سوره يوسف (12) آیه 46

قرآن، سوره يوسف (12) آیه 46

آیه پسین: سوره يوسف (12) آیه 47
آیه پیشین: سوره يوسف (12) آیه 45

عربی

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنا فِي سَبْعِ بَقَراتٍ سِمانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجافٌ وَ سَبْعِ سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ وَ أُخَرَ يابِساتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ

بدون حرکات عربی

يوسف أيّها الصّدّيق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهنّ سبع عجاف و سبع سنبلات خضر و أخر يابسات لعلّي أرجع إلى النّاس لعلّهم يعلمون

خوانش

Yoosufu ayyuha alssiddeequ aftina fee sabAAi baqaratin simanin ya/kuluhunna sabAAun AAijafun wasabAAi sunbulatin khudrin waokhara yabisatin laAAallee arjiAAu ila alnnasi laAAallahum yaAAlamoona

آیتی

اي يوسف ، اي مرد راستگوي ، براي ما تعبير کن که هفت گاو فربه را هفت گاو لاغر مي خورند ، و هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشک باشد که من نزدمردم باز گردم و آنان آگاه گردند

خرمشاهی

اى يوسف، اى صديق، درباره [خواب] هفت گاو ماده فربه كه هفت [گاو] لاغر آنها را مى خورند و هفت خوشه سرسبز و [هفت] ديگر كه خشك بوده اند، به ما نظر بده، تا به سوى مردم[ى كه منتظرند] برگردم، باشد كه با خبر شوند.

کاویانپور

گفت: يوسف، اى دوست راستگوى من، ما را درباره هفت گاو چاق كه هفت گاو لاغر آنها را ميخوردند و نيز درباره هفت سنبل سبز و هفت سنبل خشك آگاه كن، تا آنكه بسوى مردم باز گردم و آنها را آگاه كنم تا بدانند.

انصاریان

[سپس به زندان نزد یوسف رفت و گفت:] تو ای یوسف! ای راستگویِ [راست کردار!] درباره هفت گاو فربه که هفت [گاو] لاغر آنان را می خورند، و هفت خوشه سبز و [هفت خوشه] خشک دیگر، نظرت را برای ما بیان کن. امید است نزد مردم برگردم، باشد که [از تعبیر این خواب عجیب] آگاه شوند.

سراج

(ساقى بزندان آمد و گفت) اى يوسف اى راستگوى فتوى ده ما را در باره هفت گاو فربه كه مى‏خورند آنها را هفت گاو لاغر و در باره هفت خوشه و هفت خوشه خشك ديگر تا باشد كه من باز گردم (با تعبير خواب) بسوى مردم شايد كه ايشان (فضل تر) بدانند

فولادوند

«اى يوسف، اى مرد راستگوى، در باره [اين خواب كه‏] هفت گاو فربه، هفت [گاو] لاغر آنها را مى‏خورند، و هفت خوشه سبز و [هفت خوشه‏] خشگيده ديگر؛ به ما نظر ده، تا به سوى مردم برگردم، شايد آنان [تعبيرش را] بدانند.»

پورجوادی

«اى يوسف راستگو درباره هفت گاو فربه كه هفت گاو لاغر آنها را مى‏خورند و هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشكيده، نظرت را به ما بگو تا من نزد مردم بروم و آنها با خبر شوند.»

حلبی

يوسف! اى راستگوى! به ما فتوا ده در [باره‏] هفت گاو فربه كه آنها را هفت گاو لاغر مى‏خوردند، و [درباره‏] هفت سنبل سبز و [هفت‏] ديگر خشك. باشد كه من به سوى مردم باز گردم تا شايد ايشان بدانند.

اشرفی

اى يوسف اى بسيار راستگوى اعلام نما بما تعبير را در اينكه هفت گاو فربه كه ميخورندشان هفت گاو لاغر و هفت خوشه گندم سبز و هفت ديگر همه خشك باشد كه من برگردم بسوى مردمان باشد كه ايشان بدانند

خوشابر مسعود انصاري

[گفت:] اى يوسف، اى صدّيق، در [باره‏] هفت گاو فربهى كه هفت [گاو] لاغر آنها را مى‏خورند و هفت خوشه سبز و [هفت خوشه‏] ديگر خشك به ما پاسخ ده. باشد كه من به نزد مردم [منتظر] باز گردم تا آنان [تعبير اين خواب را] بدانند

مکارم

(او به زندان آمد، و چنین گفت:) یوسف، ای مرد بسیار راستگو! درباره این خواب اظهار نظر کن که هفت گاو چاق را هفت گاو لاغر می‌خورند؛ و هفت خوشه تر، و هفت خوشه خشکیده؛ تا من بسوی مردم بازگردم، شاید (از تعبیر این خواب) آگاه شوند!

