سوره هود (11) آیه 116

قرآن، سوره هود (11) آیه 116

آیه پسین: سوره هود (11) آیه 117
آیه پیشین: سوره هود (11) آیه 115

عربی

فَلَوْ لا كانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسادِ فِي الأَْرْضِ إِلاَّ قَلِيلاً مِمَّنْ أَنْجَيْنا مِنْهُمْ وَ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ما أُتْرِفُوا فِيهِ وَ كانُوا مُجْرِمِينَ

بدون حرکات عربی

فلو لا كان من القرون من قبلكم أولوا بقيّة ينهون عن الفساد في الأرض إلاّ قليلا ممّن أنجينا منهم و اتّبع الّذين ظلموا ما أترفوا فيه و كانوا مجرمين

خوانش

Falawla kana mina alqurooni min qablikum oloo baqiyyatin yanhawna AAani alfasadi fee al-ardi illa qaleelan mimman anjayna minhum waittabaAAa allatheena thalamoo ma otrifoo feehi wakanoo mujrimeena

آیتی

چرا در ميان مردماني که پيش از شما بودند جز اندکي که از آن ميان نجاتشان داديم خردمنداني نبودند تا مردمان را از فساد کردن در زمين باز دارند؟ ظالمان از پي آسودگي و لذات دنيوي رفتند و گنهکار بودند

خرمشاهی

از چه رو در ميان اقوامى كه پيش از شما بودند خردمندانى نبودند كه از فساد در روى زمين نهى كنند; مگر گروهى اندك از خود آنان كه نجاتشان داده بوديم; حال آنكه ستم پيشگان [مشرك] دل در ناز و نعمتى كه يافته بودند، بسته بودند، و گنهكار بودند.

کاویانپور

چرا در ميان مردم قرون گذشته گروهى عاقل و با ايمان نبودند كه مردم را از ايجاد فساد در زمين جلوگيرى كنند؟ مگر عده كمى، كه ما آنها را از عذاب نجات داديم و ستمكاران دنبال خوشگذرانيهاى خودشان بودند و مجرم و گناهكار شدند.

انصاریان

پس چرا در میان امت هایی که پیش از شما بودند، مصلحانی دلسوز نبودند که [مردم را] از فساد در زمین بازدارند؟ مگر اندکی که [به سبب بازداشتن مردم از فساد] نجاتشان دادیم. و آنان که ستم کردند، دنباله رو [و دل بسته] چیزی از نعمت و ثروت شدند [که در آن به سرکشی و طغیان افتادند] و آنان گنهکار بودند.

سراج

پس چرا نبود از مردم قرنها كه پيش از شما بودند خردمندانى كه باز دارند (تباهكاران را) از تباهى كردن در زمين مگر اندكى از كسانى كه (از عذاب) نجات داديم از آنان (كه نهى مى‏كردند) و پيروى كردند آنانكه ستم كردند لذتهائى را كه كامرانى نمودند در آن و بودند مردمى بزهكار

فولادوند

پس چرا از نسلهاى پيش از شما خردمندانى نبودند كه [مردم را] از فساد در زمين باز دارند؟ جز اندكى از كسانى كه از ميان آنان نجاتشان داديم. و كسانى كه ستم كردند به دنبال ناز و نعمتى كه در آن بودند رفتند، و آنان بزهكار بودند.

پورجوادی

چرا در امتهاى پيش از شما- جز اندكى از نجات يافتگان- خردمندانى نبودند كه مانع فساد در زمين شوند و آنان كه ستم پيشه كردند پيرو لذّتهاى خود شدند و گناهكار بودند،

حلبی

پس چرا از ميان امّت‏هاى، پيش از شما، خردمندانى نبودند كه در زمين از فساد نهى كنند مگر كسانى اندك از ميان آنها، كه نجاتشان داديم. و كسانى كه ستم كردند، پيروى كردند، آنچه را كه در آن [از شهوات‏] برخوردار مى‏شدند، و [آنها] مجرمان بودند.

اشرفی

پس چرا نبودند از قرنها پيش از شما صاحبان فضل كه نهى كنند از فساد در زمين مگر اندكى از آنان كه رهانيديم از ايشان و پيروى كردند آنان كه ستم كردند آنچه را متنعم كرده شدند در آن و بودند گناهكاران

خوشابر مسعود انصاري

پس چرا از امتهاى پيش از شما خردمندانى نبودند كه از فساد در زمين باز دارند؟ مگر اندكى از آنان كه نجاتشان داديم. و ستمكاران به دنبال ناز و نعمتى افتادند كه از آن بهره‏مند بودند و گناهكار بودند

مکارم

چرا در قرون (و اقوام) قبل از شما، دانشمندان صاحب قدرتی نبودند که از فساد در زمین جلوگیری کنند؟! مگر اندکی از آنها، که نجاتشان دادیم! و آنان که ستم می‌کردند، از تنعّم و کامجوئی پیروی کردند؛ و گناهکار بودند (و نابود شدند)!

