سوره الأنفال (8) آیه 11

قرآن، سوره الأنفال (8) آیه 11

آیه پسین: سوره الأنفال (8) آیه 12
آیه پیشین: سوره الأنفال (8) آیه 10

عربی

إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ وَ لِيَرْبِطَ عَلى قُلُوبِكُمْ وَ يُثَبِّتَ بِهِ الأَْقْدامَ

بدون حرکات عربی

إذ يغشّيكم النّعاس أمنة منه و ينزّل عليكم من السّماء ماء ليطهّركم به و يذهب عنكم رجز الشّيطان و ليربط على قلوبكم و يثبّت به الأقدام

خوانش

Ith yughashsheekumu alnnuAAasa amanatan minhu wayunazzilu AAalaykum mina alssama-i maan liyutahhirakum bihi wayuthhiba AAankum rijza alshshaytani waliyarbita AAala quloobikum wayuthabbita bihi al-aqdama

آیتی

و به يادآر آنگاه را که خدا چنان ايمنيتان داده بود که خوابي سبک شما، را فرو گرفت و از آسمان برايتان باراني باريد تا شست و شويتان دهد و وسوسه شيطان را از شما دور کند و دلهاتان را قوي گرداند و قدمهاتان را استوار سازد

خرمشاهی

ياد آوريد كه شما را در پرده خوابى سبك كه [در حكم] آرامش بخشى از سوى او بود، پوشاند، و از آسمان آبى بر شما باريد، تا شما را با آن پاكيزه بدارد و از شما پليدى شيطان را بزدايد، و دلهايتان را گرم و گامه[يتان] را بدان استوار كند.

کاویانپور

بخاطر بياوريد هنگامى كه خواب سبكى كه مايه آرامش از جانب خدا بود، شما را فرا گرفت و آبى از آسمان براى شما نازل كرد تا با آن آب شما را پاك سازد و پليدى شيطانى از شما زدوده شود و دلهاى شما را قوى و استوار نگهدارد.

انصاریان

و [یاد کنید] هنگامی را که به سبب امنیت و آرامشی که ازسوی خدا یافتید، خواب سبکی را به همه شما مسلط کرد و برایتان آبی از آسمان نازل کرد تا شما را به وسیله آن [از آلودگی ها] پاک کند، و وسوسه شیطان را [که از بدترین کثافات است] از شما برطرف نماید، و دل هایتان را استحکام دهد، و گام هایتان را به آن استوار و پا برجا کند.

سراج

(ياد كنيد) زمانى را كه فرو پوشانيد در شما خواب سبك را به منظور امانى از خدا و خدا فرود آورد از آسمان (يا از ابر) آبى تا پاك گرداند شما را بدان (از حدث و جنابت) و ببرد از شما وسوسه شيطان را و تا ببندد بر دلهاى شما (اميدوارى به لطفش را) و تا استوار نمايد به آن باران قدمها را (بر سر ريگها)

فولادوند

[به ياد آوريد] هنگامى را كه [خدا] خواب سبك آرامش‏بخشى كه از جانب او بود بر شما مسلط ساخت، و از آسمان بارانى بر شما فرو ريزانيد تا شما را با آن پاك گرداند، و وسوسه شيطان را از شما بزدايد و دلهايتان را محكم سازد و گامهايتان را بدان استوار دارد.

پورجوادی

آن گاه كه براى آرامش، خوابى سبك از جانب خدا به شما عارض شد و از آسمان آبى برايتان فرستاد تا پاكتان كند و پليدى شيطان را از شما دور سازد و دلهاى شما را محكم بدارد و گامهايتان را با آنان استوار كند.

حلبی

[بياد آريد] هنگامى را كه به شب آرامشى از [سوى‏] او، [چون‏] نيمخوابى شما را فرا گيرد و آبى از آسمان بر شما نازل كند تا شما را بدان پاك كند و وسوسه شيطان را از شما ببرد تا دلهاى شما را پيوند دهد و گامهايتان را بدان استوار كند.

اشرفی

وقتى كه عارض شد شما را پينكى براى ايمنى از او و فرو مى‏فرستد بر شما از آسمان آبى تا پاك سازد شما را بآن و ببرد از شما وسوسه شيطان را و تا ببندد بر دلهاى شما و ثابت گرداند بآن قدمها را

خوشابر مسعود انصاري

هنگامى كه شما را به خوابى سبك كه آرامشى از سوى او بود، مى‏پوشاند و از آسمان آبى بر شما فرو مى‏فرستاد تا شما را با آن پاك سازد و آلودگى [وسوسه‏] شيطان را از شما بزدايد و دلهايتان را ثابت و گامها [يتان‏] را با آن استوار دارد

مکارم

و (یاد آورید) هنگامی را که خواب سبکی که مایه آرامش از سوی خدا بود، شما را فراگرفت؛ و آبی از آسمان برایتان فرستاد، تا شما را با آن پاک کند؛ و پلیدی شیطان را از شما دور سازد؛ و دلهایتان را محکم، و گامها را با آن استوار دارد!

