سوره هود (11) آیه 110

قرآن، سوره هود (11) آیه 110

آیه پسین: سوره هود (11) آیه 111
آیه پیشین: سوره هود (11) آیه 109

عربی

وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَ لَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ

بدون حرکات عربی

و لقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه و لو لا كلمة سبقت من ربّك لقضي بينهم و إنّهم لفي شكّ منه مريب

خوانش

Walaqad atayna moosa alkitaba faikhtulifa feehi walawla kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya baynahum wa-innahum lafee shakkin minhu mureebun

آیتی

به موسي کتاب داديم در آن کتاب اختلاف شد اگر نه حکمي بود که از پيش از جانب پروردگارت صادر شده بود ، ميانشان داوري شده بود ، که ايشان در آن کتاب سخت در ترديدند

خرمشاهی

و به راستى به موسى كتاب آسمانى داديم، آنگاه در باره آن اختلاف كلمه پيدا شد و اگر وعده پروردگارت [به تأخير حكم و عذاب] از پيش مقرر نگشته بود، بين آنان داورى مى شد; و آنان از آن سخت در شك هستند.

کاویانپور

ما كتاب تورات را به موسى داديم. آن گاه در آن اختلاف كردند و اگر كلمه پروردگارت (حكم ازلى) مقدم بر اين نبود، هر آينه ميان آنان حكم عذاب صادر مى‏گشت. مسلما آنها درباره قرآن در شك و ترديد بسر مى‏برند.

انصاریان

و به راستی به موسی کتاب دادیم، پس در آن اختلاف شد، و اگر از سوی پروردگارت [به سبب اتمام حجت] مهلتی برای انسان تا اجل معینش مقدر نشده بود، یقیناً میانشان [به عذاب] داوری شده بود [و هیچ کس از آنان پس از آن داوری زنده نمی ماند] و این یهودی ها [یِ عصر تو] درباره تورات [که بخشی از آیاتش تحریف شده و پاره ای از مطالبش آمیخته با خرافات و قسمتی از نوشته هایش دور از فطرت و غیر قابل اجراست] در تردیدی آمیخته با بدگمانی اند.

سراج

و بعزتم سوگند داديم بموسى كتاب را پس اختلاف رخ داد در آن و اگر نبود سخنى كه پيشى گرفته از پروردگار تو (كه مهلتشان دهد) البته داورى شده بود ميانشان بى‏ترديد يهودان سخت در گمانند در باره تورات

فولادوند

و به حقيقت، ما به موسى‏ كتاب [آسمانى‏] داديم، پس در مورد آن اختلاف شد، و اگر از جانب پروردگارت وعده‏اى پيشى نگرفته بود، قطعاً ميان آنها داورى شده بود، و بى گمان، آنان در باره آن در شكى بهتان‏آميزند.

پورجوادی

به موسى كتاب داديم، سپس در آن اختلاف كردند و اگر فرمان پيشين پروردگارت نبود در ميان آنها داورى مى‏شد، زيرا گرفتار شكى شديد هستند،

حلبی

و به تحقيق موسى را كتاب داديم و در آن اختلاف شد و اگر از پروردگارت سخنى كه در [تأخير عذاب از] پيش رفت، نبود، ميان ايشان حكم شده بود. و براستى ايشان از آن در شكند و به گمان شده.

اشرفی

و بحقيقت داديم موسى را تورية پس اختلاف كرده شد در آن و اگر نبود كلمه كه پيشى يافته از پروردگارت هر آينه حكم كرده شده بود ميانشان و بدرستيكه آنها در شكى باشند از آن كه بگمان بد اندازنده است

خوشابر مسعود انصاري

و به راستى به موسى كتاب داديم، آن گاه در آن اختلاف افتاد و اگر وعده‏اى از پيش از [سوى‏] پروردگارت مقرّر نبود، قطعا در ميان آنان داورى مى‏شد. و آنان از آن سخت در شكّ‏اند

مکارم

ما به موسی کتاب آسمانی دادیم؛ سپس در آن اختلاف شد؛ و اگر فرمان قبلی خدا (در زمینه آزمایش و اتمام حجّت بر آنها) نبود، در میان آنان داوری می‌شد! و آنها (هنوز) در شکّ‌اند، شکّی آمیخته به بدگمانی!

