سوره التوبة (9) آیه 127

قرآن، سوره التوبة (9) آیه 127

آیه پسین: سوره التوبة (9) آیه 128
آیه پیشین: سوره التوبة (9) آیه 126

عربی

وَ إِذا ما أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ هَلْ يَراكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ

بدون حرکات عربی

و إذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثمّ انصرفوا صرف اللّه قلوبهم بأنّهم قوم لا يفقهون

خوانش

Wa-itha ma onzilat sooratun nathara baAAduhum ila baAAdin hal yarakum min ahadin thumma insarafoo sarafa Allahu quloobahum bi-annahum qawmun la yafqahoona

آیتی

و چون سوره اي نازل شود ، بعضي به بعضي ديگر نگاه مي کنند : آيا کسي ، شمارا مي بيند ؟ و باز مي گردند خدا دلهايشان را از ايمان منصرف ساخته ،زيرا مردمي نافهمند

خرمشاهی

و چون سوره اى نازل گردد، بعضى از آنان به بعضى ديگر بنگرند [و بپرسند كه] آيا كسى شما را مى بيند؟ سپس [چون كسى ايشان را نبيند] برمى گردند، خداوند دلهايشان را بگرداند، چرا كه قومى بى تميزند.

کاویانپور

و هر گاه سوره‏اى نازل شود، بعضى از آنها به بعض ديگر نگاه كرده و ميگويند آيا (موقع آمدن) كسى شما را ديد؟ (و اگر نديده‏اند برخيزيد و برويم) آن گاه از ايمان آوردن منصرف ميشوند و خدا قلبشان را از ايمان آوردن برميگرداند زيرا آنان جماعتى هستند كه نمى‏خواهند بفهمند.

انصاریان

و هنگامی که سوره ای نازل شود برخی از منافقان به برخی دیگر، نگاهِ [مرموزانه] می کنند [و به سبب نگرانی از برملا شدن نفاقشان می گویند:] آیا کسی شما را می بیند؟ سپس [به صورت مخفیانه از محضر پیامبر خدا] بازمی گردند، خدا دل هایشان را [از حق] گردانیده است؛ زیرا آنان گروهی هستند که [حقایق را] نمی فهمند.

سراج

و هرگاه فرود آيد سوره‏اى (از قرآن) بنگرند پاره‏اى از منافقان به پاره‏اى ديگر يعنى آيا مى‏بيند شما را كسى از مسلمانان سپس برمى‏گردند (از مجلس پيغمبر بروند) برگردانيد خدا دلهاى ايشان را بواسطه آنكه ايشان گروهى‏اند كه (كلام حق را) در نمى‏يابند

فولادوند

و چون سوره‏اى نازل شود، بعضى از آنان به بعضى ديگر نگاه مى‏كنند [و مى‏گويند:] «آيا كسى شما را مى‏بيند؟» سپس [مخفيانه از حضور پيامبر] بازمى‏گردند. خدا دلهايشان را [از حق‏] برگرداند، زيرا آنان گروهى هستند كه نمى‏فهمند.

پورجوادی

و چون سوره‏اى نازل مى‏شود بعضى از آنها به يكديگر مى‏نگرند: «آيا كسى شما را مى‏بيند؟» سپس برمى‏گردند، خداوند دلهاى آنها را برگرداند كه قومى نادان هستند.

حلبی

و چون سوره‏اى فرو فرستاده شود، بعضى از ايشان به بعضى ديگر مى‏نگرند [و مى‏گويند]: آيا كسى شما را [در اين حال نفاق‏] مى‏بيند؟ [يعنى نمى‏بيند] پس برگردند [و] خدا دلهايشان را [از توفيق ايمان و رحمت‏] برگرداند براى آنكه آنان قومى هستند كه نمى‏فهمند.

