سوره النحل (16) آیه 72

قرآن، سوره النحل (16) آیه 72

آیه پسین: سوره النحل (16) آیه 73
آیه پیشین: سوره النحل (16) آیه 71

عربی

وَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بَنِينَ وَ حَفَدَةً وَ رَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ أَ فَبِالْباطِلِ يُؤْمِنُونَ وَ بِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

بدون حرکات عربی

و اللّه جعل لكم من أنفسكم أزواجا و جعل لكم من أزواجكم بنين و حفدة و رزقكم من الطّيّبات أ فبالباطل يؤمنون و بنعمت اللّه هم يكفرون

خوانش

WaAllahu jaAAala lakum min anfusikum azwajan wajaAAala lakum min azwajikum baneena wahafadatan warazaqakum mina alttayyibati afabialbatili yu/minoona wabiniAAmati Allahi hum yakfuroona

آیتی

خدا براي شما از ميان خودتان همسراني قرار داد و از همسرانتان فرزندان وفرزندزادگان پديد آورد و از چيزهاي خوش و پاک روزيتان داد آيا هنوزبه باطل ايمان مي آورند و نعمت خدا را کفران مي کنند ؟

خرمشاهی

و خداوند براى شما از نوع خودتان همسرانى آفريد و از همسرانتان براى شما فرزندان و نوادگانى آفريد و به شما از خوراكهاى پاكيزه روزى داد، آيا به باطل ايمان مى آورند، و به نعمت الهى كفران مىورزند.

کاویانپور

و خدا از همنوع خودتان همسرانى براى شما آفريد. و از همسرانتان فرزندان و نوادگان براى شما قرار داد و از نعمتهاى پاك شما را روزى داد آيا با اينهمه بباطل گرايش پيدا ميكنند؟ و به نعمتهاى خدا كفر ميورزند؟

انصاریان

و خدا برای شما همسرانی از جنس خودتان قرار داد و از همسرانتان، فرزندان و نوادگانی پدید آورد، و از نعمت های پاکیزه و دلپذیر به شما روزی داد، [با این همه لطف و رحمت] آیا به باطل ایمان می آورند و نعمت های خدا را ناسپاسی می کنند؟!

سراج

و خدا قرار داد براى شما از جنس خودتان همسرانى (كه با ايشان آرام گيريد) و قرار داد براى شما از همسرانتان فرزند و فرزند زادگان و روزى داد شما را از پاكيزه‏ها آيا بباطل (به بتان و احكام خرافى كه پيشوايان ايشان مى‏سازند) ايمان مى‏آورند و به نعمت خدا كفر مى‏ورزند

فولادوند

و خدا براى شما از خودتان همسرانى قرار داد، و از همسرانتان براى شما پسران و نوادگانى نهاد و از چيزهاى پاكيزه به شما روزى بخشيد. آيا [باز هم‏] به باطل ايمان مى‏آورند و به نعمت خدا كفر مى‏ورزند؟

پورجوادی

خداوند براى شما همسرانى از جنس خودتان قرار داد و از همسرانتان براى شما فرزندان و نوادگان به وجود آورد و از چيزهاى پاكيزه به شما روزى داد، چرا به باطل ايمان دارند و به نعمت خدا كفر مى‏ورزند؟

حلبی

و خدا براى شما همسرانى از [جنس‏] خودتان قرار داد و از جفتهاى شما، پسران و نوادگان براى شما قرار داد و از پاكيزه‏ها شما را روزى داد. پس آيا به باطل ايمان مى‏آورند و هم ايشان به نعمت خدا كفران مى‏كنند؟

اشرفی

و خدا گردانيد براى شما از خودتان جفت‏ها و گردانيد براى شما از جفت هان پسران و نوادگان و روزى داد شما را از پاكيزه‏ها آيا پس بباطل ميگروند و بنعمت خدا ايشان كفران ميورزند

خوشابر مسعود انصاري

و خداوند از خودتان براى شما همسرانى قرار داد و از همسرانتان براى شما فرزندان و نوادگان آفريد و از پاكيزه‏ها به شما روزى داد. آيا به باطل مى‏گروند و آنان به نعمت خداوند ناسپاسى مى‏كنند

مکارم

خداوند برای شما از جنس خودتان همسرانی قرار داد؛ و از همسرانتان برای شما فرزندان و نوه‌هایی به وجود آورد؛ و از پاکیزه‌ها به شما روزی داد؛ آیا به باطل ایمان می‌آورند، و نعمت خدا را انکار می‌کنند؟!