مجتبوی

يوسفا! اى بسيار راستگو، ما را درباره هفت گاو فربه كه هفت گاو لاغر آنها را مى‏خورند و هفت خوشه سبز و هفت خوشه ديگر خشك نظر ده، باشد كه نزد مردم باز گردم، شايد [سرانجام خواب را] بدانند.

مصباح زاده

اى يوسف اى بسيار راستگوى اعلام نما بما تعبير را در اينكه هفت گاو فربه كه ميخورندشان هفت گاو لاغر و هفت خوشه گندم سبز و هفت ديگر همه خشك باشد كه من برگردم بسوى مردمان باشد كه ايشان بدانند

معزی

يوسف اى راستگو فتوى ده ما را در هفت گاو فربه كه خورندشان هفت لاغر و هفت خوشه سبز و ديگرانى خشك شايد بازگردم بسوى مردم شايد ايشان بدانند

قمشه ای

(در زندان رفت و گفت) یوسفا!ای که هر چه گویی همه راست گویی، ما را به تعبیر این خواب که هفت گاو فربه را هفت گاو لاغر می‌خوردند و هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشک (که آنها را نابود ساختند) آگاه گردان، باشد که نزد مردم بازگردم و (شاه و دیگران همه تعبیر خواب و مقام تو را) بدانند.

رشاد خليفه

يوسف دوست من، ما را در¨اره هفت گاو فربه كه هفت گاو لاغر آنها را بلعيده‌اند و هفت خوشه سبز و بقيه كه خشک بودند، آگاه كن. من مي خواهم با قدري اطلاعات براي مردم بازگردم.

Literal

Joseph, you the always very truthful, give us your opinion/clarify for us in seven fat/fleshy cows, seven weak/bony/starved eat them (F), and seven green ears/spikes of wheat, barley etc. and others dry, maybe/perhaps I return to the people, maybe/perhaps they know.

Al-Hilali Khan

(He said): «O Yoosuf (Joseph), the man of truth! Explain to us (the dream) of seven fat cows whom seven lean ones were devouring, and of seven green ears of corn, and (seven) others dry, that I may return to the people, and that they may know.»

Arthur John Arberry

‹Joseph, thou true man, pronounce to us regarding seven fat kine, that seven lean ones were devouring, seven green ears of corn, and seven withered; haply I shall return to the men, haply they will know.›

Asad

[And he went to see Joseph in the prison and said to him:] «Joseph, O thou truthful one! Enlighten us about [the meaning of a dream in which] seven fat cows were being devoured by seven emaciated ones, and seven green ears [of wheat appeared] next to [seven] others that were withered – so that I may return [with thy explanatiion] unto the people [of the court, and] that they may come to know [what’manner of man thou art]!»

Dr. Salomo Keyzer

En hij ging naar de gevangenis en zeide: O Jozef! waarheidlievend man, geeft ons de uitlegging van zeven vette koeien, die zeven magere koeien verslonden, en van zeven groene korenaren en zeven verdroogde korenaren, welke de koning in zijn› droom zag, opdat ik kunne terugkeeren tot de personen die mij hebben gezonden, en zij dit wellicht mogen verstaan.

Free Minds

"Joseph, O man of truth, explain to us the matter regarding seven fat cows being eaten by seven thin ones, and seven green pods and others which are dry? Then perhaps I may go back to the people so they will know."

Hamza Roberto Piccardo

[Disse]: «O Giuseppe, o veridico, spiegaci [il significato] di sette vacche grasse che sette magre divorano e di sette spighe verdi e di sette altre secche. Ché io possa tornare a quella gente ed essi possano sapere».

Hilali Khan

(He said): "O Yoosuf (Joseph), the man of truth! Explain to us (the dream) of seven fat cows whom seven lean ones were devouring, and of seven green ears of corn, and (seven) others dry, that I may return to the people, and that they may know."

Kuliev E.

Он сказал: «О Йусуф (Иосиф)! О правдивый муж! Поведай нам о семи тучных коровах, которых пожирают семь тощих, а также о семи зеленых колосьях и семи высохших, чтобы я вернулся к людям. Быть может, они уразумеют».