اشرفی

و چون فرو فرستاده شود سوره مينگرد بعضى از ايشان به بعضى آيا مى‏بيند شما را هيچ احدى پس برگشتند گردانيد خدا دلهاشان را بآنكه ايشانند گروهى كه نمى‏فهمند

خوشابر مسعود انصاري

و چون سوره‏اى فرو فرستاده مى‏شود [از شرم‏] به همديگر بنگرند [كه‏] آيا كسى شما را مى‏بيند؟ آن گاه باز گردند، خداوند دلهايشان را نظر به آنكه آنان گروهى‏اند كه در نمى‏يابند، بگرداند

مکارم

و هنگامی که سوره‌ای نازل می‌شود، بعضی از آنها [= منافقان‌] به یکدیگر نگاه می‌کنند و می‌گویند: «آیا کسی شما را می‌بیند؟ (اگر از حضور پیامبر بیرون رویم، کسی متوجّه ما نمی‌شود!)» سپس منصرف می‌شوند (و بیرون می‌روند)؛ خداوند دلهایشان را (از حق) منصرف ساخته؛ چرا که آنها، گروهی هستند که نمی‌فهمند (و بی‌دانشند)!

مجتبوی

و چون سوره‏اى فرستاده شود- كه در آن از حال منافقان ياد شده باشد- برخى از آنان به برخى ديگر مى‏نگرند [و مى‏پرسند:] آيا كسى شما را مى‏بيند- زيرا نگرانند كه آثار ترس از رسواشدن را در چهره‏شان ببينند- آنگاه [از آن مجلس، آهسته و پنهانى‏] باز مى‏گردند خدا دلهاشان را [از حق‏] بگردانيد- يا برگرداناد-، زيرا كه آنان گروهى نافهم‏اند.

مصباح زاده

و چون فرو فرستاده شود سوره مينگرد بعضى از ايشان به بعضى آيا مى‏بيند شما را هيچ احدى پس برگشتند گردانيد خدا دلهاشان را بآنكه ايشانند گروهى كه نمى‏فهمند

معزی

و هرگاه فرود شود سوره اى بنگرد برخيشان به برخى آيا مى بيند شما را كسى سپس برگردند برگرداند خدا دلهاى ايشان را بدانكه آنانند گروهى نادريابندگان

قمشه ای

و هرگاه سوره‌ای نازل شود بعضی از آنها به بعضی دیگر نگاه و اشاره کرده، گویند: آیا شما را کسی (از مؤمنان در محضر پیغمبر) دیده و شناخته (یا نه) ؟آن گاه همه بر می‌گردند. خدا دلهاشان را برگرداند، که مردمی بسیار بی‌شعور و نادانند.

رشاد خليفه

هرگاه سوره اي نازل مي شد، بعضي از آنها به يكديگر نگاه مي كردند، انگار كه بگويند: آيا كسي شما را مي بيند؟ سپس آنجا را ترك مي كردند. بنابراين، خدا قلب هايشان را منحرف كرده است، زيرا آنها مردمي هستند كه درك نمي كنند.

Literal

And when any chapter of the Koran was descended, some of them looked to some, (and said): «Does from anyone see you?» Then they went away/diverted , God diverted their hearts/minds , because they are (E) a nation (that) do not understand/know .

Al-Hilali Khan

And whenever there comes down a Soorah (chapter from the Quran), they look at one another (saying): «Does any one see you?» Then they turn away. Allah has turned their hearts (from the light) because they are a people that understand not.

Arthur John Arberry

And whenever a sura is sent down, they look one at another: ‹Does anyone see you?› Then they turn away. God has turned away their hearts, for that they are a people who do not understand.

Asad

and whenever a surah is bestowed from on high, they look at one another [and say, as it were], «Is there anyone who can see what is in your hearts?»6a-and then they turn away. God has turned their hearts away [from the truth] – for they are people who will not grasp it. ‹

Dr. Salomo Keyzer

En als eene Soera wordt nedergezonden, zien zij elkander aan, zeggende: ziet ons iemand? daarna wenden zij zich af, God zal hunne harten afwenden van de waarheid, omdat zij niet begrijpen.

Free Minds

And when a chapter is revealed, they look at one another: "Does anyone see you?", then they turn away. God turns away their hearts, for they are a people who do not comprehend.

Hamza Roberto Piccardo

Quando scende una sura, si guardano tra loro [e dicono]: «Forse che qualcuno vi vede?» e poi si allontanano. Allontani Allah i cuori loro, ché in verità sono un popolo che non capisce.

