سوره ابراهيم (14) آیه 11

قرآن، سوره ابراهيم (14) آیه 11

آیه پسین: سوره ابراهيم (14) آیه 12
آیه پیشین: سوره ابراهيم (14) آیه 10

عربی

قالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَ لكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ ما كانَ لَنا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطانٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

بدون حرکات عربی

قالت لهم رسلهم إن نحن إلاّ بشر مثلكم و لكنّ اللّه يمنّ على من يشاء من عباده و ما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلاّ بإذن اللّه و على اللّه فليتوكّل المؤمنون

خوانش

Qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mithlukum walakinna Allaha yamunnu AAala man yashao min AAibadihi wama kana lana an na/tiyakum bisultanin illa bi-ithni Allahi waAAala Allahi falyatawakkali almu/minoona

آیتی

پيامبرانشان گفتند : ما جز مردماني همانند شما نيستيم ولي خدا بر هر، يک از بندگانش که بخواهد منت نهد ما را نسزد که براي شما دليلي ، جز به فرمان خدا ، بياوريم و مؤمنان بر خدا توکل کنند

خرمشاهی

پيامبرانشان به ايشان گفتند [آرى] ما جز انسانهايى مانند شما نيستيم، ولى خداوند بر هر كس از بندگانش كه بخواهد منت مى نهد [و نعمت مى دهد] و ما را نرسد كه جز به اذن الهى براى شما برهانى بياوريم و مؤمنان بايد كه بر خداوند توكل كنند.

کاویانپور

پيامبرانشان به آنها گفتند: آرى ما هم مثل شما بشريم و ليكن خدا بر هر كه از بندگانش بخواهد (بمقام نبوت) منت ميگذارد و ما نمى‏توانيم براى شما حجتى بياوريم، مگر به اذن خدا و اهل ايمان بايد تنها بر خدا توكل كنند.

انصاریان

پیامبرانشان به آنان گفتند: یقینی است که ما بشری مانند شما هستیم، ولی خدا به هر کس از بندگانش که بخواهد [با عطا کردن مقام نبوّت] منّت می نهد و ما را نسزد که جز به اجازه خدا معجزه ای برای شما بیاوریم، و باید مؤمنان فقط بر خدا توکل کنند.

سراج

گفتند بديشان پيمبرانشان نيستم ما مگر آدمى همچون شما (و اين امرى است مسلم) و ليكن خدا منت مى‏نهد بر هر كه خواهد از بندگانش و نشايد ما را (نمى‏توانيم) آنكه بياوريم براى شما معجزه‏اى (كه مى‏خواهيد) مگر بفرمان خدا و تنها بر خدا بايد كه توكل كنند مؤمنان

فولادوند

پيامبرانشان به آنان گفتند: «ما جز بشرى مثل شما نيستيم. ولى خدا بر هر يك از بندگانش كه بخواهد منّت مى‏نهد، و ما را نرسد كه جز به اذن خدا براى شما حجّتى بياوريم، و مؤمنان بايد تنها بر خدا توكل كنند.»

پورجوادی

پيامبرانشان گفتند: «ما نيز بشرى همانند شما هستيم ولى خدا بر هر يك از بندگانش كه بخواهد منت مى‏گذارد و ما نمى‏توانيم معجزه‏اى جز به خواست خدا بياوريم و مؤمنان فقط بايد بر خدا توكل كنند.

حلبی

پيامبرانشان بدانها گفتند: ما جز بشرى مانند شما نيستيم و ليكن خدا بر هر كس از بندگانش بخواهد، منت مى‏نهد [به دادن رسالت‏]. و بر ما نرسد كه براى شما حجتى بياوريم مگر به اذن خدا و بر خدا بايد مؤمنان توكل كنند.

اشرفی

گفتند ايشانرا رسولانشان نيستيم، مگر انسانى مانند شما و ليكن خدا منت مى‏نهد بر آنكه ميخواهد از بندگانش و نباشد ما را كه بياوريم بشما حجتى مگر باذن خدا و بر خدا بايد توكل كنند گروندگان

خوشابر مسعود انصاري

رسولانشان به آنان گفتند: ما جز بشرى مانند شما نيستيم. ولى خداوند بر هر كس از بندگانش كه خواهد، منّت مى‏نهد و ما را نرسد كه دليلى جز به حكم خدا، برايتان آوريم و مؤمنان بايد بر خداوند توكّل كنند

مکارم

پیامبرانشان به آنها گفتند: «درست است که ما بشری همانند شما هستیم، ولی خداوند بر هر کس از بندگانش بخواهد (و شایسته بداند)، نعمت می‌بخشد (و مقام رسالت عطا می‌کند)! و ما هرگز نمی‌توانیم معجزه‌ای جز بفرمان خدا بیاوریم! (و از تهدیدهای شما نمی‌هراسیم؛) افراد باایمان باید تنها بر خدا توکّل کنند!

