سوره هود (11) آیه 52

قرآن، سوره هود (11) آیه 52

آیه پسین: سوره هود (11) آیه 53
آیه پیشین: سوره هود (11) آیه 51

عربی

وَ يا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً وَ يَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلى قُوَّتِكُمْ وَ لا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ

بدون حرکات عربی

و يا قوم استغفروا ربّكم ثمّ توبوا إليه يرسل السّماء عليكم مدرارا و يزدكم قوّة إلى قوّتكم و لا تتولّوا مجرمين

خوانش

Waya qawmi istaghfiroo rabbakum thumma tooboo ilayhi yursili alssamaa AAalaykum midraran wayazidkum quwwatan ila quwwatikum wala tatawallaw mujrimeena

آیتی

و اي قوم من ، از پروردگارتان آمرزش بخواهيد ، آنگاه بر آستان او توبه کنيد تا باران راپي در پي بر شما فرو ريزد و بر نيرويتان بيفزايد و چون گنهکاران رخ بر متابيد

خرمشاهی

و اى قوم من از پروردگارتان آمرزش بخواهيد و به درگاه او توبه كنيد، تا از آسمان بر شما بارانى پيوسته و پيگير بفرستد، و قوتى بر قوت شما بيفزايد، و گنهكارانه روى برمتابيد.

کاویانپور

اى مردم، از پروردگارتان آمرزش طلب كنيد و بسوى او روى آوريد و (از اعمال قبيح) توبه كنيد. او از آسمان براى شما پيوسته باران مى‏فرستد و بر قدرت و نيروى شما مى‏افزايد و زينهار بنادانى و نابكارى روى از خدا مگردانيد.

انصاریان

ای قوم من! از پروردگارتان آمرزش بخواهید، آن گاه به سوی او بازگردید، [تا] برای شما باران فراوان و پی در پی فرستد و نیرویی بر نیرویتان بیفزاید، و می رمانه روی [از حق] برمگردانید.

سراج

اى گروه من آمرزش بخواهيد از پروردگارتان بازگرديد (از پرستش بتان) به سوى او تا او بفرستد باران را بر شما پيوسته و تا بيفزايد نيروئى به نيروى شما و برمگرديد (از پيام الهى) در حاليكه بزهكار (مشرك و كافر) باشيد

فولادوند

«و اى قوم من، از پروردگارتان آمرزش بخواهيد، سپس به درگاه او توبه كنيد [تا] از آسمان بر شما بارش فراوان فرستد و نيرويى بر نيروى شما بيفزايد، و تبهكارانه روى بر مگردانيد.»

پورجوادی

اى قوم من! از پروردگارتان طلب آمرزش كنيد و به درگاه او توبه كنيد تا از آسمان برايتان باران پى در پى فرو ريزد و نيرويى بر نيروى شما بيفزايد و گناهكارانه روى نگردانيد.»

حلبی

و اى قوم من! از پروردگارتان آمرزش بخواهيد، سپس به سوى او توبه كنيد. [او] از آسمان بر شما [باران‏] پى در پى مى‏فرستد و نيرويى بر نيروى شما مى‏افزايد و [از خداى‏] روى مگردانيد گناهكاران.

اشرفی

واى قوم من آمرزش خواهيد از پروردگارتان پس توبه كنيد بسوى او تا فرستد از آسمان بر شما باران پى در پى و بيفزايد شما را قوتى با قوت شما و اعراض نكنيد در حاليكه اصرار كنيد بر گناهان

خوشابر مسعود انصاري

و اى قوم من، از پروردگارتان آمرزش بخواهيد، آن گاه به سوى او باز گرديد تا [ابر] آسمان را فرو ريزان بر شما بباراند و توانى بر توانتان بيفزايد و گناهكارانه روى برمتابيد

مکارم

و ای قوم من! از پروردگارتان طلب آمرزش کنید، سپس به سوی او بازگردید، تا (باران) آسمان را پی در پی بر شما بفرستد؛ و نیرویی بر نیرویتان بیفزاید! و گنهکارانه، روی (از حق) بر نتابید!»

مجتبوی

و اى قوم من، از پروردگارتان آمرزش بخواهيد آنگاه به او باز گرديد- توبه كنيد- تا باران را بر شما پياپى و فراوان فرستد، و نيرويى بر نيرويتان بيفزايد، و بزهكارانه پشت مكنيد و روى مگردانيد.

مصباح زاده

و اى قوم من آمرزش خواهيد از پروردگارتان پس توبه كنيد بسوى او تا فرستد از آسمان بر شما باران پى در پى و بيفزايد شما را قوتى با قوت شما و اعراض نكنيد در حالى كه اصرار كنيد بر گناهان

معزی

و اى قوم من آمرزش جوئيد از پروردگار خود سپس بازگشت كنيد بسوى او تا فرستد آسمان را بر شما ريزاريز و بيفزايد شما را نيروئى بر نيرويتان و پشت نكنيد گنهكاران

قمشه ای

و ای قوم، از خدای خود آمرزش طلبید و به درگاه او توبه کنید تا از آسمان بر شما رحمت فراوان نازل گرداند و بر قوت و توانایی شما بیفزاید، و زنهار به نابکاری و عصیان روی مگردانید.

رشاد خليفه

اي قوم من، از پروردگارتان طلب بخشش نماييد، سپس به درگاه او توبه كنيد. پس او براي شما از آسمان روزي مي باراند و بر قدرت شما مي افزايد. به ستمكاري بازنگرديد.

Literal

And you (my) nation, ask for forgiveness (from) your Lord then repent to Him, He sends the skies/space on you flowing/pouring abundantly, and He increases you strength/power to your strength/power , and do not turn away (as) criminals/sinners .

