سوره يونس (10) آیه 83

قرآن، سوره يونس (10) آیه 83

آیه پسین: سوره يونس (10) آیه 84
آیه پیشین: سوره يونس (10) آیه 82

عربی

فَما آمَنَ لِمُوسى إِلاَّ ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَ مَلاَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَ إِنَّ فِرْعَوْنَ لَعالٍ فِي الأَْرْضِ وَ إِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ

بدون حرکات عربی

فما آمن لموسى إلاّ ذرّيّة من قومه على خوف من فرعون و ملائهم أن يفتنهم و إنّ فرعون لعال في الأرض و إنّه لمن المسرفين

خوانش

Fama amana limoosa illa thurriyyatun min qawmihi AAala khawfin min firAAawna wamala-ihim an yaftinahum wa-inna firAAawna laAAalin fee al-ardi wa-innahu lamina almusrifeena

آیتی

از بيم آزار فرعون و مهتران قوم او ، جز گروهي از آنها به موسي ايمان ، نياوردند و فرعون در زمين برتري مي جست و او از گزافکاران بود

خرمشاهی

لذا به موسى جز زاد و رودى [اندكشمار] از قومش ايمان نياوردند; آن هم با ترس از فرعون و بزرگان قومش كه مبادا ايشان را در بلا افكند; و فرعون در آن سرزمين گردنكش بود و همو از تجاوزگران بود.

کاویانپور

بنا بر اين غير از عده كمى از جوانان قوم از ترس مجازات فرعون و بزرگان قومش به او ايمان نياوردند، زيرا فرعون در روى زمين بسيار جاه طلب و از تجاوزكاران بود. (و در شكنجه و انتقام بسيار سخت‏گيرى ميكرد).

انصاریان

پس [در ابتدای کار] کسی به موسی ایمان نیاورد، مگر فرزندانی [انگشت شمار] از قومش آن هم با ترسی [شدید] از فرعون و اشراف و سران قوم خودشان که مبادا فرعونیان آنان را شکنجه و عذاب دهند؛ و مسلماً فرعون در سرزمین مصر برتری خواه، و [در گناه، معصیت و ستم] از اسراف کاران بود.

سراج

و ايمان نياوردند به موسى مگر فرزندانى از قوم موسى با وجود ترسى كه داشتند از فرعون و بزرگان قوم خود آنكه عذاب كند ايشان را و البته فرعون سركشى بود در آن سرزمين و البته او از تجاوزكنندگان بود

فولادوند

سرانجام، كسى به موسى ايمان نياورد مگر فرزندانى از قوم وى، در حالى كه بيم داشتند از آنكه مبادا فرعون و سران آنها ايشان را آزار رسانند، و در حقيقت، فرعون در آن سرزمين برترى‏جوى و از اسرافكاران بود.

پورجوادی

از ترس فرعون و اطرافيانش هيچ كس به موسى ايمان نياورد جز فرزندانى از قوم او كه مى‏ترسيدند مبادا آنها را بيازارد، فرعون در زمين جاه طلب و مسرف بود.

حلبی

پس ايمان نياوردند به موسى جز فرزندانى از قوم او، از ترس فرعون و سران قوم او، كه عقوبتشان كند و بى‏گمان فرعون در زمين برترى جوى بود و براستى او از گزافكاران بود.

اشرفی

پس ايمان نياورد بموسى مگر فرزندانى از قومش بر ترسى از فرعون و جماعت خودشان كه سياست كند ايشان را و بدرستيكه فرعون هر آينه غالب بود در زمين و بدرستيكه او بود هر آينه از اسرافكاران

خوشابر مسعود انصاري

پس [آنان‏] به موسى ايمان نياوردند مگر گروهى از قومش [آن هم‏] با ترس از فرعون و سرانشان كه مبادا آنان را به بلا افكند، و فرعون سركشى در آن سرزمين بود و او از اسرافكاران بود

مکارم

(در آغاز،) هیچ کس به موسی ایمان نیاورد، مگر گروهی از فرزندان قوم او؛ (آن هم) با ترس از فرعون و اطرافیانش، مبادا آنها را شکنجه کنند؛ زیرا فرعون، برتری‌جویی در زمین داشت؛ و از اسرافکاران بود!

