سوره يوسف (12) آیه 6

قرآن، سوره يوسف (12) آیه 6

آیه پسین: سوره يوسف (12) آیه 7
آیه پیشین: سوره يوسف (12) آیه 5

عربی

وَ كَذلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَ يُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الأَْحادِيثِ وَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَ عَلى آلِ يَعْقُوبَ كَما أَتَمَّها عَلى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْراهِيمَ وَ إِسْحاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

بدون حرکات عربی

و كذلك يجتبيك ربّك و يعلّمك من تأويل الأحاديث و يتمّ نعمته عليك و على آل يعقوب كما أتمّها على أبويك من قبل إبراهيم و إسحاق إنّ ربّك عليم حكيم

خوانش

Wakathalika yajtabeeka rabbuka wayuAAallimuka min ta/weeli al-ahadeethi wayutimmu niAAmatahu AAalayka waAAala ali yaAAqooba kama atammaha AAala abawayka min qablu ibraheema wa-ishaqa inna rabbaka AAaleemun hakeemun

آیتی

و بدين سان پروردگارت تو را بر مي گزيند و تعبير خواب مي آموزد و همچنان که نعمت خود را پيش از اين بر پدران تو ابراهيم و اسحاق تمام کرده بود بر تو و خاندان يعقوب هم تمام مي کند ، که پروردگارت دانا و حکيم است

خرمشاهی

و بدينسان پروردگارت تو را برمى گزيند و به تو تعبير خواب مى آموزد و نعمتش را بر تو و بر آل يعقوب به كمال مى رساند، همچنانكه در گذشته بر پدرانت ابراهيم و اسحاق به كمال رسانده بود; بيگمان پروردگارت داناى فرزانه است.

کاویانپور

(تعبير خواب تو چنين است:) پروردگارت تو را انتخاب ميكند و بر تو تعبير خواب مى‏آموزد و نعمتش را بر تو و بر خاندان يعقوب كامل مى‏نمايد، بدانسان كه پيش از اين نعمت خود را بر نياكان تو ابراهيم و اسحق تمام كرد. در حقيقت پروردگار تو داناى با حكمت است.

انصاریان

و این چنین پروردگارت تو را برمی گزیند و از تفسیر خواب ها به تو می آموزد، و نعمتش را بر تو و بر آل یعقوب تمام می کند، چنانکه پیش از این بر پدرانت ابراهیم و اسحاق تمام کرد؛ یقیناً پروردگارت دانا و حکیم است.

سراج

و (همچنانكه ترا برگزيد به چنين خوابى) همچنين بر خواهد گزيد ترا پروردگارت و بياموزد ترا از تعبير خوابها و تمام كند نعمت خود را (كه نبوت است) بر تو و بر خاندان يعقوب همانگونه كه تمام كرد نعمت خود را بر دو پدرت پيش از اين زمان (يعنى) ابراهيم و اسحاق زيرا پروردگار تو دانا و درست كردار است

فولادوند

و اين چنين، پروردگارت تو را برمى‏گزيند، و از تعبير خوابها به تو مى‏آموزد، و نعمتش را بر تو و بر خاندان يعقوب تمام مى‏كند، همان گونه كه قبلاً بر پدران تو، ابراهيم و اسحاق، تمام كرد. در حقيقت، پروردگار تو داناى حكيم است.

پورجوادی

و پروردگارت اينگونه تو را بر مى‏گزيند و تعبير خواب مى‏آموزد و نعمت خود را بر تو و خاندان يعقوب تمام مى‏كند، همانطور كه پيش از اين بر اجدادت ابراهيم و اسحاق تمام كرد- پروردگار تو داناى فرزانه است.

حلبی

و اينچنين پروردگارت تو را بر مى‏گزيند و از تعبير رؤياها، تو را مى‏آموزد و نعمتش را بر تو و خاندان يعقوب تمام مى‏كند چنان كه پيش از اين، بر پدران تو- ابراهيم و اسحاق- آن را تمام كرد. بى‏گمان پروردگار تو داناى حكيم است.

اشرفی

و همچنين برگزيند ترا پروردگارت و بياموزد ترا از تأويل خواب‏ها و تمام كند نعمت خود را بر تو و بر آل يعقوب همچنانكه تمام كردش بر دو پدرت از پيش ابراهيم و اسحق بدرستيكه پروردگار تو داناى درستكار است

خوشابر مسعود انصاري

و بدينسان پروردگارت تو را بر مى‏گزيند و از تأويل احاديث (تعبير خواب) به تو مى‏آموزد و نعمتش را بر تو و بر فرزندان يعقوب تمام مى‏كند چنان كه آن را پيش از اين بر دو نيايت، ابراهيم و اسحاق تمام نمود. كه پروردگارت داناى فرزانه است

مکارم

و این گونه پروردگارت تو را برمی‌گزیند؛ و از تعبیر خوابها به تو می‌آموزد؛ و نعمتش را بر تو و بر خاندان یعقوب تمام و کامل می‌کند، همان‌گونه که پیش از این، بر پدرانت ابراهیم و اسحاق تمام کرد؛ به یقین، پروردگار تو دانا و حکیم است!»

