سوره الأنفال (8) آیه 66

قرآن، سوره الأنفال (8) آیه 66

آیه پسین: سوره الأنفال (8) آیه 67
آیه پیشین: سوره الأنفال (8) آیه 65

عربی

الآْنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَ عَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

بدون حرکات عربی

الآن خفّف اللّه عنكم و علم أنّ فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين و إن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن اللّه و اللّه مع الصّابرين

خوانش

Al-ana khaffafa Allahu AAankum waAAalima anna feekum daAAfan fa-in yakun minkum mi-atun sabiratun yaghliboo mi-atayni wa-in yakun minkum alfun yaghliboo alfayni bi-ithni Allahi waAllahu maAAa alssabireena

آیتی

اکنون خدا بار از دوشتان برداشت و از ناتوانيتان آگاه شد اگر از شماصد، تن باشند و در جنگ پاي فشرند ، بر دويست تن پيروز مي شوند و اگر از شما هزار تن باشند ، به ياري خدا بر دو هزار تن پيروز مي شوند و خدابا آنهاست که پايداري مي کنند

خرمشاهی

اينك خداوند بر شما آسان گرفت و معلوم داشت كه در شما ضعفى هست، پس اگر از شما صد تن شكيبا باشند بر دويست تن غلبه مى كنند و اگر از شما هزار تن باشند، به توفيق الهى بر دو هزار تن غلبه مى كنند، و خداوند با شكيبايان است.

کاویانپور

اكنون خدا (در مقابله با دشمن) بر شما تخفيف داد و (تكاليف سنگين را از شما برداشت) دانست كه در شما ضعف (ايمان) وجود دارد. بنا بر اين اگر يكصد تن با استقامت از شما باشند، بر دويست تن پيروز مى‏شوند و اگر هزار نفر صابر (ثابت قدم) از شما باشند، بر دو هزار نفر (كافر) بيارى خدا پيروز خواهند شد و خدا همواره با صابران و استقامت كنندگان است.

انصاریان

اکنون خدا به شما تخفیف داد و معلوم داشت که در شما ضعفی هست؛ بنابراین اگر از شما صد نفر صابر باشند بر دویست نفر چیره می شوند، و اگر هزار نفر [صابر] باشند، به فرمان خدا بر دو هزار نفر چیره می شوند؛ و خدا با صابران است.

سراج

اكنون (اين حكم گرانبار شما را) سبك كرد خدا از شما و دانست آنكه در شما ضعف (در ايمان) است پس اگر باشد از شما صد تن شكيبا (بركارزار) پيروز خواهند شد بر دويست تن و اگر باشد از شما هزار تن (شكيبا بر جهاد) پيروز خواهند شد بر دو هزار تن بفرمان خدا و خدا با شكيبايانست

فولادوند

اكنون خدا بر شما تخفيف داده و معلوم داشت كه در شما ضعفى هست. پس اگر از [ميان‏] شما يكصد تن شكيبا باشند بر دويست تن پيروز گردند، و اگر از شما هزار تن باشند، به توفيق الهى بر دو هزار تن غلبه كنند، و خدا با شكيبايان است.

پورجوادی

اما اكنون خداوند مى‏داند كه ضعفى در شما وجود دارد، و كار را بر شما آسان گرفت: اگر از شما صد نفر مقاوم باشند بر دويست نفر پيروز مى‏شوند و اگر هزار نفر باشند به فرمان خدا بر دو هزار نفر پيروز خواهند شد، و خداوند با صابران است.

حلبی

اكنون خدا كار شما را سبك كرد و دانست كه در شما ضعفى هست و اگر از شما صد تن شكيبا باشند بر دويست تن چيره مى‏شوند و اگر از شما هزار [تن‏] باشند، به اذن خدا بر دو هزار تن چيره شوند و خدا با شكيبايان است.

اشرفی

اكنون تخفيف داد خدا از شما و دانست كه در شما ناتوانيست پس اگر باشد از شما صد صبر كننده غالب ميشوند بر دويست و اگر بوده باشد از شما هزار غالب ميشوند بر دو هزار بدستورى خدا و خدا با صبر كنندگانست

خوشابر مسعود انصاري

اينك خداوند از [مسئوليت‏] شما كاست و معلوم داشت كه در شما ضعفى است. پس اگر صد نفر بردبار از شما باشند بر دويست نفر چيره گردند. و اگر هزار نفر از شما باشند به اذن خداوند بر دو هزار نفر چيره گردند و خداوند با بردباران است

مکارم

هم اکنون خداوند به شما تخفیف داد، و دانست که در شما ضعفی است؛ بنابراین، هرگاه یکصد نفر با استقامت از شما باشند، بر دویست نفر پیروز می‌شوند؛ و اگر یکهزار نفر باشند، بر دو هزار نفر به فرمان خدا غلبه خواهند کرد! و خدا با صابران است!