مجتبوی

پس به موسى جز فرزندانى- ضعيفان و زيردستان- از قوم او ايمان نياوردند آنهم با ترسى از فرعون و مهترانشان كه [مبادا] شكنجه و عقوبتشان كند و همانا فرعون در زمين، سركش و برترى‏جوى و از گزافكاران بود.

مصباح زاده

پس ايمان نياورد بموسى مگر فرزندانى از قومش بر ترسى از فرعون و جماعت خودشان كه سياست كند ايشان را و بدرستى كه فرعون هر آينه غالب بود در زمين و بدرستى كه او بود هر آينه از اسرافكاران

معزی

پس ايمان نياورد براى موسى جز تيره اى از قومش با ترسى از فرعون و كسان او نبادا برآشوبند بر ايشان و همانا فرعون برترى جوئى است در زمين و همانا او است از اسراف كنندگان

قمشه ای

پس کسی به موسی ایمان نیاورد جز قبیله او آن هم با حال خوف و تقیه از فرعون و مهتران اتباعش که مبادا فرعون در صدد فتنه و قتلشان برآید که فرعون در سرزمین مصر بسیار علوّ و سرکشی داشت و سخت متعدّی و ستمکار بود.

رشاد خليفه

هيچ كس با موسي ايمان نياورد، جز عده كمي از قومش. در حالي كه از استبداد فرعون و بزرگانش مي ترسيدند. به راستي، فرعون بيش از اندازه در زمين تکبر مي ورزيد و مستبد واقعي بود.

Literal

So did not believe in Moses except descendants from his nation on fear from Pharaoh and their nobles/groups/assembly that he (Pharaoh) tortures them , and that Pharaoh (is) high and mighty (E) in the earth/planet Earth, and that he (is) from (E) the spoilers/exceeders of the limit .

Al-Hilali Khan

But none believed in Moosa (Moses) except the offspring of his people, because of the fear of Firaun (Pharaoh) and his chiefs, lest they should persecute them; and verily, Firaun (Pharaoh) was arrogant tyrant on the earth, he was indeed one of the Musrifoon (polytheists, sinners and transgressors, those who give up the truth and follow the evil, and commit all kinds of great sins).

Arthur John Arberry

So none believed in Moses, save a seed of his people, for fear of Pharaoh and their Council, that they would persecute them; and Pharaoh was high in the land, and he was one of the prodigals.

Asad

But none save a few of his people declared their faith in Moses,'(‹ [while others held back] for fear of Pharaoh and their great ones, lest they persecute them: for, verily, Pharaoh was mighty on earth and was, verily, of those who are given to excesses.

Dr. Salomo Keyzer

En niemand geloofde in Mozes, behalve een geslacht van zijn volk, uit vrees voor Pharao en zijne vorsten, opdat die hen niet zouden onderdrukken. En Pharao was machtig op de aarde, en was zekerlijk een der zondaren.

Free Minds

But none believed in Moses from his people except some from their descendants, because of their fear from Pharaoh and his leaders that he would persecute them. Pharaoh was high in the land, and he was of the tyrants.

Hamza Roberto Piccardo

Nessuno credette in Mosé, eccetto alcuni giovani della sua gente, temendo che Faraone e i loro notabili li mettessero alla prova. Era tiranno sulla terra Faraone, era uno dei trasgressori.

Hilali Khan

But none believed in Moosa (Moses) except the offspring of his people, because of the fear of Firaun (Pharaoh) and his chiefs, lest they should persecute them; and verily, Firaun (Pharaoh) was arrogant tyrant on the earth, he was indeed one of the Musrifoon (polytheists, sinners and transgressors, those who give up the truth and follow the evil, and commit all kinds of great sins).

Kuliev E.

Из-за страха перед тем, что Фараон и его знать будут преследовать их, Мусе (Моисею) поверили лишь немногие потомки из его народа. Воистину, Фараон был деспотичным тираном на земле. Воистину, он был одним из преступников.