M.-N.O. Osmanov

[Его отвели в темницу, и он сказал там]»О Йусуф, правдивый муж! Разгадай нам [значение сна] о семи тучных коровах, которых пожирают семь тощих, а также о семи зеленых колосьях и других – высохших, чтобы я вернулся [с разгадкой] к людям [правителя]. Быть может, они узнают [истинную цену тебе]».

Mohammad Habib Shakir

Yusuf! O truthful one! explain to us seven fat kine which seven lean ones devoured, and seven green ears and (seven) others dry, that I may go back to the people so that they may know.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

(And when he came to Joseph in the prison, he exclaimed): Joseph! O thou truthful one! Expound for us the seven fat kine which seven lean were eating and the seven green ears of corn and other (seven) dry, that I may return unto the people, so that they may know.

Palmer

‹Joseph! O thou truth teller! explain to us the seven fat kine which seven lean devoured; and the seven green ears of corn and others dry. Haply I may go back to the men, haply they then may know!›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

«Yûsuf, ey özü-sözü doğru insan! Şu rüyayı yorumla bize. Yedi semiz inek var, yedi cılız inek bunları yiyor; yedi yeşil başak, bir yedi tane de kuru başak. Umarım buradan insanların yanına giderim, onlar da öğrenirler.»

Qaribullah

(He said:) ‹Joseph, the truthful, tell us of the seven fatted cows that were devoured by seven lean ones also of the seven green ears of corn and the other seven which were withered, so that I can go back to the people and then they will then know. ‹

QXP

He said, «Joseph! O you truthful one! Explain for us the seven fat cows being eaten by seven lean ones, and the seven green spikes of wheat and others dry. I wish to go back with information that they may know» (the interpretation and your value).

Reshad Khalifa

«Joseph my friend, inform us about seven fat cows being devoured by seven skinny cows, and seven green spikes, and others shriveled. I wish to go back with some information for the people.»

Rodwell

«Joseph, man of truth! teach us of the seven fat kine which seven lean devoured, and of the seven green ears, and other withered, that I may return to the men, and that they may be informed.»

Sale

And he went to the prison, and said, O Joseph, thou man of veracity, teach us the interpretation of seven fat kine, which seven lean kine devourd, and of seven green ears of corn; and other seven withered ears, which the king saw in his dream; that I may return unto the men who have sent me, that peradventure they may understand the same.

Sher Ali

And he came to Joseph and said, `Joseph ! O thou man of truth, explain to us the meaning of seeing in a dream seven fat kine which seven lean ones devour, and of seven green ears of corn and seven others withered; that I may return to the people so that they may know the interpretation.›

Unknown German

«Joseph! O du Wahrhaftiger, erkläre uns die Bedeutung von sieben fetten Kühen, die von sieben magern gefressen werden, und von sieben grünen Ähren und (sieben) andern dürren, auf daß ich zurückkehre zu den Leuten, damit sie es erfahren.»

V. Porokhova

Йусуф, о человек (Господней) правды! ■ Ты изъясни нам сон, ■ (В котором) семь упитанных коров ■ Поедены семью худыми; ■ И семь зеленых колосков, ■ И семь других – пожатых, – ■ Чтобы я мог вернуться к людям ■ И чтоб могли они понять.

Yakub Ibn Nugman

Ий дөрес сөйләүче Йусуф! Син безгә җиде симез сыер хакында җавап бир, ул симез сыерларны җиде арык сыерлар ашый, дәхи җиде яшел башак вә җиде кипкән башак хакында безгә җавап бир? Шаять мин Мысыр халкына кайтып җавабыңны сөйләрмен, шаять алар да кадереңне белеп зинданнан чыгарырлар.

جالندہری

(غرض وہ یوسف کے پاس آیا اور کہنے لگا) یوسف اے بڑے سچے (یوسف) ہمیں اس خواب کی تعبیر بتایئے کہ سات موٹی گائیوں کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں۔ اور سات خوشے سبز ہیں اور سات سوکھے تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جا (کر تعبیر بتاؤں)۔ عجب نہیں کہ وہ (تمہاری قدر) جانیں

طاہرالقادری

(وہ قید خانہ میں پہنچ کر کہنے لگا:) اے یوسف، اے صدقِ مجسّم! آپ ہمیں (اس خواب کی) تعبیر بتا دیں کہ سات فربہ گائیں ہیں جنہیں سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور سات سبز خوشے ہیں اور دوسرے سات خشک؛ تاکہ میں (یہ تعبیر لے کر) واپس لوگوں کے پاس جاؤں شاید انہیں (آپ کی قدر و منزلت) معلوم ہو جائے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.