سوره ابراهيم (14) آیه 1

قرآن، سوره ابراهيم (14) آیه 1

آیه پسین: سوره ابراهيم (14) آیه 2
آیه پیشین: سوره الرعد (13) آیه 43

عربی

الر كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلى صِراطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

بدون حرکات عربی

الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج النّاس من الظّلمات إلى النّور بإذن ربّهم إلى صراط العزيز الحميد

خوانش

Alif-lam-ra kitabun anzalnahu ilayka litukhrija alnnasa mina alththulumati ila alnnoori bi-ithni rabbihim ila sirati alAAazeezi alhameedi

آیتی

الف ، لام ، را کتابي است که بر تو نازل کرديم تا مردم را به فرمان ، پروردگارشان از تاريکي به روشنايي ببري و به راه خداي پيروزمند ستودني راه نمايي

خرمشاهی

الر (الف. لام. راء) [اين] كتابى است كه بر تو نازل كرده ايم كه مردم را به توفيق پروردگارشان از تاريكيها به سوى روشنايى، به سوى راه خداوند پيروزمند ستوده، باز برى.

کاویانپور

الر (از حروف مقطعه و رمزى قرآن است) اين قرآن كتابى است كه ما بر تو فرستاديم، تا مردم را به امر پروردگارشان از تاريكى (جهل و نادانى) بسوى نور (منشور ايمان) بيرون آورى و بسوى راه خداى مقتدر و شايان ستايش رهنمون سازى.

انصاریان

الر ـ [این] کتابی است که آن را بر تو نازل کردیم تا مردم را به اجازه پروردگارشان از تاریکی ها [یِ جهل، گمراهی و طغیان] به سوی روشناییِ [معرفت، عدالت و ایمان و در حقیقت] به سوی راه [خدایِ] توانای شکست ناپذیر و ستوده بیرون آوری.

سراج

(اين قرآن) كتابى است كه فرستاده‏ايم آنرا بسوى تو تا بدر آورى مردم را از تاريكيها (ى كفر) بروشنى (ايمان) باذن پروردگارشان براه خداى غالب ستوده (آن غالب ستوده صفات)

فولادوند

الف، لام، راء. كتابى است كه آن را به سوى تو فرود آورديم تا مردم را به اذن پروردگارشان از تاريكيها به سوى روشنايى بيرون آورى: به سوى راه آن شكست ناپذير ستوده.

پورجوادی

الف. لام. را. اين است كتابى كه بر تو نازل كرديم تا به فرمان پروردگار مردم را از تاريكى به روشنايى و به راه خداى توانمند ستوده درآورى،

حلبی

الف. لام. را. [اين‏] كتابى است كه آن را بر تو فرو فرستاديم تا مردم را به اذن پروردگارشان، از تاريكى‏ها به روشنايى در آورى به راه [خداى‏] بى‏همتاى ستوده

اشرفی

كتابيست كه فرو فرستاديم آنرا بتو تا بيرون آورى مردمانرا از تاريكيها بروشنائى باذن پروردگارشان بسوى راه غالب ستوده

خوشابر مسعود انصاري

الر (الف. لام. را). [اين‏] كتابى است كه آن را به تو فرو فرستاده‏ايم تا مردم را به حكم پروردگارشان از تاريكيها به روشنايى برآورى، به سوى راه [خداوند] پيروزمند ستوده

مکارم

الر، (این) کتابی است که بر تو نازل کردیم، تا مردم را از تاریکیها(ی شرک و ظلم و جهل،) به سوی روشنایی (ایمان و عدل و آگاهی،) بفرمان پروردگارشان در آوری، بسوی راه خداوند عزیز و حمید.

مجتبوی

الف، لام، را. [اين‏] كتابى است كه آن را به سوى تو فروفرستاديم تا مردم را به خواست و فرمان پروردگارشان از تاريكيها [ى گمراهى‏] به روشنايى [هدايت‏] بيرون آرى، به راه آن تواناى بى‏همتا و ستوده

مصباح زاده

كتابيست كه فرو فرستاديم آنرا بتو تا بيرون آورى مردمان را از تاريكيها بروشنائى باذن پروردگارشان بسوى راه غالب ستوده

معزی

كتابى است فرستاديمش به سويت تا برون آرى مردم را از تاريكيها بسوى روشنائى به اذن پروردگار ايشان بسوى راه خداوند ارجمند ستوده

قمشه ای

الر (حروف مقطعه و اسرار الهی است) این قرآن کتابی است که ما به تو فرستادیم تا مردم را به امر خدایشان از ظلمات (جهل و کفر) بیرون آری و به عالم نور رسانی و به راه خدای مقتدر ستوده صفات رهسپار گردانی.

رشاد خليفه

الر. کتابي آسماني که بر تو نازل کرديم تا مردم را- به خواست پروردگارشان- از تاريکي ها به روشنايي راهنمايي کني؛ به راه آن صاحب اقتدار، قابل ستايش.

Literal

A L R a Book We descended it to you, to bring the people out from the darknesses to the light with their Lord’s permission, to the glorious’s/mighty’s the praise worthy’s/commendable’s way/path .

Al-Hilali Khan

Alif-Lam-Ra.(These letters are one of the miracles of the Quran, and none but Allah (Alone) knows their meanings).(This is) a Book which We have revealed unto you (O Muhammad SAW) in order that you might lead mankind out of darkness (of disbelief and polytheism) into light (of belief in the Oneness of Allah and Islamic Monotheism) by their Lords Leave to the Path of the All-Mighty, the Owner of all Praise.