M.-N.O. Osmanov

За Мусой из страха перед Фир’ауном и его вельможами последовало лишь немного людей из народа Фир’ауна, опасаясь его преследований, ибо Фир’аун правил на земле самовластно. Воистину, он преступил всякую меру.

Mohammad Habib Shakir

But none believed in Musa except the offspring of his people, on account of the fear of Firon and their chiefs, lest he should persecute them; and most surely Firon was lofty in the land; and most surely he was of the extravagant.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

But none trusted Moses, save some scions of his people, (and they were) in fear of Pharaoh and their chiefs, that he would persecute them. Lo! Pharaoh was verily a tyrant in the land, and lo! he verily was of the wanton.

Palmer

But none believed in Moses, save a race of his own people, through fear of Pharaoh and his chiefs; lest he should afflict them, for verily, Pharaoh was lofty in the earth, and verily, he was extravagant.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Firavun ve kodamanlarının kendilerine kötülük etmelerinden korktukları için, kavmi arasından bir gençlik grubu dışında hiç kimse Mûsa’ya inanmadı. Çünkü Firavun, o toprakta gerçekten çok üstündü ve gerçekten sınır tanımaz azgınlardan biriydi.

Qaribullah

So none believed Moses except a few of his nation because they feared that Pharaoh and their Council would persecute them. Pharaoh was mighty in the land, and one of the evildoers.

QXP

Only a few of the Egyptians, some youngsters, could proclaim belief in Moses because of the fear of Pharaoh and his chiefs. Pharaoh was indeed a great tyrant on earth. He used to cross all bounds of human behavior.

Reshad Khalifa

None believed with Moses except a few of his people, while fearing the tyranny of Pharaoh and his elders. Surely, Pharaoh was much too arrogant on earth, and a real tyrant.

Rodwell

And none believed on Moses but a race among his own people, through fear of Pharaoh and his nobles, lest he should afflict them: For of a truth mighty was Pharaoh in the land, and one who committed excesses.

Sale

And there believed not any on Moses, except a generation of his people, for fear of Pharaoh and of his princes, lest he should afflict them. And Pharaoh was lifted up with pride in the earth, and was surely one of the transgressors.

Sher Ali

And none obeyed Moses save some youths from among his people, because of the fear of pharaoh and their chiefs, lest he should persecute them. And surely Pharaoh was a tyrant in the land and surely he was of the transgressors.

Unknown German

Und niemand gehorchte Moses, bis auf einige Jünglinge seines Volkes, aus Furcht vor Pharao und ihren Häuptern, er möchte sie sonst verfolgen. Und in der Tat war Pharao ein Gewalthaber im Land, und wahrlich, er war ein Übertreter.

V. Porokhova

Поверила же Мусе только часть его народа, ■ А (остальные) опасались, ■ Что Фараон и знать его ■ Подвергнут их гонениям и бедам, – ■ Ведь Фараон был мощен на земле ■ И преступил он все пределы!

Yakub Ibn Nugman

Муса кавеменең яртысы Фиргауннең вә аның олугъларының фетнәсеннән яки үтерелүеннән куркып Мусага иман китермәделәр, мәгәр курыкмаучылары иман китерделәр, чөнки Фиргаун Мысыр җирендә бик тәкәббер, бик усал иде вә ул явызлыкта чиктән аша китте, хәтта: «Мин – Аллаһ» дия башлады.

جالندہری

تو موسیٰ پر کوئی ایمان نہ لایا۔ مگر اس کی قوم میں سے چند لڑکے (اور وہ بھی) فرعون اور اس کے اہل دربار سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں وہ ان کو آفت میں نہ پھنسا دے۔ اور فرعون ملک میں متکبر ومتغلب اور (کبر وکفر) میں حد سے بڑھا ہوا تھا

طاہرالقادری

پس موسٰی (علیہ السلام) پر ان کی قوم کے چند جوانوں کے سوا (کوئی) ایمان نہ لایا، فرعون اور اپنے (قومی) سرداروں (وڈیروں) سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں وہ انہیں (کسی) مصیبت میں مبتلا نہ کر دیں، اور بیشک فرعون سرزمینِ (مصر) میں بڑا جابر و سرکش تھا، اور وہ یقیناً (ظلم میں) حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.