سوره هود (11) آیه 119

قرآن، سوره هود (11) آیه 119

آیه پسین: سوره هود (11) آیه 120
آیه پیشین: سوره هود (11) آیه 118

عربی

إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَ لِذلِكَ خَلَقَهُمْ وَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأََمْلأََنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ

بدون حرکات عربی

إلاّ من رحم ربّك و لذلك خلقهم و تمّت كلمة ربّك لأملأنّ جهنّم من الجنّة و النّاس أجمعين

خوانش

Illa man rahima rabbuka walithalika khalaqahum watammat kalimatu rabbika laamlaanna jahannama mina aljinnati waalnnasi ajmaAAeena

آیتی

مگر آنهايي که پروردگارت بر آنها رحمت آورده و آنها را براي همين بيافريده است و سخن پروردگار تو بر اين مقرر شده که : جهنم را از همه جن وانس انباشته مي کنم

خرمشاهی

مگر كسانى كه خداوند [بر آنان] رحمت آورد; و براى همين آنان را آفريده است; وعده پروردگارت [چنين] سرانجام گرفته است كه جهنم را از جن و انس آكنده خواهم ساخت.

کاویانپور

غير از كسانى كه پروردگار تو بر آنان رحم كند و براى همين آنان را آفريده است و كلام پروردگار تو بر اين خاتمه يافته است كه دوزخ را از همه كافران و گنهكاران جن و انس پر خواهد كرد.

انصاریان

مگر کسانی که پروردگارت به آنان رحم کرده و به همین سبب آنان را آفریده است. و فرمان حتمی پروردگارت تحقق یافت که همانا دوزخ را از همه جن و انس [که راه کفر و عناد را برگزیدند] پر خواهم کرد.

سراج

مگر كسى كه هدايتش كرده پروردگار تو و براى هدايت آفريده ايشان را و تحقق يافت سخن پروردگار تو كه (گفت) البته پرمى‏سازم دوزخ را از پريان و آدميان همگان

فولادوند

مگر كسانى كه پروردگار تو به آنان رحم كرده، و براى همين آنان را آفريده است. و وعده پروردگارت [چنين‏] تحقّق پذيرفته است [كه:] «البتّه جهنّم را از جنّ و انس يكسره پر خواهم كرد.»

پورجوادی

مگر كسانى كه پروردگارت به آنها رحم كند و آنها را براى همين آفريده است و فرمان پروردگارت قطعى است كه جهنم را از جن و انس پر خواهم كرد.

حلبی

جز آنها كه پروردگار تو [به ايشان‏] رحم كرد و براى همين [اختلاف‏] ايشان را آفريد و سخن پروردگارت بپايان آمد، كه البته دوزخ را از جنّيان و آدميان، همه، پر كنم.

اشرفی

مگر آن را كه رحم كرد پروردگار تو و از براى آن آفريد ايشانرا و تمام شد سخن پروردگارت كه هر آينه پر كنم البته دوزخ را از جنيان و مردمان همه

خوشابر مسعود انصاري

مگر كسى كه پروردگارت [بر او] رحمت آورده است و براى اين آنان را آفريده است. و وعده پروردگارت مقرر كشته است كه: قطعا جهنّم را از همگى جنّ و مردم پر كنم

مکارم

مگر کسی را که پروردگارت رحم کند! و برای همین (پذیرش رحمت) آنها را آفرید! و فرمان پروردگارت قطعی شده که: جهنّم را از همه (سرکشان و طاغیان) جنّ و انس پر خواهم کرد!

مجتبوی

مگر كسانى كه پروردگار تو بر آنها مِهر و بخشايش آورد، و براى همين آفريدشان و سخن پروردگارت [بر اين‏] تمام شد كه: هر آينه دوزخ را از همه پريان و آدميان [كافر] پُر مى‏كنم.

مصباح زاده

مگر آن را كه رحم كرد پروردگار تو و از براى آن آفريد ايشان را و تمام شد سخن پروردگارت كه هر آينه پر كنم البته دوزخ را از جنيان و مردمان همه

معزی

مگر آنكه رحم كند پروردگار تو و براى اين بيافريدستشان و تمام شد سخن پروردگار تو كه همانا پُر سازم دوزخ را از جنيان و مردم همگى

قمشه ای

مگر آن کس که خدای تو بر او رحم آورد و برای همین آفریدشان، و کلمه (قهر) خدای تو به حتم و لزوم پیوست که فرموده دوزخ را از کافران جن و انس پر خواهم ساخت.

رشاد خليفه

فقط كساني كه از رحمت پروردگارت برخوردار شدند (درباره حقيقت اختلاف نخواهند داشت) به اين دليل است که او آنها را خلق كرد. حكم پروردگارت از پيش صادر شده است: من دوزخ را از جن و انس پر خواهم كرد، همه با هم. ((

Literal

Except who your Lord had mercy upon and for that He created them, and your Lord’s word/expression (is) completed: «I will fill (E) Hell from the Jinns and the people all together.»

Al-Hilali Khan

Except him on whom your Lord has bestowed His Mercy (the follower of truth – Islamic Monotheism) and for that did He create them. And the Word of your Lord has been fulfilled (i.e. His Saying): «Surely, I shall fill Hell with jinns and men all together.»