Arthur John Arberry

Alif Lam Ra. A Book We have sent down to thee that thou mayest bring forth mankind from the shadows to the light by the leave of their Lord, to the path of the All-mighty, the All-laudable,

Asad

Alif. Lam. Ra. A DIVINE WRIT [is this – a revelation] which We have bestowed upon thee from on high in order that thou might bring forth all mankind, by their Sustainer’s leave, out of the depths of darkness into the light: onto the way that leads to the Almighty, the One to whom all praise is due –

Dr. Salomo Keyzer

E. L. R. Dit boek hebben wij u nedergezonden, opdat gij de menschen van de duisternis tot het licht zoudt voeren, en met het verlof van hunnen Heer, op den glorierijken en prijzenswaardigen weg.

Free Minds

A.L.R. A Scripture which We have sent down to you so that you may take the people out of the darkness and into the light by their Lord’s leave to the path of the Noble, the Praiseworthy.

Hamza Roberto Piccardo

Alif, Lâm, Râ. Abbiamo fatto scendere su di te un Libro affinché, con il permesso del loro Signore, tu tragga le genti dalle tenebre alla luce, sulla via dell’Eccelso, del Degno di lode,

Hilali Khan

Alif-Lam-Ra.(These letters are one of the miracles of the Quran, and none but Allah (Alone) knows their meanings).(This is) a Book which We have revealed unto you (O Muhammad SAW) in order that you might lead mankind out of darkness (of disbelief and polytheism) into light (of belief in the Oneness of Allah and Islamic Monotheism) by their Lords Leave to the Path of the All-Mighty, the Owner of all Praise.

Kuliev E.

Алиф. Лам. Ра. Мы ниспослали тебе Писание, чтобы ты вывел людей с дозволения их Господа из мраков к свету – на путь Могущественного, Достохвального

M.-N.O. Osmanov

Алиф, лам, ра. [Это] – Писание, которое Мы ниспослали тебе, чтобы ты повел людей от мрака [неверия] к свету [веры] с соизволения их Господа, на путь великого, достохвального,

Mohammad Habib Shakir

Alif Lam Ra. (This is) a Book which We have revealed to you that you may bring forth men, by their Lord’s permission from utter darkness into light– to the way of the Mighty, the Praised One,

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Alif. Lam. Ra. (This is) a Scripture which We have revealed unto thee (Muhammad) that thereby thou mayst bring forth mankind from darkness unto light, by the permission of their Lord, unto the path of the Mighty, the Owner of Praise,

Palmer

A. L. M. A book which we have sent down to thee, to bring men forth from darkness into light, by permission of their Lord, unto the way of the mighty and praiseworthy one.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Elif, Lâm, Râ. Bir kitaptır bu. Ki indirdik sana, çıkarasın diye insanları Rablerinin izniyle karanlıklardan nura; Hamîd, Azîz olanın yoluna…

Qaribullah

AlifLaamRa. We have sent down to you (this Book) in order that you bring mankind from darkness to the light by the permission of your Lord, to the Path of the Almighty, the Praised.

QXP

A.L.R. Alif. Laam. Ra. Allah Aleem the Knower, Raziq the Provider. A Divine Writ is this that We have revealed to you (O Prophet). So that you may bring forth all mankind, by their Sustainer’s leave, out of darkness into Light. On to the Way that leads to the Almighty, the Owner of all praise. (14:5), (33:43).

Reshad Khalifa

A.L.R. A scripture that we revealed to you, in order to lead the people out of darkness into the light – in accordance with the will of their Lord – to the path of the Almighty, the Praiseworthy.

Rodwell

ELIF. LAM. RA. This Book have we sent down to thee that by their Lord’s permission thou mayest bring men out of darkness into light, into the path of the Mighty, the Glorious –

Sale

A.L.R. This book have We sent down unto thee, that thou mayest lead men forth from darkness into light, by the permission of their Lord, into the glorious and laudable way.

Sher Ali

Alif Lل­ Rل® This is a Book which WE have revealed to thee that thou mayest bring mankind out of the depths of darkness into light, by the command of their Lord, to the path of the Mighty, the Praiseworthy —

Unknown German

Alif Lám Rá. Ein Buch, das Wir zu dir hinabgesandt haben, auf daß du die Menschheit aus den Finsternissen zum Licht führen mögest nach ihres Herrn Gebot auf den Weg des Allmächtigen, des Preiswürdigen –

V. Porokhova

Алеф – Лям – Ра. ■ (Сие) – Писание, которое тебе Мы ниспослали, ■ Чтоб вывел ты людей из мрака к свету ■ По изволению их Господа ■ На путь Всесильного и Славного

Yakub Ibn Nugman

Әлиф ләм ра. Ошбу китапны сиңа иңдердек кешеләрне батыл ялган дин караңгылыгыннан чыгарып, хак дин яктылыгына кертмәклегең өчен Раббыларының теләге белән галиб вә мактаулы булган Аллаһ юлына.

جالندہری

الٓرٰ۔ (یہ) ایک (پُرنور) کتاب (ہے) اس کو ہم نے تم پر اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاؤ (یعنی) ان کے پروردگار کے حکم سے غالب اور قابل تعریف (خدا) کے رستے کی طرف

طاہرالقادری

الف، لام، را (حقیقی معنی اﷲ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں)، یہ (عظیم) کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو (کفر کی) تاریکیوں سے نکال کر (ایمان کے) نور کی جانب لے آئیں (مزید یہ کہ) ان کے رب کے حکم سے اس کی راہ کی طرف (لائیں) جو غلبہ والا سب خوبیوں والا ہے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.