سوره التوبة (9) آیه 109

قرآن، سوره التوبة (9) آیه 109

آیه پسین: سوره التوبة (9) آیه 110
آیه پیشین: سوره التوبة (9) آیه 108

عربی

أَ فَمَنْ أَسَّسَ بُنْيانَهُ عَلى تَقْوى مِنَ اللَّهِ وَ رِضْوانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيانَهُ عَلى شَفا جُرُفٍ هارٍ فَانْهارَ بِهِ فِي نارِ جَهَنَّمَ وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

بدون حرکات عربی

أ فمن أسّس بنيانه على تقوى من اللّه و رضوان خير أم من أسّس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنّم و اللّه لا يهدي القوم الظّالمين

خوانش

Afaman assasa bunyanahu AAala taqwa mina Allahi waridwanin khayrun am man assasa bunyanahu AAala shafa jurufin harin fainhara bihi fee nari jahannama waAllahu la yahdee alqawma alththalimeena

آیتی

آيا کسي که بنيان مسجد را بر ترس از خدا و خشنودي او نهاده بهتر است ،يا آن کسي که بنيان مسجد را بر کناره سيلگاهي که آب زير آن را شسته باشد نهاده است تا با او در آتش جهنم سرنگون گردد ؟ و خدا مردم ستمگر را هدايت نمي کند

خرمشاهی

آيا كسى كه بنياد آن [مسجد] را بر خداترسى و خشنودى الهى گذاشته باشد بهتر است يا كسى كه بنياد آن را بر لبه پرتگاه فروريختنى نهاده باشد كه به آتش دوزخ سرازيرش مى كند; و خداوند ستمكاران را هدايت نمى كند.

کاویانپور

آيا كسى كه مسجدى بر اساس پرهيزكارى و ترس از خدا و براى جلب رضاى حق بنا كند، بهتر است؟ يا كسى كه مسجدى بر ساحل رودخانه سيلابى بنا كند؟ كه با آن در آتش دوزخ درافتد (آن مسجد منافقان بر اساس ظلم و كفر بنا شده است) و خدا مردم ستمكار را هرگز هدايت نميكند

انصاریان

آیا کسی که بنیاد [امورش] را بر پایه تقوای الهی و رضای او نهاده بهتر است یا کسی که بنیاد [امورش] را بر لب پرتگاهی سست و فروریختنی نهاده؟! و آن بنا با بناکننده اش در جهنم سقوط می کند؛ و خدا گروه ستمکاران را هدایت نمی کند.

سراج

آيا آنكه نهاده اساس كار (و دين) خود را بر پرهيزكارى از خدا و خوشنودى او بهتر است يا آنكه نهاده اساس كار خود را بر كرانه رودى (سيل گير) كه در شرف سقوب است آنگاه آن كرانه با مؤسس آن درافتد در دوزخ و خدا راهنمائى نمى‏كند گروه ستمكاران را

فولادوند

آيا كسى كه بنياد [كار] خود را بر پايه تقوا و خشنودى خدا نهاده بهتر است يا كسى كه بناى خود را بر لب پرتگاهى مُشرف به سقوط پى‏ريزى كرده و با آن در آتش دوزخ فرو مى‏افتد؟ و خدا گروه بيدادگران را هدايت نمى‏كند.

پورجوادی

آيا كسى كه اساس و بنيان را بر پرهيزگارى و خشنودى خدا نهاده باشد بهتر است يا كسى كه بنايى را بر حاشيه پرتگاه سستى بنا نهاده است كه ناگاه در آتش دوزخ فرو ريزد- خداوند ستمكاران را هدايت نمى‏كند.

حلبی

آيا كسى كه بناى خويش را بر پرهيزگارى از خدا و خشنودى [او] بنياد گذاشت بهتر است يا كسى كه بناى خويش را بر كناره رود بار سست بنيادى بنا كند؟ كه با آن به سوى دوزخ روان بشود. و خدا گروه ستمگران را هدايت نكند.

اشرفی

آيا پس آنكه اساس نهاده باشد بنايش را بر پرهيزگارى از خدا و خوشنودى بهتر است يا آنكه اساس نهاده باشد بنايش را بر كنار گذرگاه سيل خالى شده شكست خورده پس فرود آمد بآن در آتش دوزخ و خدا راه ننمايد گروه ستمكاران را

خوشابر مسعود انصاري

آيا كسى كه شالوده‏اش را بر تقواى خدا و خشنودى [او] بنياد نهاده است، بهتر است يا كسى كه شالوده‏اش را بر كناره پرتگاه فرو ريخته‏اى بنياد نهاده، كه با او در آتش جهنم افتد؟ و خداوند گروه ستمكاران را دوست نمى‏دارد

مکارم

آیا کسی که شالوده آن را بر تقوای الهی و خشنودی او بنا کرده بهتر است،یا کسی که اساس آن را بر کنار پرتگاه سستی بنا نموده که ناگهان در آتش دوزخ فرومی‌ریزد؟ و خداوند گروه ستمگران را هدایت نمی‌کند!