مجتبوی

و اينچنين پروردگارت تو را برمى‏گزيند و از تعبير خوابها- وقوع و سرانجام آنها- به تو مى‏آموزد و نعمت خويش را بر تو و بر خاندان يعقوب تمام مى‏كند چنانكه آن را پيش از اين بر دو پدرت، ابراهيم و اسحاق، تمام كرد همانا پروردگار تو دانا و استواركار است.

مصباح زاده

و همچنين برگزيند ترا پروردگارت و بياموزد ترا از تأويل خواب‏ها و تمام كند نعمت خود را بر تو و بر آل يعقوب همچنانكه تمام كردش بر دو پدرت از پيش ابراهيم و اسحق بدرستى كه پروردگار تو داناى درستكار است

معزی

و بدينسان برگزيند تو را پروردگار تو و بياموزدت از تعبير خوابها و تمام كند نعمتش را بر تو و بر خاندان يعقوب چنان كه تمام كرد آن را بر پدران تو از پيش ابراهيم و اسحق همانا پروردگار تو است داناى حكيم

قمشه ای

و این (تعبیر خواب تو) چنین است که خدا تو را برگزیند و از علم تأویل خوابها بیاموزد و نعمت و لطفش را در حق تو و آل یعقوب مانند پدرانت ابراهیم و اسحاق تمام گرداند، که خدای تو دانا و حکیم است.

رشاد خليفه

پروردگارت اين چنين نعمتش را بر تو ارزاني داشته است و از طريق خوابت به تو مژده داده است. او نعمت‌ هاي خود را بر تو و بر خاندان يعقوب كامل كرده است، همان‌طور كه پيش از آن براي اجداد تو، ابراهيم و اسحاق كامل كرد. پروردگار تو داناي مطلق است، حكيم ‌ترين.

Literal

And as/like that your Lord chooses/purifies you and teaches/informs you from the information’s/speech’s interpretation/explanation, and He completes His blessing on you, and on Jacob’s family, as/like He completed it on your fathers (forefathers) before, Abraham, and Isaac, that your Lord (is) knowledgeable, wise/judicious.

Al-Hilali Khan

«Thus will your Lord choose you and teach you the interpretation of dreams (and other things) and perfect His Favour on you and on the offspring of Yaqoob (Jacob), as He perfected it on your fathers, Ibraheem (Abraham) and Ishaque (Isaac) aforetime! Verily, your Lord is All-Knowing, All-Wise.»

Arthur John Arberry

So will thy Lord choose thee, and teach thee the interpretation of tales, and perfect His blessing upon thee and upon the House of Jacob, as He perfected it formerly on thy fathers Abraham and Isaac; surely thy Lord is All-knowing, All-wise.›

Asad

For, [as thou hast been shown in thy dream,] even thus will thy Sustainer elect thee, and will impart unto thee some understanding of the inner meaning of happenings,›

Dr. Salomo Keyzer

En zoo zal overeenkomstig uwen droom; uw Heer u kiezen, en u de vertolking der duistere gezegden geven, en hij zal zijne gunst uitstorten op u en op het gezin van Jacob, zooals hij dit vroeger heeft vervuld aan uwe vaderen Abraham en Izaak; want uw Heer is alwetend en wijs.

Free Minds

And as such, your Lord has chosen you, and He teaches you the interpretation of dreams, and He completes His blessings upon you and upon the descendants of Jacob, as He completed it for your fathers before that, Abraham and Isaac. Your Lord is Knowing, Wise.

Hamza Roberto Piccardo

Ti sceglierà così il tuo Signore e ti insegnerà l’interpretazione dei sogni e completerà la Sua grazia su di te e sulla famiglia di Giacobbe, come già prima di te la completò sui tuoi due avi Abramo e Isacco. In verità il tuo Signore è sapiente e saggio».

Hilali Khan

"Thus will your Lord choose you and teach you the interpretation of dreams (and other things) and perfect His Favour on you and on the offspring of Yaqoob (Jacob), as He perfected it on your fathers, Ibraheem (Abraham) and Ishaque (Isaac) aforetime! Verily, your Lord is All-Knowing, All-Wise."

Kuliev E.

Твой Господь изберет тебя, научит тебя толковать сны и одарит совершенной милостью тебя и род Йакуба (Иакова), подобно тому, как еще раньше Он одарил совершенной милостью твоих отцов Ибрахима (Авраама) и Исхака (Исаака). Воистину, твой Господь – Знающий, Мудрый».

M.-N.O. Osmanov

И [согласно твоему сновидению] твой Господь изберет тебя [на пророческий сан], научит тебя толковать сны и оделит сполна тебя и род Йа’куба Своим благодеянием, подобно тому как раньше Он оделил им твоих праотцев: Ибрахима и Исхака. Воистину, твой Господь – знающий, мудрый».