مجتبوی

آنگاه كه از سوى خود براى ايمنى و آرامش خوابى سبك بر شما مى‏پوشانيد و از آسمان آبى فرو مى‏آورد تا شما را بدان پاك كند و پليدى وسوسه شيطان را از شما ببرد و تا بر دلهاتان [شكيبايى و پايدارى‏] بربندد و گامها را بدان استوار بدارد.

مصباح زاده

وقتى كه عارض شد شما را پينكى براى ايمنى از او و فرو ميفرستد بر شما از آسمان آبى تا پاك سازد شما را بان و ببرد از شما وسوسه شيطان را و تا ببندد بر دلهاى شما و ثابت گرداند بان قدمها را

معزی

هنگامى كه افكند بر شما خمار خواب را تا آرامشى باشد از او و فرستاد بر شما از آسمان آبى تا پاكتان سازد بدان و تا دور كند از شما چرك شيطان را و تا پيوند نهند بر دلهاى شما و استوار سازد بدان قدمها را

قمشه ای

(یاد آرید) هنگامی که خواب راحت را بر شما فرو پوشاند برای اینکه از جانب او ایمنی یابید و از آسمان آبی می‌فرستاد که شما را به آن آب پاک گرداند و وسوسه و کید شیطان را از شما دور سازد و دلهای شما را محکم و استوار گرداند و گامهای شما را استوار بدارد.

رشاد خليفه

او باعث شد خوابي آرام شما را فرا گيرد و شما را تسكين دهد و او از آسمان آب فرو فرستاد تا با آن شما را تميز كند. او شما را از لعنت شيطان حفظ كرد، به قلب هايتان اطمينان بخشيد و گام هايتان را استوار گردانيد.

Literal

If/when the slumber/dozing/lethargy covers/comes upon you safety/security from Him, and He descends water on you from the sky to purify/clean you with it and eliminate/wipe off the devil’s filth , and to bond/encourage on your hearts/minds and affirm/strengthen with it the feet.

Al-Hilali Khan

(Remember) when He covered you with a slumber as a security from Him, and He caused water (rain) to descend on you from the sky, to clean you thereby and to remove from you the Rijz (whispering, evil-suggestions, etc.) of Shaitan (Satan), and to strengthen your hearts, and make your feet firm thereby.

Arthur John Arberry

When He was causing slumber to overcome you as a security from Him, and sending down on you water from heaven, to purify you thereby, and to put away from you the defilement of Satan, and to strengthen your hearts, and to confirm your feet.

Asad

[Remember how it was] when He caused inner calm to enfold you,» as an assurance from Him, and sent down upon you water from the skies, so that He might purify you thereby and free you from Satan’s unclean whisperings» and strengthen your hearts and thus make firm your steps.

Dr. Salomo Keyzer

Toen een slaap u overviel, als een teeken van zekerheid van hem, en hij water van den hemel op u nederzond, opdat hij u daarmede zou zuiveren, en hij de afschuwelijkheid van satan van u zou afnemen, en hij uwe harten en uwen voet daardoor zou mogen bevestigen.

Free Minds

Sleep overcame you from Him to give you peace; and He sent down to you water from the sky to cleanse you with it and cause the affliction of the devil to leave you; and so that He may strengthen your hearts and set firm your feet.

Hamza Roberto Piccardo

E quando vi avvolse nel sonno come in un rifugio da parte Sua, fece scendere su di voi acqua dal cielo, per purificarvi e scacciare da voi la sozzura di Satana, rafforzare i vostri cuori e rinsaldare i vostri passi.

Hilali Khan

(Remember) when He covered you with a slumber as a security from Him, and He caused water (rain) to descend on you from the sky, to clean you thereby and to remove from you the Rijz (whispering, evil-suggestions, etc.) of Shaitan (Satan), and to strengthen your hearts, and make your feet firm thereby.

Kuliev E.

Вот Он наслал на вас дремоту, чтобы вы почувствовали себя в безопасности, и ниспослал вам с неба воду, чтобы очистить вас ею и удалить с вас скверну сатаны, чтобы сделать ваши сердца стойкими и утвердить этим ваши стопы.

M.-N.O. Osmanov

[Вспомните,] как Аллах одарил вас чувством внутренней уверенности и дождем с неба, чтобы очистить вас дождевой водой, удалить от вас скверну шайтана, вселить в ваши сердца мужество и укрепить этим ваши стопы.

