سوره الرعد (13) آیه 36

قرآن، سوره الرعد (13) آیه 36

آیه پسین: سوره الرعد (13) آیه 37
آیه پیشین: سوره الرعد (13) آیه 35

عربی

وَ الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَفْرَحُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ مِنَ الأَْحْزابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّما أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَ لا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَ إِلَيْهِ مَآبِ

بدون حرکات عربی

و الّذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك و من الأحزاب من ينكر بعضه قل إنّما أمرت أن أعبد اللّه و لا أشرك به إليه أدعوا و إليه مآب

خوانش

Waallatheena ataynahumu alkitaba yafrahoona bima onzila ilayka wamina al-ahzabi man yunkiru baAAdahu qul innama omirtu an aAAbuda Allaha wala oshrika bihi ilayhi adAAoo wa-ilayhi maabi

آیتی

اهل کتاب از آنچه بر تو نازل شده شادمانند و از آن جماعات کساني هستند که پاره اي از آن را انکار مي کنند بگو : من مامور شده ام که خداي يکتا را بپرستم و به او شرک نياورم به سوي او دعوت مي کنم و بازگشت من به سوي اوست

خرمشاهی

و اهل كتاب به آنچه بر تو نازل شده است، شادمانى مى كنند، و از گروه مشركان كسانى هستند كه بخشى از آن را انكار مى كنند; بگو همين به من فرمان رسيده است كه خداوند را بپرستم و به او شرك نياورم; به سوى او دعوت مى كنم و بازگشت من به سوى اوست.

کاویانپور

و كسانى كه بر آنها كتاب فرستاديم، به آنچه بر تو نازل ميشود، خوشحال ميشوند و از احزاب (مخالفين) كسى هست كه بعضى آيات را انكار ميكند. (و آن را نادرست ميپندارند) بگو، بمن امر شده است كه تنها خدا را پرستش كنم و هرگز بر او شرك نمياورم و مردم را بسوى او دعوت كنم و (بگويم) بازگشت همه ما بسوى اوست.

انصاریان

و کسانی که کتاب آسمانی به آنان عطا کردیم از آنچه بر تو نازل شده است، خوشحالند. و برخی از گروه ها [یِ اهل کتاب] بخشی از آن را منکرند، بگو: من فرمان یافته ام که خدای یکتا را بپرستم و شریکی برای او قرار ندهم، تنها به سوی او دعوت می کنم و بازگشتم فقط به سوی اوست.

سراج

و آنانكه داده‏ايم بديشان كتاب شاد مى‏شوند به آنچه فرود آمده بسوى تو و از گروه‏ها (ى اهل كتاب) كسى است كه انكار مى‏كند پاره‏اى از قرآن را بگو فقط فرمان يافته‏ام به آنكه بپرستم خداى را و شريك نياورم به وى تنها به سوى خدا مى‏خوانم و بسوى اوست بازگشت من

فولادوند

و كسانى كه به آنان كتاب [آسمانى‏] داده‏ايم، از آنچه به سوى تو نازل شده شاد مى‏شوند. و برخى از دسته‏ها كسانى هستند كه بخشى از آن را انكار مى‏كنند. بگو: «جز اين نيست كه من مأمورم خدا را بپرستم و به او شرك نورزم. به سوى او مى‏خوانم و بازگشتم به سوى اوست.»

پورجوادی

آنان كه كتابشان داده‏ايم، به آنچه بر تو نازل شده است خوشدلند و بعضى گروه‏ها قسمتى از آن را انكار مى‏كنند. بگو: «من مأمورم كه خدا را بپرستم و به او شرك نياورم، فقط به سوى او دعوت مى‏كنم و بازگشت من به سوى اوست.»

حلبی

و آن كسان كه ايشان را كتاب داديم، بدانچه بر تو نازل مى‏شود، شاد مى‏شوند و از «احزاب» [دشمنان رسول‏] كسى هست كه برخى از آنها را انكار مى‏كند، بگو: جز اين نيست كه من فرمان يافته‏ام كه خداى را بپرستم و به او انباز نگيرم. به سوى او دعوت مى‏كنم و بازگشت من به سوى اوست.

اشرفی

و آنان كه داديمشان كتاب شاد ميشوند بآنچه فرو فرستاده شد بتو از طايفه‏هاى دشمن كسى است كه انكار ميكند برخى از آنرا بگو جز اين نيست فرموده شدم كه بپرستم خدا را و شرك نياورم باو بسوى او ميخوانم و بسوى او است بازگشت من

خوشابر مسعود انصاري

و كسانى كه به آنان كتاب داديم به [خاطر] آنچه به تو فرو فرستاده شده شاد مى‏شوند. و از «احزاب» كسى هست كه بخشى از آن را انكار مى‏كند. بگو: جز اين نيست، فرمان يافته‏ام كه خداوند را بپرستم و به او شرك نياورم. به سوى او فرا مى‏خوانم و بازگشتگاهم به سوى اوست

مکارم

کسانی که کتاب آسمانی به آنان داده‌ایم، از آنچه بر تو نازل شده، خوشحالند؛ و بعضی از احزاب (و گروه‌ها)، قسمتی از آن را انکار می‌کنند؛ بگو: «من مأمورم که «اللّه» را بپرستم؛ و شریکی برای او قائل نشوم! به سوی او دعوت می‌کنم؛ و بازگشت من بسوی اوست!»

