سوره النحل (16) آیه 71

قرآن، سوره النحل (16) آیه 71

آیه پسین: سوره النحل (16) آیه 72
آیه پیشین: سوره النحل (16) آیه 70

عربی

وَ اللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلى ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَواءٌ أَ فَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

بدون حرکات عربی

و اللّه فضّل بعضكم على بعض في الرّزق فما الّذين فضّلوا برادّي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أ فبنعمة اللّه يجحدون

خوانش

WaAllahu faddala baAAdakum AAala baAAdin fee alrrizqi fama allatheena fuddiloo biraddee rizqihim AAala ma malakat aymanuhum fahum feehi sawaon afabiniAAmati Allahi yajhadoona

آیتی

خدا روزي بعضي از شما را از بعضي ديگر افزون کرده است پس آنان که ، فزوني يافته اند از روزي خود به بندگان خويش نمي دهند تا همه در روزي يکسان شوند آيا نعمت خدا را انکار مي کنيد ؟

خرمشاهی

و خداوند بعضى از شما را بر بعضى ديگر در روزى برترى داده است، و برترى يافتگان بازگرداننده روزيشان به ملك يمينهايشان نيستند، تا در آن برابر شوند پس آيا به نعمت خداوند انكار مىورزند؟

کاویانپور

خدا بعضى از شما را بر بعض ديگر در ثروت و روزى برترى بخشيده است. آنان كه برترى يافته‏اند هيچگاه حاضر نيستند ثروت و روزى خود را بزيردستان و بردگان خود بدهند تا همه‏شان در آن مال و ثروت با هم سهيم و برابر شوند. ولى نعمتهاى اعطايى خدا را ناديده ميگيرند (و براى او شريك قرار ميدهند).

انصاریان

خدا برخی از شما را در رزق و روزی بر برخی فزونی داده است؛ پس آنانکه فزونی یافته اند، حاضر نیستند از روزی خود [به صورتی قابل توجه و به اندازه لازم] به بردگان خود بپردازند که در بهرهوری از رزق و روزی باهم برابر باشند؛ پس آیا [با این تبعیض ظالمانه ای که به بردگان و زیردستان خود روا می دارند] نعمت خدا را [که عطای اوست و خود اختیار و استقلالی در تأمینش ندارند] منکرند؟!

سراج

و خدا افزونى بخشيد برخى از شما را بر برخى ديگر در روزى پس نيستند آنانكه افزونى يافته‏اند (در روزى) برگرداننده روزى خويش را به بندگان خود پس ايشان (خواجگان و بردگان) در روزى يكسان باشند آيا به نعمت خدا كفران مى‏ورزند

فولادوند

و خدا بعضى از شما را در روزى بر بعضى ديگر برترى داده است. و[لى‏] كسانى كه فزونى يافته‏اند، روزىِ خود را به بندگان خود نمى‏دهند تا در آن با هم مساوى باشند. آيا باز نعمت خدا را انكار مى‏كنند؟

پورجوادی

خداوند رزق بعضى از شما را بر ديگرى فزونى داد، اما آنان كه برترى يافته‏اند حاضر نيستند از روزى خود به بردگانشان بدهند تا با هم برابر شوند، آيا آنها نعمت خدا را انكار مى‏كنند؟

حلبی

و خدا برترى داد در [داشتن‏] روزى برخى از شما را بر بعضى ديگر. و آن كسان كه برترى داده شدند، [افزونى‏] روزى خود به مملوكان خويش نمى‏دهند، تا همه در آن يكسان باشند. پس آيا به نعمت خدا انكار مى‏آورند؟

اشرفی

و خدا افزونى داد برخى از شما را بر برخى در روزى پس نباشند آنان كه افزونى داده شدند برگردانندگان روزيشان بر آنچه مالك شد دستهاشان پس ايشان در آن يكسانند آيا پس بنعمت خدا انكار ميكنند

خوشابر مسعود انصاري

و خداوند برخى از شما را بر برخى [ديگر] در روزى برترى داده است. پس آنان كه برترى يافته‏اند بازگرداننده (دهنده) روزيشان بر ملك يمينهايشان نيستند، تا همه در آن يكسان گردند، آيا نعمت خدا را انكار مى‏كنيد؟

مکارم

خداوند بعضی از شما را بر بعضی دیگر از نظر روزی برتری داد (چرا که استعدادها و تلاشهایتان متفاوت است)! اما آنها که برتری داده شده‌اند، حاضر نیستند از روزی خود به بردگانشان بدهند و همگی در آن مساوی گردند؛ آیا آنان نعمت خدا را انکار می‌نمایند (که شکر او را ادا نمی‌کنند)؟!

