سوره الأنفال (8) آیه 65

قرآن، سوره الأنفال (8) آیه 65

آیه پسین: سوره الأنفال (8) آیه 66
آیه پیشین: سوره الأنفال (8) آیه 64

عربی

يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ

بدون حرکات عربی

يا أيّها النّبيّ حرّض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين و إن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الّذين كفروا بأنّهم قوم لا يفقهون

خوانش

Ya ayyuha alnnabiyyu harridi almu/mineena AAala alqitali in yakun minkum AAishroona sabiroona yaghliboo mi-atayni wa-in yakun minkum mi-atun yaghliboo alfan mina allatheena kafaroo bi-annahum qawmun la yafqahoona

آیتی

اي پيامبر ، مؤمنان را به جنگ برانگيز اگر از شما بيست تن باشند و در، جنگ پايداري کنند ، بر دويست تن غلبه خواهند يافت و اگر صد تن باشند ، بر هزار تن از کافران پيروز مي شوند زيرا آنان مردمي عاري از فهمند

خرمشاهی

اى پيامبر مؤمنان را به جهاد برانگيز; [و بدان كه] اگر از شما بيست تن شكيبا باشند، بر دويست تن غلبه خواهند كرد و اگر از شما صد تن باشند بر هزار تن از كافران غلبه مى كنند، چرا كه اينان قومى هستند كه چيزى در نمى يابند.

کاویانپور

مؤمنين را براى پيكار تشويق كن اگر از شما بيست تن صابر و با استقامت باشند، بر دويست تن (كافر) پيروز ميشوند و اگر از شما صد تن صابر باشند، بر هزار نفر از كافران پيروز ميگردند. زيرا آنان جماعتى هستند كه نمى‏فهمند.

انصاریان

ای پیامبر! مؤمنان را به جنگ برانگیز که اگر از شما بیست نفر صابر باشند بر دویست نفر چیره می شوند، و اگر از شما صد نفر [صابر] باشند بر هزار نفر از کافران چیره می شوند؛ زیرا آنان گروهی هستند [که حقایق توحید و قدرت خدا را] نمی فهمند.

سراج

اى پيامبر ترغيب كن مؤمنان را بر كارزار كردن (با كفار) و اگر باشد از شما بيست تن شكيبا (در معركه كارزار) پيروز خواهند شد بر دويست تن (از دشمنان) و اگر باشد از شما صد تن پيروز شوند بر هزار تن از آنانكه كفر ورزيدند بواسطه آنكه ايشان گروهى‏اند كه نمى‏فهمند

فولادوند

اى پيامبر، مؤمنان را به جهاد برانگيز. اگر از [ميان‏] شما بيست تن، شكيبا باشند بر دويست تن چيره مى‏شوند، و اگر از شما يكصد تن باشند بر هزار تن از كافران پيروز مى‏گردند، چرا كه آنان قومى‏اند كه نمى‏فهمند.

پورجوادی

اى پيامبر! مؤمنان را به جنگ تشويق كن، اگر بيست نفر از شما مقاوم باشند بر دويست نفر پيروز مى‏شوند و صد نفر از شما بر هزار نفر از كافران پيروز خواهند شد زيرا آنها مردمى نادانند.

حلبی

اى پيامبر! مؤمنان را بر قتال برانگيز. اگر از شما بيست تن شكيبا باشند بر دويست تن چيره مى‏شوند براى آنكه آنها گروهى هستند كه نمى‏فهمند.

اشرفی

اى پيغمبر ترغيب كن مؤمنان را بر كارزار اگر بوده باشد از شما بيست از صبر كنندگان غالب شوند بر دويست و اگر باشد از شما صد غالب شوند بر هزار از آنان كه كافر شدند بسبب آنكه آنها گروهى‏اند كه نمى‏فهمند

خوشابر مسعود انصاري

اى پيامبر، مؤمنان را به جهاد بر انگيز. اگر بيست نفر بردبار از شما باشند بر دويست نفر چيره گردند و اگر صد نفر از شما [بردبار] باشند بر هزار نفر از كافران- از آن روى كه آنان گروهى هستند كه در نمى‏يابند- چيره گردند

مکارم

ای پیامبر! مؤمنان را به جنگ (با دشمن) تشویق کن! هرگاه بیست نفر با استقامت از شما باشند، بر دویست نفر غلبه می‌کنند؛ و اگر صد نفر باشند، بر هزار نفر از کسانی که کافر شدند، پیروز می‌گردند؛ چرا که آنها گروهی هستند که نمی‌فهمند!

