سوره يونس (10) آیه 90

قرآن، سوره يونس (10) آیه 90

آیه پسین: سوره يونس (10) آیه 91
آیه پیشین: سوره يونس (10) آیه 89

عربی

وَ جاوَزْنا بِبَنِي إِسْرائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَ جُنُودُهُ بَغْياً وَ عَدْواً حَتَّى إِذا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرائِيلَ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

بدون حرکات عربی

و جاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون و جنوده بغيا و عدوا حتّى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنّه لا إله إلاّ الّذي آمنت به بنوا إسرائيل و أنا من المسلمين

خوانش

Wajawazna bibanee isra-eela albahra faatbaAAahum firAAawnu wajunooduhu baghyan waAAadwan hatta itha adrakahu algharaqu qala amantu annahu la ilaha illa allathee amanat bihi banoo isra-eela waana mina almuslimeena

آیتی

ما بني اسرائيل را از دريا گذرانيديم فرعون و لشکريانش به قصد ستم وتعدي به تعقيبشان پرداختند چون فرعون غرق مي شد گفت : ايمان آوردم که هيچ خداوندي جز آن که بني اسرائيل بدان ايمان آورده اند نيست ، و من ازتسليم شدگانم

خرمشاهی

و بنى اسرائيل را از دريا گذرانديم، آنگاه فرعون و سپاهيانش از روى ظلم و تجاوز سر در پى آنان نهادند، تا آنجا كه چون غرق او را فرا گرفت، گفت ايمان آوردم كه خدايى جز آنكه بنى اسرائيل به او ايمان آورده اند، نيست و من از اهل تسليمم.

کاویانپور

و ما بنى اسرائيل را از دريا (رود عظيم نيل) عبور داديم. فرعون و سپاهيانش با ظلم و تعدى آنها را تعقيب كردند. هنگامى كه فرعون فهميد غرق ميشود، گفت: من ايمان آورديم به اينكه معبودى جز خدايى كه بنى اسرائيل به او ايمان آورده‏اند، نيست و من نيز از مسلمانانم.

انصاریان

وبنی اسرائیل را از دریا گذراندیم، پس فرعون و لشکریانش آنان را از روی ستم وتجاوز دنبال کردندتا هنگامی که بلای غرق شدن، او را فروگرفت، گفت: ایمان آوردم که هیچ معبودی جز همان که بنی اسرائیل به او ایمان آوردند، نیست و من از تسلیم شدگان [در برابر فرمان های حق] هستم.

سراج

و گذرانيديم بنى اسرائيل را از دريا پس از پى در آمدند ايشان را فرعون و سپاهيانش براى ستم كردن و جفا نمودن تا آنگه كه دريافت فرعون را غرق شدن فرعون گفت ايمان آوردم به اين كه نيست هيچ معبود بسزائى جز آن خدائى كه ايمان آورده‏اند باو بنى اسرائيل و من از مسلمانانم

فولادوند

و فرزندان اسرائيل را از دريا گذرانديم، پس فرعون و سپاهيانش از روى ستم و تجاوز، آنان را دنبال كردند، تا وقتى كه در شُرف غرق شدن قرار گرفت، گفت: «ايمان آوردم كه هيچ معبودى جز آنكه فرزندان اسرائيل به او گرويده‏اند، نيست، و من از تسليم‏شدگانم.»

پورجوادی

بنى اسرائيل را از دريا گذرانديم و فرعون و سپاهيانش به قصد ستم و تعدى در پى آنها رفتند، چون گاه غرق شدنش فرا رسيد گفت: «ايمان آوردم كه به راستى معبودى جز كسى كه بنى اسرائيل به او ايمان آورده‏اند نيست و من تسليم او هستم.»

حلبی

و بنى اسرائيل را از دريا گذرانديم، پس فرعون و سپاهيانش- به ستم و تعدّى- از پى آنها رفتند تا چون دريافتش غرق شدن، گفت: ايمان آوردم كه معبودى نيست مگر آن كس كه پسران اسرائيل به او ايمان آوردند، و من [نيز] از گردن نهادگانم.

اشرفی

و گذرانيديم بنى اسرائيل را از دريا پس از پى رسيد ايشانرا فرعون و لشگرهايش از روى ستم و تعدى تا چون دريافتش غرق گفت ايمان آوردم كه نيست الهى مگر آنكه گرويدند باو فرزندان يعقوب و من از منقادانم

خوشابر مسعود انصاري

و بنى اسراييل را از دريا گذرانديم. آن گاه فرعون و لشكريانش از روى ستم و تجاوزكارى در تعقيب آنان شدند. تا هنگامى كه [درد] غرق شدن به او رسيد، گفت: ايمان آوردم كه معبود [راستينى‏] نيست مگر كسى كه بنى اسراييل به او ايمان آورده‏اند. و من از تسليم شدگانم

مکارم

(سرانجام) بنی اسرائیل را از دریا [= رود عظیم نیل‌] عبور دادیم؛ و فرعون و لشکرش از سر ظلم و تجاوز، به دنبال آنها رفتند؛ هنگامی که غرقاب دامن او را گرفت، گفت: «ایمان آوردم که هیچ معبودی، جز کسی که بنی اسرائیل به او ایمان آورده‌اند، وجود ندارد؛ و من از مسلمین هستم!»