مجتبوی

و كسانى كه به آنان كتاب داده‏ايم- يهود و نصارى- بدانچه به تو فروفرستاده شده شادمانند و از گروه‏ها [ى اهل كتاب‏] كسانى هستند كه برخى از آن را انكار مى‏كنند. بگو: جز اين نيست كه فرمان يافته‏ام كه خداى را بپرستم و به او انباز نيارم. به سوى او مى‏خوانم و بازگشت من به سوى اوست.

مصباح زاده

و آنان كه داديمشان كتاب شاد مى‏شوند بانچه فرو فرستاده شد بتو از طايفه‏هاى دشمن كسى است كه انكار مى‏كند برخى از آنرا بگو جز اين نيست فرموده شدم كه بپرستم خدا را و شرك نياورم باو بسوى او مى‏خوانم و بسوى او است بازگشت من

معزی

و آنان را كه كتاب داديم شاد شوند بدانچه فرود آيد بسوى تو و از احزاب است آنكه انكار كند پاره آن را بگو جز اين نيست مامور شدم كه پرستش كنم خدا را و شرك نورزم بدو بسوى او مى خوانم و بسوى او است بازگشتم

قمشه ای

و آنان که ما بر آنها کتاب فرستادیم (یعنی مؤمنان اهل کتاب و مسلمانان) به این (کتاب با عظمت قرآن) که بر تو نازل شد بسیار خوشوقتند، و جماعتی از آنها (مانند کفار اهل کتاب و قریش) برخی آیات را انکار می‌کنند. بگو: من مأمورم که خدای یکتا را پرستم و هرگز به او شرک نیاورم، به سوی او دعوت می‌کنم و بازگشت من به سوی اوست.

رشاد خليفه

كساني كه كتاب آسماني دريافت كردند، از آنچه بر تو نازل شده است، خوشحال مي ‌شوند؛ برخي ديگر قسمت هايي از آن را تكذيب مي كنند. بگو: به من فقط امر شده است تا خدا را پرستش كنم و هرگز كسي را با او شريك نگردانم. من به سوي او دعوت مي ‌كنم و سرنوشت نهايي من به سوي اوست.

Literal

And those whom We gave them The Book they rejoice/delight with what was descended to you. And from the groups/parties who denies some/part of it, say: «But I was ordered/commanded that I worship God, and I do not share/make partners with Him, to Him I call, and to Him (is) my return.»

Al-Hilali Khan

Those to whom We have given the Book (such as Abdullah bin Salam and other Jews who embraced Islam), rejoice at what has been revealed unto you (i.e. the Quran), but there are among the Confederates (from the Jews and pagans) those who reject a part thereof. Say (O Muhammad SAW): «I am commanded only to worship Allah (Alone) and not to join partners with Him. To Him (Alone) I call and to Him is my return.»

Arthur John Arberry

And those to whom We have given the Book rejoice in what is sent down unto thee; and of the parties some reject some of it. Say: ‹I have only been commanded to serve God, and not to associate aught with Him. To Him I call, and to Him I turn.›

Asad

Hence, they unto whom We have vouchsafed this revelation rejoice at all that has been bestowed upon thee [O Prophet] from on high;b9 but among the followers of other creeds there are such as deny the validity of some of it.›

Dr. Salomo Keyzer

Zij, aan wie wij de schriften hebben gegeven, verheugen zich in hetgeen hun werd geopenbaard. Maar er zijn sommigen der verbonden Arabieren, die een gedeelte daarvan loochenen. Zeg hun: Waarlijk mij werd bevolen, God alleen te aanbidden en niemand naast hem te plaatsen; hem roep ik aan, en tot hem zal ik terugkeeren.

Free Minds

And those to whom We have previously given the Scripture rejoice at what has been sent down to you, but there are some of the groups that reject parts of it. Say: "I am only ordered to serve God and not join any partner with Him. To Him I pray and to Him is the return."

Hamza Roberto Piccardo

Coloro ai quali abbiamo dato la Scritture si rallegrano di ciò che abbiamo fatto scendere su di te, mentre fra le fazioni vi è chi ne rinnega una parte. Di›: «Non ho ricevuto altro ordine che quello di adorare Allah senza associarGli alcunché. Vi chiamo a Lui e verso di Lui tornerò».

Hilali Khan

Those to whom We have given the Book (such as Abdullah bin Salam and other Jews who embraced Islam), rejoice at what has been revealed unto you (i.e. the Quran), but there are among the Confederates (from the Jews and pagans) those who reject a part thereof. Say (O Muhammad SAW): "I am commanded only to worship Allah (Alone) and not to join partners with Him. To Him (Alone) I call and to Him is my return."

Kuliev E.

Те, кому Мы даровали Писание, радуются тому, что ниспослано тебе. Но среди союзников (иудеев и язычников) есть такие, которые отвергают часть этого. Скажи: «Мне велено лишь поклоняться Аллаху и не приобщать к Нему сотоварищей. К Нему я призываю, и к Нему предстоит возвращение».