مجتبوی

اى پيامبر، مؤمنان را بر كارزار برانگيز اگر از شما بيست تن شكيبا باشند- كه در جنگ پايدارى كنند- بر دويست تن [از كافران‏] چيره شوند و اگر از شما صد تن باشند بر هزار تن از آنها كه كافر شدند چيره شوند زيرا كه آنها گروهى نافهم و نادانند- ايمان و انگيزه‏اى ندارند و از اينرو در كارزار شكيبايى و پايدارى نمى‏كنند.

مصباح زاده

اى پيغمبر ترغيب كن مؤمنان را بر كارزار اگر بوده باشد از شما بيست از صبر كنندگان غالب شوند بر دويست و اگر باشد از شما صد غالب شوند بر هزار از آنان كه كافر شدند بسبب آنكه آنها گروهى‏اند كه نمى‏فهمند

معزی

اى پيمبر برانگيز مؤمنان را بر جنگ اگر باشد از شما بيست تن بردبار چيره شوند دويست تن را و اگر باشد از شما صد تن چيره شوند يكهزار را از آنان كه كفر ورزيدند اين بدان است كه ايشانند گروهى كه درنمى يابند

قمشه ای

ای رسول، مؤمنان را بر جنگ ترغیب کن که اگر بیست نفر از شما صبور و پایدار باشند بر دویست نفر غالب خواهند شد و اگر صد نفر بوده بر هزار نفر از کافران غلبه خواهند کرد، زیرا آنها گروهی بی‌دانشند.

رشاد خليفه

تو اي پيامبر، مؤمنان را به جنگيدن تشويق كن. اگر بيست نفر از شما ثابت قدم باشند، مي توانند دويست نفر را شكست دهند و صد نفر از شما مي توانند بر هزار نفر از كافران غلبه كنند، زيرا آنها مردمي هستند كه نمي فهمند.

Literal

You, you the prophet, instigate/urge/encourage the believers on (to) the fighting/killing. If (there) be twenty patient from you, they will defeat/conquer two hundred, and if (there) be one hundred from you, they defeat/conquer a thousand, from those who disbelieved, because they (E) (are) a nation (that) do not understand/know .

Al-Hilali Khan

O Prophet (Muhammad SAW)! Urge the believers to fight. If there are twenty steadfast persons amongst you, they will overcome two hundred, and if there be a hundred steadfast persons they will overcome a thousand of those who disbelieve, because they (the disbelievers) are people who do not understand.

Arthur John Arberry

O Prophet, urge on the believers to fight. If there be twenty of you, patient men, they will overcome two hundred; if there be a hundred of you, they will overcome a thousand unbelievers, for they are a people who understand not.

Asad

O Prophet! Inspire the believers to conquer all fear of death when fighting,b9 [so that,] if there be twenty of you who are patient in adversity, they might overcome two hundred; and [that,] if there be one hundred of you, they might overcome one thousand of those who are bent on denying the truth, because they are people who cannot grasp it.»

Dr. Salomo Keyzer

O profeet! zet de geloovigen tot oorlog aan; indien twintig uwer volhardend zijn, zullen zij twee honderd overwinnen, en indien er een honderd van u zijn, zullen zij duizend overwinnen van degenen die niet gelooven, daar zij een volk zijn dat niet begrijpt.

Free Minds

O prophet, urge the believers to fight. If there are twenty of you who are patient, they will defeat two hundred. And if there are one hundred of you, they will defeat one thousand from amongst those who reject; that is because they are a people who do not comprehend.

Hamza Roberto Piccardo

O Profeta, incita i credenti alla lotta. Venti di voi, pazienti, ne domineranno duecento e cento di voi avranno il sopravvento su mille miscredenti. Ché in verità è gente che nulla comprende.

Hilali Khan

O Prophet (Muhammad SAW)! Urge the believers to fight. If there are twenty steadfast persons amongst you, they will overcome two hundred, and if there be a hundred steadfast persons they will overcome a thousand of those who disbelieve, because they (the disbelievers) are people who do not understand.

Kuliev E.

О Пророк! Вдохновляй верующих на сражение. Если будет среди вас двадцать терпеливых, то они одолеют две сотни; если же их среди вас будет сотня, то они одолеют тысячу неверующих, потому что они – люди неразумеющие.

M.-N.O. Osmanov

О Пророк! Воодушевляй верующих сражаться [с неверными]. Двадцать стойких из вас одолеют две сотни [неверных]; если же вас будет сто [стойких], они одолеют тысячу неверных, так как неверные – люди неразумеющие.

