سوره ابراهيم (14) آیه 5

قرآن، سوره ابراهيم (14) آیه 5

آیه پسین: سوره ابراهيم (14) آیه 6
آیه پیشین: سوره ابراهيم (14) آیه 4

عربی

وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى بِآياتِنا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَ ذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذلِكَ لآَياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ

بدون حرکات عربی

و لقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظّلمات إلى النّور و ذكّرهم بأيّام اللّه إنّ في ذلك لآيات لكلّ صبّار شكور

خوانش

Walaqad arsalna moosa bi-ayatina an akhrij qawmaka mina alththulumati ila alnnoori wathakkirhum bi-ayyami Allahi inna fee thalika laayatin likulli sabbarin shakoorin

آیتی

موسي را با آيات خود فرستاديم که : قوم خود را از تاريکي به روشنايي بيرون آر ، و روزهاي خدا را به يادشان بياور و در اين براي هر شکيباي شکرگزار ، عبرتهايي است

خرمشاهی

و به راستى كه موسى را با معجزات خويش فرستاديم كه قومت را از تاريكيها به سوى روشنايى باز بر، و آنان را به ياد ايام الله بينداز، كه در اين براى هر شكيباى شاكرى عبرتهاست.

کاویانپور

ما موسى را با آيات خود فرستاديم (و به او امر كرديم) كه قومت را از تاريكى (جهل و نادانى) بسوى نور بيرون آور، و روزهاى مقدس خدا را بر آنان تذكر بده مسلما در آن نشانه‏هايى است، براى هر صبر كننده شكر گزار.

انصاریان

و همانا موسی را با نشانه های خود فرستادیم [و به او وحی کردیم] که قوم خود را از تاریکی ها به سوی روشنایی بیرون آور و روزهای خدا را [که روزهای رحمت، عذاب، پیروزی و شکست است] به آنان یادآوری کن، بی تردید در این روزهای خدا برای هر شکیبای سپاس گزاری نشانه هایی [از توحید، ربوبیّت و قدرت خدا] است.

سراج

و بعزتم سوگند كه البته فرستاديم موسى را با معجزه‏هاى خويش (و گفتيم) كه بيرون آر گروه خود را از تاريكيها (ى كفر) بروشنائى (ايمان) و يادآورى كن ايشان را بروزهاى خدا (كه با پيشينيان چه كرد) البته در اين ياد كردن دلالتهاست براى هر شكيباى سپاسگزار

فولادوند

و در حقيقت، موسى را با آيات خود فرستاديم [و به او فرموديم‏] كه قوم خود را از تاريكيها به سوى روشنايى بيرون آور، و روزهاى خدا را به آنان يادآورى كن، كه قطعاً در اين [يادآورى‏]، براى هر شكيباىِ سپاسگزارى عبرتهاست.

پورجوادی

موسى را با معجزات خود فرستاديم كه قومت را از تاريكى به روشنايى درآور و روزهاى خدا را به يادشان آور كه براى صابران شاكر نشانه‏هايى خواهد بود.

حلبی

و به يقين موسى را با آيات خودمان فرستاديم كه: قوم خويش را از تاريكيها به سوى روشنى در آر و روزها [نعمت‏هاى‏] خدا را بيادشان بياور بى‏گمان در آن نشانه‏هايى است براى هر شكيبايى سپاسگزار.

اشرفی

و بدرستيكه فرستاديم موسى را بآيت‏هاى خود كه بيرون آور قومت را از تاريكيهاى كفر بنور ايمان و پند ده ايشانرا بروآهاى خدا بدرستيكه در آن هر آينه آيتهاست براى هر صبر كننده شكرگزارى

خوشابر مسعود انصاري

و موسى را با نشانه‏هاى خود فرستاديم [با اين پيام‏] كه: قومت را از تاريكيها به روشنايى برآور. و آنان را به وقايع الهى پند ده، بى گمان در اين [امر] براى هر شكيباى شكرگزارى عبرتهاست

مکارم

ما موسی را با آیات خود فرستادیم؛ (و دستور دادیم:) قومت را از ظلمات به نور بیرون آر! و «ایّام اللّه» را به آنان یاد آور! در این، نشانه‌هایی است برای هر صبر کننده شکرگزار!