M.-N.O. Osmanov

Те, которым Мы даровали писание, радуются тому, что ниспослано тебе (т. е. Корану). А среди [других] групп есть такие, которые отвергают часть его. Скажи [, Мухаммад]: «Воистину, мне ведено поклоняться Аллаху и не поклоняться наряду с ним другим богам. К Нему я взываю, и к Нему будет мое возвращение».

Mohammad Habib Shakir

And those to whom We have given the Book rejoice in that which has been revealed to you, and of the confederates are some who deny a part of it. Say: I am only commanded that I should serve Allah and not associate anything with Him, to Him do I invite (you) and to Him is my return.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Those unto whom We gave the Scripture rejoice in that which is revealed unto thee. And of the clans there are who deny some of it. Say: I am commanded only that I serve Allah and ascribe unto Him no partner. Unto Him I cry, and unto Him is my return.

Palmer

And those to whom we brought the Book rejoice in that which we have sent down to thee; but of the confederates are some who deny a part thereof. Say, ‹I am only bidden to serve God and not to associate any with Him; on Him I call and to Him is my recourse.›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Kendilerine kitap verdiklerimiz, sana indirilenle ferahlarlar. Ama hiziplerden bazıları onun bir kısmını inkâr ederler. De ki: «Bana, yalnız Allah’a kulluk etmem, O’na ortak koşmamam emredildi. Ben O’na yakarır, O’na davet ederim. Dönüşüm de O’nadır.»

Qaribullah

Those to whom We have given the Book rejoice in what is sent down to you, while some factions reject a part of it. Say: ‹I am commanded to worship Allah and to associate none with Him. To Him I supplicate, and to Him I turn. ‹

QXP

Hence, they unto whom We have given the Book rejoice in what is revealed to you (O Prophet). But among the groups that follow other creeds, there are such who deny some of it. (They even preach that some of the verses have been abrogated, or that they have a hidden meaning!) Say, «I am commanded only that I serve Allah and associate none with Him. Unto Him I invite all mankind, and He is my goal.»

Reshad Khalifa

Those who received the scripture rejoice in what was revealed to you; some others may reject parts of it. Say, «I am simply enjoined to worship GOD, and never associate any idols with Him. I invite to Him, and to Him is my ultimate destiny.»

Rodwell

They to whom we have given the Book rejoice in what hath been sent down to thee; yet some are banded together who deny a part of it. SAY: I am commanded to worship God, and not to associate any creature with Him. On Him do I call, and to Him shall I return.

Sale

Those to whom We have given the scriptures, rejoice at what hath been revealed unto thee. Yet there are some of the confederates who deny part thereof. Say unto them, verily I am commanded to worship God alone; and to give Him no companion: Upon Him do I call, and unto Him shall I return.

Sher Ali

And those to whom WE have given the Book rejoice in what has been revealed to thee. And of the different parties there are some who deny part thereof. Say `I am only commanded to worship ALLAH and not to set up equals to HIM. Unto HIM do I call and unto HIM is my return.

Unknown German

Und die, denen Wir die Schrift gegeben, freuen sich über das, was zu dir hinabgesandt ward. Und unter den Stämmen sind einige, die einen Teil davon leugnen. Sprich: «Mir ward nur geboten, Allah zu dienen, und nicht, Ihm Götter zur Seite zu stellen. Zu Ihm rufe ich und zu Ihm ist meine Heimkehr.»

V. Porokhova

А те, кому Мы даровали Книгу, ■ (Безмерно) счастливы тому, что послано тебе, ■ Хотя среди общин есть и такие, ■ Что отвергают часть ее. ■ Скажи: «Мне велено Аллаху поклоняться ■ И соучастников Ему не придавать. ■ К Нему зову я, и к Нему – ■ Обратный мой приход».

Yakub Ibn Nugman

Без китап биргән яһүд вә насарадан сиңа иңгән Коръәнгә шатланучы яманлылар бар, әмма кайбер кәферләр Коръәннең бәгъзе аятьләрен инкяр итәләр. Әйт: «Мин фәкать Аллаһуга гына гыйбадәт кылырга боерылдым һәм Аңа һичкемне тиңдәш итмәскә, вә Аллаһуга гына гыйбадәткә чакырамын вә кайтачак җиребез дә Аңадыр.»

جالندہری

اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس (کتاب) سے جو تم پر نازل ہوئی ہے خوش ہوتے ہیں اور بعض فرقے اس کی بعض باتیں نہیں بھی مانتے۔ کہہ دو کہ مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ خدا ہی کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں۔ میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے

طاہرالقادری

اور جن لوگوں کو ہم کتاب (تورات) دے چکے ہیں (اگر وہ صحیح مومن ہیں تو) وہ اس (قرآن) سے خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اور ان (ہی کے) فرقوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اس کے کچھ حصہ کا انکار کرتے ہیں، فرما دیجئے کہ بس مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اﷲ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ (کسی کو) شریک نہ ٹھہراؤں، اسی کی طرف میں بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.