سوره الأنفال (8) آیه 12

قرآن، سوره الأنفال (8) آیه 12

آیه پسین: سوره الأنفال (8) آیه 13
آیه پیشین: سوره الأنفال (8) آیه 11

عربی

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَْعْناقِ وَ اضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنانٍ

بدون حرکات عربی

إذ يوحي ربّك إلى الملائكة أنّي معكم فثبّتوا الّذين آمنوا سألقي في قلوب الّذين كفروا الرّعب فاضربوا فوق الأعناق و اضربوا منهم كلّ بنان

خوانش

Ith yoohee rabbuka ila almala-ikati annee maAAakum fathabbitoo allatheena amanoo saolqee fee quloobi allatheena kafaroo alrruAAba faidriboo fawqa al-aAAnaqi waidriboo minhum kulla bananin

آیتی

و آنگاه را که پروردگارت به فرشتگان وحي کرد : من با شمايم شما مؤمنان را به پايداري واداريد من در دلهاي کافران بيم خواهم افکند بر گردنهايشان بزنيد و انگشتانشان را قطع کنيد

خرمشاهی

چنين بود كه پروردگارت به فرشتگان وحى فرستاد كه من با شما هستم، مؤمنان را ثابت قدم بداريد، كه به زودى در دل كافران هراس مى افكنم، پس گردنها و سرانگشتانشان را قطع كنيد.

کاویانپور

آن گاه پروردگار تو به فرشتگان وحى كرد كه من با شما هستم، كسانى را كه ايمان آورده‏اند (در پيكار با كفار) ثابت قدم بداريد. ما، در دلهاى كافران ترس و وحشت خواهيم انداخت و شما ضربات را بر بالاتر از گردن آنها (و بر سر دشمنان) فرود آوريد و دست و پاى آنها را از كار بيندازيد.

انصاریان

[یاد کن] هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان وحی کرد که من با شمایم، پس مؤمنان را [برای نبرد با دشمن] ثابت قدم دارید، [و] به زودی در دل کافران ترس می اندازم، پس سرهایشان را در هم کوبید و همه انگشتانشان را قطع کنید.

سراج

(بياد آر) زمانى را كه وحى كرد پروردگارت به فرشتگان كه من (در يارى دادن مؤمنان) با شمايم پس استوار داريد آنان را كه گرويدند بزودى بيفكنم در دلهاى آنانكه كافر شدند بيم (از مؤمنان) را پس بزنيد اى فرشتگان فراز گردن‏ها (سرهاى كفار) را و بزنيد از ايشان نيز همه انگشتان (يا همه اطراف بدن) را

فولادوند

هنگامى كه پروردگارت به فرشتگان وحى مى‏كرد كه من با شما هستم، پس كسانى را كه ايمان آورده‏اند ثابت‏قدم بداريد. به زودى در دل كافران وحشت خواهم افكند. پس، فراز گردنها را بزنيد، و همه سرانگشتانشان را قلم كنيد.

پورجوادی

آن گاه كه پروردگار به فرشتگان وحى كرد: «من با شما هستم، مؤمنان را به پايدارى واداريد. به زودى در دل كافران هراس مى‏افكنيم تا گردنهايشان را بزنيد و انگشتانشان را قطع كنيد.»

حلبی

[بياد آريد] هنگامى را كه پروردگارت به فرشتگان وحى كرد كه من با شمايم، پس استوار داريد كسانى را كه ايمان آوردند، بزودى در دلهاى كسانى كه كافر شدند بيم بيفگنم، پس به بالاى گردنها بكوبيد و همه سر انگشتانشان را بزنيد.

اشرفی

هنگاميكه وحى ميكرد پروردگارت به ملائكه كه من با شمايم پس استوارى دهيد آنان را كه گرويدند زود باشد كه اندازم در دل‏هاى آنان كه كافر شدند ترس را پس بزنيد بر زبر گردنها و بزنيد از ايشان همه انگشتان را

خوشابر مسعود انصاري

هنگامى كه پروردگارت به فرشتگان وحى مى‏كرد كه من با شما هستم، پس مؤمنان را ثابت قدم بداريد، در دلهاى كافران هراس خواهم افكند، پس بر فراز گردنها بزنيد و همه سر انگشتان (دست و پاى) آنان را ببرّيد

مکارم

و (به یاد آر) موقعی را که پروردگارت به فرشتگان وحی کرد: «من با شما هستم؛ کسانی را که ایمان آورده‌اند، ثابت قدم دارید! بزودی در دلهای کافران ترس و وحشت می‌افکنم؛ ضربه‌ها را بر بالاتر از گردن (بر سرهای دشمنان) فرود آرید! و همه انگشتانشان را قطع کنید!