مجتبوی

و هر آينه موسى را با نشانه‏هاى خويش فرستاديم كه: قوم خود را از تاريكيها به روشنايى بيرون بر، و روزهاى خدا را به يادشان آر همانا در اين [يادآورى‏] براى هر شكيباى سپاسگزارى نشانه‏هاست.

مصباح زاده

و بدرستى كه فرستاديم موسى را بآيت‏هاى خود كه بيرون آور قومت را از تاريكيهاى كفر بنور ايمان و پند ده ايشان را بروزهاى خدا بدرستى كه در آن هر آينه آيتهاست براى هر صبر كننده شكرگزارى

معزی

و همانا فرستاديم موسى را به آيتهاى خود كه برون آور قوم خويش را از تاريكيها بسوى روشنائى و يادآوريشان كن به روزهاى خدا همانا در اين است آيتهايى براى هر شكيبائى سپاسگزار

قمشه ای

و ما موسی عمران را با آیات خود (با تورات و معجزات، بر فرعونیان) فرستادیم که قومت را از ظلمات (جهل و گمراهی) بیرون آور و به عالم نور رسان و روزهای خدا را به یاد آنها آور، که در این یادآوری بر هر شخصی که صبور و شکرگزار است دلایل روشنی نهفته است (ایّام اللّه را برخی به ایام عهد الست و روزگار عالم ذر، و برخی به ایام ظهور پیغمبران و برخی حوادث عظیم لطف بر مؤمنان و قهر بر کافران تفسیر کرده‌اند).

رشاد خليفه

بنابراين، موسي را با معجزات خود فرستاديم و گفتيم: قوم خود را از تاريكي ها به نور راهنمايي كن و روزهاي خدا را به ايشان خاطرنشان ساز. اينها درس هايي است براي هر شخص صبور و سپاسگزار.

Literal

And We had sent Moses with Our signs/evidences/verses: «That bring out your nation from the darknesses to the light, and remind them with God’s days/times that in that (are) evidences/verses to every patient/endurer, thankful/grateful.»

Al-Hilali Khan

And indeed We sent Moosa (Moses) with Our Ayat (signs, proofs, and evidences) (saying): «Bring out your people from darkness into light, and make them remember the annals of Allah. Truly, therein are evidences, proofs and signs for every patient, thankful (person).»

Arthur John Arberry

And We sent Moses with Our signs — ‹Bring forth thy people from the shadows to the light and remind thou them of the Days of God.› Surely in that are signs for every man enduring, thankful!

Asad

And [thus], indeed, have We sent forth Moses with Our messages [and this Our command]: «Lead thy people out of the depths of darkness into the light, and remind them of the Days of God!» Verily, in this [reminder] there are messages indeed for all who are wholly patient in adversity and deeply grateful [to God].

Dr. Salomo Keyzer

Wij zonden vroeger Mozes met onze teekens en gaven hem bevelen, zeggende: Leid uw volk uit de duisternis tot het licht, en herinner hun de gunsten van God ; waarlijk, daarin zijn teekens voor ieder lijdzaam en dankbaar mensch.

Free Minds

And We have sent Moses with Our signs, that you should bring your people out from the darkness and into the light, and remind them with God’s revelations. In this are signs for any who are patient and thankful.

Hamza Roberto Piccardo

Già mandammo Mosè con i Nostri segni: &laqno; Fa› uscire la tua gente dalle tenebre alla luce e ricorda loro i giorni di Allah». Ecco dei segni per ogni

Hilali Khan

And indeed We sent Moosa (Moses) with Our Ayat (signs, proofs, and evidences) (saying): "Bring out your people from darkness into light, and make them remember the annals of Allah. Truly, therein are evidences, proofs and signs for every patient, thankful (person)."

Kuliev E.

Мы отправили Мусу (Моисея) с Нашими знамениями и повелели: «Выведи свой народ из мраков к свету и напомни им дни Аллаха». Воистину, в этом – знамения для каждого терпеливого и благодарного.