مجتبوی

و خدا براى شما از [جنس‏] خودتان همسرانى و از همسرانتان برايتان فرزندان و نوادگان و دامادان پديد كرد و شما را از پاكيزه‏ها روزى داد. پس آيا به باطل مى‏گروند و به نعمت خدا كافر مى‏شوند و ناسپاسى مى‏كنند؟!

مصباح زاده

و خدا گردانيد براى شما از خودتان جفت‏ها و گردانيد براى شما از جفت‏هاتان پسران و نوادگان و روزى داد شما را از پاكيزه‏ها آيا پس بباطل ميگروند و بنعمت خدا ايشان كفران ميورزند

معزی

و خدا قرار داد براى شما از خود شما جفتهائى و قرار داد براى شما از جفتهاى شما پسرانى و نبيرگانى و روزيتان داد از پاكيزه ها پس آيا به باطل ايمان آرند و به نعمت خدا كفر ورزند

قمشه ای

و خدا از جنس خودتان برای شما جفتهایی آفرید و از آن جفتها پسران و دختران و دامادان و نوادگان بر شما خلق فرمود، و از نعمتهای پاکیزه لذیذ روزی داد؛ آیا مردم باز به باطل می‌گروند و به نعمت خدا کافر می‌شوند؟!

رشاد خليفه

و خدا براي شما از ميان خودتان همسراني قرار داد و از همسرانتان برايتان فرزندان و نوادگان به وجود آورد و براي شما روزي ‌هاي خوب فراهم كرد. آيا به باطل ايمان مي آورند و به نعمت‌هاي خدا ناسپاس هستند؟

Literal

And God made/created for you from yourselves spouses , and He made/created for you from your spouses sons/sons and daughters, and sons of your sons , and He provided for you from the goodnesses . Is it with the falsehood they believe, and with Gods› blessing/goodness they disbelieve?

Al-Hilali Khan

And Allah has made for you wives of your own kind, and has made for you, from your wives, sons and grandsons, and has bestowed on you good provision. Do they then believe in false deities and deny the Favour of Allah (by not worshipping Allah Alone).

Arthur John Arberry

God has appointed for you of yourselves wives, and He has appointed for you of your wives sons and grandsons, and He has provided you of the good things. What, do they believe in vanity, and do they disbelieve in God’s blessing?

Asad

And God has given you mates of your own kinds› and has given you, through your mates, children and children’s children, and has provided for you sustenance out of the good things of life. Will men,» then, [continue to] believe in things false and vain, and thus blaspheme against God’s blessings? –

Dr. Salomo Keyzer

God heeft u vrouwen gekozen onder de uwen en u van uwe vrouwen kinderen en kleinkinderen geschonken, en heeft u goede dingen tot voeding gegeven. Wilt gij dus gelooven in datgene wat ijdel is, en ondankbaar Gods goedheid loochenen?

Free Minds

And God has made for you mates from amongst yourselves, and He has made from your mates children and grandchildren, and He has provided you from the good provisions. Do they believe in falsehood, while in God’s favour they are denying?

Hamza Roberto Piccardo

Allah vi ha dato spose della vostra specie, e da loro vi ha dato figli e nipoti e vi ha concesso le cose migliori. Crederanno al falso e disconosceranno la benevolenza di Allah?

Hilali Khan

And Allah has made for you wives of your own kind, and has made for you, from your wives, sons and grandsons, and has bestowed on you good provision. Do they then believe in false deities and deny the Favour of Allah (by not worshipping Allah Alone).

Kuliev E.

Аллах сделал для вас супруг из вас самих, даровал вам от них детей, внуков и наделил вас благами. Неужели они веруют в ложь и не веруют в милость Аллаха?