مجتبوی

و فرزندان اسرائيل را از دريا گذرانديم، پس فرعون و سپاهيانش از راه ستم و سركشى و تجاوز، آنان را دنبال كردند تا چون غرقاب او را بگرفت، گفت: ايمان آوردم كه خدايى نيست مگر آن كه فرزندان اسرائيل به او ايمان آوردند و من از گردن‏نهادگانم.

مصباح زاده

و گذرانيديم بنى اسرائيل را از دريا پس از پى رسيد ايشان را فرعون و لشگرهايش از روى ستم و تعدى تا چون دريافتش غرق گفت ايمان آوردم كه نيست الهى مگر آنكه گرويدند باو فرزندان يعقوب و من از منقادانم

معزی

و گذرانديم بنى اسرائيل را از دريا پس پيروى كرد ايشان را فرعون و سپاه او به ستم و سركشى تا گاهى كه دريافت او را غرق گفت باور كردم كه نيست خدائى جز آنكه ايمان بدو آوردند بنى اسرائيل و منم از مسلمانان (تسليم شدگان)

قمشه ای

و ما بنی اسرائیل را از دریا گذرانیدیم پس آنگه فرعون و سپاهش به ظلم و ستمگری آنها را تعقیب کردند تا چون هنگام غرق فرعون فرا رسید گفت: اینک من ایمان آوردم که حقّا جز آن کسی که بنی اسرائیل به او ایمان دارند خدایی در عالم نیست و من هم از مسلمانان و اهل تسلیم فرمان او هستم.

رشاد خليفه

ما بني اسراييل را از دريا گذرانديم. فرعون و سپاهيانش از سر تهاجم و گناه، آنها را تعقيب کردند. هنگامي که غرق شدن برايش مسلم شد، گفت: من ايمان آوردم که خدايي نيست جز آن يكتايي كه بني اسراييل به او ايمان آورده اند؛ من يک تسليم شده هستم.

Literal

And We crossed/passed/passed through with Israel’s sons and daughters the sea , so Pharaoh and his soldiers/warriors followed them (with) transgression and violating/breaking until when the drowning/sinking caught up/overtook him , he said: «I believed that He is, no God except who Israel’s descendants believed with Him, and I am from the Moslems/submitters .»

Al-Hilali Khan

And We took the Children of Israel across the sea, and Firaun (Pharaoh) with his hosts followed them in oppression and enmity, till when drowning overtook him, he said: «I believe that La ilaha illa (Huwa): (none has the right to be worshipped but) He,» in Whom the Children of Israel believe, and I am one of the Muslims (those who submit to Allahs Will).»

Arthur John Arberry

And We brought the Children of Israel over the sea; and Pharaoh and his hosts followed them insolently and impetuously till, when the drowning overtook him, he said, ‹I believe that there is no god but He in whom the Children of Israel believe; I am of those that surrender.›

Asad

And We brought the children of Israel across the sea; and thereupon Pharaoh and his hosts pursued them with vehement insolence and tyranny, until [they were overwhelmed by the waters of the sea. And] when he was about to drown, [Pharaoh] exclaimed:»? «I have come to believe that there is no deity save Him in whom the children of Israel believe, and I am of those who surrender themselves unto Him!»

Dr. Salomo Keyzer

En wij deden de kinderen Israls door de zee trekken, en Pharao en zijn leger vervolgden hen op eene hevige en vijandige wijze, tot hij op het punt was te verdrinken, en toen zeide: Ik geloof dat er geen God is buiten hem, in wien de kinderen Israls gelooven en ik ben een der onderworpenen.

Free Minds

And We helped the Children of Israel cross the sea, and Pharaoh and his soldiers followed them out of hatred and animosity. But when he was certain to drown, he said: "I believe that there is no god except the One in whom the Children of Israel believe, and I am of those who have surrendered."

Hamza Roberto Piccardo

E facemmo attraversare il mare ai Figli di Israele. Faraone e le sue armate li inseguirono per accanimento e ostilità. Poi, quando fu sul punto di annegare,

Hilali Khan

And We took the Children of Israel across the sea, and Firaun (Pharaoh) with his hosts followed them in oppression and enmity, till when drowning overtook him, he said: "I believe that La ilaha illa (Huwa): (none has the right to be worshipped but) He," in Whom the Children of Israel believe, and I am one of the Muslims (those who submit to Allahs Will)."

Kuliev E.

Мы переправили сынов Исраила (Израиля) через море, а Фараон и его войско последовали за ними, бесчинствуя и поступая враждебно. Когда же Фараон стал тонуть, он сказал: «Я уверовал в то, что нет Бога, кроме Того, в Кого уверовали сыны Исраила (Израиля). Я стал одним из мусульман».