M.-N.O. Osmanov

Мы отправили Мусу с Нашими знамениями [и повелели]: «Выведи твой народ из мрака [неверие] к свету [веры] и напомни им дни Аллаха». Воистину, во всем этом – знамения для любого терпеливого, благодарного [человека].

Mohammad Habib Shakir

And certainly We sent Musa with Our communications, saying: Bring forth your people from utter darkness into light and remind them of the days of Allah; most surely there are signs in this for every patient, grateful one.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

We verily sent Moses with Our revelations, saying: Bring thy people forth from darkness unto light. And remind them of the days of Allah. Lo! therein are revelations for each steadfast, thankful (heart).

Palmer

We did send Moses with our signs, ‹Bring forth thy people from the darkness into the light, and remind them of the days of God!› verily, in that are signs to every patient, grateful one.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Yemin olsun ki, biz Mûsa’yı, «Toplumunu karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah’ın günlerini hatırlatıp bellet!» diye ayetlerimizle gönderdik. Şu bir gerçek ki, bunda iyice sabreden, çokça şükreden herkes için sayısız ayetler vardır.

Qaribullah

We sent Moses with Our signs, ‹Bring your nation out of darkness into the light, and remind them of the Days of Allah. ‹ Surely, in that are signs for every patient, thankful (person).

QXP

(Moses spoke the language of his people.) We sent him with Our Messages, saying, «Bring your people from darkness to Light and remind them of the days of Allah (when different nations earned His Blessings). Verily, there are lessons in the history of nations for those who are steadfast in their resolve to rise as a community and wish that their efforts be fruitful.» (SHUKR or gratefulness is not just the verbal proclamation of ‹Thank God!› It pertains to our efforts bearing fruit, and then our sharing of the fruit of success with the servants of Allah).

Reshad Khalifa

Thus, we sent Moses with our miracles, saying, «Lead your people out of darkness into the light, and remind them of the days of GOD.» These are lessons for every steadfast, appreciative person.

Rodwell

Of old did we send Moses with our signs: and said to him, «Bring forth thy people from the darkness into the light, and remind them of the days of God.» Verily, in this are signs for every patient, grateful person:

Sale

We formerly sent Moses with our signs, and commanded him saying, lead forth thy people from darkness into light, and remind them of the favours of God: Verily therein are signs unto every patient and grateful person.

Sher Ali

And WE sent Moses with Our Signs, saying, `Bring forth thy people from the depths of darkness into light and remind them of the days of ALLAH.› Surely, therein are Signs for every patient and thankful person.

Unknown German

Wir entsandten Moses mit Unseren Zeichen (und sprachen): «Führe dein Volk aus den Finsternissen zum Licht und gemahne es an die Tage Allahs.» Wahrlich, darin sind Zeichen für jeden Geduldigen, Dankbaren.

V. Porokhova

Мы с Нашими знаменьями послали Мусу: ■ «Ты выведи из мрака к свету твой народ, ■ Напомни им о Днях Аллаха, – ■ Поистине, здесь кроются знамения для тех, ■ Кто стойко-терпелив и благодарен».

Yakub Ibn Nugman

Тәхкыйк Без Мусаны дәлилләр вә могҗизалар белән пәйгамбәр итеп җибәрдек, каумеңне батыл дин караңгылыгыннан чыгарып хак дин яктылыгына керт, дип, вә үткән каумләрнең гыйбрәтле хәлләрен сөйлә, дип, бәла-казага сабыр итеп нигъмәтләргә шөкер итүчеләргә сөйләнгән пәйгамбәрләр хәлендә гыйбрәтләр бар.

جالندہری

اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں لے جاؤ۔ اور ان کو خدا کے دن یاد دلاؤ اس میں ان لوگوں کے لیے جو صابر وشاکر ہیں (قدرت خدا کی) نشانیاں ہیں

طاہرالقادری

اور بیشک ہم نے موسٰی (علیہ السلام) کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ (اے موسٰی!) تم اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاؤ اور انہیں اﷲ کے دنوں کی یاد دلاؤ (جو ان پر اور پہلی امتوں پر آچکے تھے)۔ بیشک اس میں ہر زیادہ صبر کرنے والے (اور) خوب شکر بجا لانے والے کے لئے نشانیاں ہیں،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.