مجتبوی

اكنون- پس از روز بَدر- خدا بار شما را سبك كرد و دانست كه در شما سستى و ناتوانى هست پس اگر از شما صد تن شكيبا باشند بر دويست تن چيره شوند و اگر از شما هزار تن باشند بر دو هزار تن چيره شوند- به خواست خدا-، و خدا با شكيبايان است.

مصباح زاده

اكنون تخفيف داد خدا از شما و دانست كه در شما ناتوانيست پس اگر باشد از شما صد صبر كننده غالب ميشوند بر دويست و اگر بوده باشد از شما هزار غالب ميشوند بر دو هزار بدستورى خدا و خدا با صبر كنندگانست

معزی

اكنون كاست خدا (سبك كرد) از شما و دانست كه در شما است ناتوانى اى پس اگر باشد از شما صد تن بردبار چيره شوند دويست تن را و اگر باشد از شما هزار تن چيره آيند بر دو هزار به اذن خدا و خدا است با صبركنندگان

قمشه ای

اکنون (پس از جنگ بدر) خدا بر شما تخفیف داد و معلوم کرد که در شما ضعف (ایمان) راه یافته، پس اگر صد نفر از شما صبور و پایدار باشند بر دویست نفر و اگر هزار، بر دو هزار آنان به اذن خدا غالب خواهند شد، و خدا با صابران است.

رشاد خليفه

اكنون (كه عده زيادي از افراد جديد به شما ملحق شده اند) خدا آن را براي شما آسان تر كرد، زيرا او مي داند كه شما مانند گذشته قوي نيستيد. از اين پس، به خواست خدا صد نفر مؤمن ثابت قدم مي توانند دويست نفر را شكست دهند و هزار نفر از شما مي توانند بر دو هزار نفر غلبه كنند. خدا با كساني است كه صبورانه استقامت مي ورزند.

Literal

Now God reduced/lightened from you, and He knew that in you (is) weakness, so if (there) be from you one hundred patient, they defeat/conquer two hundred, and if (there) be from you a thousand, they defeat/conquer two thousand with God’s permission/pardon, and God (is) with the patient.

Al-Hilali Khan

Now Allah has lightened your (task), for He knows that there is weakness in you. So if there are of you a hundred steadfast persons, they shall overcome two hundred, and if there are a thousand of you, they shall overcome two thousand with the Leave of Allah. And Allah is with As-Sabirin (the patient ones, etc.).

Arthur John Arberry

Now God has lightened it for you, knowing that there is weakness in you. If there be a hundred of you, patient men, they will overcome two hundred; if there be of you a thousand, they will overcome two thousand by the leave of God; God is with the patient.

Asad

For the time being, [however,] God has lightened your burden. for He knows that you are weak: and so, if there be one hundred of you who are patient in adversity, they should [be able to]› overcome two hundred; and if there be one thousand of you, they should [be able to] overcome two thousand by God’s leave: for God is with those who are patient in adversity.›

Dr. Salomo Keyzer

God heeft uwe taak gemakkelijk gemaakt; want hij weet dat gij zwak waart. Indien er een honderd van u zijn die volharden, zullen zij twee honderd overwinnen, en indien er duizend van u zijn zullen zij tweeduizend overwinnen, door Gods verlof; want God is met hen die volharden.

Free Minds

Now, God has lightened for you, for He knows that there is weakness in you. If there are one hundred of you who are patient, they will defeat two hundred. And if there are one thousand of you, they will defeat two thousand by God’s leave. God is with the patient.

Hamza Roberto Piccardo

Ora Allah vi ha alleggerito [l’ordine], Egli conosce l’inadeguatezza che è in voi. Cento di voi, perseveranti, ne domineranno duecento; e se sono mille, con il permesso di Allah, avranno il sopravvento su duemila. Allah è con coloro che perseverano.

Hilali Khan

Now Allah has lightened your (task), for He knows that there is weakness in you. So if there are of you a hundred steadfast persons, they shall overcome two hundred, and if there are a thousand of you, they shall overcome two thousand with the Leave of Allah. And Allah is with As-Sabirin (the patient ones, etc.).

Kuliev E.

Теперь Аллах облегчил ваше бремя, ибо Ему известно, что вы слабы. Если среди вас будет сто терпеливых, то они одолеют две сотни; если же их среди вас будет тысяча, то с позволения Аллаха они одолеют две тысячи. Воистину, Аллах – с терпеливыми.

M.-N.O. Osmanov

Ныне, поскольку Аллах знает, что вы слабы, Он облегчил ваше положение, так что если вас будет сто стойких воинов, то они одолеют две сотни неверных; если вас будет тысяча стойких воинов, то они одолеют две тысячи по дозволению Аллаха. Ведь Аллах – на стороне стойких мужей.

