سوره التوبة (9) آیه 19

قرآن، سوره التوبة (9) آیه 19

آیه پسین: سوره التوبة (9) آیه 20
آیه پیشین: سوره التوبة (9) آیه 18

عربی

أَ جَعَلْتُمْ سِقايَةَ الْحاجِّ وَ عِمارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الآْخِرِ وَ جاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

بدون حرکات عربی

أ جعلتم سقاية الحاجّ و عمارة المسجد الحرام كمن آمن باللّه و اليوم الآخر و جاهد في سبيل اللّه لا يستوون عند اللّه و اللّه لا يهدي القوم الظّالمين

خوانش

AjaAAaltum siqayata alhajji waAAimarata almasjidi alharami kaman amana biAllahi waalyawmi al-akhiri wajahada fee sabeeli Allahi la yastawoona AAinda Allahi waAllahu la yahdee alqawma alththalimeena

آیتی

آيا آب دادن به حاجيان و عمارت مسجدالحرام را با ايمان به خدا و روز قيامت و جهاد در راه خدا برابر مي دانيد ؟ نه ، نزد خدا برابر نيستند و خدا ستمکاران را هدايت نمي کند

خرمشاهی

آيا آب دادن به حاجيان و آباد سازى مسجدالحرام را همانند [عمل] كسى مى شماريد كه به خداوند و روز بازپسين ايمان آورده و در راه خدا جهاد كرده است؟ اينان نزد خداوند برابر نيستند; و خداوند ستمكاران [مشركان] را هدايت نمى كند.

کاویانپور

آيا سيراب كردن حجاج و آباد ساختن مسجد الحرام را با اعمال كسى برابر قرار مى‏دهند كه بخدا و روز آخرت ايمان آورده است و در راه خدا جهاد مى‏كند؟ در پيشگاه خدا هرگز برابر نيستند و خدا گروه ستمكاران را هدايت نمى‏كند.

انصاریان

آیا آب دادن به حاجیان و آباد کردن مسجدالحرام را مانند [عمل] کسی قرار داده اید که به خدا و روز قیامت ایمان آورده و در راه خدا جهاد کرده است؟! [این دو] نزد خدا برابر و یکسان نیستند و خدا گروه ستمکاران را هدایت نمی کند.

سراج

آيا قرار داده‏ايد آب دادن حاجيان و آباد كردن مسجد الحرام را مانند (عمل) كسى كه ايمان آورده بخدا و روز واپسين و جهاد كرده است در راه خدا (اين دو گروه) يكسان نيستند نزد خدا و خدا رهبرى نمى‏كند گروه ستمكاران (مشركان) را

فولادوند

آيا سيراب ساختن حاجيان و آباد كردن مسجد الحرام را همانند [كار] كسى پنداشته‏ايد كه به خدا و روز بازپسين ايمان آورده و در راه خدا جهاد مى‏كند؟ [نه، اين دو] نزد خدا يكسان نيستند، و خدا بيدادگران را هدايت نخواهد كرد.

پورجوادی

آيا آب رساندن به حاجيان و آباد كردن مسجد الحرام را با عمل كسى كه به خدا و روز قيامت ايمان آورده است و در راه خدا جهاد مى‏كند، برابر مى‏گيريد، نه، آنها نزد خدا مساوى نيستند و خدا ستمكاران را هدايت نمى‏كند.

حلبی

آيا آب دادن به حاجيان و آباد كردن مسجد الحرام را مانند [كار] كسى قرار مى‏دهيد كه به خدا و روز آخرت ايمان آورد و در راه خدا جهاد كرد؟ [اين دو گروه‏] نزد خدا يكسان نيستند و خدا گروه ستمكاران را هدايت نمى‏كند،

اشرفی

آيا قرار داديد آب دادن حاج و عمارت مسجد الحرام را چون كسيكه گرويد بخدا و روز بازپسين و جهاد كرد در راه خدا يكسان نباشند نزد خدا و خدا هدايت نمى‏كند گروه ستمكاران را

خوشابر مسعود انصاري

آيا آب دادن به حاجيان و آباد ساختن مسجد الحرام را مانند [كار] كسى قرار داده‏ايد كه به خداوند و روز قيامت ايمان آورده و در راه خدا جهاد كرده است [اينها] در نزد خداوند يكسان نيستند. و خداوند گروه ستمكاران را هدايت نمى‏كند

مکارم

آیا سیراب کردن حجاج، و آباد ساختن مسجد الحرام را، همانند (عمل) کسی قرار دادید که به خدا و روز قیامت ایمان آورده، و در راه او جهاد کرده است؟!(این دو،) نزد خدا مساوی نیستند! و خداوند گروه ظالمان را هدایت نمی‌کند!