Mohammad Habib Shakir

O Prophet! urge the believers to war; if there are twenty patient ones of you they shall overcome two hundred, and if there are a hundred of you they shall overcome a thousand of those who disbelieve, because they are a people who do not understand.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

O Prophet! Exhort the believers to fight. If there be of you twenty steadfast they shall overcome two hundred, and if there be of you a hundred (steadfast) they shall overcome a thousand of those who disbelieve, because they (the disbelievers) are a folk without intelligence.

Palmer

O thou prophet! urge on the believers to fight. If there be of you twenty patient men, they shall conquer two hundred; if there be of you a hundred, they shall conquer a thousand of those who misbelieve, because they are a people who did not discern.-

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Ey Peygamber! Müminleri çarpışmaya teşvik et! Sizden sabırlı yirmi kişi olsa, küfre sapanların iki yüzüne galip gelir; sizden yüz kişi olsa, onların binine galebe çalar. Çünkü onlar gereğince anlamayan bir topluluktur.

Qaribullah

O Prophet, urge the believers to fight. If there are twenty patient men among you, you shall overcome two hundred, and if there are a hundred, they shall overcome a thousand unbelievers, for they are a nation who do not understand.

QXP

O Prophet! Inspire the believers to conquer all fear of death when fighting in the Cause of Allah. So that if there be twenty of you who are patient in adversity, they might overcome two hundred; and if there be one hundred of you, they might overcome one thousand of those who are bent upon denying the Truth. This is because the rejecters cannot grasp the Eternal rewards that infuse enthusiasm in the believers.

Reshad Khalifa

O you prophet, you shall exhort the believers to fight. If there are twenty of you who are steadfast, they can defeat two hundred, and a hundred of you can defeat a thousand of those who disbelieved. That is because they are people who do not understand.

Rodwell

O prophet! stir up the faithful to the fight. Twenty of you who stand firm shall vanquish two hundred: and if there be a hundred of you they shall vanquish a thousand of the infidels, for they are a people devoid of understanding.

Sale

O prophet, stir up the faithful to war: If twenty of you persevere with constancy, they shall overcome two hundred, and of there be one hundred of you, they shall overcome a thousand of those who believe not; because they are a people which do not understand.

Sher Ali

O Prophet, urge the believers to fight. If there be of you twenty who are steadfast, they shall overcome two hundred; And if there be a hundred of you, they shall overcome a thousand of those who disbelieve, because they are a people do not understand.

Unknown German

O Prophet, feuere die Gläubigen zum Kampf an. Sind auch nur zwanzig Standhafte unter euch, sie sollen zweihundert überwinden; und sind hundert unter euch, sie sollen tausend überwinden von denen, die ungläubig sind, weil das ein Volk ist, das nicht versteht.

V. Porokhova

О пророк! Ты поднимай уверовавших на сраженье. ■ И будь из вас хоть двадцать терпеливо-стойких, ■ Им – победить две сотни человек! ■ А если будет сотня вас, ■ Вы победите тысячу неверных, – ■ Они ведь лишены любого пониманья!

Yakub Ibn Nugman

Ий пәйгамбәр! Мөэминнәрне сугышка кызыктыр! Әгәр сездән чыдамлы егерме ирләр булса, алар ике йөз кәферне җиңәрләр, әгәр сездән чыдамлы йөз ир булса, алар мең кәферне җиңәрләр, ул кәферләр ярдәм Аллаһудан икәнлекне аңламаулары өчен.

جالندہری

اے نبی! مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو۔ اور اگر تم بیس آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو دو سو کافروں پر غالب رہیں گے۔ اور اگر سو (ایسے) ہوں گے تو ہزار پر غالب رہیں گے۔ اس لیے کہ کافر ایسے لوگ ہیں کہ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے

طاہرالقادری

اے نبئ (مکرّم!) آپ ایمان والوں کو جہاد کی ترغیب دیں (یعنی حق کی خاطر لڑنے پر آمادہ کریں)، اگر تم میں سے (جنگ میں) بیس (٢٠) ثابت قدم رہنے والے ہوں تو وہ دو سو (٢٠٠) (کفار) پر غالب آئیں گے اور اگر تم میں سے (ایک) سو (ثابت قدم) ہوں گے تو کافروں میں سے (ایک) ہزار پر غالب آئیں گے اس وجہ سے کہ وہ (آخرت اور اس کے اجرِ عظیم کی) سمجھ نہیں رکھتے (سو وہ اس قدر جذبہ و شوق سے نہیں لڑ سکتے جس قدر وہ مومن جو اپنی جانوں کا جنت اور اللہ کی رضا کے عوض سودا کر چکے ہیں)،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.