سوره يونس (10) آیه 94

قرآن، سوره يونس (10) آیه 94

آیه پسین: سوره يونس (10) آیه 95
آیه پیشین: سوره يونس (10) آیه 93

عربی

فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُنَ الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ المُمْتَرِينَ

بدون حرکات عربی

فإن كنت في شكّ ممّا أنزلنا إليك فسئل الّذين يقرؤن الكتاب من قبلك لقد جاءك الحقّ من ربّك فلا تكوننّ من الممترين

خوانش

Fa-in kunta fee shakkin mimma anzalnna ilayka fais-ali allatheena yaqraoona alkitaba min qablika laqad jaaka alhaqqu min rabbika fala takoonanna mina almumtareena

آیتی

اگر در آنچه بر تو نازل کرده ايم در ترديد هستي ، از آنهايي که کتاب ، آسماني پيش از تو را مي خوانند بپرس هر آينه حق است آنچه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده است پس نبايد در شمار ترديد کنندگان باشي

خرمشاهی

و اگر از آنچه بر تو نازل كرده ايم، در ترديد هستى، از كسانى كه پيش از تو كتاب آسمانى خوانده اند پرسوجو كن; بى شبهه حق از سوى پروردگارت بر تو نازل شده است، پس هرگز از دودلان مباش.

کاویانپور

اگر از آنچه بر تو فرستاديم در شك و ترديد هستى (پيروان تو در شك هستند) از كسانى كه پيش از تو كتاب آسمانى ميخوانند، بپرس (و بدان) آنچه بر تو آمده است، درست از جانب پروردگار تو است. پس هرگز از ترديد كنندگان مباش

انصاریان

و [به فرض محال] اگر از آنچه بر تو نازل کردیم در شک و تردیدی، از آنان که پیش از تو کتاب [آسمانی] می خواندند بپرس [کتابی که نزول قرآن را از سوی خدا خبر داده] تا روشن شود که حق از سوی پروردگارت به سوی تو آمده؛ بنابراین از تردیدکنندگان مباش.

سراج

(اى پيامبر) اگر در ترديدى از آنچه نازل كرده‏ايم (از مبدأ و معاد و داستان پيمبران) بپرس از آنكه همى‏خوانند كتابهاى آسمانى را پيش از تو بعزتم سوگند كه آمد بسوى تو حق از جانب پروردگارت پس زنهار مباش از ترديد كنندگان

فولادوند

و اگر از آنچه به سوى تو نازل كرده‏ايم در ترديدى، از كسانى كه پيش از تو كتاب [آسمانى‏] مى‏خواندند بپرس. قطعاً حق از جانب پروردگارت به سوى تو آمده است. پس زنهار از ترديدكنندگان مباش.

پورجوادی

اگر در آنچه بر تو نازل كرده‏ايم ترديد دارى از كسانى كه پيش از تو كتاب آسمانى را خوانده‏اند بپرس، به طور قطع حق از طرف پروردگار بر تو نازل شده است. در اين باره ترديد نكن.

حلبی

و اگر از آنچه به تو نازل كرده‏ايم، در شكّى، پس بپرس از آن كسان كه كتاب را پيش از تو مى‏خوانند به يقين حق از پروردگارت بر تو آمد، پس از شك آوران مباش.

اشرفی

پس اگر باشى در شكى از آنچه فرو فرستاديم بتو پس بپرس از آنان كه ميخوانند كتاب را پيش از تو بتحقيق آمد ترا حق از پروردگارت پس مباش از شك كنندگان

خوشابر مسعود انصاري

پس اگر از آنچه به تو نازل كرده‏ايم در شكّى هستى، از آنان كه پيش از تو كتاب مى‏خواندند [حقيقت را] بپرس. بى گمان از [سوى‏] پروردگارت حقّ به تو رسيده است، پس از شك‏آورندگان مباش

مکارم

و اگر در آنچه بر تو نازل کرده‌ایم تردیدی داری، از کسانی که پیش از تو کتاب آسمانی را می‌خواندند بپرس، به یقین، «حق» از طرف پروردگارت به تو رسیده است؛ بنابر این، هرگز از تردیدکنندگان مباش! [مسلماً او تردیدی نداشت! این درسی برای مردم بود!]