مجتبوی

و هر آينه به موسى كتاب داديم، پس در آن اختلاف پديد آمد. و اگر از پروردگار تو سخنى [به تأخير عذاب‏] از پيش نرفته بود، هر آينه ميانشان داورى شده بود، و همانا آنان در باره آن سخت در شك‏اند.

مصباح زاده

و بحقيقت داديم موسى را توراة پس اختلاف كرده شد در آن و اگر نبود كلمه كه پيشى يافته از پروردگارت هر آينه حكم كرده شده بود ميانشان و بدرستى كه آنها در شكى باشند از آن كه بگمان بد اندازنده است

معزی

و همانا داديم به موسى كتاب را پس اختلاف شد در آن و اگر نبود سخنى كه پيش گرفته است از پروردگار تو هر آينه قضاوت مى شد ميان ايشان و همانا ايشانند در شكى از آن به ريب افكننده

قمشه ای

و محققا ما کتاب تورات را برای موسی فرستادیم آن‌گاه در آن اختلاف کردند، و اگر کلمه سابقه الهی و مشیّت ازلی خدا (بر تأخیر عذاب خلق تا قیامت) نبود همانا میان آنها حکم (به عذاب) می‌شد. و این مردم از این گونه وعد و وعیدها همیشه بدگمان و در شکّند و بر خود ریب و شبهه می‌کنند.

رشاد خليفه

ما به موسي کتاب آسماني داده ايم، ولي در آن اختلاف شد و اگر به خاطر کلمه اي نبود که از پيش از جانب پروردگارت مقرر شد، فوراً قضاوت شده بودند. آنها در اين باره سخت مشکوک و مظنون هستند.

Literal

And We had given/brought Moses The Book , so it was differed/disputed in it, and were it not for a word/expression (that) preceded from your Lord, (it) would have ended/accomplished (settled) (E) between them, and that they are in (E) doubtful/suspicious doubt/suspicion from it.

Al-Hilali Khan

Indeed, We gave the Book to Moosa (Moses), but differences arose therein, and had it not been for a Word that had gone forth before from your Lord, the case would have been judged between them, and indeed they are in grave doubt concerning it (this Quran).

Arthur John Arberry

And We gave Moses the Book; and there was difference regarding it, and but for a word that preceded from thy Lord, it had been decided between them; and they are in doubt of it disquieting.

Asad

And, indeed, [similar was the case when] We vouchsafed the divine writ unto Moses, and some of his people set their own views against it; and had it not been for a decree that had already gone forth from thy Sustainer, judgment would indeed have been passed on them [then and there]: ’39: for, behold, they were in grave doubt, amounting to suspicion, about him [who called them unto God].»

Dr. Salomo Keyzer

Wij gaven vroeger aan Mozes het boek der wet, en daarover rezen twisten onder zijn volk, en ware niet een voorafgaand besluit van uwen Heer genomen, om gedurende dit leven geduldig nopens hen te zijn, zoo zou het verschil tusschen hen zekerlijk uitgemaakt zijn. En uw volk is ook naijverig en twijfelachtig nopens den Koran.

Free Minds

We have given Moses the Scripture, yet they disputed in it; and had it not been for a word which was already given by your Lord, their case would have been judged immediately. They are in grave doubt concerning it.

Hamza Roberto Piccardo

Già demmo a Mosè la Scrittura, e sorsero divergenze in suo proposito. Se non fosse stato per un Decreto precedente del tuo Signore, già sarebbe stato giudicato tra loro. E su di essa sono in dubbio profondo.

Hilali Khan

Indeed, We gave the Book to Moosa (Moses), but differences arose therein, and had it not been for a Word that had gone forth before from your Lord, the case would have been judged between them, and indeed they are in grave doubt concerning it (this Quran).

Kuliev E.

Мы даровали Мусе (Моисею) Писание, но по его поводу возникли разногласия. И если бы не было прежде Слова от твоего Господа, то спор их был бы решен. Воистину, они испытывают смутные сомнения относительно него (Корана).