M.-N.O. Osmanov

И Мы переправили сынов Исраила через море, а Фир’аун и его войско преследовали их упорно и ожесточенно. Когда же на Фир’ауна низвергся потоп, он воскликнул: «Я уверовал в то, что нет Бога, кроме того, в кого уверовали сыны Исраила, и я из числа тех, кто предался [Богу]».

Mohammad Habib Shakir

And We made the children of Israel to pass through the sea, then Firon and his hosts followed them for oppression and tyranny; until when drowning overtook him, he said: I believe that there is no god but He in Whom the children of Israel believe and I am of those who submit.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And We brought the Children of Israel across the sea, and Pharaoh with his hosts pursued them in rebellion and transgression, till, when the (fate of) drowning overtook him, he exclaimed: I believe that there is no Allah save Him in Whom the Children of Israel believe, and I am of those who surrender (unto Him).

Palmer

And we brought the children of Israel across the sea; and Pharaoh and his hosts followed them eager and hostile, until when drowning overtook him, he said, ‹I believe that there is no god but He in whom the children of Israel believe, and I am of those who are resigned!› –

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Ve İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun ve ordusu, azgınlık ve düşmanlıkla onları izlemekteydi. Nihayet, boğulma ümüğüne çökünce şöyle dedi: «İman ettim. İsrailoğullarının inanmış olduğu dışında ilah yok. Ben de O’na teslim olanlardanım.»

Qaribullah

We brought the Children of Israel through the sea, and Pharaoh and his legions pursued them arrogantly and frantically. But as he was drowning he cried out: ‹( Now) I believe that there is no god except He in whom the Children of Israel believe. I am of those that surrender (Muslims). ‹

QXP

We brought the Children of Israel across the sea, and Pharaoh with his armies pursued them in rage and bitter enmity. When Pharaoh was drowning, he cried out, «I believe that there is no god but the One in whom the Children of Israel believe, and I am of those who surrender.»

Reshad Khalifa

We delivered the Children of Israel across the sea. Pharaoh and his troops pursued them, aggressively and sinfully. When drowning became a reality for him, he said, «I believe that there is no god except the One in whom the Children of Israel have believed; I am a submitter.»

Rodwell

And we led the children of Israel through the sea; and Pharaoh and his hosts followed them in eager and hostile sort until, when the drowning overtook him, he said, «I believe that there is no God but he on whom the children of Israel believe, and I am one of the Muslims.»

Sale

And we caused the children of Israel to pass through the sea; and Pharaoh and his army followed them in a violent and hostile manner; until, when he was drowning, he said, I believe that there is no God but He, on whom the children of Israel believe; and I am one of the resigned.

Sher Ali

And WE brought the children of Israel across the sea; and Pharaoh and his hosts pursued them wrongfully and aggressively, till when the calamity of drowning overtook him, he cried, `I believe that there is no god but HE in Whom the Children of Israel believe, and I am of those who submit to Him.›

Unknown German

Wir führten die Kinder Israels durch das Meer; und Pharao mit seinen Heerscharen verfolgte sie wider Recht und feindlich, bis das Ertrinken ihm nahte (und) er sprach: «Ich glaube, daß es keinen Gott gibt als Den, an Den die Kinder Israels glauben, und ich gehöre nun zu den Gottergebenen.»

V. Porokhova

И Мы перевели сынов Исраиля чрез море, ■ А Фараон и армия его ■ С великою враждой погнались дерзко вслед. ■ Когда ж потоп обрушился на них, ■ Сказал он: ■ «Верую, что нет иного бога, ■ Кроме Того, в Кого уверовали дети Исраиля. ■ И я – из тех, кто покорился (Его воле)».

Yakub Ibn Nugman

Бәни Исраилне дәрья аркылы үткәрдек, тәкәбберлек вә дошманлык белән алар артыннан Фиргаун вә аның гаскәре куып чыктылар. Бәни Исраил өчен ачылган су аралыгына кереп бата башлагач, Фиргаун әйтте: «Иман китердем, гыйбадәт кылырга яраклы Илаһә юк, мәгәр Бәни Исраил иман китергән Аллаһу тәгалә генәдер вә мин мөселманнарданмын».

جالندہری

اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کردیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور تعدی سے ان کا تعاقب کیا۔ یہاں تک کہ جب اس کو غرق (کے عذاب) نے آپکڑا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لایا کہ جس (خدا) پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں فرمانبرداروں میں ہوں

طاہرالقادری

اور ہم بنی اسرائیل کو دریا کے پار لے گئے پس فرعون اوراس کے لشکر نے سرکشی اور ظلم و تعدّی سے ان کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ جب اسے (یعنی فرعون کو) ڈوبنے نے آلیا وہ کہنے لگا: میں اس پر ایمان لے آیا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس (معبود) کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں (اب) مسلمانوں میں سے ہوں ،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.