مجتبوی

پيامبرانشان به آنها گفتند: ما جز آدميانى مانند شما نيستيم و ليكن خدا بر هر كه از بندگان خويش بخواهد [به نعمت نبوت‏] منت مى‏نهد. و ما را نسزد كه شما را حجتى آريم جز به خواست و فرمان خدا پس مؤمنان بايد بر خدا توكل كنند و بس.

مصباح زاده

گفتند ايشان را رسولانشان نيستيم ما مگر انسانى مانند شما و ليكن خدا منت مينهد بر آنكه ميخواهد از بندگانش و نباشد ما را كه بياوريم بشما حجتى مگر باذن خدا و بر خدا بايد توكل كنند گروندگان

معزی

گفت بديشان فرستادگان ايشان نيستيم ما جز بشرى همانند شما و ليكن خدا منّت نهد بر هركه خواهد از بندگان خويش و نرسد ما را كه بياريمتان فرمانروائيى مگر به اذن خدا و بر خدا پس بايد توكّل كنند مؤمنان

قمشه ای

رسولان باز به کافران پاسخ دادند که آری ما هم مانند شما بشری بیش نیستیم لیکن خدا بر هر کس از بندگان که بخواهد (به نعمت بزرگ نبوت) منّت می‌گذارد، و ما را نرسد که برای شما آیت و معجزی الاّ به اذن و دستور خدا بیاوریم، و مؤمنان (در هر حال) باید تنها به خدا توکل کنند.

رشاد خليفه

رسولانشان به آنها گفتند: ما جز بشري مانند شما نيستيم، اما خدا از ميان بندگانش به هر كه برگزيند، نعمت عطا مي ‌كند. بدون اجازه خدا، امكان نداشت كه ما بتوانيم هيچ گونه مجوزي به شما نشان دهيم. مؤمنان بايد به خدا توكل كنند.

Literal

Their messengers said to them: «That we are except humans similar/equal to you, and but God blesses on whom He wills/wants from His worshippers/slaves, and (it) was not for us that we come to you with a proof/evidence , except with God’s permission , and on God so should the believers rely/depend .»

Al-Hilali Khan

Their Messengers said to them: «We are no more than human beings like you, but Allah bestows His Grace to whom He wills of His slaves. It is not ours to bring you an authority (proof) except by the Permission of Allah. And in Allah (Alone) let the believers put their trust.

Arthur John Arberry

Their Messengers said to them, ‹We are nothing but mortals, like you; but God is gracious unto whomsoever He will of His servants. It is not for us to bring you an authority save by the leave of God; and in God let the believers put all their trust.

Asad

Their apostles answered them: «True, we are nothing but mortal men like yourselves: but God bestows His favour upon whomever He wills of His servants. Withal, it is not within our power to bring you a proof [of our mission], unless it be by God’s leave-and [so] it is in God that all believers must place their trust.

Dr. Salomo Keyzer

Hunne gezanten antwoordden hun: Wij zijn niets anders dan menschen gelijk gij, maar God is goedertieren voor diegenen zijner dienaren, welke hem behagen; en het ligt niet in onze macht, u een wonderdadig bewijs voor onze zending te geven. Tenzij met het verlof van God; laat dus de godvruchtige op God vertrouwen.

Free Minds

Their messengers said: "We are but humans like you, but God will bestow His grace upon whom He pleases from His servants. And it is not up to us to bring you proof except by God’s leave. And in God the believers should place their trust"

Hamza Roberto Piccardo

Dissero loro i profeti: &laqno; Certamente siamo uomini come voi, ma Allah favorisce chi Egli vuole tra i Suoi servi. Non possiamo recarvi una prova se non con il permesso di Allah. In Allah confidino i credenti.

Hilali Khan

Their Messengers said to them: "We are no more than human beings like you, but Allah bestows His Grace to whom He wills of His slaves. It is not ours to bring you an authority (proof) except by the Permission of Allah. And in Allah (Alone) let the believers put their trust.

Kuliev E.

Посланники говорили им: «Мы – такие же люди, как и вы. Однако Аллах одаряет Своей милостью того из Своих рабов, кого пожелает. Мы не можем явить вам знамение без соизволения Аллаха. Пусть же верующие уповают только на Аллаха!

M.-N.O. Osmanov

Посланники говорили им: «Мы – всего лишь люди, как вы. Однако Аллах благоволит к тому из Своих рабов, кому пожелает. Нам не следует приводить вам какие-либо доказательства, кроме как с соизволения Аллаха. Да уповают верующие на Аллаха!

