سوره الأعراف (7) آیه 95

قرآن، سوره الأعراف (7) آیه 95

آیه پسین: سوره الأعراف (7) آیه 96
آیه پیشین: سوره الأعراف (7) آیه 94

عربی

ثُمَّ بَدَّلْنا مَكانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَ قالُوا قَدْ مَسَّ آباءَنَا الضَّرَّاءُ وَ السَّرَّاءُ فَأَخَذْناهُمْ بَغْتَةً وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ

بدون حرکات عربی

ثمّ بدّلنا مكان السّيّئة الحسنة حتّى عفوا و قالوا قد مسّ آباءنا الضّرّاء و السّرّاء فأخذناهم بغتة و هم لا يشعرون

خوانش

Thumma baddalna makana alssayyi-ati alhasanata hatta AAafaw waqaloo qad massa abaana alddarrao waalssarrao faakhathnahum baghtatan wahum la yashAAuroona

آیتی

آنگاه جاي بلا و محنت را به خوشي و خوبي سپرديم ، تا شمارشان افزون شد وگفتند : آن پدران ما بودند که دچار سختي و بيماري شدند ناگهان آنان را بي خبر فرو گرفتيم

خرمشاهی

سپس به جاى ناخوشى، خوشى آورديم تا آنكه انبوه شدند و گفتند به راستى به پدران ما هم [به همين گونه، از گردش روزگار] رنج و راحت مى رسيد، آنگاه آنان را ناگهان -در حالى كه بى خبر بودند- فروگرفتيم.

کاویانپور

سپس بجاى رنج و سختى و ناامنى، راحتى و آسايش را جايگزين ساختيم تا فزونى يافتند و گفتند در واقع به نياكان ما نيز رنج و سختى فراوان رسيد (تنها ما نبوديم كه گرفتار اينگونه مشكلات زندگى شديم بلكه اين قانون طبيعت است) وقتى چنين شد، ناگهان آنها را بعذابى سخت گرفتار ساختيم در حالى كه متوجه آن نبودند.

انصاریان

سپس [هنگامی که این مصایب، مایه بیداری آنان نشد] به جای آن مصایب، رفاه وفراوانی نعمت قرار دادیم تا [ازنظر مال، ثروت، جمعیت و قدرت] فزونی یافتند، [بلکه بیدار شوند ولی رفاه و فراوانی نعمت در بیدار کردنشان مؤثّر نیفتاد] و گفتند: به پدران ما هم به طور طبیعی تهیدستی و سختی و رنج و بیماری رسید [و ربطی به رویارویی ما با پیامبران و خشم خدا نداشت]؛ پس به ناگاه آنان را در حالی که درک نمی کردند [به عذابی سخت و نابود کننده] گرفتیم.

سراج

سپس بدل كرديم بجاى بلا و بيمارى نعمت و آسايش تا آنكه انبوه شدند (بمال و اولاد) و گفتند البته رسيد پدران ما را نيز سختى و شادى پس گرفتيمشان ناگهان و ايشان نمى‏دانستند (كه عذاب نازل خواهد شد)

فولادوند

آنگاه به جاى بدى [=بلا]، نيكى [=نعمت‏] قرار داديم تا انبوه شدند و گفتند: «پدران ما را [هم مسلماً به حكم طبيعت‏] رنج و راحت مى‏رسيده است.» پس در حالى كه بى خبر بودند بناگاه [گريبان‏] آنان را گرفتيم.

پورجوادی

آن گاه خوشى را به جاى ناخوشى آورديم تا افزون شدند و گفتند: رنج و راحت به نياكان ما نيز مى‏رسيد. ناگهان آنها را كه غافل بودند از پا درآورديم.

حلبی

پس از آن به جاى بدى، نيكى را جايگزين كرديم، تا بسيار شدند و گفتند: بيقين، پدران ما را نيز سختى و شادمانى رسيد. پس ناگهان آنها را بگرفتيم در حالى كه آنها نمى‏فهميدند.

