سوره النحل (16) آیه 14

قرآن، سوره النحل (16) آیه 14

آیه پسین: سوره النحل (16) آیه 15
آیه پیشین: سوره النحل (16) آیه 13

عربی

وَ هُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيًّا وَ تَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها وَ تَرَى الْفُلْكَ مَواخِرَ فِيهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

بدون حرکات عربی

و هو الّذي سخّر البحر لتأكلوا منه لحما طريّا و تستخرجوا منه حلية تلبسونها و ترى الفلك مواخر فيه و لتبتغوا من فضله و لعلّكم تشكرون

خوانش

Wahuwa allathee sakhkhara albahra lita/kuloo minhu lahman tariyyan watastakhrijoo minhu hilyatan talbasoonaha watara alfulka mawakhira feehi walitabtaghoo min fadlihi walaAAallakum tashkuroona

آیتی

اوست که دريا را رام کرد تا از آن گوشت تازه بخوريد و زيورهايي بيرون آريد و خويشتن بدان بياراييد ، و کشتيها را بيني که دريا را مي شکافند وپيش مي روند تا از فضل خدا روزي بطلبيد ، باشد که سپاس گوييد

خرمشاهی

او كسى است كه دريا را رام كرد تا از [صيد] آن گوشتى تر و تازه بخوريد و از آن زيورى بيرون مى آوريد و آن را «مى پوشيد» و كشتى ها را در آن درياشكاف مى بينى، و چنين كرد تا از فضل و كرم او معاش خود فراهم آوريد و باشد كه سپاس بگزاريد.

کاویانپور

و او خدايى است كه درياها را در خدمت شما قرار داد تا از (ماهيهاى) آن گوشت تازه بخوريد و از آن درياها زينتهايى بيرون آوريد كه پيرايه خود را ميسازيد و كشتيها را مى‏بينيد كه غرش‏كنان در حركتند، تا از فضل و كرم خدا روزى طلب كنيد، باشد كه شما سپاسگزار شويد.

انصاریان

و اوست که دریا را رام و مسخّر کرد تا از آن گوشت تازه بخورید، و زینتی را که می پوشید از آن بیرون آورید و در آن کشتی ها را می بینی که آب را می شکافند [تا شما را برای حمل کالا، تجارت و داد و ستد جابجا کنند] و برای اینکه از فضل واحسان خدا طلب کنید و [در نهایت] به سپاس گزاری خدا برخیزید.

سراج

و اوست آنكه رام كرد دريا را تا بخوريد از دريا گوشتى تازه (ماهى) و تا بيرون آريد از آن زيورى (لؤلؤ و مرجان) كه مى‏پوشيد آن را و مى‏بينى كشتى‏ها را شكافنده آب در دريا و تا بجوئيد پاره‏اى از فضل خدا را و تا آنكه شما سپاس گذاريد

فولادوند

و اوست كسى كه دريا را مسخر گردانيد تا از آن گوشت تازه بخوريد، و پيرايه‏اى كه آن را مى‏پوشيد از آن بيرون آوريد. و كشتيها را در آن، شكافنده [آب‏] مى‏بينى، و تا از فضل او بجوييد و باشد كه شما شكر گزاريد.

پورجوادی

اوست كه دريا را به اختيارتان درآورد تا از آن گوشت تازه خوراكتان شود و زينتى را براى آرايش خود استخراج كنيد و كشتيها را شكافنده دريا مى‏بينيد تا از فضل خدا روزى بيابيد و شكرش را به جا آوريد.

حلبی

و اوست كسى كه دريا را مسخر [شما] كرد تا از آن، گوشت تازه بخوريد و از آن پيرايه‏اى [از لؤلؤ و مرجان‏] بيرون مى‏آوريد كه آنها را مى‏پوشيد. و كشتيها را در آن شكافنده بينى، و براى آنكه از فضل او طلب كنيد و باشد كه شما سپاس گزاريد.

اشرفی

و اوست كه تسخير كرد دريا را تا كه بخوريد از آن گوشتى تازه و بيرون آريد از آن پيرايه كه ميپوشيد آنرا و مى‏بينى كشتى‏ها را شكافندگان آب در آن و تا بجوئيد از فضلش باشد كه شما شكر كنيد

خوشابر مسعود انصاري

و او كسى است كه دريا را رام كرد تا از آن گوشت تازه بخوريد و از آن پيرايه‏اى را كه آن را بپوشيد بيرون آريد و كشتيها را در آن روان مى‏بينى و تا از فضل او [در آن‏] بجوييد و باشد كه سپاس گزاريد

مکارم

او کسی است که دریا را مسخّر (شما) ساخت تا از آن، گوشت تازه بخورید؛ و زیوری برای پوشیدن (مانند مروارید) از آن استخراج کنید؛ و کشتیها را می‌بینی که سینه دریا را می‌شکافند تا شما (به تجارت پردازید و) از فضل خدا بهره گیرید؛ شاید شکر نعمتهای او را بجا آورید!