مجتبوی

آيا كسى كه بنياد كارش را بر پرواى از خدا و خشنودى او نهاده بهتر است يا آن كه بنياد كارش را بر لبه پرتگاهى سست و فروريختنى نهاده پس او را به آتش دوزخ در اندازد؟ و خدا مردم ستمكار را راه ننمايد.

مصباح زاده

آيا پس آنكه اساس نهاده باشد بنايش را بر پرهيزگارى از خدا و خوشنودى بهتر است يا آنكه اساس نهاده باشد بنايش را بر كنار گذرگاه سيل خالى شده شكست خورده پس فرود آمد بان در آتش دوزخ و خدا راه ننمايد گروه ستمكاران را

معزی

آيا آنكه بنياد كرده است شالوده آن را بر ترسى از خدا و خوشنوديى بهتر است يا آنكه بنياد نهاده است سازمانش را بر كنار پرتگاهى سراشيب كه واژگونش ساخت در آتش دوزخ و خدا هدايت نكند گروه ستمگران را

قمشه ای

آیا کسی که مسجدی به نیت تقوا تأسیس کرده و رضای حق را طالب است مانند کسی است که بنایی سازد بر پایه سستی در کنار مسیل (لبه پرتگاه دوزخ) که زود به ویرانی کشد و عاقبت او را به آتش دوزخ درافکند؟! و خدا هرگز ستمکاران را هدایت نخواهد فرمود.

رشاد خليفه

آيا کسي که بناي خود را بر اساس حرمت به خدا و به دست آوردن خوشنودي او بر پا کند بهتر است، يا کسي که بناي خود را بر لبه صخره اي که در حال ريزش است بر پا مي کند، تا با او به آتش دوزخ سرنگون شود؟ خدا مردم متجاوز را هدايت نمي کند.

Literal

Is who founded (established) his building/structure on fear and obedience from God and acceptance/approval better ? Or who founded (established) his building/structure on (the) edge/brink (of) a130cracking/falling/weakly undercut bank/shore , so it collapsed/fell down with him in Hell’s fire? And God does not guide the nation the unjust/oppressive.

Al-Hilali Khan

Is it then he, who laid the foundation of his building on piety to Allah and His Good Pleasure, better, or he who laid the foundation of his building on an undetermined brink of a precipice ready to crumble down, so that it crumbled to pieces with him into the Fire of Hell. And Allah guides not the people who are the Zalimoon (cruel, violent, proud, polytheist and wrong-doer).

Arthur John Arberry

Why, is he better who founded his building upon the fear of God and His good pleasure, or he who founded his building upon the brink of a crumbling bank that has tumbled with him into the fire of Gehenna? And God guides not the people of the evildoers.

Asad

Which. then, is the better: he who has founded his building on God-consciousness and [a desire for] His goodly acceptance-or he who has founded his building on the edge of a water-worn, crumbling river-bank, so that it [is bound to] tumble down with him into the fire of hell? For, God does not grace with His guidance people who [deliberately] do wrong:

Dr. Salomo Keyzer

Is dus hij beter, die zijn gebouw op Gods vrees heeft gesticht en om hem te behagen, of hij, die zijn gebouw heeft gesticht op den rand van eene zandbank, die door de wateren wordt weggespoeld, zoodat die met hem in het hellevuur stort? God leidt de goddeloozen niet.

Free Minds

Is one who lays his foundation on obtaining righteousness from God and His acceptance better, or one who lays his foundation on the edge of a cliff which is about to crumble, so that it crumbled with him into the fires of Hell? God does not guide the wicked people.

Hamza Roberto Piccardo

Chi ha posto le fondamenta della moschea sul timor di Allah per compiacerLo non è forse migliore di chi ha posto le sue fondamenta su di un lembo di terra instabile e franosa che la fa precipitare insieme con lui nel fuoco dell’Inferno? Allah non guida gli ingiusti.

Hilali Khan

Is it then he, who laid the foundation of his building on piety to Allah and His Good Pleasure, better, or he who laid the foundation of his building on an undetermined brink of a precipice ready to crumble down, so that it crumbled to pieces with him into the Fire of Hell. And Allah guides not the people who are the Zalimoon (cruel, violent, proud, polytheist and wrong-doer).

Kuliev E.

Тот ли, кто заложил основание своего строения на страхе перед Аллахом и стремлении к Его довольству, лучше или же тот, кто заложил основание своего строения на самом краю обрыва, готового обвалиться, так что он обвалился вместе с ним в огонь Геенны? Воистину, Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей.

M.-N.O. Osmanov

Так лучше ли тот, кто воздвиг свой храм на благочестии пред Аллахом и с Его благоволения, или же тот, кто воздвиг его на самом краю непрочного берега и рухнул вместе с ним в адский огонь? Воистину, Аллах не ведет прямым путем неправедных.