Mohammad Habib Shakir

Their messengers said to them: We are nothing but mortals like yourselves, but Allah bestows (His) favors on whom He pleases of His servants, and it is not for us that we should bring you an authority except by Allah’s permission; and on Allah should the believers rely.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Their messengers said unto them: We are but mortals like you, but Allah giveth grace unto whom He will of His slaves. It is not ours to bring you a warrant unless by the permission of Allah. In Allah let believers put their trust!

Palmer

Their apostles said unto them, ‹We are only mortals like yourselves; but God is gracious unto whomsoever He will of His servants, and it is not for us to bring you an authority, save by His permission; but upon God do the believers rely!›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Resulleri onlara dediler ki: «Biz de sadece sizin gibi birer insanız, fakat Allah, kullarından dilediğine lütufta bulunur. Allah’ın izni olmadan bizim size bir kanıt getirmemiz haddimize değil. İnananlar yalnız Allah’a dayanıp güvensinler.»

Qaribullah

Their Messengers said to them: ‹We are nothing except humans like you. But Allah bestows His Mercy on those of His worshipers whom He chooses. We cannot give you proof, except with the permission of Allah. In Allah, let believers put their trust.

QXP

Without exception their Messengers said to them, «Yes, we are human beings like you. Allah gives His grace of Revelation to whom He chooses among His servants. We work within the Laws of Allah that preclude the performance of supernatural miracles.» (The right way to attain firm belief is reflecting at the Universe, within our own selves, at the accounts of history, and upon these verses. That is the general approach of the Book). «Then you can attain the belief whence you can firmly put your trust in the never changing Laws of Allah.»

Reshad Khalifa

Their messengers said to them, «We are no more than humans like you, but GOD blesses whomever He chooses from among His servants. We could not possibly show you any kind of authorization, except in accordance with GOD’s will. In GOD the believers shall trust.

Rodwell

Their Apostles said to them, «We are indeed but men like you. But God bestoweth favours on such of his servants as he pleaseth, and it is not in our power to bring you any special proof, But by the leave of God. In God therefore let the faithful trust.

Sale

Their Apostles replied unto them, we are no other than men like unto you; but God is bountiful unto such of his servants as He pleaseth: And it is not in our power to give you a miraculous demonstration of our mission, unless by the permission of God; in God therfore let the faithful trust.

Sher Ali

Their Messengers said to them, `We are indeed only mortals like you but ALLAH bestows HIS favours on whomsoever HE wills from among HIS servants. And it is not for us to bring you a proof except by the permission of ALLAH. And in ALLAH alone should the believers put their trust;

Unknown German

Ihre Gesandten sprachen zu ihnen: «Wir sind nur Menschen wie ihr, jedoch Allah erweist Gnade, wem Er will von Seinen Dienern. Und es kommt uns nicht zu, euch einen Beweis zu bringen, es sei denn auf Allahs Gebot. Und auf Allah sollten die Gläubigen vertrauen.

V. Porokhova

Посланники им отвечали так: ■ «Всего лишь люди мы, такие же, как вы, ■ Но жалует Аллах Свое благоволенье ■ Тому из слуг Своих, ■ Кого сочтет Своей угодой. ■ Мы вам не можем дать (свидетельства) о власти, ■ Если на то нет дозволения Аллаха. ■ Так пусть же уповают на Него ■ Все те, кто благочестие обрел.

Yakub Ibn Nugman

Аларга рәсүлләре әйтте: «Дөрес без сезнең кеби кешеләрбез, ләкин Аллаһу тәгалә бәндәләре арасыннан үзе теләгәненә ислам динен, ягъни пәйгамбәрлекне ингам кыла, безгә һич дөрес булмый, сезгә могҗиза күрсәтергә, мәгәр Аллаһ теләге белән генә күрсәтәбез, шулай булгач, мөэминләр Аллаһуга гына тәвәккәл кылсынлар!

جالندہری

پیغمبروں نے ان سے کہا کہ ہاں ہم تمہارے ہی جیسے آدمی ہیں۔ لیکن خدا اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے (نبوت کا) احسان کرتا ہے اور ہمارے اختیار کی بات نہیں کہ ہم خدا کے حکم کے بغیر تم کو (تمہاری فرمائش کے مطابق) معجزہ دکھائیں اور خدا ہی پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیئے

طاہرالقادری

ان کے رسولوں نے ان سے کہا: اگرچہ ہم (نفسِ بشریت میں) تمہاری طرح انسان ہی ہیں لیکن (اس فرق پر بھی غور کرو کہ) اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے (پھر برابری کیسی؟)، اور (رہ گئی روشن دلیل کی بات) یہ ہمارا کام نہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر تمہارے پاس کوئی دلیل لے آئیں، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہئے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.