مجتبوی

و اوست آن كه دريا را رام كرد تا از آن گوشت تازه بخوريد و از آن زيورى بيرون آريد كه آن را مى‏پوشيد و در آن كشتى‏ها را بينى كه شكافندگان [آب‏] اند، [تا بدان برخوردار شويد- از راه دريا براى سياحت و تجارت و تحصيل دانش و مانند اينها سفر كنيد-] و تا از فزونى و بخشش خدا- يعنى روزى- بجوييد، و شايد سپاس داريد.

مصباح زاده

و اوست كه تسخير كرد دريا را تا كه بخوريد از آن گوشتى تازه و بيرون آريد از آن پيرايه كه ميپوشيد آنرا و مى‏بينى كشتى‏ها را شكافندگان آب در آن و تا بجوئيد از فضلش باشد كه شما شكر كنيد

معزی

و او است آنكه رام كرد دريا را تا بخوريد از آن گوشتى تازه و برون آريد از آن زيورى كه بپوشيدش و بينى كشتيها را در آن شكافندگان آب و تا بجوئيد از فضلش و شايد شما سپاس گزاريد

قمشه ای

و هم او خدایی است که دریا را برای شما مسخر کرد تا از گوشت تر و تازه (ماهیان حلال) آن تغذیه کنید و از زیورهای آن (مانند درّ و مرجان) استخراج کرده و تن را بیارایید، و کشتی‌ها را در آن روان بینی که سینه آب را می‌شکافند (تا به تجارت و سفر رفته) و تا از فضل خدا روزی طلبید، و باشد که شکر خدا به جای آرید.

رشاد خليفه

و او دريا را در خدمت به شما متعهد کرد؛ شما از گوشت ترد و لطيف آن مي خوريد و جواهراتي استخراج مي کنيد که به خود مي آويزيد. و کشتي ها را مي بيني که براي منافع بازرگاني شما در آن سير مي کنند تا شما در جستجوي برکات او باشيد، باشد که سپاس گزاريد.

Literal

And He is who manipulated/subjugated the sea/ocean to eat from it soft/tender meat , and you bring out from it a jewel/ornament you wear/dress it, and you see the ships audibly cutting/shearing in it, and to wish/desire from His grace/favour, and maybe/perhaps you thank/be grateful.

Al-Hilali Khan

And He it is Who has subjected the sea (to you), that you eat thereof fresh tender meat (i.e. fish), and that you bring forth out of it ornaments to wear. And you see the ships ploughing through it, that you may seek (thus) of His Bounty (by transporting the goods from place to place) and that you may be grateful.

Arthur John Arberry

It is He who subjected to you the sea, that you may eat of it fresh flesh, and bring forth out of it ornaments for you to wear; and thou mayest see the ships cleaving through it; and that you may seek of His bounty, and so haply you will be thankful.

Asad

And He it is who has made the sea subservient [to His laws], so that you might eat fresh meat from it, and take from it gems which you may wear. And on that [very sea] one sees›

Dr. Salomo Keyzer

Hij is het, die de zee aan u heeft onderworpen, opdat gij er visschen uit zoudt mogen eten en er versierselen uit mogen halen om u op te schikken; en gij ziet de schepen hare golven doorklieven, opdat gij zoudt trachten door koophandel u met zijnen overvloed te verrijken, en dat gij dankbaar zoudt zijn.

Free Minds

And He is the One who committed the sea, that you may eat from it a tender meat, and that you may extract from it pearls that you wear. And you see the ships flowing through it, so that you may seek from His bounty, and that you may be thankful.

Hamza Roberto Piccardo

Egli è Colui che vi ha messo a disposizione il mare affinché possiate mangiare pesce freschissimo e trarne gioielli con i quali vi adornate. Vedi la nave scivolarvi sopra sciabordando per condurvi alla ricerca della Sua grazia, affinché Gli siate riconoscenti

Hilali Khan

And He it is Who has subjected the sea (to you), that you eat thereof fresh tender meat (i.e. fish), and that you bring forth out of it ornaments to wear. And you see the ships ploughing through it, that you may seek (thus) of His Bounty (by transporting the goods from place to place) and that you may be grateful.

Kuliev E.

Он – Тот, Кто подчинил море, чтобы вы вкушали из него свежее мясо и добывали в нем украшения, которые вы носите. Ты видишь корабли, которые бороздят его для того, чтобы вы могли снискать Его милость, – быть может, вы будете благодарны.

M.-N.O. Osmanov

Он – тот, кто сделал покорным [вам] море, чтобы вы обрели для питания свежее мясо, чтобы вы добывали в нем украшения, которые носите. Ты видишь корабли, бороздящие [моря], дабы снискать Его милость, – быть может, вы возблагодарите [Его].