مجتبوی

پس اگر در آنچه به تو فروفرستاديم شك دارى، از آنها كه كتاب [آسمانى‏] پيش از تو را مى‏خوانند بپرس- كه نشانه‏هاى حقانيت قرآن در آن كتابها هست-. هر آينه حق از سوى پروردگارت به تو آمد، پس از شك‏داران مباش.

مصباح زاده

پس اگر باشى در شكى از آنچه فرو فرستاديم بتو پس بپرس از آنان كه ميخوانند كتاب را پيش از تو بتحقيق آمد ترا حق از پروردگارت پس مباش از شك كنندگان

معزی

و اگر هستى در شكّى بدانچه فرستاديم به سويت پس بپرس آنان را كه مى خوانند كتاب را پيش از تو همانا بيامد تو را حقّ از پروردگارت پس نباش از شكّ كنندگان

قمشه ای

پس اگر شک و ریبی از آنچه به تو فرستادیم در دل داری از خود علمای اهل کتاب که کتاب آسمانی پیش از تو را می‌خوانند بپرس. همانا (کتاب آسمانی) حق از جانب خدایت بر تو آمد و ابدا نباید شک و ریبی در دل راه دهی.

رشاد خليفه

اگر درباره آنچه از جانب پروردگارت بر تو نازل شد شك داري، از كساني كه كتب آسماني پيشين را خواندند، سئوال كن. درواقع، حقيقت از جانب پروردگارت بر تو آمده است. تو از شك كنندگان مباش.

Literal

So if you were in doubt/suspicion from what We descended to you, so ask/question those who read The Book from before you, the truth had come to you from your Lord, so do not be from the doubting/arguing.

Al-Hilali Khan

So if you (O Muhammad SAW) are in doubt concerning that which We have revealed unto you, (i.e. that your name is written in the Taurat (Torah) and the Injeel (Gospel)) then ask those who are reading the Book (the Taurat (Torah) and the Injeel (Gospel)) before you. Verily, the truth has come to you from your Lord. So be not of those who doubt (it).

Arthur John Arberry

So, if thou art in doubt regarding what We have sent down to thee, ask those who recite the Book before thee. The truth has come to thee from thy Lord; so be not of the doubters,

Asad

AND SO, [O man,] if thou art in doubt about [the truth of] what We have [now] bestowed upon thee from on high, ask those who read the divine writ [revealed] before thy time :116 [and thou wilt find that,] accepted from those who do evil deeds until their dying hour, and then say, `Behold, I now repent›.» surely, the truth has now come unto thee from thy Sustainer. Be not, then, among the doubters –

Dr. Salomo Keyzer

Indien gij in twijfel verkeert nopens eenig gedeelte van datgene, wat wij u hebben nedergezonden, vraag dan hun, die het boek der wet vr u hebben gelezen. Thans is de waarheid van uwen Heer tot u gekomen; wees dus niet een van hen die twijfelen.

Free Minds

If you are in doubt regarding what We have sent down to you, then ask those who have been studying the Scripture from before you. The truth has come to you from your Lord, so do not be of those who doubt.

Hamza Roberto Piccardo

E se dubiti a proposito di ciò che abbiamo fatto scendere su di te, interroga coloro che già prima recitavano le Scritture. La verità ti è giunta dal tuo Signore: non essere tra i dubbiosi.

Hilali Khan

So if you (O Muhammad SAW) are in doubt concerning that which We have revealed unto you, (i.e. that your name is written in the Taurat (Torah) and the Injeel (Gospel)) then ask those who are reading the Book (the Taurat (Torah) and the Injeel (Gospel)) before you. Verily, the truth has come to you from your Lord. So be not of those who doubt (it).

Kuliev E.