مجتبوی

و خداوند برخى از شما را در روزى بر برخى فزونى داد پس كسانى كه فزونى داده شده‏اند بر آن نيستند كه روزى خويش به زيردستان و بردگان خود باز دهند تا همه در روزى برابر و يكسان گردند- پس چرا بندگان و آفريدگان خدا را با او انباز مى‏گيرند و در عبادت به آنها روى مى‏آورند؟! زهى نادانى و ناسپاسى!- پس آيا نعمت خداى را انكار مى‏كنند؟!

مصباح زاده

و خدا افزونى داد برخى از شما را بر برخى در روزى پس نباشند آنان كه افزونى داده شدند برگردانندگان روزيشان بر آنچه مالك شد دستهاشان پس ايشان در آن يكسانند آيا پس بنعمت خدا انكار ميكنند

معزی

و خدا برترى داد گروهى از شما را بر گروهى در روزى پس نيستند آنان كه برتر شدند برگرداننده روزى خويش بر آنچه دارا است يمينهاى ايشان (بندگانشان) كه باشند ايشان در آن يكسان پس آيا نعمت خدا را ناديده گيرند

قمشه ای

و خدا رزق بعضی از شما را بر بعضی دیگر فزونی داده، آنان که رزقشان افزون شده (زیادی) رزقشان را به زیردستان و غلامان نمی‌دهند تا باهم مساوی شوند (لیکن مقام خدایی را به بتی یا بشری می‌دهند تا با خدا شریک و مساوی دانند، زهی جهل و ناسپاسی!) آیا نعمت ایمان به خدا را (به عصیان و شرک) باید انکار کنند؟!

رشاد خليفه

خدا براي بعضي از شما بيش از ديگران روزي فراهم كرده است. كساني كه از رزق فراوان برخوردارند، هرگز دارايي خود را به زيردستان خود نمي ‌دهند، تا جايي كه آنها را شريك خود سازند. آيا آنها از نعمت‌هاي خدا مي ‌گذرند؟

Literal

And God preferred/favoured some of you over some in the provision , so those who were preferred/favoured are not with returning their provision on (to) what their rights/oaths owned/possessed, so they are in it equal/alike . So are they with Gods› blessing/goodness disbelieving and denying ?

Al-Hilali Khan

And Allah has preferred some of you above others in wealth and properties. Then, those who are preferred will by no means hand over their wealth and properties to those (slaves) whom their right hands possess, so that they may be equal with them in respect thereof. Do they then deny the Favour of Allah?

Arthur John Arberry

And God has preferred some of you over others in provision;, but those that were preferred shall not give over their provision to that their right hands possess, so that they may be equal therein. What, and do they deny God’s blessing?

Asad

And on some of you God has bestowed more abundant means of sustenance than on others: and yet, they who are more abundantly favoured are [often] unwilling to share their sustenance with those whom their right hands possess, so that they [all] might be equal in this respect.e

Dr. Salomo Keyzer

God doet sommigen uwer in wereldsche bezittingen boven anderen uitmunten; maar degenen welke hij doet uitmunten, geven hunne bezittingen niet aan hunne slaven, die door hunne rechterhand wordt bezeten, opdat zij gelijke bezitters daarvan worden. Loochenen zij daarom Gods weldaden?

Free Minds

And God has preferred some of you over others in provision. Those who have been preferred will not relinquish their provision to those who are still dependant, so they may become equal in it. Are they denying the favour of God?

Hamza Roberto Piccardo

Allah ha favorito alcuni di voi al di sopra di altri nelle risorse materiali. Coloro che sono stati favoriti le divideranno forse con i loro servi sì da renderli [a loro] uguali? Negherebbero a tal punto la benevolenza di Allah?

Hilali Khan

And Allah has preferred some of you above others in wealth and properties. Then, those who are preferred will by no means hand over their wealth and properties to those (slaves) whom their right hands possess, so that they may be equal with them in respect thereof. Do they then deny the Favour of Allah?

Kuliev E.

Аллах возвысил одних из вас над другими посредством богатства и удела. Но те, которым дарован больший удел, не хотят отдавать его своим рабам, чтобы они не уравнялись с ними. Неужели они отвергают милость Аллаха?

M.-N.O. Osmanov

Аллах возвысил одних из вас над другими по уделу [земному]. Но те, которым дан больший удел, не хотят делиться им со своими рабами, чтобы они не уравнялись с ними. Неужели же они отрицают милость Аллаха, [оказанную им]?