Al-Hilali Khan

«And O my people! Ask forgiveness of your Lord and then repent to Him, He will send you (from the sky) abundant rain, and add strength to your strength, so do not turn away as Mujrimoon (criminals, disbelievers in the Oneness of Allah).»

Arthur John Arberry

And, O my people, ask forgiveness of your Lord, then repent to Him, and He will loose heaven in torrents upon you, and He will increase you in strength unto your strength; and turn not your backs as sinners.›

Asad

«Hence, O my people, ask your Sustainer to forgive you your sins, and then turn towards Him in repentance-[whereupon] He will shower upon you heavenly blessings abundant, and will add strength to your strength: only do not turn away [from me] as people lost in sin!»

Dr. Salomo Keyzer

O mijn volk! vraag vergiffenis van uwen Heer en wend u tot hem; hij zal een overvloedigen regen uit den hemel op u nederzenden. En hij zal uwe kracht vermeerderen, door u nog verder kracht te schenken; wend u dus niet af, om kwaad te bedrijven.

Free Minds

"And my people, seek forgiveness from your Lord, then repent to Him; He will send the sky to you abundantly, and He will increase might to your might. So do not turn away as criminals."

Hamza Roberto Piccardo

O popol mio, implorate il perdono del vostro Signore e tornate a Lui pentiti, affinché vi invii piogge abbondanti dal cielo e aggiunga forza alla vostra forza. Non voltate colpevolmente le spalle».

Hilali Khan

"And O my people! Ask forgiveness of your Lord and then repent to Him, He will send you (from the sky) abundant rain, and add strength to your strength, so do not turn away as Mujrimoon (criminals, disbelievers in the Oneness of Allah)."

Kuliev E.

О мой народ! Просите прощения у вашего Господа, а затем покайтесь перед Ним. Он ниспошлет вам с неба обильный дождь и приумножит вашу силу. Посему не отворачивайтесь, будучи грешниками».

M.-N.O. Osmanov

О мой народ! Просите прощения у вашего Господа, а потом раскайтесь пред Ним, и Он ниспошлет вам с неба обильный дождь и умножит многократно вашу силу. Так не отступайтесь же [от меня] грешниками».

Mohammad Habib Shakir

And, O my people! ask forgiveness of your Lord, then turn to Him; He will send on you clouds pouring down abundance of rain and add strength to your strength, and do not turn back guilty.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And, O my people! Ask forgiveness of your Lord, then turn unto Him repentant; He will cause the sky to rain abundance on you and will add unto you strength to your strength. Turn not away, guilty!

Palmer

O my people! ask pardon of your Lord; then turn to Him; He will send the skies down on you in torrents; and He will add strength to your strength: do not then turn back sinners.›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

«Ey toplumum! Rabbinizden af dileyin, sonra O’na yönelin ki üzerinize göğü bol bol göndersin, kuvvetinize kuvvet katsın. Günahkârlar olup da Allah’tan yüz çevirmeyin.»

Qaribullah

My nation, ask your Lord to forgive you and turn to Him in repentance. From the sky He will loose an abundance (of rain) upon you; He will add strength to your strength. Do not turn away as sinners. ‹

QXP

«O My nation! Come to the forgiveness of your Lord by turning to Him and mending your ways. He will shower upon you heavenly blessings abundant, and add strength to your strength. Do not turn away, guilty!»

Reshad Khalifa

«O my people, seek forgiveness from your Lord, then repent to Him. He will then shower you with provisions from the sky, and augment your strength. Do not turn back into transgressors.»

Rodwell

O my people! ask pardon of your Lord; then be turned unto Him: He will send down the heavens upon you with copious rains:

Sale

O my people, ask pardon of your Lord; and be turned unto Him: He will send the heaven to pour forth rain plentifully upon you, and He will increase your strength by giving unto you farther strength: Therefore turn not aside, to commit evil.

Sher Ali

`And O my people, ask forgiveness of your Lord, then turn to HIM, HE will send over you clouds pouring down abundant rain, and will add strength to your strength. And turn not away from HIM, being sinners.›

Unknown German

O mein Volk, erflehet Vergebung von eurem Herrn, dann bekehrt euch zu Ihm; Er wird Wolken über euch schicken mit reichlichen Regengüssen und wird eure Kraft mehren mit Kraft. So wendet euch nicht ab als Schuldige.»

V. Porokhova

О мой народ! Просите вашего ■ Владыку о прощенье ■ И обратитесь вы потом с раскаяньем к Нему; ■ Он (небеса) прольет на вас дождем обильным, ■ Прибавит силы к вашей силе. ■ Не отвращайтесь же виновными в грехе!»

Yakub Ibn Nugman

Ий каумем, Аллаһудан ярлыкавын сорагыз, соңра тәүбә итеп Аллаһуга кайтыгыз, шулай булсагыз Аллаһ сезгә бер-бер артлы яңгыр яудырыр вә куәтегез өстенә куәтегезне арттырыр, кәфер булып иманнан качмагыз!

جالندہری

اور اے قوم! اپنے پروردگار سے بخشش مانگو پھر اس کے آگے توبہ کرو۔ وہ تم پر آسمان سے موسلادھار مینہ برسائے گا اور تمہاری طاقت پر طاقت بڑھائے گا اور (دیکھو) گنہگار بن کر روگردانی نہ کرو

طاہرالقادری

اور اے لوگو! تم اپنے رب سے (گناہوں کی) بخشش مانگو پھر اس کی جناب میں (صدقِ دل سے) رجوع کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت پر قوت بڑھائے گا اور تم مجرم بنتے ہوئے اس سے روگردانی نہ کرنا،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.