Hilali Khan

And whenever there comes down a Soorah (chapter from the Quran), they look at one another (saying): "Does any one see you?" Then they turn away. Allah has turned their hearts (from the light) because they are a people that understand not.

Kuliev E.

Когда ниспосылается сура, они смотрят друг на друга: «Видит ли вас кто-нибудь?» А затем они отворачиваются. Аллах отвратил их сердца, потому что они – люди неразумеющие.

M.-N.O. Osmanov

Когда ниспосылается какая-либо сура, то неверные переглядываются, вопрошая: «Увидит ли вас кто-либо [, если вы покинете собрание]?». Потом они отворачиваются [и уходят]. Да отвратит Аллах их сердца [от истинной веры] за то, что они ничего не разумеют.

Mohammad Habib Shakir

And whenever a chapter is revealed, they cast glances at one another: Does any one see you? Then they turn away: Allah has turned away their hearts because they are a people who do not understand.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And whenever a surah is revealed, they look one at another (as who should say): Doth anybody see you? Then they turn away. Allah turneth away their hearts because they are a folk who understand not.

Palmer

And whenever a surah is sent down, some of them look at the others – ‹Does any one see you?› – Then they turn away! God has turned their hearts, for that they are a people who do not discern.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Bir sure indirildi mi «Sizi birisi görüyor mu?» diye birbirlerine bakar, sonra da sıvışıp giderler. Allah, kalplerini yamultmuştur. Çünkü gereğince anlamayan bir topluluktur bunlar.

Qaribullah

Whenever a chapter is sent down, they glance at each other, (asking): ‹Does anyone see you? ‹ Then they turn away. Allah has turned away their hearts, for they are a nation who do not understand.

QXP

When a Surah is revealed, the hypocrites look at each other mockingly as if saying, «Does anyone see you? Let us leave.» And then they turn away. Allah’s Law turns their hearts away because they are a people who do not use their faculties of understanding.

Reshad Khalifa

Whenever a sura was revealed, some of them would look at each other as if to say: «Does anyone see you?» Then they left. Thus, GOD has diverted their hearts, for they are people who do not comprehend.

Rodwell

And whenever a Sura is sent down, they look at one another. . . . «Doth any one see you?» then turn they aside. God shall turn their hearts aside, because they are a people devoid of understanding.

Sale

And whenever a sura is sent down, they look at one another, saying, doth any one see you? Then do they turn aside. God shall turn aside their hearts from the truth; because they are a people who do not understand.

Sher Ali

And whenever a Surah is sent down, they look at one another, saying, `Does anyone see you ?› Then they turn away. ALLAH has turned away their hearts because they are a people who would not understand.

Unknown German

Und sooft eine Sura herabgesandt wird, schauen sie einander an: «Sieht euch jemand?» Dann wenden sie sich ab. Allah hat ihre Herzen abwendig gemacht, weil sie ein Volk sind, das nicht begreifen will.

V. Porokhova

Когда ниспосылается им Сура, ■ То они смотрят друг на друга, (говоря): ■ «Вас видит кто-нибудь?» ■ Потом же отвращаются (упрямо). ■ Пусть отвратит Аллах их сердце ■ За то, что сей народ ■ Лишен любого разуменья.

Yakub Ibn Nugman

Коръәннән бер сүрә иңгәндә алар бер-берсенә карашалар вә әйтешерләр: кем дә булса сезне күрмиме? Ягъни мөселманнар безнең аларга каршы булган эшебезне белмәгән иделәр дип, һаман куркып яшәмәктәләр. Соңра алар Коръәннән дүнделәр, Аллаһ аларның күңелләрен хактан кайтарды, һичнәрсә аңламый торган кавем булганнары өчен.

جالندہری

اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگتے ہیں (اور پوچھتے ہیں کہ) بھلا تمہیں کوئی دیکھتا ہے پھر پھر جاتے ہیں۔ خدا نے ان کے دلوں کو پھیر رکھا ہے کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ سمجھ سے کام نہیں لیتے

طاہرالقادری

اورجب بھی کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، (اور اشاروں سے پوچھتے ہیں) کہ کیا تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا پھر وہ پلٹ جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کو پلٹ دیا ہے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.