مجتبوی

پس چرا در ميان مردمانى كه پيش از شما بودند، جز اندكيشان كه آنان را [از عذاب‏] رهانيديم، خردمندان و نيكان بافضيلتى نبودند كه از تباهكارى در زمين باز دارند؟ و كسانى كه ستم كردند در پى آنچه در آن كامرانى يافتند رفتند- از آرزوهاى نفس پيروى كرده همه كوشش خود را صرف به دست آوردن اسباب شهوات گردانيدند- و بزهكار بودند.

مصباح زاده

پس چرا نبودند از قرنها پيش از شما صاحبان فضل كه نهى كنند از فساد در زمين مگر اندكى از آنان كه رهانيديم از ايشان و پيروى كردند آنان كه ستم كردند آنچه را متنعم كرده شدند در آن و بودند گناهكاران

معزی

پس چرا نبود از قرنهاى پيش از شما بازماندگانى كه نهى كنند از تباه كارى در زمين مگر كمى از آنان كه نجات داديم از ايشان و پيروى كردند ستمگران آنچه را كامرانى نمودند در آن و شدند بزهكاران

قمشه ای

پس چرا در امم گذشته مردمی با عقل و ایمان وجود نداشت که (خلق را) از فساد و اعمال زشت نهی کنند مگر عده قلیلی که نجاتشان دادیم، و ستمکاران از پی تعیّش به نعمتهای دنیوی رفتند و مردمی فاسق بدکار بودند.

رشاد خليفه

اگر فقط عده اي از نسل هاي گذشته به اندازه كافي بادرايت بودند تا از پليدي منع كنند! فقط تعداد كمي از آنها سزاوار نجات ما شدند. و اما ستمكاران به تجملات دنيوي خود سرگرم شدند؛ آنها گناهكار بودند.

Literal

So where it not for (owners) of a remainder/remnant , from the generations/centuries from before you, (who were) forbidding/preventing from the corruption in the earth/Planet Earth, except a few from whom We saved/rescued from them; and those who caused injustice/oppression followed what they were luxuriated ungrateful and arrogant in it, and they were criminals/sinners .

Al-Hilali Khan

If only there had been among the generations before you, persons having wisdom, prohibiting (others) from Al-Fasad (disbelief, polytheism, and all kinds of crimes and sins) in the earth, except a few of those whom We saved from among them. Those who did wrong pursued the enjoyment of good things of (this worldly) life, and were Mujrimoon (criminals, disbelievers in Allah, polytheists, sinners, etc.).

Arthur John Arberry

Or if there had been, of the generations before you, men of a remainder forbidding corruption in the earth — except a few of those whom We delivered of them; but the evildoers followed the ease they were given to exult in and became sinners.

Asad

BUT, ALAS, among those generations [whom We destroyed] before your time there were no people endowed with any virtue'» – [people] who would speak out against the [spread of] corruption on earth -except the few of them whom We saved [because of their righteousness], whereas those who were bent on evildoing only pursued pleasures which corrupted their whole being, and so lost themselves in sinning.

Dr. Salomo Keyzer

Waren degene van de geslachten voor u, begiftigd met verstand en deugd, welke verboden goddeloos op aarde te handelen, meer dan slechts eenigen van hen, welke wij bevrijdden? Maar zij, die onrechtvaardig waren, volgden de geneugten, welke zij op deze wereld genoten, en waren goddeloozen,

Free Minds

If only there was from the previous generations a people with wisdom who deterred from the corruption on Earth, except the few that We saved of them. And those who were wicked followed the enjoyment they were in, and they were criminal.

Hamza Roberto Piccardo

Perché mai, tra le generazioni che vi precedettero, le persone virtuose che proibivano la corruzione della terra (e che salvammo) erano poco numerose, mentre gli ingiusti si davano al lusso di cui godevano e furono criminali?

Hilali Khan

If only there had been among the generations before you, persons having wisdom, prohibiting (others) from Al-Fasad (disbelief, polytheism, and all kinds of crimes and sins) in the earth, except a few of those whom We saved from among them. Those who did wrong pursued the enjoyment of good things of (this worldly) life, and were Mujrimoon (criminals, disbelievers in Allah, polytheists, sinners, etc.).

Kuliev E.

Если бы только среди поколений, живших до вас, были мудрые люди, которые выступали бы против нечестия на земле. Такими были лишь немногие из числа тех, кого Мы спасли. А беззаконники последовали за тем, что было даровано им, и стали грешниками.