Если ты сомневаешься в том, что Мы ниспослали тебе, то спроси тех, которые читают Писание раньше тебя. Воистину, к тебе явилась истина от твоего Господа. Не будь же в числе сомневающихся.

M.-N.O. Osmanov

Если ты сомневаешься в том, что Мы ниспослали тебе, то спроси тех, которые читают прежние писания. Ведь к тебе явилась истина от твоего Господа, так не будь же сомневающимся.

Mohammad Habib Shakir

But if you are in doubt as to what We have revealed to you, ask those who read the Book before you; certainly the truth has come to you from your Lord, therefore you should not be of the disputers.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And if thou (Muhammad) art in doubt concerning that which We reveal unto thee, then question those who read the Scripture (that was) before thee. Verily the Truth from thy Lord hath come unto thee. So be not thou of the waverers.

Palmer

And if thou art in doubt of that which we have sent down unto thee, ask those who read the Book before thee; verily, the truth is come to thee from thy Lord, be not then of those who are in doubt.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Şayet sen, sana indirdiğimizden kuşkulanmakta isen, senden önce kitabı okuyanlara sor. Yemin olsun, hak sana Rabbinden gelmiştir. O halde, sakın kuşkulananlardan olma!

Qaribullah

If you are in doubt of what We have sent down to you, ask those who recite the Book before you. The truth has come to you from your Lord, therefore do not be of the doubters.

QXP

(O Prophet), If you ever think whether the Revelation We send to you could be an inspiration from your heart, ask the angels who bring it. They read it before you read it. Verily the Truth has come to you from your Lord. Be not of those who waver.

Reshad Khalifa

If you have any doubt regarding what is revealed to you from your Lord, then ask those who read the previous scripture. Indeed, the truth has come to you from your Lord. Do not be with the doubters.

Rodwell

And if thou art in doubt as to what we have sent down to thee, inquire at those who have read the Scriptures before thee. Now hath the truth come unto thee from thy Lord: be not therefore of those who doubt.

Sale

If thou art in a doubt concerning any part of that which We have sent down unto thee, ask them who have read the book of the law before thee. Now that the truth come unto thee from thy Lord; be not therefore one of those who doubt:

Sher Ali

And if thou art in doubt concerning that which WE have sent down to thee, ask those who have been reading the Book before thee. Indeed the truth has come to thee from thy Lord; be not, therefore, of those who doubt.

Unknown German

Und wenn du im Zweifel bist über das, was Wir zu dir niedersandten, so frage diejenigen, die vor dir die Schrift gelesen haben. Fürwahr, die Wahrheit ist zu dir gekommen von deinem Herrn; sei also nicht der Zweifler einer.

V. Porokhova

Но если ты в сомнении о том, что ниспослали Мы тебе, ■ Тогда спроси людей, которые Писание читают, ■ (Что было послано им прежде), до тебя. ■ К тебе, поистине, от твоего Владыки Истина пришла. ■ Не будь же из числа таких, ■ Которые колеблются в сомненьях.

Yakub Ibn Nugman

Әгәр Без сиңа иңдергән китап хакында шиктә булсаң, иңгән китапларны синнән әүвәл укучылардан сора: аларның китабында синең хакта хәбәр бар. Тәхкыйк хак булган Коръән сиңа Раббыңнан килде, шикләнүчеләрдән булма.

جالندہری

اگر تم کو اس (کتاب کے) بارے میں جو ہم نے تم پر نازل کی ہے کچھ شک ہو تو جو لوگ تم سے پہلے کی (اُتری ہوئی) کتابیں پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لو۔ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق آچکا ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا

طاہرالقادری

(اے سننے والے!) اگر تو اس (کتاب) کے بارے میں ذرا بھی شک میں مبتلا ہے جو ہم نے (اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے) تیری طرف اتاری ہے تو (اس کی حقانیت کی نسبت) ان لوگوں سے دریافت کرلے جو تجھ سے پہلے (اللہ کی) کتاب پڑھ رہے ہیں۔ بیشک تیری طرف تیرے رب کی جانب سے حق آگیا ہے، سو تُو شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہوجانا،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.