M.-N.O. Osmanov

Мы даровали Мусе писание, но [его последователи] стали толковать его по-разному. И если бы не было предопределено прежде твоим Господом, то спор их был бы решен. Воистину, они находятся в сильном сомнении относительно этого (т. е. писания, дарованного Мусе).

Mohammad Habib Shakir

And certainly We gave the book to Musa, but it was gone against; and had not a word gone forth from your Lord, the matter would surely have been decided between them; and surely they are in a disquieting doubt about it.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And we verily gave unto Moses the Scripture, and there was strife thereupon; and had it not been for a Word that had already gone forth from thy Lord, the case would have been judged between them, and lo! they are in grave doubt concerning it.

Palmer

We gave Moses the Book before, and then they disagreed concerning it, and, had it not been for a word that had been passed by thy Lord, it would have been decided between them; but, verily, they are (still) in hesitating doubt concerning it.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Yemin olsun, Mûsa’ya Kitap’ı verdik de onda da ihtilafa düşüldü. Rabbinden bir kelime, önceden gelmiş olmasaydı, aralarında iş mutlaka bitirilirdi. Onlar bunun hakkında, kafaları karıştıran bir kuşku içindedirler.

Qaribullah

We gave Moses the Book, but they differed regarding it, but for a word that preceded from your Lord, it had been decided between them; and they are in disquieting doubt of it.

QXP

People differed even when Moses was given the Scripture. Had it not been for a Word that had already gone forth from your Lord, the case would have been judged between them. (The Word that the Final Revelation, the Qur’an, will come forth with the Plain Truth.) They are still lingering on in their doubts about the Messages of their Lord.

Reshad Khalifa

We have given Moses the scripture, but it was disputed, and if it were not for a predetermined word decreed by your Lord, they would have been judged immediately. They are full of doubt about this, suspicious.

Rodwell

Of old gave we Moses the Book, and they fell to variance about it. If a decree of respite had not gone forth from thy Lord, there had surely been a decision between them. Thy people also are in suspicious doubts about the Koran.

Sale

We formerly gave unto Moses the book of the law; and disputes arose among his people concerning it: And unless a previous decree had proceeded from thy Lord, to bear with them during this life, the matter had been surely decided between them. And thy people are also jealous and in doubt concerning the Koran.

Sher Ali

And WE certainly gave Moses the Book, but differences were created therein; and had it not been for a word already gone forth from thy Lord, surely the matter would have been decided between them long before, and now these people are in a disquieting doubt concerning it.

Unknown German

Und ganz gewiß haben Wir Moses die Schrift gegeben, doch dann entstand Uneinigkeit über sie; und wäre nicht schon zuvor ein Wort von deinem Herrn ergangen, es wäre zwischen ihnen entschieden; und (jetzt) sind sie in beunruhigendem Zweifel darüber.

V. Porokhova

Мы Мусе Книгу ниспослали, ■ Но (среди них) о ней возникли споры, ■ И, если б Слово твоего Владыки ■ Не пришло к ним раньше, ■ Меж ними было б все уж решено. ■ Они же – в тягостных сомнениях об этом.

Yakub Ibn Nugman

Тәхкыйк Без Мусага китап бирдек, ул китап хакында ихтилаф булды – кайбер кешеләр ышандылар вә кайбер кешеләр ышанмадылар. Әгәр Раббыңның вәгъдәсе булмаса иде, кәферләрнең ґәзабын кичектерү белән, әлбәттә, аларны һәлак итмәк өчен хөкем булыр иде, тәхкыйк кәферләр Коръәннең Аллаһ китабы икәнлектә шикләнмәктәләр.

جالندہری

اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہوچکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کردیا جاتا۔ اور وہ تو اس سے قوی شبہے میں (پڑے ہوئے) ہیں

طاہرالقادری

اور بیشک ہم نے موسٰی (علیہ السلام) کو کتاب دی پھر اس میں اختلاف کیا جانے لگا، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے صادر نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا گیا ہوتا، اور وہ یقینًا اس (قرآن) کے بارے میں اضطراب انگیز شک میں مبتلا ہیں،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.