Mohammad Habib Shakir

And Allah has made some of you excel others in the means of subsistence, so those who are made to excel do not give away their sustenance to those whom their right hands possess so that they should be equal therein; is it then the favor of Allah which they deny?

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And Allah hath favoured some of you above others in provision. Now those who are more favoured will by no means hand over their provision to those (slaves) whom their right hands possess, so that they may be equal with them in respect thereof. Is it then the grace of Allah that they deny?

Palmer

And God has preferred some of you over others in providing for you; but those who have been preferred will not restore their provision to those whom their right hands possess that they may share equally therein:- is it God’s favours they gainsay?

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Allah, rızıkta kiminizi kiminize üstün kılmıştır. Fazla verilenler, rızıklarını ellerinin altındakilere aktarıp da hepsi onda eşit hale gelmiyor. Allah’ın nimetini mi inkâr ediyor bunlar?

Qaribullah

In your provisions Allah has preferred some of you above others. But, those who have been preferred do not give their provisions to those whom their right hand possess so that they might be equal therein. What, do they vainly disbelieve the favor of Allah?

QXP

And Allah has caused some of you to excel in earning livelihood over the others (43:32). And yet, they who are more abundantly provided are often unwilling to share their provision with those who work for them, lest all might be equal in this respect (70:24), (30:28). Will they continue to deny Allah’s blessings in this manner? (16:53), (28:78), (39:49).

Reshad Khalifa

GOD has provided for some of you more than others. Those who are given plenty would never give their properties to their subordinates to the extent of making them partners. Would they give up GOD’s blessings?

Rodwell

And God hath abounded to some of you more than to others in the supplies of life; yet they to whom He hath abounded, impart not thereof to the slaves whom their right hands possess, so that they may share alike. What! will they deny, then, that these boons are from God?

Sale

God causeth some of you to excel others in worldly possessions: Yet they who are caused to excel, do not give their wealth unto the slaves whom their right hands possess, that they may become equal sharers therein. Do they therefore deny the beneficence of God?

Sher Ali

And ALLAH has favoured some of you above others in worldly gifts. But those more favoured will not restore any part of their worldly gifts to those whom their right hands possess, so that they may be equal shares in them. Knowing this, will they still deny the favour of ALLAH ?

Unknown German

Und Allah hat einige von euch vor den andern mit Gaben begünstigt. Und doch wollen die Begünstigten nichts von ihren Gaben denen zurückgeben, die ihre Rechte besitzts auf daß sie daran gleich (beteiligt) wären. Wollen sie denn Allahs Huld verleugnen?

V. Porokhova

В (раздаче) жизненных даров ■ Аллах одних из вас другим предпочитает. ■ Но те, которым предпочтения даны, ■ Не отдадут (и части) своей доли ■ (Невольникам), которыми владеют, ■ Чтоб с ними в этом наравне не быть. ■ Неужто и теперь они (посмеют) отрицать ■ Ту милость, (что Он им назначил)?

Yakub Ibn Nugman

Аллаһ, кайберләрегезне ризыкта артык кылды, ягъни дөньядагы кешеләрнең кайберләрен бай вә кайберләрен ярлы кылды. «Шул тигезсезлекне Аллаһ тигезләмәгәч, кем тигезли ала? Бу эш гыйбрәт түгелме?» Аллаһ биргән байлыкны кешеләр һәммәсе бертигез файдаланырга бурычлы булсалар да, байлар байлыкларын кул асларында булган ярлы кешеләргә бирергә теләмиләр, яки алар байлыкны Аллаһ биргәнлекне инкяр итеп, ул байлыкларны безгә сынымнар бирде диләрме? Яки үзебез булдырабыз диләрме?

جالندہری

اور خدا نے رزق (ودولت) میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے تو جن لوگوں کو فضیلت دی ہے وہ اپنا رزق اپنے مملوکوں کو تو دے ڈالنے والے ہیں نہیں کہ سب اس میں برابر ہوجائیں۔ تو کیا یہ لوگ نعمت الہیٰ کے منکر ہیں

طاہرالقادری

اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق (کے درجات) میں فضیلت دی ہے (تاکہ وہ تمہیں حکمِ انفاق کے ذریعے آزمائے)، مگر جن لوگوں کو فضیلت دی گئی ہے وہ اپنی دولت (کے کچھ حصہ کو بھی) اپنے زیردست لوگوں پر نہیں لوٹاتے (یعنی خرچ نہیں کرتے) حالانکہ وہ سب اس میں (بنیادی ضروریات کی حد تک) برابر ہیں، تو کیا وہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.