مجتبوی

آنگاه كه پروردگارت به فرشتگان وحى كرد كه من با شمايم، پس آنان را كه ايمان آورده‏اند استوار سازيد، زودا كه در دلهاى آنان كه كافر شدند بيم افكنم، پس فراز گردنها- سرهاشان- بزنيد و از آنها هر انگشتى را بزنيد- تا نتوانند سلاح برگيرند-

مصباح زاده

هنگامى كه وحى ميكرد پروردگارت به ملائكه كه من با شمايم پس استوارى دهيد آنان را كه گرويدند زود باشد كه اندازم در دلهاى آنان كه كافر شدند ترس را پس بزنيد بر زبر گردنها و بزنيد از ايشان همه انگشتان را

معزی

هنگامى كه وحى مى فرستاد پروردگار تو بسوى فرشتگان كه من با شما هستم پس استوار داريد آنان را كه ايمان آوردند زود است افكنم در دلهاى آنان كه كفر ورزيدند هراس را پس بزنيد فراز گردنها را و بزنيد از ايشان هر سرانگشتى را

قمشه ای

(و یاد آر ای رسول) آن‌گاه که پروردگار تو به فرشتگان وحی کرد که من با شمایم، پس مؤمنان را ثابت قدم بدارید، که همانا من ترس در دل کافران می‌افکنم، پس گردنها را بزنید و همه انگشتان را قطع کنید.

رشاد خليفه

به ياد آور پروردگارت به فرشتگان وحي كرد: من با شما هستم؛ بنابراين، از كساني كه ايمان آوردند، حمايت كنيد. من در دل آنان كه كافر شدند، وحشت مي اندازم. شما مي توانيد به بالاي گردنشان و حتي به هر يك از انگشتانشان ضربه بزنيد.

Literal

When your Lord inspires/transmits to the angels, «That I (am) with you, so encourage/affirm those who believed, I will throw in those who disbelievers› hearts/minds the terror/fright, so strike/beat above the necks, and strike/beat from them every/each fingertip/finger .

Al-Hilali Khan

(Remember) when your Lord inspired the angels, «Verily, I am with you, so keep firm those who have believed. I will cast terror into the hearts of those who have disbelieved, so strike them over the necks, and smite over all their fingers and toes.»

Arthur John Arberry

When thy Lord was revealing to the angels, ‹I am with you; so confirm the believers. I shall cast into the unbelievers› hearts terror; so smite above the necks, and smite every finger of them!›

Asad

Lo! Thy Sustainer inspired the angels [to convey this His message to the believers]: «I am with you !»3 [And He commanded the angels:] «And , give firmness unto those who have attained to faith [with these words from Me]:» `I shall cast terror into the hearts of those who are bent on denying the truth; strike, then, their necks, [O believers,] and strike off every one of their finger-tips!»s

Dr. Salomo Keyzer

Ook toen uw Heer tot de engelen sprak: Waarlijk ik ben met u; bevestigt dus hen die gelooven. Ik zal schrik in de harten der ongeloovigen werpen. Slaat dus hunne hoofden af, en slaat al de toppen hunner vingers af.

Free Minds

God inspired the Angels: "I am with you so keep firm those who believe. I will cast terror into the hearts of those who have rejected; so strike above the necks, and strike from them every one standing."

Hamza Roberto Piccardo

E quando il tuo Signore ispirò agli angeli: «Invero sono con voi: rafforzate coloro che credono. Getterò il terrore nei cuori dei miscredenti: colpiteli tra capo e collo, colpiteli su tutte le falangi!

Hilali Khan

(Remember) when your Lord inspired the angels, "Verily, I am with you, so keep firm those who have believed. I will cast terror into the hearts of those who have disbelieved, so strike them over the necks, and smite over all their fingers and toes."

Kuliev E.

Вот твой Господь внушил ангелам: «Я – с вами. Укрепите тех, которые уверовали! Я же вселю ужас в сердца тех, которые не веруют. Рубите им головы и рубите им все пальцы».