مجتبوی

آيا آب دادن حاجيان و آبادكردن مسجد الحرام را با [ايمان و عمل‏] آن كس كه به خداى و روز واپسين ايمان آورده و در راه خدا جهاد كرده برابر مى‏داريد؟ نزد خدا هرگز برابر و يكسان نيستند، و خدا گروه ستمكاران را راه ننمايد.

مصباح زاده

آيا قرار داديد آب دادن حاج و عمارت مسجد الحرام را چون كسى كه گرويد بخدا و روز بازپسين و جهاد كرد در راه خدا يكسان نباشند نزد خدا و خدا هدايت نمى‏كند گروه ستمكاران را

معزی

آيا قرار داديد آب دادن حاجيان و آبادى مسجد حرام را مانند آنكه ايمان آورده است به خدا و در روز آخر و بكوشيده است در راه خدا يكسان نيستند نزد خدا و خدا هدايت نكند گروه ستمگران را

قمشه ای

آیا رتبه سقایت و آب دادن به حاجیان (یعنی مقام عباس) و تعمیر کردن مسجد الحرام (یعنی مقام شَیْبه) را با (مقام) آن کس که به خدا و به روز قیامت ایمان آورده و در راه خدا جهاد کرده (چون علی علیه السلام) یکسان شمرید؟هرگز آنان نزد خدا یکسان نخواهند بود، و خدا ظالمان را هدایت نخواهد کرد.

رشاد خليفه

آيا گمان کرده ايد که آب دادن به حجاج و رسيدگي به مسجدالحرام را مي توان با ايمان به خدا و روز آخر و كوشش در راه خدا جايگزين کرد؟ آنها از نظر خدا يکسان نيستند. خدا مردم پليد را هدايت نمي کند.

Literal

Did you make the pilgrimage’s drinking place/cup (water carrying) and tending to/visiting the Mosque the Forbidden/Sacred as who believed with God and the Day the Last/Resurrection Day, and struggled/exerted in God’s way/sake ? They do not become equal/alike at God, and God does not guide the nation the unjust/oppressive.

Al-Hilali Khan

Do you consider the providing of drinking water to the pilgrims and the maintenance of Al-Masjid-al-Haram (at Makkah) as equal to the worth of those who believe in Allah and the Last Day, and strive hard and fight in the Cause of Allah? They are not equal before Allah. And Allah guides not those people who are the Zalimoon (polytheists and wrong-doers).

Arthur John Arberry

Do you reckon the giving of water to pilgrims and the inhabiting of the Holy Mosque as the same as one who believes in God and the Last Day and struggles in the way of God? Not equal are they in God’s sight; and God guides not the people of the evildoers.

Asad

Do you, perchance, regard the [mere] giving of water to pilgrims and the tending of the Inviolable House of Worship as being equal to [the works of] one who believes in God and the Last Day and strives hard in God’s cause? These [things] are not equal in the sight of God.2′ And God does not grace with His guidance people who [deliberately] do wrong.

Dr. Salomo Keyzer

Rekent gij het reiken van drank aan de bedevaartgangers en het bezoeken van den heiligen tempel, als daden van dezelfde verdienste als diegene, welke door hem worden verricht, die in God en den laatsten dag gelooft en voor Gods eeredienst strijdt? Zij zullen voor God niet gelijk zijn; want God leidt de onrechtvaardigen niet.

Free Minds

Have you made the watering of the pilgrim and the maintenance of the Restricted Temple the same as one who believes in God and the Last Day and he strives in the cause of God? They are not the same with God. And God does not guide the wicked people.

Hamza Roberto Piccardo

Metterete sullo stesso piano quelli che danno da bere ai pellegrini e ser- vono il Sacro Tempio e quelli che credono in Allah e nell’Ultimo Giorno e lottano per la Sua causa? Non sono uguali di fronte a Allah. Allah non guida gli ingiusti.

Hilali Khan

Do you consider the providing of drinking water to the pilgrims and the maintenance of Al-Masjid-al-Haram (at Makkah) as equal to the worth of those who believe in Allah and the Last Day, and strive hard and fight in the Cause of Allah? They are not equal before Allah. And Allah guides not those people who are the Zalimoon (polytheists and wrong-doers).

Kuliev E.

Неужели утоление жажды паломника и содержание Заповедной мечети вы приравниваете к деяниям тех, кто уверовал в Аллаха и в Последний день и сражался на пути Аллаха? Они не равны перед Аллахом, и Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей.

