سوره يونس (10) آیه 93

قرآن، سوره يونس (10) آیه 93

آیه پسین: سوره يونس (10) آیه 94
آیه پیشین: سوره يونس (10) آیه 92

عربی

وَ لَقَدْ بَوَّأْنا بَنِي إِسْرائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

بدون حرکات عربی

و لقد بوّأنا بني إسرائيل مبوّأ صدق و رزقناهم من الطّيّبات فما اختلفوا حتّى جاءهم العلم إنّ ربّك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون

خوانش

Walaqad bawwa/na banee isra-eela mubawwaa sidqin warazaqnahum mina alttayyibati fama ikhtalafoo hatta jaahumu alAAilmu inna rabbaka yaqdee baynahum yawma alqiyamati feema kanoo feehi yakhtalifoona

آیتی

هر آينه بني اسرائيل را در مکاني نيکو جاي داديم و از طيبات روزيشان داديم و تا آن هنگام که صاحب دانش نشده بودند اختلافي نداشتند پروردگارتو در روز قيامت در آنچه اختلاف مي کردند ميانشان قضاوت خواهد کرد

خرمشاهی

و بنى اسرائيل را در جايى درست مأوا داديم، و از پاكيزه ها به آنان روزى بخشيديم، و بناى اختلاف ننهادند مگر زمانى كه خبر وحى به آنان رسيد; بيگمان پروردگارت در روز قيامت در آنچه اختلاف ورزيده اند، بين آنان داورى خواهد كرد.

کاویانپور

ما بنى اسرائيل را در سرزمين راستان مسكن داديم و نعمتهاى پاك، روزى آنها كرديم. آنان تا ظهور پيامبر خاتم و قرآن اختلاف نظرى در آمدن او نداشتند (اما بعد از آمدن رسول اكرم صلّى اللَّه عليه و آله بمخالفت با وى برخاستند) پروردگار تو روز قيامت ميان آنان در مورد آنچه اختلاف ميكردند، حكم خواهى كرد.

انصاریان

به راستی ما بنی اسرائیل را در جایگاهی [خوش آب و هوا و منطقه ای سرشار از نعمت ها] جای دادیم و به آنان از انواع روزی های پاکیزه، روزی بخشیدیم [ولی آنان در نبوّت موسی و در دین خدا روی به اختلاف آوردند]؛ و اختلاف نکردند مگر پس از آنکه دانش [به حقایق و معارف] برای آنان آمد؛ یقیناً پروردگارت روز قیامت میان آنان درباره آنچه در آن اختلاف می کردند، داوری خواهد کرد.

سراج

و بعزتم سوگند جاى داديم بنى اسرائيل را در جايگاهى شايسته و روزيشان داديم از چيزهاى پاكيزه پس اختلاف نكردند تا آنگه كه آمد بسويشان دانش البته پروردگار تو داورى مى‏كند ميانشان روز رستاخيز در باره آنچه در آن اختلاف مى‏كردند

فولادوند

به راستى ما فرزندان اسرائيل را در جايگاه‏[هاى‏] نيكو منزل داديم، و از چيزهاى پاكيزه به آنان روزى بخشيديم. پس به اختلاف نپرداختند مگر پس از آنكه علم براى آنان حاصل شد. همانا پروردگار تو در روز قيامت در باره آنچه بر سر آن اختلاف مى‏كردند ميانشان داورى خواهد كرد.

پورجوادی

بنى اسرائيل را در قرارگاهى نيكو فرود آورديم و از پاكيزه‏ها روزيشان كرديم و اختلاف نكردند مگر بعد از آن كه علم به آنها داده شد، پروردگارت در روز قيامت در آنچه اختلاف كردند ميانشان داورى خواهد كرد.

حلبی

و به تحقيق بنى اسرائيل را به جايگاه نيك، جاى داديم و از پاكيزه‏ها به ايشان روزى داديم، پس [در كار دين خود] اختلاف نكردند تا وقتى كه علم [تورات‏] بر ايشان آمد. بى‏گمان پروردگار تو، روز قيامت ميانشان حكم كند در آنچه در آن اختلاف مى‏كردند.

اشرفی

و بحقيقت فرود آورديم بنى اسرائيل را در منزلى خوب و روزى داديم ايشانرا از پاكيزه‏ها پس اختلاف نكردند تا آمد ايشانرا علم بدرستيكه پروردگار تو حكم ميكند ميانشان روز قيامت در آنچه بودند در آن اختلاف ميكردند

خوشابر مسعود انصاري

و بنى اسراييل را به جايگاه پسنديده جاى داديم و از پاكيزه‏ها به آنان روزى داديم. آن گاه مگر وقتى كه دانش [خواندن تورات‏] به آنان رسيد، اختلاف نورزيدند. بى گمان پروردگارت روز قيامت در آنچه در آن اختلاف مى‏ورزيدند، ميان آنان داورى مى‏كند

مکارم

(سپس) بنی اسرائیل را در جایگاه صدق (و راستی) منزل دادیم؛ و از روزیهای پاکیزه به آنها عطا کردیم؛ (امّا آنها به نزاع و اختلاف برخاستند!) و اختلاف نکردند، مگر بعد از آنکه علم و آگاهی به سراغشان آمد! پروردگار تو روز قیامت، در آنچه اختلاف می‌کردند، میان آنها داوری می‌کند!