Arthur John Arberry

excepting those on whom thy Lord has mercy. To that end He created them, and perfectly is fulfilled the word of thy Lord: ‹I shall assuredly fill Gehenna with jinn and men all together.›

Asad

[all of them,] save those upon whom thy Sustainer has bestowed His grace. 151 And to this end has He created them [alll.»2 But [as for those who refuse to avail themselves of divine guidance,] that word of thy Sustainer shall be fulfilled: «Most certainly will I fill hell with invisible beings as well as with humans, all together!»

Dr. Salomo Keyzer

Behalve zij, voor wie uw Heer genade zal hebben. Daartoe heeft hij hen geschapen; want het woord van uwen Heer zal vervuld worden, toen hij zeide: Waarlijk, ik zal de hel met menschen en geniussen beiden vullen.

Free Minds

Except whom your Lord has mercy upon, and for that He has created them. And the word of your Lord came true: "I will fill Hell with the Jinn and the humans together!"

Hamza Roberto Piccardo

eccetto coloro ai quali il tuo Signore ha concesso la Sua misericordia. Per questo li ha creati. Così si realizza la Parola del tuo Signore: » In verità riempirò l’Inferno di uomini e di démoni assieme»

Hilali Khan

Except him on whom your Lord has bestowed His Mercy (the follower of truth – Islamic Monotheism) and for that did He create them. And the Word of your Lord has been fulfilled (i.e. His Saying): "Surely, I shall fill Hell with jinns and men all together."

Kuliev E.

за исключением тех, над кем смилостивился твой Господь. Он сотворил их для этого. Исполнится Слово твоего Господа: «Я непременно заполню Геенну джиннами и людьми – всеми вместе».

M.-N.O. Osmanov

за исключением тех, над кем смилостивился твой Господь. И потому Он создал их [не единой общиной], чтобы претворилось предопределение Господа твоего: «Непременно Я наполню ад и джиннами и людьми – всеми».

Mohammad Habib Shakir

Except those on whom your Lord has mercy; and for this did He create them; and the word of your Lord is fulfilled: Certainly I will fill hell with the jinn and the men, all together.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Save him on whom thy Lord hath mercy; and for that He did create them. And the Word of thy Lord hath been fulfilled: Verily I shall fill hell with the jinn and mankind together.

Palmer

save those thy Lord has had mercy on. For this has He created them, and the word of thy Lord is fulfilled, ‹I will surely fill hell with ginns and mankind altogether.›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Rabbinin rahmet ettikleri müstesna. O, onları işte bunun için yaratmıştır. Rabbinin, «Yemin olsun ben cehennemi, tümden insanlar ve cinlerle dolduracağım!» sözü tamamlanacaktır.

Qaribullah

except those on whom your Lord shows mercy. For this end He has created them. The Word of your Lord shall be perfectly completed: ‹I shall fill Gehenna (Hell) with jinn and people, all together. ‹

QXP

Your Lord will have Mercy on those who work toward that Noble Objective. He created them from one common source. The smaller and the bigger communities that defy Divine Laws will fulfill the Word of your Lord, «Verily, I shall fill Hell with the rural and urban mankind all together.»

Reshad Khalifa

Only those blessed with mercy from your Lord (will not dispute the truth). This is why He created them. The judgment of your Lord has already been issued: «I will fill Hell with jinns and humans, all together.»

Rodwell

And unto this hath He created them; for the word of thy Lord shall be fulfilled, «I will wholly fill hell with Djinn and men.»

Sale

unless those on whom thy Lord shall have mercy: And unto this hath He created them; for the word of thy Lord shall be fulfilled, when He said, verily I will fill hell altogether with genii and men.

Sher Ali

Save those on whom thy Lord has had mercy, and for this has HE created them. But the word of thy Lord shall be fulfilled:`Verily, I will fill Hell with the disobedient jinn and men all together.›

Unknown German

Die allein ausgenommen, deren dein Herr Sich erbarmt hat, und dazu hat Er sie erschaffen. Doch das Wort deines Herrn soll erfüllt werden: «Wahrlich, Ich will die Hölle füllen mit Dschinn und Menschen insgesamt.»

V. Porokhova

Помимо тех, ■ Кому явил Господь твой Свою милость, – ■ Для этого Он создал их, ■ И этим Слово Бога твоего свершится: ■ «Я Ад людьми и джиннами наполню».

Yakub Ibn Nugman

Мәгәр Раббың рәхмәт иткән хак мөэминләр Аллаһ хөкемләрен бозмаслар вә Коръән белән күрсәтелгән тугъры юлдан тышкары һич тә чыкмаслар, әнә шул хак мөэминнәрне Аллаһ халык кылды исламның хаклыгын күрсәтер өчен, Аллаһ динен бозучы бидеґәтче җенләр вә бидеґәтче кешеләр белән, әлбәттә, җәһәннәмне тутырачакмын дигән хөкеме белән Раббыңның сүзе тәмам булды.

جالندہری

مگر جن پر تمہارا پروردگار رحم کرے۔ اور اسی لیے اس نے ان کو پیدا کیا ہے اور تمہارے پروردگار کا قول پورا ہوگیا کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا

طاہرالقادری

سوائے اس شخص کے جس پر آپ کا رب رحم فرمائے، اور اسی لئے اس نے انہیں پیدا فرمایا ہے، اور آپ کے رب کا فرمان پورا ہو چکا بیشک میں دوزخ کو جِنّوں اور انسانوں میں سے سب (اہلِ باطل) سے ضرور بھر دوں گا،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.