد کرو جب اس نے تمہیں (قومِ) عاد کے بعد (زمین میں) جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں سکونت بخشی کہ تم اس کے نرم (میدانی) علاقوں میں محلات بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر (ان میں) گھر بناتے ہو، سو تم اﷲ کی (ان) نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد انگیزی نہ کرتے پھرو،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.