M.-N.O. Osmanov

[Вспомни, Мухаммад], как твой Господь внушил ангелам, [посланным в помощь муслимом]: Воистину, Я – с вами. Так окажите же поддержку уверовавшим! Я посею страх в сердцах тех, которые не уверовали. Так рубите же им головы и отрубите все пальцы

Mohammad Habib Shakir

When your Lord revealed to the angels: I am with you, therefore make firm those who believe. I will cast terror into the hearts of those who disbelieve. Therefore strike off their heads and strike off every fingertip of them.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

When thy Lord inspired the angels, (saying): I am with you. So make those who believe stand firm. I will throw fear into the hearts of those who disbelieve. Then smite the necks and smite of them each finger.

Palmer

When your Lord inspired the angels – ‹Verily, I am with you; make ye firm then those who believe; I will cast dread into the hearts of those who misbelieve,- strike off their necks then, and strike off from them every finger tip.›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Rabbin, meleklere şöyle vahyediyordu: «Ben sizinle beraberim. İmanı olanları sağlamlaştırın. İnkâr edenlerin kalpleri içine korku salacağım; vurun boyunların üstüne, vurun onların her parmağına.»

Qaribullah

And when Allah revealed to the angels, saying: ‹I shall be with you. Give courage to the believers. I shall cast terror into the hearts of the unbelievers. Strike them above the necks, smite their finger tips. ‹

QXP

This is how your Lord inspired the angels, «I am with you. So make the believers stand firm. I will cast terror in the hearts of the rejecters of the Truth. Launch a swift hard strike to disillusion their command and scatter the soldiers.»

Reshad Khalifa

Recall that your Lord inspired the angels: «I am with you; so support those who believed. I will throw terror into the hearts of those who disbelieved. You may strike them above the necks, and you may strike even every finger.»

Rodwell

When thy Lord spake unto the angels, «I will be with you: therefore stablish ye the faithful. I will cast a dread into the hearts of the infidels.» Strike off their heads then, and strike off from them every finger-tip.

Sale

Also when thy Lord spake unto the angels, saying, verily I am with you; wherefore confirm those who believe. I will cast a dread into the hearts of the unbelievers. Therefore strike off their heads. And strike off all the ends of their fingers.

Sher Ali

When thy Lord revealed to the angels, saying, `I am with you; so make firm those who believe. I will cast terror into the hearts of those who disbelieve. Smite them above their necks, and smite off all finger-tips.›

Unknown German

Da dein Herr den Engeln offenbarte: «Ich bin mit euch; so festiget denn die Gläubigen. In die Herzen der Ungläubigen werde Ich Schrecken werfen. Treffet (sie) oberhalb des Nackens und schlagt ihnen die Fingerspitzen ab!»

V. Porokhova

Тогда Господь ваш ангелам внушил: «Я – с вами! ■ Вселите стойкость в тех, которые уверовали (в Бога)! ■ Я же в сердца таких, в ком веры нет, посею страх. ■ Вы по надшейной части головы их бейте ■ И бейте их по кончикам всех пальцев».

Yakub Ibn Nugman

Раббың фәрештәләргә вәхий кылганда әйтер: «Тәхкыйк мин мөэминнәрне сезнең белән куәтләрмен, мөэминнәрне мәхкәмлеккә беркетегез, җиңәчәкләрен белсеннәр. Кәферләрнең күңеленә бик тиз курку салырмын, ий мөэминнәр! Сугышта кәферләрнең муенына һәм һәр буыннарына сугыгыз!»

جالندہری

جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں۔ میں ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں رعب وہیبت ڈالے دیتا ہوں تو ان کے سر مار (کر) اڑا دو اور ان کا پور پور مار (کر توڑ) دو

طاہرالقادری

(اے حبیبِ مکرم! اپنے اعزاز کا وہ منظر بھی یاد کیجئے) جب آپ کے رب نے فرشتوں کو پیغام بھیجا کہ (اَصحابِ رسول کی مدد کے لئے) میں (بھی) تمہارے ساتھ ہوں، سو تم (بشارت و نصرت کے ذریعے) ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، میں ابھی کافروں کے دلوں میں (لشکرِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا) رعب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں سو تم (کافروں کی) گردنوں کے اوپر سے ضرب لگانا اور ان کے ایک ایک جوڑ کو توڑ دینا،

1 نظر برای “سوره الأنفال (8) آیه 12

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.