مجتبوی

و هر آينه ما فرزندان اسرائيل را در جايگاهى درست و نيكو جاى داديم و از چيزهاى پاكيزه روزيشان كرديم، و اختلاف نكردند تا آنكه آگاهى و دانش- دانش به حقانيت قرآن و پيامبر اسلام- به آنان رسيد. همانا پروردگار تو روز رستاخيز در ميان آنان در باره آنچه اختلاف مى‏كردند داورى خواهد كرد.

مصباح زاده

و بحقيقت فرود آورديم بنى اسرائيل را در منزلى خوب و روزى داديم ايشان را از پاكيزه‏ها پس اختلاف نكردند تا آمد ايشان را علم بدرستى كه پروردگار تو حكم ميكند ميانشان روز قيامت در آنچه بودند در آن اختلاف ميكردند

معزی

و همانا جاى داديم بنى اسرائيل را جايگاه راستين و روزيشان داديم از پاكيزه ها پس اختلاف نكردند تا آنكه بيامدشان دانش همانا پروردگار تو داورى كند ميان آنان روز قيامت در آنچه بودند در آن اختلاف كنان

قمشه ای

و محققا ما بنی اسرائیل را (پس از هلاک دشمنان) به مقام صدق (و منزل آسایش) مسکن دادیم و از نعمتهای پاکیزه (در ملک شام و مصر) روزی آنها کردیم، و همیشه بنی اسرائیل (در ایمان به رسول خاتم) اتفاق داشتند تا زمانی که آن رسول با قرآن آسمانی برای هدایت آنها آمد آن‌گاه آغاز اختلاف کردند (و رسالت پیغمبر بزرگ را از عناد و لجاج منکر شدند. ای رسول ما) خدای تو روز قیامت میان آنها در آنچه اختلاف می‌کردند حکم خواهد کرد.

رشاد خليفه

ما به بني اسراييل مقامي محترم عطا کرده ايم و آنها را با روزي هاي خوب مورد رحمت قرار داديم. با اين حال، اختلاف نظرهايشان از زماني شروع شد که اين دانش بر آنان آمد. پروردگار تو در روز رستاخيز درباره آنچه اختلاف كردند، قضاوت خواهد کرد.

Literal

And We had resided/settled to Israel’s sons and daughters truthful residence/settlement , and We provided for them from the goodnesses , so they did not differ/disagree/dispute until the knowledge came to them, that your Lord passes judgment (settles) between them (in) the Resurrection Day in what they were in it differing/disagreeing/disputing.

Al-Hilali Khan

And indeed We settled the Children of Israel in an honourable dwelling place (Sham and Misr), and provided them with good things, and they differed not until the knowledge came to them. Verily, Allah will judge between them on the Day of Resurrection in that in which they used to differ.

Arthur John Arberry

And We settled the Children of Israel in a sure settlement, and We provided them with good things; so they differed not until the knowledge came to them. Surely thy Lord will decide between them on the Day of Resurrection touching their differences.

Asad

And [thereafter], indeed, We assigned unto the children of Israel a most goodly abode, and provided for them sustenance out of the good things of life. And it was not until knowledge [of God’s revelation] was vouchsafed to them that they began to .hold divergent views: [but,] verily, thy Sustainer will judge between them on Resurrection Day regarding all on which they were wont to differ.›

Dr. Salomo Keyzer

En wij bereidden voor de kinderen Israls eene uitmuntende woning in het land Kanan, en wij brachten goede dingen voor hun onderhoud voort en zij twistten niet nopens den godsdienst, dan nadat de kennis tot hen was gekomen. Waarlijk, hun Heer zal op den dag der opstanding nopens datgene tusschen hen richten, waaromtrent zij verschillen.

Free Minds

And We helped the Children of Israel reach a place of sanctity, and We provided them from the good things, and they did not differ until the knowledge came to them. Your Lord will judge between them on the Day of Resurrection for what they differed in.

Hamza Roberto Piccardo

Insediammo i Figli di Israele in un paese sicuro e li provvedemmo di cibo eccellente e non furono discordi se non quando venne loro la scienza. In verità il tuo Signore, nel Giorno della Resurrezione, deciderà a proposito delle loro divergenze.