M.-N.O. Osmanov

Почему же среди поколений, живших до вас, оказалось совсем немного достойных людей, выступавших против нечестия, – из числа тех, которых Мы спасли? А те, которые были нечестивы, предпочли дарованные им [мирские блага] и стали [тем самым] грешниками.

Mohammad Habib Shakir

But why were there not among the generations before you those possessing understanding, who should have forbidden the making of mischief in the earth, except a few of those whom We delivered from among them? And those who were unjust went after what they are made to enjoy of plenty, and they were guilty.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

If only there had been among the generations before you men possessing a remnant (of good sense) to warn (their people) from corruption in the earth, as did a few of those whom We saved from them! The wrong-doers followed that by which they were made sapless, and were guilty.

Palmer

And were there among the generations before you any endowed with a remnant (of piety) forbidding evildoing in the earth, save a few of those whom we saved; but the evildoers followed what they enjoyed, and were sinners.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Sizden önceki kuşakların söz ve eser sahibi olanları, yeryüzünde bozgunculuktan alıkoymalı değiller miydi? Ama içlerinden kurtarmış olduklarımızın az bir kısmı dışında hiçbiri bunu yapmadı. Zulme sapanlar ise içine gömüldükleri servet şımarıklığının ardına düşüp suçlular haline geldiler.

Qaribullah

If (only) there had been except for a few among them whom We saved among the generations that have gone before you, some that remained forbidding corruption in the land, but the wrongdoers pursued the ease they had been given to delight in and became sinners.

QXP

(Here is a lesson for the future of humanity.) Alas, among the older generations there were few people of virtue, those who would take a stand against corruption and disorder in the land. Except the few whom We saved for their righteousness. Whereas most people indulged in violation of human rights, enjoying the fleeting delights of the world and thriving on the fruit of others› toil.

Reshad Khalifa

If only some of those among the previous generations possessed enough intelligence to forbid evil! Only a few of them deserved to be saved by us. As for the transgressors, they were preoccupied with their material luxuries; they were guilty.

Rodwell

Were the generations before you, endued with virtue, and who forbad corrupt doings on the earth, more than a few of those whom we delivered? but the evil doers followed their selfish pleasures, and became transgressors.

Sale

Were such of the generations before you, indued with understanding and virtue, who forbad the acting corruptly in the earth, any more than a few only of those whom We delivered? But they who were unjust followed the delights which they enjoyed in this world, and were wicked doers:

Sher Ali

Why, then, were there not among the generations before you persons possessed of understanding, who would have forbidden corruption in the earth, except a few among them whom WE saved ? But the wrongdoers pursued the enjoyment of the good things which they were given in plenty, and they became guilty.

Unknown German

Warum waren denn unter den Geschlechtern vor euch nicht Leute von Verstand, die der Verderbtheit auf Erden hätten steuern können – ausgenommen einige wenige derer, die Wir aus ihrer Zahl erretteten? Doch die Frevler folgten dem, was ihnen Genuß und Behagen versprach, und sie wurden schuldig.

V. Porokhova

Но почему же не было из поколений прежде вас Таких, ■ Кто, обладая добродетельной (душою), ■ Мог на земле нечестие сдержать, ■ Помимо лишь немногих, ■ Кого спасли Мы милостью Своей? ■ Но нечестивые пошли за удовольствиями этой жизни – ■ И стали грешными (пред Нами).

Yakub Ibn Nugman

Кәшки булсачы арагызда сездән әүвәл һәлак булган каумләрдән калган гакыл белем ияләре, кешеләрне җир өстендә бозыклык кылудан тыяр иделәр, мәгәр алар арасыннан азларын гына ґәзабтан коткардык, кешеләргә әмер мәгъруф кылганнары өчен. Әмма залимләр үзләренә бирелгән дөнья байлыгына гына иярделәр һәм, азып, кәфер булдылар.

جالندہری

تو جو اُمتیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں، ان میں ایسے ہوش مند کیوں نہ ہوئے جو ملک میں خرابی کرنے سے روکتے ہاں (ایسے) تھوڑے سے (تھے) جن کو ہم نے ان میں سے مخلصی بخشی۔ اور جو ظالم تھے وہ ان ہی باتوں کے پیچھے لگے رہے جس میں عیش وآرام تھا اور وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے

طاہرالقادری

سو تم سے پہلے کی امتوں میں ایسے صاحبانِ فضل و خرد کیوں نہ ہوئے جو لوگوں کو زمین میں فساد انگیزی سے روکتے بجز ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے جنہیں ہم نے نجات دے دی، اور ظالموں نے عیش و عشرت (کے اسی راستے) کی پیروی کی جس میں وہ پڑے ہوئے تھے اور وہ (عادی) مجرم تھے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.