Mohammad Habib Shakir

Is he, therefore, better who lays his foundation on fear of Allah and (His) good pleasure, or he who lays his foundation on the edge of a cracking hollowed bank, so it broke down with him into the fire of hell; and Allah does not guide the unjust people.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Is he who founded his building upon duty to Allah and His good pleasure better; or he who founded his building on the brink of a crumbling, overhanging precipice so that it toppled with him into the fire of hell? Allah guideth not wrongdoing folk.

Palmer

Is he who has laid his foundation upon the fear of God and of His good-will better, or he who has laid his foundation upon a crumbling wall of sand, which crumbles away with him into the fire of hell?- but God guides not a people who do wrong.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Peki, binasını Allah’tan gelen bir sakınma duygusu ve hoşnutluk üzerine kuran mı hayırlıdır yoksa binasını sel artıklarının ucundaki yarın kenarına kurup da onunla birlikte cehenneme yuvarlanan mı? Allah, zalimler topluluğuna kılavuzluk etmez.

Qaribullah

Is he who founds his building on the fear of Allah and His pleasure, better or he who founds his building on the brink of a crumbling edge so that it will tumble with him into the Fire of Gehenna? Allah does not guide the harmdoers.

QXP

Is he who founded his building on the Secure Way of Allah and His goodly Acceptance better, or he who founded his building on the crumbling cliff of «Shirk» that topples down with him into the fire of Hell? Allah does not intervene to guide a folk who displace right with wrong.

Reshad Khalifa

Is one who establishes his building on the basis of reverencing GOD and to gain His approval better, or one who establishes his building on the brink of a crumbling cliff, that falls down with him into the fire of Hell? GOD does not guide the transgressing people.

Rodwell

Which of the two is best? He who hath founded his building on the fear of God and the desire to please Him, or he who hath founded his building on the brink of an undermined bank washed away by torrents, so that it rusheth with him into the fire of Hell? But God guideth not the doers of wrong.

Sale

Whether therefore is he better, who hath founded his building on the fear of God and his good will; or he who hath founded his building on the brink of a bank of earth which is washed away by waters, so that it falleth with him into the fire of hell? God directeth not the ungodly people.

Sher Ali

Is he, then, who founded his building on the fear of ALLAH and HIS pleasure better or he who has founded his building on the brink of a tottering water-worn bank which tumbled down with him into the fire of Hell ? And ALLAH guides not the wrongdoing people.

Unknown German

Ist nun dieser besser, der sein Gebäude auf Allahs Furcht und Wohlgefallen gegründet hat, oder jener, der sein Gebäude auf den Rand einer wankenden, unterspülten Sandbank gründete, die mit ihm in das Feuer der Hölle gestürzt ist? Und Allah weist nicht dem frevelhaften Volk den Weg.

V. Porokhova

Кто лучше: ■ Тот, кто заложил основу для постройки ■ На благочестии и трепете перед Аллахом, ■ Перед желанием Ему угодным быть, ■ Иль тот, кто заложил основу для постройки ■ На обрывающемся склоне старого откоса, ■ Готовом раскрошиться в прах? ■ Он вместе с ним во пламя Ада будет сокрушен! ■ Аллах неправедных не станет направлять.

Yakub Ibn Nugman

Әйә берәү мәсҗидне Аллаһудан куркып вә Аның, ризалыгын өстәп бина кылса, ягъни динен Коръән өйрәтүе буенча дөрес итеп тотса, шулмы хәерле булыр? Яки бинасын җимерелә торган яр өстенә салган монафикъның бинасы хәерлеме? Ягъни Коръәннән башка ялган динне тотучының дине хәерлеме? Коръән хөкемнәре йөреми торган мәсҗидләрне төзүчеләр мәсҗидләре белән бергә җәһәннәмгә ишелеп төшәрләр, шулай ук бидеґәтләрдән төзелгән батыл динне тотучылар диннәре белән бергә җәһәннәмгә ишелеп төшәрләр. Әлбәттә, Аллаһ Коръән белән гамәл кылмаучы залимнәрне һидәяткә салмас.

جالندہری

بھلا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضامندی پر رکھی وہ اچھا ہے یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گر جانے والی کھائی کے کنارے پر رکھی کہ وہ اس کو دوزخ کی آگ میں لے گری اور خدا ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا

طاہرالقادری

بھلا وہ شخص جس نے اپنی عمارت (یعنی مسجد) کی بنیاد اللہ سے ڈرنے او ر (اس کی) رضا و خوشنودی پر رکھی، بہتر ہے یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایسے گڑھے کے کنارے پر رکھی جو گرنے والا ہے۔ سو وہ (عمارت) اس معمار کے ساتھ ہی آتشِ دوزخ میں گر پڑی، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.