اشرفی

پس تبديل كرديم بجاى بدى خوبى را تا بسيار شدند و گفتند بحقيقت مس كرد پدران ما را رنجورى و راحت پس گرفتيم ايشانرا ناگاه و ايشان نميدانستند

خوشابر مسعود انصاري

سپس به جاى ناخوشى، خوشى در ميان آورديم تا آنكه انبوه شدند و گفتند: بى گمان به نياكانمان سختى و راحتى رسيده بود. پس ناگهان آنان را- در حالى كه بى خبر بودند- فرو گرفتيم

مکارم

سپس (هنگامی که این هشدارها در آنان اثر نگذاشت)، نیکی (و فراوانی نعمت و رفاه) را به جای بدی (و ناراحتی و گرفتاری) قرار دادیم؛ آنچنان که فزونی گرفتند، (و همه‌گونه نعمت و برکت یافتند، و مغرور شدند،) و گفتند: «(تنها ما نبودیم که گرفتار این مشکلات شدیم؛) به پدران ما نیز ناراحتیهای جسمی و مالی رسید.» چون چنین شد، آنها را ناگهان (به سبب اعمالشان) گرفتیم (و مجازات کردیم)، در حالی که نمی‌فهمیدند.

مجتبوی

سپس به جاى بدى- سختى و رنج- نيكى- فراخى و خوشى- آورديم تا فزونى يافتند و گفتند: پدران ما را نيز سختى و راحت رسيد، پس آنها را ناگهان در حالى كه آگاهى نداشتند- كه عذاب بر آنان فرو خواهد آمد-، بگرفتيم.

مصباح زاده

پس تبديل كرديم بجاى بدى خوبى را تا بسيار شدند و گفتند بحقيقت مس كرد پدران ما را رنجورى و راحت پس گرفتيم ايشان را ناگاه و ايشان نميدانستند

معزی

سپس تبديل كرديم به جاى بدى نيكى را تا برآسودند و گفتند همانا رسيده است به پدران ما رنج و سختى پس گرفتيمشان ناگهان حالى كه نمى دانستند

قمشه ای

سپس آن سختی‌ها را به آسایش و خوشی مبدّل کردیم تا به کلی حال خود را فراموش کرده و گفتند: آن رنج و خوشیها به پدران ما نیز رسید (و این عادت روزگار است که گاهی خوش و گاهی ناخوش است) ، ما هم به ناگاه آنان را گرفتیم در حالی که (از توجه به آن عقاب) غافل بودند.

رشاد خليفه

سپس صلح و رفاه را جايگزين سختى ها كرديم. اما افسوس، آنها با بى توجهى روى گرداندند و گفتند: والدين ما بودند كه پيش از سعادت سختى ها را تجربه كردند. درنتيجه، آنان را ناگهان تنبيه كرديم، زمانى كه اصلاً انتظارش را نداشتند.

Literal

Then We exchanged/substituted (in) place/position (of) the sin/crime the good/goodness, until they cure/forgave/pardoned, and they said: «The calamity/disastrous distress and the prosperity had touched our fathers.» So We took/punished them suddenly/unexpectedly, and (while) they are not feeling/knowing/sensing.

Al-Hilali Khan

Then We changed the evil for the good, until they increased in number and in wealth, and said: «Our fathers were touched with evil (loss of health and calamities) and with good (prosperity, etc.).» So We seized them of a sudden while they were unaware.

Arthur John Arberry

then We gave them in the place of evil good, till they multiplied, and said, ‹Hardship and happiness visited our fathers.› So We seized them suddenly, unawares.

Asad

then We transformed the affliction into ease of life, so that they throve and said [to themselves], «Misfortune and hardship befell our forefathers as AL-A’RAF SCRAH well» -whereupon We took them to task, all of a sudden, without their being aware [of what was coming].

Dr. Salomo Keyzer

En wij gaven hun goed voor kwaad in ruil, tot zij, alles in hun geheugen uitwisschende, zeiden: Tegenspoed en voorspoed kwam ook vroeger over onze vaderen. Daarom namen wij plotseling wraak op hen, op het oogenblik dat zij er niet aan dachten.

Free Minds

Then We replace the bad with good, until they have plenty, then they Say: "Our fathers were the ones afflicted by hardship, and adversity." We then take them suddenly, while they are unaware.

Hamza Roberto Piccardo

Poi sostituimmo il male con il bene finché crebbero e si moltiplicarono dicendo: «Agi e disagi toccarono anche ai nostri avi». Allora li afferrammo all’improvviso, senza che se ne accorgessero.

Hilali Khan

Then We changed the evil for the good, until they increased in number and in wealth, and said: "Our fathers were touched with evil (loss of health and calamities) and with good (prosperity, etc.)." So We seized them of a sudden while they were unaware.

Kuliev E.

Затем Мы заменяли зло добром, и тогда они начинали благоденствовать и говорили: «Наших отцов также касались невзгоды и радости». Мы хватали их внезапно, когда они даже не помышляли об этом.