Mohammad Habib Shakir

And thus will your Lord choose you and teach you the interpretation of sayings and make His favor complete to you and to the children of Yaqoub, as He made it complete before to your fathers, Ibrahim and Ishaq; surely your Lord is Knowing, Wise.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Thus thy Lord will prefer thee and will teach thee the interpretation of events, and will perfect His grace upon thee and upon the family of Jacob as He perfected it upon thy forefathers, Abraham and Isaac. Lo! thy Lord is Knower, Wise.

Palmer

Thus does thy Lord choose thee, and teach thee the interpretation of sayings, and fulfill His favour upon thee, and upon Jacob’s people, as He fulfilled it upon thy two forefathers before thee, Abraham and Isaac,- verily, thy Lord is knowing, wise!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

İşte böyle! Rabbin seni seçip yüceltecek, olayların ve sözlerin tevilinden, sana birşeyler öğretecek, hem senin hem Yakub soyunun üzerinde nimetini tamamlayacaktır. Tıpkı bundan önce ataların İbrahim ve İshak üzerine o nimeti tamamladığı gibi. Şu kesin ki, senin Rabbin Alîm’dir, Hakîm’dir.

Qaribullah

so your Lord will choose you and teach you the interpretation of visions, and perfect His Favor upon you and upon the House of Jacob, as He perfected it on your fathers Abraham and Isaac before you. Your Lord is Knowing, Wise.

QXP

«Your Lord will elect you and give you outstanding insight into the reality of things. He will perfect His Grace upon you, and upon the House of Jacob, as He perfected it upon your forefathers, Abraham and Isaac. Verily, your Lord is Knower, Wise.»

Reshad Khalifa

«Your Lord has thus blessed you, and has given you good news through your dream. He has perfected His blessings upon you and upon the family of Jacob, as He did for your ancestors Abraham and Isaac before that. Your Lord is Omniscient, Most Wise.»

Rodwell

It is thus that thy Lord shall choose thee and will teach thee the interpretation of dark saying, and will perfect his favours on thee and on the family of Jacob, as of old he perfected it on thy fathers Abraham and Isaac; verily thy Lord is Knowing, Wise!»

Sale

And thus, according to thy dream, shall thy Lord choose thee, and teach thee the interpretation of dark sayings, and He shall accomplish his favour upon thee and upon the family of Jacob, as He hath fomerly accomplished it upon thy fathers Abraham and Isaac; for thy Lord is knowing and wise.

Sher Ali

`And thus, as thou hast seen, thy Lord shall choose thee and teach thee the interpretations of things divine and perfect HIS favour upon thee and upon the family of Jacob as HE perfected it upon thy two forefathers – Abraham and Isaac. Verily, thy Lord is All-Knowing, Wise.›

Unknown German

Also wird dein Herr dich erwählen und dich die Deutung der Träume lehren und Seine Huld an dir vollenden und an dem Geschlecht Jakobs, so wie Er sie zuvor an zweien deiner Vorväter vollendete, an Abraham und Isaak. Wahrlich, dein Herr ist allwissend, allweise.»

V. Porokhova

Так твой Господь избрать тебя намерен: ■ Тебя научит толковать события и сны ■ И (этим) завершит Свою Он милость ■ Тебе и роду (верного) Йакуба, ■ Как завершил ее Он прежде ■ Твоим отцам: (ханифу) Ибрахиму и Исхаку. ■ Поистине, Господь твой ведущ, мудр (безмерно)!»

Yakub Ibn Nugman

Раббың сиңа яхшы төш күрсәткән кеби, сине пәйгамбәрлеккә дә сайлыйдыр вә сиңа төш юрауны өйрәтәдер вә сиңа һәм Ягькубның башка балаларына да нигъмәтен тәмам итеп бирер, моннан элек бабаларың Исхак белән Ибраһимгә нигъмәтен тәмам итеп биргән кеби, әлбәттә, синең Раббың кемгә нәрсә бирергә икәнлекне белүче вә кирәгенчә эш кылучы».

جالندہری

اور اسی طرح خدا تمہیں برگزیدہ (وممتاز) کرے گا اور (خواب کی) باتوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا۔ اور جس طرح اس نے اپنی نعمت پہلے تمہارے دادا، پردادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی اسی طرح تم پر اور اولاد یعقوب پر پوری کرے گا۔ بےشک تمہارا پروردگار (سب کچھ) جاننے والا (اور) حکمت والا ہے

طاہرالقادری

اسی طرح تمہارا رب تمہیں (بزرگی کے لئے) منتخب فرما لے گا اور تمہیں باتوں کے انجام تک پہنچنا (یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم) سکھائے گا اور تم پر اور اولادِ یعقوب پر اپنی نعمت تمام فرمائے گا جیسا کہ اس نے اس سے قبل تمہارے دونوں باپ (یعنی پردادا اور دادا) ابراہیم اور اسحاق (علیھما السلام) پر تمام فرمائی تھی۔ بیشک تمہارا رب خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.