M.-N.O. Osmanov

Неужели утоление жажды паломника и пребывание в Запретной мечети вы приравниваете к [деяниям] тех, кто уверовал в Аллаха и в Судный день, кто выказывал рвение на пути Аллаха? Они не равны пред Аллахом, ибо Он не ведет прямым путем нечестивых.

Mohammad Habib Shakir

What! do you make (one who undertakes) the giving of drink to the pilgrims and the guarding of the Sacred Mosque like him who believes in Allah and the latter day and strives hard in Allah’s way? They are not equal with Allah; and Allah does not guide the unjust people.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Count ye the slaking of a pilgrim’s thirst and tendance of the Inviolable Place of Worship as (equal to the worth of) him who believeth in Allah and the Last Day, and striveth in the way of Allah? They are not equal in the sight of Allah. Allah guideth not wrongdoing folk.

Palmer

Have ye made out the giving drink to the pilgrims and the repairing to the Sacred Mosque to be like being one who believes in God and in the last day, and is strenuous in the way of God?- they are not equal in God’s sight, and God guides not an unjust people.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Siz; hacı sakalığını, Mescid-i Haram tamirciliğini, Allah’a ve âhiret gününe inanıp Allah yolunda cihat eden kişinin yaptığıyla bir mi tuttunuz? Allah katında bir olmazlar bunlar. Allah, zulüm sergileyenler topluluğuna kılavuzluk etmez.

Qaribullah

Do you consider giving drink to the pilgrims and inhabiting the Sacred Mosque is the same as one who believes in Allah and the Last Day, and struggles in the Way of Allah? These are not held equal by Allah. Allah does not guide the harmdoers.

QXP

Do you think that providing water to Pilgrims and caring for the Sacred Masjid (in Makkah) is equal to the work of him who has Conviction in Allah and the Last Day and then strives in the Cause of Allah? They are not equal in the Sight of Allah. Allah does not intervene to guide those who displace action with ritual.

Reshad Khalifa

Have you considered the watering of the pilgrims and caring for the Sacred Masjid a substitute for believing in GOD and the Last Day, and striving in the cause of GOD? They are not equal in the sight of GOD. GOD does not guide the wicked people.

Rodwell

Do ye place the giving drink to the pilgrims, and the visitation of the sacred temple, on the same level with him who believeth in God and the last day, and fighteth on the way of God? They shall not be held equal by God: and God guideth not the unrighteous.

Sale

Do ye reckon the giving drink to the pilgrims, and the visiting of the holy temple to be actions as meritorious as those performed by him who believeth in God and the last day, and fighteth for the religion of God? They shall not be held equal with God: For God directeth not the unrighteous people.

Sher Ali

Do you consider the giving of drink to the pilgrims, and the maintenance of the Scared Mosque as equal to the work of him who believes in ALLAH and the Last Day and strives in the path of ALLAH ? They are not at all equal in the sight of ALLAH and ALLAH guides not the unjust people.

Unknown German

Wollt ihr etwa die Tränkung der Pilger und die Erhaltung der Heiligen Moschee (den Werken) dessen gleichsetzen, der an Allah und an den Jüngsten Tag glaubt und in Allahs Pfad streitet? Vor Allah sind sie nicht gleich. Und Allah weist nicht dem sündigen Volk den Weg.

V. Porokhova

Неужто напоение паломника водой ■ И совершение обрядов у Святой Мечети ■ Сравнимы с благочестием таких, ■ Кто верует в Аллаха и Последний День, ■ Кто отдает в бою с неверными все силы, ■ Сражаясь на пути Аллаха? ■ Они не могут быть равны пред Ним, – ■ Он нечестивых праведным путем не поведет.

Yakub Ibn Nugman

Әйә сез мәсҗид-Хәрамны төзәтеп, хаҗиларга су эчереп йөргән мөшрикләрне, Аллаһуга вә ахирәт көненә иман китергән һәм Аллаһ юлында ислам өчен сугыш кылган хак мөэминнәр белән бертигез саныйсызмы? Юк бертигез санамагыз, алар Аллаһ хозурында һич тә бертигез булмаслар. Аллаһ үзенә карышкан залимнәрне туры юлга салмас.

جالندہری

کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد محترم یعنی (خانہٴ کعبہ) کو آباد کرنا اس شخص کے اعمال جیسا خیال کیا ہے جو خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور خدا کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ یہ لوگ خدا کے نزدیک برابر نہیں ہیں۔ اور خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا

طاہرالقادری

کیا تم نے (محض) حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجدِ حرام کی آبادی و مرمت کا بندوبست کرنے (کے عمل) کو اس شخص کے (اعمال) کے برابر قرار دے رکھا ہے جو اللہ اور یومِ آخرت پر ایمان لے آیا اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہ لوگ اللہ کے حضور برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.