Mohammad Habib Shakir

For the present Allah has made light your burden, and He knows that there is weakness in you; so if there are a hundred patient ones of you they shall overcome two hundred, and if there are a thousand they shall overcome two thousand by Allah’s permission, and Allah is with the patient.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Now hath Allah lightened your burden, for He knoweth that there is weakness in you. So if there be of you a steadfast hundred they shall overcome two hundred, and if there be of you a thousand (steadfast) they shall overcome two thousand by permission of Allah. Allah is with the steadfast.

Palmer

Now has God made it light for you; He knows that there is a weakness amongst you: but if there be amongst you but a patient hundred, they will conquer two hundred; and if there be of you a thousand, they will conquer two thousand, by the permission of God,- for God is with the patient!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Şimdi, Allah yükünüzü hafifletti. Bilmiştir ki, sizde bir zaaf var. İçinizden sabırlı yüz kişi olsa, iki yüz kişiye galip gelir; sizden bin kişi olsa, Allah’ın izniyle iki bin kişiye galebe çalar. Allah, sabredenlerle beraberdir!

Qaribullah

Allah has now lightened it for you, for He knows that there is weakness amongst you. If there are a hundred patient men among you, they shall overcome two hundred; and if there are a thousand, they shall, by the permission of Allah, defeat two thousand. Allah is with the patient.

QXP

For the time being, however, Allah has lightened your burden, for He knows that you are weak. And so, if there be one hundred of you who are steadfast in adversity, they should be able to overcome two hundred; and if there be one thousand of you, they should be able to overcome two thousand by Allah’s Leave. For, Allah is with those who are steadfast in adversity.

Reshad Khalifa

Now (that many new people have joined you) GOD has made it easier for you, for He knows that you are not as strong as you used to be. Henceforth, a hundred steadfast believers can defeat two hundred, and a thousand of you can defeat two thousand by GOD’s leave. GOD is with those who steadfastly persevere.

Rodwell

Now hath God made your work easy, for he knoweth how weak ye are. If there be an hundred of you who endure resolutely, they shall vanquish two hundred; and if there be a thousand of you, they shall vanquish two thousand by God’s permission; for God is with those who are resolute to endure.

Sale

Now hath God eased you, for He knew that ye were weak. If there be an hundred of you who persevere with constancy, they shall overcome two hundred; and if there be a thousand of you, they shall overcome two thousand, by the permission of God; for God is with those who persevere.

Sher Ali

For the present ALLAH has lighten your burden, for HE knows that there is weakness in you. So, if there be a hundred of you who are steadfast, they shall overcome two hundred; and if there be a thousand of you, they shall overcome two thousand by the command of ALLAH. And ALLAH is with those who are steadfast.

Unknown German

Jetzt aber hat Allah euch eure Bürde erleichtert, denn Er weiß, daß in euch Schwachheit ist. Wenn also unter euch hundert Standhafte sind, so sollen sie zweihundert überwinden; und wenn tausend unter euch sind, so sollen sie zweitausend überwinden nach Allahs Gebot. Und Allah ist mit den Standhaften.

V. Porokhova

Вам ныне облегчил Аллах (земное бремя) – ■ Он знает: есть в вас слабость; ■ И если среди вас – ■ сто терпеливо-стойких, ■ Им – победить две сотни человек! ■ А если среди вас есть тысяча таких, ■ Им, с изволения Аллаха, ■ Две тысячи неверных победить! ■ Аллах ведь с теми, ■ Кто терпение и стойкость проявляет.

Yakub Ibn Nugman

Хәзер инде Аллаһ сезгә җиңеллек кылды, чөнки сезнең арагызда зәгыйфьләр барлыгын Аллаһ белде, сездән чыдамлы бер йөз кеше булса, ике йөз кәферне җиңәрләр, әгәр сездән мең чыдамлы кеше булса, ике мең кәферне җиңәрләр Аллаһуның ярдәме белән, Аллаһ чыдамлы мөэминнәр белән бергәдер.

جالندہری

اب خدا نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا اور معلوم کرلیا کہ (ابھی) تم میں کسی قدر کمزوری ہے۔ پس اگر تم میں ایک سو ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو دو سو پر غالب رہیں گے۔ اور اگر ایک ہزار ہوں گے تو خدا کے حکم سے دو ہزار پر غالب رہیں گے۔ اور خدا ثابت قدم رہنے والوں کا مدد گار ہے

طاہرالقادری

اب اللہ نے تم سے (اپنے حکم کا بوجھ) ہلکا کر دیا اسے معلوم ہے کہ تم میں (کسی قدر) کمزوری ہے سو (اب تخفیف کے بعد حکم یہ ہے کہ) اگر تم میں سے (ایک) سو (آدمی) ثابت قدم رہنے والے ہوں (تو) وہ دو سو (کفار) پر غالب آئیں گے اور اگر تم میں سے (ایک) ہزار ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے دو ہزار (کافروں) پر غالب آئیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے (یہ مومنوں کے لئے ہدف ہے کہ میدانِ جہاد میں ان کے جذبۂ ایمانی کا اثر کم سے کم یہ ہونا چاہیئے)،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.