Hilali Khan

And indeed We settled the Children of Israel in an honourable dwelling place (Sham and Misr), and provided them with good things, and they differed not until the knowledge came to them. Verily, Allah will judge between them on the Day of Resurrection in that in which they used to differ.

Kuliev E.

Мы поселили сынов Исраила (Израиля) в славной стране и одарили их благами. Между ними не было разногласий, пока к ним не явилось знание. Воистину, в День воскресения твой Господь рассудит между ними в том, в чем они расходились во мнениях.

M.-N.O. Osmanov

[Потом] Мы поселили сынов Исра’ила в благодатной стране, наделили их благами, и меж ними не было разногласий, пока к ним не пришло знание. Воистину, твой Господь в Судный день рассудит их разногласия.

Mohammad Habib Shakir

And certainly We lodged the children of Israel in a goodly abode and We provided them with good things; but they did not disagree until the knowledge had come to them; surely your Lord will judge between them on the resurrection day concerning that in which they disagreed.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And We verily did allot unto the Children of Israel a fixed abode, and did provide them with good things; and they differed not until the knowledge came unto them. Lo! thy Lord will judge between them on the Day of Resurrection concerning that wherein they used to differ.

Palmer

And we established the people of Israel with a sure establishment, and we provided them with good things; nor did they disagree until there came to them the knowledge. Verily, thy Lord shall decide between them on the resurrection day concerning that whereon they did dispute.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Yemin olsun, biz, İsrailoğullarını çok güzel bir yurda yerleştirdik ve kendilerine temiz yiyeceklerden rızık verdik. Kendilerine ilim gelinceye kadar ihtilafa düşmediler. Hiç kuşkusuz, Rabbin, tartışmakta oldukları şey hakkında kıyamet günü aralarında hüküm verecektir.

Qaribullah

(Thereafter) We settled the Children of Israel in a blessed land and provided them with good things. They did not differ until knowledge was given them. Indeed, your Lord will decide between them on the Day of Resurrection.

QXP

Thereafter indeed, We assigned to the Children of Israel an honorable dwelling place, and gave them decent provision. But they began to hold divergent views and divided among themselves despite the knowledge (of Revelation). Your Lord will judge between them on the Day of Resurrection regarding wherein they differed.

Reshad Khalifa

We have endowed the Children of Israel with a position of honor, and blessed them with good provisions. Yet, they disputed when this knowledge came to them. Your Lord will judge them on the Day of Resurrection regarding everything they disputed.

Rodwell

Moreover we prepared a settled abode for the children of Israel, and provided them with good things: nor did they fall into variance till the knowledge (the Law) came to them: Truly thy Lord will decide between them on the day of Resurrection concerning that in which they differed.

Sale

And We prepared for the children of Israel an established dwelling in the land of Canaan, and We provided good things for their sustenance: And they differed not in point of religion, until knowledge had come unto them; verily thy Lord will judge between them on the day of resurrection, concerning that wherein they disagreed.

Sher Ali

And when WE assigned to the Children of Israel and excellent abode and WE provided them with good things, and they differed not until there came to them the knowledge. Surely, thy Lord will judge between them on the Day of Resurrection concerning that which they now differ.

Unknown German

Wir bereiteten fürwahr den Kindern Israels eine treffliche Wohnstatt und versorgten sie mit guten Dingen, und sie waren nicht eher uneins, als bis die Erkenntnis zu ihnen kam. Wahrlich, am Tage der Auferstehung wird dein Herr zwischen ihnen entscheiden über das, worüber sie uneins waren.

V. Porokhova

Сынов Исраиля Мы наделили ■ Прекрасным местом проживанья ■ И даровали им все блага. ■ И не было меж ними разногласий, ■ Пока к ним не явилось знанье. ■ В День Воскресения (на Суд) ■ Аллах, поистине, рассудит между ними ■ Все то, в чем разошлись они.

Yakub Ibn Nugman

Бәни Исраилне Фиргауннән коткаргач, тәхкыйк яхшы урыннарга куеп хуш ризыклар бирдек вә Әрихә, Кәнган шәһәрләренә кергездек. Алар ихтилаф кылышмадылар, мәгәр расүлләр аларга хак хөкемнәрне китергәннән соң ихтилаф кылыштылар. Аларның ихтилаф кылган нәрсәләре хакында Раббың гаделлек белән кыямәт көнне хөкем кылыр.

جالندہری

اور ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کو عمدہ جگہ دی اور کھانے کو پاکیزہ چیزیں عطا کیں لیکن وہ باوجود علم ہونے کے اختلاف کرتے رہے۔ بےشک جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کردے گا

طاہرالقادری

اور فی الواقع ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کے لئے عمدہ جگہ بخشی اور ہم نے انہیں پاکیزہ رزق عطا کیا تو انہوں نے کوئی اختلاف نہ کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم و دانش آپہنچی۔ بیشک آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان امور کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.