Mohammad Habib Shakir

And He it is Who has made the sea subservient that you may eat fresh flesh from it and bring forth from it ornaments which you wear, and you see the ships cleaving through it, and that you might seek of His bounty and that you may give thanks.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And He it is Who hath constrained the sea to be of service that ye eat fresh meat from thence, and bring forth from thence ornaments which ye wear. And thou seest the ships ploughing it that ye (mankind) may seek of His bounty and that haply ye may give thanks.

Palmer

He it is who has subjected the sea, that ye may eat fresh flesh therefrom; and ye bring forth from it ornaments which ye wear,- and thou mayest see the ships cleaving through it,- and that ye may search after His grace,- and haply ye may give thanks.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Ve O’dur ki, içinden taze bir et yemeniz ve kuşanacağınız bir süs çıkarmanız için denizi emrinize vermiştir. Gemileri onda yara yara gider görürsün. Böyle yapmıştır ki, O’nun kereminden nasip arayasınız ve şükredebilesiniz.

Qaribullah

It is He who has subjected the sea to you, so that you eat of its soft flesh and bring up from it ornaments which you wear. And you see the ships plowing their course through it in order that you seek His bounty and give thanks.

QXP

And He it is Who has made the sea subservient. You eat from it tender fresh meat and take from it gems which you may wear. And on that very sea you see the ships roaming through the waves so that you might seek of His bounty and be appreciative.

Reshad Khalifa

And He committed the sea to serve you; you eat from it tender meat, and extract jewelry which you wear. And you see the ships roaming it for your commercial benefits, as you seek His bounties, that you may be appreciative.

Rodwell

And He it is who hath subjected the sea to you, that ye may eat of its fresh fish, and take forth from it ornaments to wear – thou seest the ships ploughing its billows – and that ye may go in quest of his bounties, and that ye might give thanks.

Sale

It is He who hath subjected the sea unto you, that ye might eat fish thereout, and take from thence ornaments for you to wear: And thou seest the ships plowing the waves thereof, that ye may seek to enrich your selves of his abundance, by commerce; and that ye might give thanks.

Sher Ali

And HE it is Who has subjected to you the sea that you may eat therefrom fresh flesh and may take forth articles which you wear as ornaments. And thou seest the ships ploughing through it, that you may journey thereby and that you may seek of HIS bounty in other ways and that you may be grateful.

Unknown German

Und Er ist es, Der (euch) das Meer dienstbar gemacht hat, daß ihr frisches Fleisch daraus essen und Schmuck aus ihm hervorholen möget, den ihr anlegt. Und du siehst die Schiffe es durchpflügen, daß (ihr damit reisen möget) und suchet Seine Huld und daß ihr dankbar seiet.

V. Porokhova

И это Он, Кто подчинил вам море, ■ Чтоб вы питались свежим мясом (обитателей его) ■ И извлекали из него украсы для своих нарядов. ■ Ты видишь корабли, что рассекают его волны ■ Для испрошенья благости Его ■ И чтобы вы могли быть благодарны.

Yakub Ibn Nugman

Вә Ул – Аллаһ, җир өстеңдә диңгезләрне бар кылды да файдаланырга сезгә имкәният бирде ул диңгезләрнең яхшы балыкларын ашамаклыгыгыз өчен вә аннан энҗе мәрҗәннәр чыгарып зиннәтләнмәклегегез өчен, вә корабларның диңгезне ярып йөргәннәрен күрерсең, вә сез мөэминнәр шул кораблар белән Аллаһуның юмартлыгыннан дөнья кирәкләрен кәсеп итсәгез, шаять бу нигъмәтләр өчен Аллаһуга шөкер итәрсез!

جالندہری

اور وہی تو ہے جس نے دریا کو تمہارے اختیار میں کیا تاکہ اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے زیور (موتی وغیرہ) نکالو جسے تم پہنتے ہو۔ اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں دریا میں پانی کو پھاڑتی چلی جاتی ہیں۔ اور اس لیے بھی (دریا کو تمہارے اختیار میں کیا) کہ تم خدا کے فضل سے (معاش) تلاش کرو تاکہ اس کا شکر کرو

طاہرالقادری

اور وہی ہے جس نے (فضا و بر کے علاوہ) بحر (یعنی دریاؤں اور سمندروں) کو بھی مسخر فرما دیا تاکہ تم اس میں سے تازہ (و پسندیدہ) گوشت کھاؤ اور تم اس میں سے موتی (وغیرہ) نکالو جنہیں تم زیبائش کے لئے پہنتے ہو، اور (اے انسان!) تُو کشتیوں (اور جہازوں) کو دیکھتا ہے جو (دریاؤں اور سمندروں کا) پانی چیرتے ہوئے اس میں چلے جاتے ہیں، اور (یہ سب کچھ اس لئے کیا) تاکہ تم (دور دور تک) اس کا فضل (یعنی رزق) تلاش کرو اور یہ کہ تم شکر گزار بن جاؤ،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.