M.-N.O. Osmanov

Затем Мы заменяли [им] невзгоды на благополучие, чтобы наступило для них облегчение, и они восклицали: «Нашим предкам также доставались и радости, и горести». Но Мы подвергали их наказанию внезапно, так что они и [не успевали] осознать.

Mohammad Habib Shakir

Then We gave them good in the place of evil until they became many and said: Distress and happiness did indeed befall our fathers. Then We took them by surprise while they did not perceive.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Then changed We the evil plight for good till they grew affluent and said: Tribulation and distress did touch our fathers. Then We seized them unawares, when they perceived not.

Palmer

and then did we give them, in exchange for evil, good, until they increased and said, ‹Distress and joy both touched our fathers;› then we overtook them suddenly ere they could perceive. –

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Sonra zorluk ve sıkıntının yerine mutluluk ve güzelliği getirmişiz de çoğalmışlar ve şöyle demişlerdir: «Atalarımız da zorluk ve sevinçle yüzyüze gelmişlerdi.» Nihayet biz onları farkında olmadıkları bir sırada ansızın yakalayıverdik.

Qaribullah

Then We changed evil for good, until they multiplied and said: ‹Our fathers were indeed touched by misfortune and adversity. ‹ So We seized them suddenly while they were unaware.

QXP

Then We changed their plight for good till they became affluent. Then they said, «(Hardships and prosperity are just a matter of chance). Even our parents and forefathers have gone through these ups and downs.» Our Requital seized them when they least expected it. (To them it appeared sudden, but unjust systems insidiously move towards the consequences).

Reshad Khalifa

Then we substituted peace and prosperity in place of that hardship. But alas, they turned heedless and said, «It was our parents who experienced that hardship before prosperity.» Consequently, we punished them suddenly when they least expected.

Rodwell

Then changed we their ill for good, until they waxed wealthy, and said, «Of old did troubles and blessings befall our fathers:» therefore did we seize upon them suddenly when they were unaware.

Sale

Then we gave them in exchange good in lieu of evil, until they abounded, and said, adversity and prosperity formerly happened unto our fathers, as unto us. Therefore we took vengeance on them suddenly, and they perceived it not before-hand.

Sher Ali

The WE changed their evil condition to good until they grew in affluence and numbers and said, `Suffering and happiness betided our fathers also, what if they befell us.› Then WE seized them suddenly, while they perceive not.

Unknown German

Darauf verwandelten Wir den üblen Zustand in einen guten, bis sie anwuchsen und sprachen: «Auch unsere Väter erfuhren Leid und Freude.» Dann erfaßten Wir sie unversehens, ohne daß sie es merkten.

V. Porokhova

Потом в замену бед Мы им давали процветанье ■ И множили добро и отроков (в потомстве), ■ Пока они не говорили: ■ «Такие ж смены бед и благ ■ Претерпевали наши праотцы». ■ И тут Мы поражали их внезапной (карой) ■ В тот миг, когда они не думали об этом.

Yakub Ibn Nugman

Соңра авыр хәлләрен яхшы хәлгә алыштырдык, хәтта ки үзләре вә маллары күбәйде, ләкин янә шөкер итмәделәр вә әйттеләр: «Бәла-казаның ирешүе дә, шатлыкның ирешүе дә пәйгамбәрләргә каршылык күрсәткәннән түгел, бәлки табигать гадәтедер, ата-аналарыбызга да бәла-каза ирешкән», – дип, аларны кинәттән тоттык, сизмичә дә калдылар.

جالندہری

پھر ہم نے تکلیف کو آسودگی سے بدل دیا یہاں تک کہ (مال واولاد میں) زیادہ ہوگئے تو کہنے لگے کہ اس طرح کا رنج وراحت ہمارے بڑوں کو بھی پہنچتا رہا ہے تو ہم نے ان کو ناگہاں پکڑلیا اور وہ (اپنے حال میں) بےخبر تھے

طاہرالقادری

پھر ہم نے (ان کی) بدحالی کی جگہ خوش حالی بدل دی، یہاں تک کہ وہ (ہر لحاظ سے) بہت بڑھ گئے۔ اور (نا شکری سے) کہنے لگے کہ ہمارے باپ دادا کو بھی (اسی طرح) رنج اور راحت پہنچتی رہی ہے سو ہم نے انہیں اس کفرانِ نعمت پر اچانک پکڑ لیا اور انہیں (اس کی) خبر بھی نہ تھی،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.