Mohammad Habib Shakir

When He caused calm to fall on you as a security from Him and sent down upon you water from the cloud that He might thereby purify you, and take away from you the uncleanness of the Shaitan, and that He might fortify your hearts and steady (your) footsteps thereby.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

When He made the slumber fall upon you as a reassurance from him and sent down water from the sky upon you, that thereby He might purify you, and remove from you the fear of Satan, and make strong your hearts and firm (your) feet thereby.

Palmer

When drowsiness covered you as a security from Him, and He sent down upon you from the heavens water to purify you withal, and to take away from you the plague of Satan, and to tie up your hearts and to make firm your footsteps.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

O zaman sizi, Allah’tan bir güven olmak üzere hafif bir uyku bürüyordu; sizi onunla temizlemek, şeytanın pisliğini sizden gidermek, kalplerinizi birbirine bağlamak, ayaklarınızı sağlam bastırmak için üzerinize gökten bir su indiriyordu.

Qaribullah

When you were overcome by sleep, as security from Him, He sent down water from the sky to cleanse you and to purify you of satan’s filth, to strengthen your hearts and to steady your footsteps.

QXP

Remember how it was when He caused inner calm to enfold you, as an assurance from Him, and sent down upon you water from the sky. That He might refresh you and free you from the fear of the satanic act of the enemy (as they confiscated the water wells). Thus He strengthened your hearts and made firm your foothold.

Reshad Khalifa

He caused peaceful slumber to overtake you and pacify you, and He sent down water from the sky to clean you therewith. He protected you from the devil’s curse, reassured your hearts and strengthened your foothold.

Rodwell

Recollect when sleep, a sign of security from Him, fell upon you, and he sent down upon you water from Heaven that he might thereby cleanse you, and cause the pollution of Satan to pass from you, and that he might gird up your hearts, and stablish your feet by it:

Sale

When a sleep fell on you as a security from Him, and He sent down upon you water from heaven, that He might thereby purify you, and take from you the abomination of Satan, and that He might confirm your hearts, and establish your feet thereby.

Sher Ali

And when HE caused sleep to come upon you as a sign of security from HIM, and HE sent down water upon you from the clouds, that thereby HE might purify you, and remove from you the uncleanliness of Satan, and that HE might strengthen your hearts and make your steps firm therewith.

Unknown German

Da Er Schlaf euch einhüllen ließ – Sicherheit von Ihm; und Er sandte Wasser auf euch nieder aus den Wolken, daß Er euch damit reinige und Satans Befleckung von euch hinwegnehme, auf daß Er eure Herzen stärke und

V. Porokhova

Тогда Он вас склонил дремотой ■ В знак Своего миротворения для вас ■ И ниспослал вам с неба воду, ■ Чтобы очистить ею вас ■ И снять с вас скверну Сатаны; ■ Чтоб укрепить ваши сердца ■ И этим утвердить ваши стопы.

Yakub Ibn Nugman

Сугыш сәфәрегездә Аллаһ үз рәхмәтеннән сезгә йокы салды, тынычланып йоклап куәт алдыгыз вә сезгә күктән яңгыр яудырыр пакьләнүегез өчен, юынып рәхәтләндегез вә ул яңгыр белән күңелегездән шайтан вәсвәсәсен китәрер өчен, чөнки шайтан: «Үзегез Аллаһуның сөекле бәндәсебез дип әйтәсез, хәлбуки үзегез сулы урында да була алмадыгыз», – дип вәсвәсә кылган иде. Яңгыр яугач мөселманнар суга туендылар да шайтанның вәсвәсәсе юк булды. Дәхи ул яңгыр белән үзенең сезгә ярдәм бирәчәгенә ышануыгызны күңелләрегездә мәхкәм кылыр өчен, вә яңгыр белән аякларыгызны комлы җиргә куәтле кылыр өчен. Чөнки комлы җир, яңгыр яуса, такталанып ката.

جالندہری

جب اس نے (تمہاری) تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند (کی چادر) اُڑھا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسادیا تاکہ تم کو اس سے (نہلا کر) پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کردے۔ اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کردے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے

طاہرالقادری

جب اس نے اپنی طرف سے (تمہیں) راحت و سکون (فراہم کرنے) کے لئے تم پر غنودگی طاری فرما دی اور تم پر آسمان سے پانی اتارا تاکہ اس کے ذریعے تمہیں (ظاہری و باطنی) طہارت عطا فرما دے اور تم سے شیطان (کے باطل وسوسوں) کی نجاست کو دور کردے اور تمہارے دلوں کو (قوتِ یقین) سے مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے قدم (خوب) جما دے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.