M.-N.O. Osmanov

Аллах одарил вас супругами из вашей среды, дал вам от них детей, внуков и наделил вас благами. Неужели же они веруют в ложь и отрицают милость Аллаха?

Mohammad Habib Shakir

And Allah has made wives for you from among yourselves, and has given you sons and grandchildren from your wives, and has given you of the good things; is it then in the falsehood that they believe while it is in the favor of Allah that they disbelieve?

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And Allah hath given you wives of your own kind, and hath given you, from your wives, sons and grandsons, and hath made provision of good things for you. Is it then in vanity that they believe and in the grace of Allah that they disbelieve?

Palmer

And God has made for you from amongst yourselves wives, and has made for you from your wives sons and grandchildren; and has provided you with good things;- is it in vanity that they believe, while for Gods favour they are ungrateful?

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Allah size, kendi benliklerinizden eşler nasip etti. Eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar oluşturdu. Ve sizleri güzel ve temiz nimetlerle rızıklandırdı. Şimdi bunlar, bâtıla mı inanıyorlar? Ve bunlar, evet bunlar, Allah’ın nimetine nankörlük mü ediyorlar?

Qaribullah

Allah has given you wives from among yourselves, and has given you and your wives, sons and grandsons and He has provided you with good things. What, do they believe in vanity; do they disbelieve in the favor of Allah?

QXP

And Allah has given you mates of your own kind, and through your mates, has given you children and their children, and has provided for you decent sustenance of life. (Note that in your family, individuals earn according to their capacity and receive according to their needs). Will people, then, believe in false systems in the society and thus turn ungrateful to Allah’s blessings?

Reshad Khalifa

And GOD made for you spouses from among yourselves, and produced for you from your spouses children and grandchildren, and provided you with good provisions. Should they believe in falsehood, and turn unappreciative of GOD’s blessings?

Rodwell

God, too, hath given you wives of your own race, and from your wives hath He given you sons and grandsons, and with good things hath he supplied you. What, will they then believe in vain idols? For God’s boons they are ungrateful!

Sale

God hath ordained you wives from among yourselves, and of your wives hath granted you children and grand-children; and hath bestowed on you good things for food. Will they therefore believe in that which is vain, and ungratefully deny the goodness of God?

Sher Ali

And ALLAH has made for you mates from among yourselves, and has made for you, from your mates, sons and grandsons, and has provided you with good things. Will they then believe in that which perishes and deny the favour of ALLAH ?

Unknown German

Allah gab euch Gattinnen aus euch selbst, und aus euren Gattinnen machte Er euch Söhne und Enkel, und Er hat euch versorgt mit Gutem. Wollen sie da an Nichtiges glauben und Allahs Huld verleugnen?

V. Porokhova

Аллах вам дал супруг из вас самих, ■ И от супруг вам дал детей и внуков, ■ И одарил благами вас, – ■ Так неужели они верят в ложь, ■ Неблагодарно отвергая Его милость?

Yakub Ibn Nugman

Аллаһ, сезнең өчен үз җенесегездән хатыннар халык кылды, вә хатыннарыгыздан сезгә балалар вә балаларның балаларын яратты, вә сезне хәләл яхшы ризыклар белән ризыкландырды, әйә кире кешеләр ялганга ышанып Аллаһ нигъмәтләрен инкяр итәләрме?

جالندہری

اور خدا ہی نے تم میں سے تمہارے لیے عورتیں پیدا کیں اور عورتوں سے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور کھانے کو تمہیں پاکیزہ چیزیں دیں۔ تو کیا بےاصل چیزوں پر اعتقاد رکھتے اور خدا کی نعمتوں سے انکار کرتے ہیں

طاہرالقادری

اور اللہ نے تم ہی میں سے تمہارے لئے جوڑے پیدا فرمائے اور تمہارے جوڑوں (یعنی بیویوں) سے تمہارے لئے بیٹے اور پوتے/ نواسے پیدا فرمائے اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا، تو کیا پھر بھی وہ (حق کو چھوڑ کر) باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت سے وہ ناشکری کرتے ہیں،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.